دانلود پایان نامه درمورد ارزش افزوده، حقوق صاحبان سهام، بورس اوراق بهادار، صاحبان سهام

دانلود پایان نامه ارشد

ks
8.3993
25.4683
14.8156
0.0000
0.0000
0.0000
هزينه هاي مالي
90,495,371
67,461,598
97,103,539
137,474,336
253,342,040
285,316,836
مجموع بدهيهاي بهره دار
1,582,781,379
1,439,824,233
2,270,641,828
2,483,390,179
2,743,648,138
2,995,971,774
kd = نرخ هزينه بدهيهاي بهره دار
5.7175
4.6854
4.2765
5.5358
9.2338
9.5233
ws * ks
2.4620
9.4672
4.7808
0.0000
0.0000
0.0000
(wd * kd)(1-t)
3.1322
2.2814
2.2448
3.9544
7.3487
7.5005
WACC = (ws*ks)+(wd*kd)(1-t)
5.5942
11.7486
7.0256
3.9544
7.3487
7.5005
r-c
0.8039
9.1732
5.1895
-18.0390
-5.1590
0.9152
EVA=(r-c)*capital ارزش افزوده اقتصادي
2,011,126,798
22,341,349,719
19,931,430,017
-59,215,890,697
-16,780,674,490
3,231,661,760
ارزش بازار هر سهم (ريال)
12,000
12,000
11,616
14,000
10,000
9,615
تعداد سهام
165,000
165,000
165,000
165,000
165,000
165,000
ارزش بازار سهام
1,980,000,000
1,980,000,000
1,916,640,000
2,310,000,000
1,650,000,000
1,586,475,000
ارزش دفتري مجموع بدهي ها
2,453,480,797
2,376,617,065
3,591,107,734
4,497,809,505
4,566,747,751
5,146,400,606
بدهيهاي جاري بدون بهره
608,072,686
792,992,897
847,178,163
1,426,062,437
1,242,091,605
1,567,582,667
ارزش بازار سرمايه بكار گرفته شده
3,825,408,111
3,563,624,168
4,660,569,571
5,381,747,068
4,974,656,146
5,165,292,939
REVA = (r-c)*M capital ارزش افزوده اقتصادي تعديل شده
3,075,234,939
32,689,798,270
24,186,124,935
-97,081,440,227
-25,664,434,178
4,727,512,522
ارزش بازار سهام
1,980,000,000
1,980,000,000
1,916,640,000
2,310,000,000
1,650,000,000
1,586,475,000
سرمايه بكار گرفته شده(IC)
2,501,721,305
2,435,505,204
3,840,706,872
3,282,655,731
3,252,675,859
3,530,922,360
MVA = ارزش افزوده بازار
-521,721,305
-455,505,204
-1,924,066,872
-972,655,731
-1,602,675,859
-1,944,447,360

پیوست ب: محاسبات نهایی

ارقام واقعي
ارقام ميانگين
ارقام به هزار ريال
مالكيت دولتي
مالكيت نيمه خصوصي
مالكيت خصوصي
مالكيت دولتي
مالكيت نيمه خصوصي
مالكيت خصوصي
 
سال 84
سال 85
سال 86
سال 87
سال 88
سال 89
سال 84 و 85
سال 86 و 87
سال 88 و 89
نسبت جاري
1.18
0.69
1.00
0.58
0.54
0.69
0.93
0.79
0.61
نسبت آني
0.81
0.24
0.46
0.20
0.21
0.26
0.53
0.33
0.23
نسبت وجوه
0.10
0.08
0.08
0.04
0.02
0.02
0.09
0.06
0.02
نسبت گردش دارائيهاي ثابت
1.26
1.28
1.14
1.09
1.33
1.82
1.27
1.11
1.58
نسبت گردش مجموع دارائيها
0.69
0.88
0.68
0.66
0.81
0.89
0.78
0.67
0.85
نسبت گردش موجودي كالا
4.99
3.39
3.07
2.90
3.88
3.10
4.19
2.98
3.49
نسبت كالا به سرمايه در گردش
1.74
-1.33
-407.22
-0.80
-0.62
-1.07
0.21
-204.01
-0.85
گردش سرمايه جاري
9.92
-6.13
-1,577.86
-2.36
-2.37
-3.80
1.90
-790.11
-3.08
نسبت بدهي
0.79
0.74
0.77
0.96
1.02
1.01
0.76
0.86
1.01
بدهيهاي بلند مدت به حقوق صاحبان سهام
1.93
1.06
1.59
6.31
-17.49
-27.90
1.50
3.95
-22.69
نسبت بدهيهاي جاري به حقوق صاحبان سهام
1.80
1.73
1.73
15.01
-46.04
-79.55
1.77
8.37
-62.80
نسبت مجموع بدهيها به حقوق صاحبان سهام
3.74
2.79
3.32
21.33
-63.53
-107.45
3.26
12.32
-85.49
نسبت بدهيهاي جاري به موجودي كالا
3.14
2.40
2.27
2.97
3.48
2.98
2.77
2.62
3.23
نسبت بدهي بلند مدت به سرمايه در گردش
5.86
-1.96
-853.48
-1.01
-0.82
-1.12
1.95
-427.24
-0.97
نسبت توانايي پرداخت بهره
2.85
9.53
7.54
-3.20
0.11
2.35
6.19
2.17
1.23
نسبت پوشش هزينه هاي ثابت
2.82
8.73
7.10
-2.99
0.14
2.32
5.77
2.05
1.23
نسبت مالكانه
0.21
0.26
0.23
0.04
-0.02
-0.01
0.24
0.14
-0.01
حاشيه سود ناخالص
12.31
26.54
20.76
1.31
-1.92
12.32
19.43
11.04
5.20
حاشيه سود خالص
5.15
14.32
13.14
-18.06
-6.14
0.53
9.73
-2.46
-2.80
سود هر سهم
670.03
2,456.85
2,538.78
-3,421.02
-1,346.92
145.36
1,563.44
-441.12
-600.78
سود تقسيمي هر سهم
334.10
1,314.91
971.35
0.00
0.00
0.00
824.50
485.67
0.00
درصد سود تقسيمي
0.50
0.54
0.38
0.00
0.00
0.00
0.52
0.19
0.00
رشد سود هر سهم
5.98
2.67
0.03
-2.35
0.61
1.11
4.32
-1.16
0.86
P/E
17.91
4.88
4.58
-4.09
-7.42
66.15
11.40
0.24
29.36
بازده سهام
0.03
0.11
0.05
0.21
-0.29
-0.04
0.07
0.13
-0.16
بازده فروش
0.07
0.10
0.15
0.15
0.02
0.07
0.09
0.15
0.04
نسبت كيوتوبين
3.02
2.32
1.77
10.95
22.95
33.12
2.67
6.36
28.04
بازده سرمايه در گردش
0.51
0.88
207.27
-0.43
-0.15
0.02
0.70
103.42
-0.07
بازده سرمايه گذاري
6.40
20.92
12.22
-14.08
2.19
8.42
13.66
-0.93
5.30
بازده حقوق صاحبان سهام
18.68
61.77
49.17
-52.18
-105.37
33.37
40.22
-1.50
-36.00
ارزش افزوده اقتصادي
2,011,126,797.89
22,341,349,719.05
19,931,430,017.09
-59,215,890,696.72
-16,780,674,490.12
3,231,661,760.37
12,176,238,258.47
-19,642,230,339.81
-6,774,506,364.88
ارزش افزوده اقتصادي تعديل شده
3,075,234,939.05
32,689,798,270.10
24,186,124,934.81
-97,081,440,227.36
-25,664,434,178.20
4,727,512,522.27
17,882,516,604.57
-36,447,657,646.27
-10,468,460,827.96
ارزش افزوده بازار
-521,721,305.00
-455,505,204.00
-1,924,066,872.00
-972,655,731.00
-1,602,675,859.00
-1,944,447,360.00
-488,613,254.50
-1,448,361,301.50
-1,773,561,609.50
نسبت مصرف مواد اوليه در كارگاه احياء
0.34
0.33
0.34
0.35
0.37
0.37
0.34
0.34
0.37
نسبت مصرف مواد اوليه در كارگاه آند
7.62
7.48
7.31
6.73
7.53
7.51
7.55
7.02
7.52
توليد سرانه كارگاه احياء
108.54
103.12
111.17
124.00
148.70
187.95
105.83
117.59
168.32
توليد سرانه كارگاه آند
4,287.64
3,841.75
3,442.24
3,484.30
2,995.74
2,711.22
4,064.69
3,463.27
2,853.48
توليد سرانه كارگاه ريخت
585.81
585.59
749.11
771.44
959.26
995.49
585.70
760.27
977.37
نسبت برق مصرفي
0.05
0.05
0.05
0.05
0.06
0.06
0.05
0.05
0.06
سهم هزينه مواد از هزينه كل توليد
59.92
59.04
58.05
59.94
53.03
55.59
59.48
59.00
54.31
سهم هزينه دستمزد از هزينه كل توليد
7.54
7.86
7.26
6.49
10.32
8.67
7.70
6.87
9.49
سهم هزينه سربار از هزينه كل توليد
33.97
34.54
35.33
35.91
38.20
36.87
34.26
35.62
37.54
فروش سرانه
36.21
31.68
32.79
38.06
53.61
57.99
33.94
35.43
55.80
سود ناخالص سرانه
83,292.01
232,138.39
188,375.19
11,961.07
-20,697.62
184,074.18
157,715.20
100,168.13
81,688.28
سود خالص سرانه
34,820.25
125,272.08
119,174.37
-165,000.86
-66,123.71
7,936.70
80,046.16
-22,913.25
-29,093.50
نسبت بهاي تمام شده به مبلغ فروش
89.29
85.88
79.34
98.70
101.92
87.68
87.58
89.02
94.80
نسبت هزينه هاي اداري و فروش به درآمد
0.04
0.03
0.02
0.04
0.02
0.03
0.03
0.03
0.02
نسبت هزينه هاي مالي به درآمد فروش
0.04
0.02
0.03
0.04
0.07
0.06
0.03
0.04
0.07
نرخ هزينه تامين مالي
5.72
4.69
4.28
5.54
9.23
9.52
5.20
4.91
9.38
سهم از بازار فروش داخلي
45.39
35.28
26.09
31.24
34.94
35.88
40.34
28.66
35.41
درصد فروش داخلي
73.09
71.25
70.62
52.81
66.96
58.80
72.17
61.71
62.88
درصد رشد مقدار فروش
-15.25
-10.81
12.42
12.97
38.37
-2.73
-13.03
12.69
17.82

منابع و ماخذ

منابع فارسي:

1. ابوالحسني،ع. 1389،” بررسي تاثير خصوصي سازي شركتهاي دولتي بر ارزش افزوده اقتصادي آنها”،پايان نامه كارشناسي ارشد،دانشگاه آزاد اسلامي واحد اراك .
2. آذر،ع .و منصور مومنی.1381،”آمار و کاربرد آن در مدیریت “، انتشارات سمت، جلد اول.
3. اصغرپور،م. 1389،” تصميم گيري هاي چند معياره”، انتشارات دانشگاه تهران.
4. آقاجاني،ن.1380،” تاثير خصوصي سازي بر ابعاد مالي جهت تداوم فعاليت شركتها”، پايان نامه كارشناسي ارشد،دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات.
5. اكبري،ف.1374،” تجزيه و تحليل صورتهاي مالي “، انتشارات مركز تحقيقات حسابداري و حسابرسي.
6. ايزدبخش،ح.1383،” آموزش كاربردي نرم افزارهاي مهندسي صنايع و مديريت”، جلد اول، انتشارات جهاد دانشگاهي واحد صنعتي اميركبير.
7. پويانفر،ا. و رضايي،ف. و صفا بخش،ش.1389،” بررسي رابطه معيارهاي حسابداري و اقتصادي عملكرد با ارزش شركتها در صنايع سيمان و پتروشيمي بورس تهران”، نشريه بررسيهاي حسابداري و حسابرسي، شماره 1 ، 84-71.
8. تقوي،م.1373،” خصوصي سازي در برنامه اول توسعه اقتصادي جمهوري اسلامي ايران”، فصلنامه تحقيقات مالي شماره 1.
9. جعفر زاده شانقي،م. 1389،”بررسي رابطه بين نسبتهاي اهرمي، فعاليت و سودآوري با هزينه سرمايه در شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران” ، پايان نامه كارشناسي ارشد به راهنمايي دكتر تهراني رضا، دانشگاه آزاد اسلامي واحد اراك .
10. جهانخاني،ع. و پارسائيان،ع. 1388،”مديريت مالي”، جلد دوم، انتشارات سمت.
11. حسيني،م. و حمید صفري،1387،”بررسي و تحليل نتايج خصوصي سازي در شركتهاي واگذار شده بانك صنعت و معدن با رويكرد سنجش عملكرد ” فصلنامه پژوهشنامه بازرگاني، شماره 48 پاييز 1387 صفحه 267-231.
12. خاكي،غ.1384،”روش تحقيق با رويكردي به پايان نامه نويسي”، انتشارات بازتاب.
13. سربندي فراهاني،م.1389،”در جستجوي بهترين معيار ارزيابي عملكرد مالي در بازار سرمايه ايران به تفكيك صنعت و اندازه”، پايان نامه كارشناسي ارشد ، دانشگاه آزاد اسلامي واحد اراك.
14. طالب نيا، ق.و حمید محمد زاده سالطه،1384،”تاثير خصوصي سازي شركتهاي دولتي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بر بازده سهام آنها” فصلنامه تحقيقات مالي شماره 19، 97.
15. طاهري، شهنام، 1383،”بهره وري و تجزيه و تحليل آن در سازمانها”، نشر هواي تازه.
16. عبده تبريزي،ح. و پرویز مشير زاده مؤيدي،1371،”مديريت مالي”، چاپ دوازدهم.
17. عليئي،ح. و احمد نوري.1387،”آمار و احتمالات كاربردي”، نشر نويسنده.
18. غلامي،ع. 1385،”ارزيابي عملكرد و رتبه بندي شركتهاي خودرو سازي در ايران به كمك زير گروههاي جبراني MADM “، پايان نامه كارشناسي ارشد،دانشگاه آزاد اسلامي واحد اراك.
19. فرج پور سرايي،م. 1386،”بررسي خصوصي سازي در صنعت بيمه از ديدگاه كاركنان بيمه در سال 87-86 “، پايان نامه كارشناسي ارشد،دانشگاه آزاد اسلامي واحد اراك .
20. قاليباف اصل،ح. و فریبرز رنجبر درگاه،1384،”بررسي اثر نوع مالكيت بر عملكرد شركتها- تجربه خصوصي سازي در ايران”، فصلنامه تحقيقات مالي شماره 19، 117.
21. قدسي پور،ح.1387،”فرآيند تحليل سلسله مراتبي”،انتشارات دانشگاه صنعتي اميركبير.
22. معبودي،ح.1389،”بررسي رابطه تمركز مالكيت، عملكرد شركت و سياست تقسيم سود در شركتهاي پذيرفته شده در صنايع مواد غذايي و صنايع دارويي بورس اوراق بهادار تهران”،پايان نامه كارشناسي ارشد،دانشگاه آزاد اسلامي واحد اراك.
23. منطقي،خ.1385،”بررسي عملكرد شركتهاي دولتي قبل و بعد از واگذاري در بورس اوراق بهادار (گروه منتخب)”،مجله پژوهشنامه اقتصادي،شماره 20، 234-215.
24. مهرگان،م.1387،”پژوهش عملياتي پيشرفته”،نشر كتاب

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه درمورد حقوق صاحبان سهام، صاحبان سهام، مصرف مواد، بازار سهام Next Entries منابع پایان نامه ارشد درباره الگوي، راه‌کارهاي، اميرالمؤمنين، راه‌کارهايي