دانلود پایان نامه درمورد ارتکاب جرم

دانلود پایان نامه ارشد

عمومي.
– حصول اطمينان از اينکه پناه گاه هاي اتوبوس از نظارت طبيعي از پنجره هاي ساختمان هاي مجاور جلوگيري نکنند.

کاربري ها:
– تشويق توسعه کاربري مختلط، براي تسهيل استفاده روزانه و شبانه از فضاهاي عمومي، با مدنظر قرار دادن کاربري هاي سازگار و اجتناب از کاربري هاي در تضاد بالقوه.
نشانه گذاري؛
طراحي و پيش بيني علائم:
– آماده کردن طرحي براي علائم با تاکيد بر “مسيرهاي امن” و شناسايي مقاصد، امکانات و تسهيلات لازم در اين مسيرها.
– حصول اطمينان از اينکه علائم به راحتي قابل خواندن باشند. از رنگ هاي قوي با تضاد بالا، نمادهاي استاندارد و گرافيک هاي ساده در علائم استفاده شود، به طوري که به راحتي براي همه قابل درک باشند. در وضعيت ايده آل، از علائمي با تضاد رنگي زياد بر روي سطحي که نور را بازتاب نمي دهد استفاده کنيد، به طوري که با حروف رنگي روشن بر روي زمينه اي تاريک قرار بگيرند.
– علائم را در ورودي ها و گره گاه هاي فعاليتي قرار دهيد.
– علائمي فراهم شوند که نشان دهنده موضوعاتي چون مکاني که براي گرفتن کمک بايد به آن مراجعه کرد، مکان تلفن، تاکسي، اتوبوس و نزديک ترين مکان “امن” باشد.
– در مسيرهاي پياده اصلي به صورت متناوب از علائم راهنما استفاده شود.
– در هر چهارراه و تقاطيعي در سطح شهر علائم راهنما قرار گيرند.
– ساعاتي که مناطق عمومي در شب بسته مي شوند در علائمي مشخص شوند.
– علائم مشخص و روشني در ايستگاه اتوبوس، خطوط تاکسي و امکانات عمومي نصب شوند.
– خيابان ها، حياط ها و وساير مکان هاي مشترک نامگذاري شود.
– علائمي که در شب حياتي هستند روشن شوند.
– نام هاي خيابان ها و مکان ها در مرکز شهر در گوشه پياده روها قرار بگيرند.
– علائم در مکان هايي قرار گيرند که رشد گياهان مانع ديد آنها نشوند.

فضاهاي به دام اندازي و مخفي شدن:
– حصول اطمينان از اينکه اندازه و مکان قرارگيري علائم فضاهايي براي به دام اندازي و يا مکان هايي براي مخفي شدن ايجاد ننمايند.

نگهداري :
– ملاحظات در اين بخش شامل گزارش حفظ و نگهداري و خراب کردن علائم است.

طراحي ساختمان ها
ورودي هاي ساختمان ها:
– ورودي هاي ساختمان ها به روشني مشخص شوند، امن گردند، به خوبي نوررساني شوند و رو به خيابان باشند.
– ورودي هاي جلويي ساختمان هاي عمومي به گونه اي طراحي شوند که نقاط و يا مکان هايي براي به دام افتادن نداشته باشند.
– لابي ها طوري طراحي شوند که از بيرون قابل رويت باشند.
– از قرار دادن رمپ هاي ورودي آسانسور ها در مکان هاي پرت اجتناب شود.
– ورودي هاي غير پياده از ورود غير قانوني در امان باشند.
– اگر ورودي کارکنان بايد جدا از ورودي اصلي باشد لازم است به خوبي نوررساني شده باشد و فرصت هاي نظارت طبيعي رااز طريق خطوط ديد حداکثر نمايد.

طراحي ساختمان:
– در مراحل اوليه طراحي ساختمان هاي عمومي بايد شاخص هاي پيشگيري از جرايم به کار گرفته شود و از سازگار بودن اين شاخص ها با ساير معيارهاي طراحي اطمينان حاصل شود. براي مثال پنجره هايي رو به فضاهاي عمومي در نظر گرفته شود.از قرار دادن سرويس هاي بهداشتي، نواحي خدماتي و رمپ ها در مکان هاي پرت جلوگيري شود، و عناصري که ممکن است ايجاد فضاي ناامن بنمايند طراحي نشوند.

مصالح و اثاثيه:
– از بکارگيري مصالح و اثاثيه اي در خارج ساختمان که ممکن است مشوق ارتکاب جرم باشد، اجتناب شود. به عنوان مثال روکارهاي ضعيف و لوله هاي بيرون آمده.
– درها و ديوارها در نقاط ورودي اصلي از مصالح شفاف و نشکستني ساخته شوند.

انبار:
– دريچه هاي تحويل و جعبه ها به طوري قرارگيرند که به دسترسي مهاجم به پنجره ها و درها کمک نکند.
– از روشن بودن محل هاي بارگيري و ذخيره و قابل قفل شدن آنها اطمينان حاصل شود.

کاربري هاي خرده فروشي / تجاري:
– کاربري هاي خرده فروشي و ساير کاربري هايي که در ساختمان هاي عمومي ساعات کار ديروقت دارند بايد رو به فضاهاي عمومي باشند.

خطوط ديد:
– خطوط ديد روشني از لابي ساختمان فراهم شود به طوري که پيش از خروج امکان ديدن خارج از ساختمان وجود داشته باشد.

نوررساني:
– ورودي ها روشن شوند به طوري که استفاده کنندگان پيش از خروج از ساختمان، بتواند خارج آن را تا مسافتي ببيند. اطمينان حاصل شود که روشنايي از طريق ايجاد سايه در ورودي ها تاثير کور کننده اي نداشته باشد. نورهاي خارجي بايد براي تسهيل نظارت از داخل به خارج، اثر بخش باشند.

پارکينگ کارمندان:
– فضاهايي در نزديکي ورودي ساختمان ها به عنوان پارکينگ کارمنداني که بعد از ساعت مقرر کار مي کنند، در نظر گرفته شود.
– دسترسي به پارکينگ هاي محصور يا زيرزميني تنها از طريق داخل ساختمان مقدور باشد.
– پنجره هاي ساختمان در مکاني قرار گيرد که به پارکينگ ها ديد داشته باشد و دزدي را در سطح خيابان کاهش دهد.

منظرسازي :
– تنها از پوشش زميني کوتاه يا سايبان هاي بلند ساخته شده از درختاني با تنه هايي با ارتفاع دو متر استفاده شود.
– از به کارگيري جعبه هاي بزرگي از گياهان يا کاشت گونه هايي که ممکن است ايجاد مخفي گاه نمايد جلوگيري شود.

امنيت ساخت:
– تمام پنجره ها به ويژه آنها که در سطح خيابان هستند ايمن شوند، اما لازم است ابزارهايي که به اين منظور بکار مي روند نماي ساختمان را شبيه به دژ نکنند.

کاربري مختلط:
کاربري هاي سازگار و مکمل:
– ايجاد کاربري هاي مختلطي مورد تشويق قرار بگيرد که فعاليت، نظارت غيررسمي و تماس ميان افراد را در طول شبانه روز افزايش دهد.
– از جدا کردن جدي کاربري ها جلوگيري شود؛ زيرا ممکن است برخي امکانات در انزوا قرار گيرند.
– اختلاط کاربري هايي که به لحاظ مقياس و دربرگيرندگي، با کاربري هاي همسايه سازگار باشند تشويق شود؛ به ويژه در مناطق دور افتاده تر.
– فعاليت هايي که ممکن است مولد جرم باشند، همانند بارها و يا رستوران ها و مراکز سرگرمي، متعادل شوند.

منظر سازي:
کاشت در مسيرهاي پياده
– حصول اطمينان از اينکه بوته ها و گياهان کوتاه در مسيرهاي پياده ارتفاعي بيش از يک متر نداشته باشند.
کاشت ديواري :
– از گياهان بلندتر در پاي ديوار استفاده شوند.
کاشت در ورودي ها :
– از کاشت گياهان و درخت هاي بلند که موجب پوشاندن درها، ورودي ها و پنجره ها مي شود جلوگيري شود.
درختان غير پوشاننده:
– در مکان هاي مهم درختاني کاشته شوند که شاخه هاي آنها در ارتفاعي بالاتر از يک و نيم متر قرار بگيرد.
گياهان مقاوم:
– از گونه هاي گياهي استفاده شود که شانس حيات آنها در طول مدت زياد است.
-در نواحي اي که درصد جرم خيزي بالا است از گياهان به رشد استاندارد رسيده به جاي نهال استفاده شود تا امکان شکسته شدن آنها پايين بيايد.

منظرسازي سخت:
– از جزئيات منظرسازي سخت همانند حصارها و ديوارها براي باز داشتن حرکت عابران پياده و سواره استفاده شود.

ساخت مسير :
– اگر سطوح بازدارنده با استفاده از قلوه سنگ يا ريگ هاي درشت ساخته شده اند، بايد اطمينان حاصل شود که دو سوم ارتفاع آنها در زمين باشد. به اين ترتيب مانعي براي افرادي که که مشکل حرکتي دارند، پديد نمي آيد.

فضاهاي امن در برابر به دام افتادن:
نقاط به دام اندازي در مجاورت راه هاي پياده :
– از ايجاد نقاط به دام اندازي در مجاورت مسيرهاي پياده اصلي، مسيرهاي پيش بيني شده تغيير ناپذير يا کوچه هاي بن بست خصوصي اجتناب شود.
– فعاليت هايي چون کيوسک هاي غذا يا دست فروشي را براي ساخت فضايي امن تر اضافه کنيد.
– از ايجاد بريدگي در فنس ها جلوگيري شود تا فضاهاي به دام اندازي شکل نگيرند.

دسترسي محدود
– از ايجاد شکاف هايي در خيابان همانند ورودي حياط هاي داخلي، که ممکن است پس از تاريکي هوا محيطي منزوي ايجاد کند، جلوگيري شود.

نوررساني و خطوط ديد
– از آينه هاي قدي و ساير ابزارهايي که امکان ديد را بيشتر مي کند براي ديدن از گوشه ها استفاده شود.
– گياهان کوتاه قامت اطراف دائماً اصلاح شوند.
– در مواردي که امکان حذف فضاهاي به دام افتادن وجود ندارد از روشنايي هاي پر شدت و ابزارهايي چون آينه استفاده شود.
– از نيروهاي پليس و يا ساير نيروهاي امنيتي براي ايمن نگه داشتن اين فضاها بهره گرفته شود.

مکان طراحي و استفاده از امکانات
– خطر به دام افتادن در دستگاه هاي خودپرداز را با کارتي کردن آنها، باز کردن خطوط ديدشان و قرار دادن آنها در مکان هاي پرتردد يا در کنار ساختمان هاي مطمئن کاهش دهيد.
– ورودي اين دستگاه ها و ساير امکانات همچون تلفن هاي عمومي به گونه اي قرار بگيرد که در ديد مستقيم مسير پياده قرار داشته باشد.
– پارکينگ ها در مکان هايي به دور از فضاي مخاطره آميز قرار گيرند تا فرصت هاي آدم ربايي کاهش يابد.
– از عدم ايجاد فضاهاي پرخطر به وسيله علائم خارج ساختمان ها اطمينان حاصل شود.

مديريت و نگهداري
نگهداري
– علائم مربوط به جزئيات تماس با مسئولان مربوطه، براي تعمير اضطراري در مکان هايي مشخص قرار گيرند.
– خرابي هاي فضاهاي عمومي به سرعت تعمير شوند تا ايمني براي همه استفاده کنندگان تامين شود و خطر وقوع جرم کاهش يابد.
– در هنگام سوخت و ساز، تجهيزات تا زماني که سايت آماده نشده و نظافت نگرديده است نصب نشوند.
– سيستم برنامه ريزي شده اي براي “حفاظت بازدارنده” ايجاد شود.

حفاظت در مقابل ديوار نوشته ها
– درم کان هاي مناسب از رنگ هاي مقاوم در مقابل ديوار نوشته ها استفاده کنيد.
– ديوار نوشته ها، به ويژه ديوار نوشته هاي توهين آميز به سرعت پاک شوند.
– از گستردن نور بر روي ديوارهاي رنگي، جز در مواردي که هدف افزايش روشنايي است، خودداري شود.

مصالح مقاوم
– از مصالحي استفاده شود که بتوانند در مقابل استفاده مستحکم باشند و به راحتي قابل جايگزيني باشند.
– از مصالحي که به شدت آسيب پذير هستند استفاده نشود.

پوشش هاي حمايتي
– نيروهاي حمايتي به منظور پاک کردن ديوار نوشته ها و انجام ساير خدمات استخدام شوند.

سخت افزار
– از قفل هاي محکم و غيرفرسوده استفاده شود.

نور
– همه لامپ ها را با استفاده از کلاهک مناسب حفاظت کنيد.

آموزش امنيت و همکاري
– در هماهنگي با پليس محلي آموزش هايي براي امنيت در نظر گرفته شود.
– تمام تلاش هاي انجام شده براي اطمينان ساختمان با مستاجران و مديران ساختمان ها در ميان گذاشته شود.
– سيستم گزارش جرم جامعي تهيه شود تا گزارش تمام جرائم و حفظ آمار دقيق آن امکان پذير شود.
در اينجا توصيه هايي در خصوص فراهم آوردن امنيت در مکان ها و فضاهاي مشخص دارد، تلاش شده است تا تمامي مکان هاي عمومي که امکان جرم خيزي بيشتري دارند، مد نظر قرار گيرند. از آن جمله: مراکز اجتماعي و شهري، فضاهاي عمومي باز و پارک ها، مراکز خريد و نظاير آنها. در اينجا ضمن اشاره به اهميت هر يک از اين مکان ها، عنوان مي شود که چطور مي توان از موارد در طراحي اين فضاها بهره برد.
در مجموع مي توان گفت مطالعات استراليا و دغدغه هاي طراحي در زمينه پيشگيري از جرم در اين کشور بسيار جامع و همه جانبه است. گرچه مبناي اوليه اين بررسي هاي تفصيلي همان ضوابط اوليه CPTED است اما در هر چه ملموس تر و کاربردي ترين آنها تلاش هاي بسيار صورت گرفته است.

آمريکا
در کشور ايالات متحده آمريکا به تبع نوع اداره حکومت، کليه ضوابط و مقررات مي تواند از ايالتي به ايالت ديگر متفاوت و متغير باشد. اين موضوع در حيطه طراحي و برنامه ريزي شهري نيز صحت دارد. اما آنچه بررسي ها نشان مي دهد حاکي از آن است که در زمينه پيشگيري از جرم به وسيله طراحي شهري همان اصول CPTED در سراسر کشور مندنظر قرار مي گيرند. به ويژه در طراحي هاي مجتمع هاي مسکوني که به تازگي احداث مي شوند، رعايت اين اصول الزامي است. اخيراً کنفرانس شهرداران آمريکا مطالعه اي را درباره همه شهرهاي آمريکا که جمعيتي بالغ بر 30000 نفر دارند – حدود 1060 شهر- به اتمام رسانده است که تلاش هاي آنان در کنترل جرايم از طريق طراحي فيزيکي در اين مطالعه منعکس است. حدود 80 شهر در اين حوزه مطابق اين مطالعه در سطح

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه درمورد ارتکاب جرم Next Entries دانلود پایان نامه درمورد پياده، ورودي، خيابان، هايي