دانلود پایان نامه درمورد ارتکاب جرم، صاحب نظران، مواد مخدر، جنس مخالف

دانلود پایان نامه ارشد

ه ناسازگاري اجتماعي آينده فرزند خود کمک کرده اند.
جرايمي چون دزدي و ولگردي بالاترين رقم بزهکاري اين گونه کودکان را تشکيل مي دهد.

2-3-4-3- بزهکاري نوجوانان و جوانان
دوره نوجواني که معمولاً از 11 تا 12 سالگي شروع مي شود، متمم دوره کودکي است و دوره تحول جسمي و رواني فرد است. رشد سريع اعضاي بدن، سبب بيداري هوس ها و احساسات و روياهاي گوناگون مي گردد و از درون نوجوانان فشارهايي را بر روي آن ها تحميل مي کند که برايشان ناشناخته است. اين فشارهاي ناشناخته، نگراني ها و هيجان هايي را در پي دارد که براي نوجوانان تا کنون سابقه نداشته است. در اين دوره اعضا و احساسات نوجوان، براي تامين و درک لذت جنسي با يکديگر همکاري مي کنند و هر چه با عشق و زيبايي رابطه داشته باشد، بيشتر سبب هيجان ظاهري او مي شود. تصورات و تخيلات شاعرانه و تعبيرات و تشبيهات او لذت آور و بي پايان است. به همين دليل، نوجوانان زودتر از بزرگسالان تحت تاثير عوامل مختلف اجتماعي قرار گرفته، مرتکب جرم مي گردند. در اين دوره پسران غالبا وسايل الکتريکي و وسايل نقليه (دوچرخه، موتورسيکلت، اتومبيل) را به سرقت مي برند.
جواني دوره بحران و زمان شورش است. جوان هر قدر به شناخت بيش تر خود و محيطش نايل آيد، به همان نسبت توقعش بيش تر مي گردد؛ چون با شناخت بيش تر خود، فلسفه زندگيش نيز تغيير مي کند و در نتيجه مي خواهد خود را با معيارهاي دوران بلوغ هماهنگ سازد. به همين دليل، با معيارهاي والدين و معلمان خود اختلاف پيدا مي کند و گاه ممکن است دامنه اين اختلاف وسيع تر گرديده، او را به ستيزه هايي با آنان بکشاند.
از ديگر مسائل و دشواري هاي دوره جواني، تمايلات شديد جوانان به تماشاي فيلم هاي سکسي و ديگر وسايل ارتباط جمعي است. البته تمايلات جنسي به يک باره در اين دوره بروز نمي کند، بلکه در دوره جواني افزايش مي يابد و اگر تحريک و منع شود، احتمالاً به صورت اميال مفرط جنسي در مي آيد و به تمايلات شديدتر منتهي مي گردد که گاه به انحرافات جنسي مي انجامد يا به صورت رفتارهاي غيرعادي که براي جلب توجه جنس مخالف است، جلوه گر مي شود.
روان شناسان و کارشناسان امور تربيتي بر اين باورند که خودکشي، خودسوزي و ترک مدرسه در ميان نوجوانان و جوانان، به خصوص دخترها، بيش تر مربوط به افرادي است که مشکلات عاطفي و رفتاري داشته اند و يا از نظر مالي در سطح پاييني بوده اند. دخترها معمولاً وقتي به سن بلوغ مي رسند، دنياي “آرماني” خود را با داشتن امکانات مالي، پوشيدن لباس هاي مناسب و زيبا، استفاده از زيورآلات، زيبايي چهره، مورد توجه قرار گرفتن، آبرومند بودن خانواده، حرمت اجتماعي و ازدواج با جواني که او را سعادتمند کند به تصوير مي کشند. عدم دسترسي دختران دم بخت به اين آرزوها، مي تواند آنها را دلگير و افسرده سازد.
اگر نوجوان يا جوان به اين نتيجه برسد که خانواده، مدرسه و دوستان به او بي توجه هستند، ممکن است واکنش هاي پرخاشگرانه از خود نشان دهد و يا به جامعه بدبين شده و در زماني که خود را توانا احساس کند، از آن انتقام بگيرد.

2-3-4-4- جرم بزرگسالان و پيران
در دوره بزرگسالي که معمولا از 45 سالگي آغاز مي شود، فرد بيش تر به تخصص، ترقي در شغل و ترفيع مقام و تشکيل خانواده و رفاه خود دلبسته است. در اين دوره علاوه بر قتل و سرقت، جرايم جنسي بيش تر اتفاق مي افتد.
در دوره پيري، فرد رفته رفته با ضعف قواي جسمي و روحي مواجه مي گردد و يا بازنشسته شدن و از دست دادن شغل، احساس عدم ثبات و از بين رفتن ارزش هاي اجتماعي مي کند و تغييرات خلق و خو در او ايجاد مي شود، هر چند کمتر مرتکب جرم مي گردد.

2-3-5. رابطه شهر و رفتار آنوميک
موضوع و مسائل شهري همواره از منظري، پيچيده ترين مسائل انساني به شمار مي روند، چرا که شهر به عنوان متراکم ترين و شديدترين نقطه استفاده بشر از زمين، خود يک پديده پيچيده محسوب مي شود و به طبع ” جامعه شهري نيز يک توده منافع رقابت آميز و متضاد است. برخورد گسسته با اين منافع تنها به بي نظمي و هرج و مرج مي انجامد . و از سوي ديگر، چون بسياري از اين منافع با يکديگر برخورد پيدا مي کنند نمي توان آن ها را رها گذاشت، زيرا هر کسي به جهت کسب منافع بيش تر، آن چه را که سودمند تشخيص مي دهد و به نفع اوست انجام خواهد داد” (لويد51 : 1977 : 208-207) و اين زمينه بروز رفتار آنوميک خواهد بود.
به طور اساسي سنجش رابطه شهرنشيني و متغيرهاي مربوط به آسيب هاي اجتماعي (رفتار آنوميک) نشانگر تاثير شهرنشيني بر گسترش و تشديد اين متغيرهاست؛ هر چند اين تاثيرات به صورت غيرمستقيم باشد. از همين روست که شهر به نظر پارک و مکتب شيکاگو بهترين مکان براي ظهور پديده بي سازماني (آنومي) است.
به تعبير دورکيم، شهر قلمرويي است که در آن نياز به تقسيم کار در اثر تراکم مادي و اخلاقي جمعيت، نمود بارزي پيدا مي کند. به تدريج و با افزايش تقسيم کار و تخصصي شدن وظايف و کارکردهاي اجتماعي، سست شدن و زوال اخلاقي جمعي مکانيکي پيش مي آيد (افروغ : 1377 : 111).
شايد علت بالا بودن نرخ جرايم در شهرها به ويژه شهرهاي بزرگ، حاکم بودن نوعي اخلاق مکانيکي مورد نظر دورکيم باشد. در هر صورت، اين موضوع مورد تاييد ساير صاحب نظران جامعه شناس از جمله لوئيزوبرت، زميل و … نيز قرار دارد.
اساسا در جوامع کوچک تر، کنترل هاي غيررسمي مانع بروز بخش مهمي از انحرافات اجتماعي به خصوص در شکل عريان آن مي شود. يکي از ويژگي هاي جامع شهري، کم رنگ شدن اين کارکرد نظام اجتماعي ارزشي و هنجاري است. از سوي ديگر، شهر با عدم تجانس و گوناگوني تعريف مي شود، اين مهم در کنار بزرگي و گمنامي و تنوع طلبي، زمينه را براي بروز رفتارهاي آنوميک و هنجارشکنانه فراهم مي نمايد (نوربها : 1377 : 486). در حالي که، شهرها از يک سو تصورات فوق العاده اي از سطح مصرف و کيفيت زندگي، در ذهن متبادر مي سازند، و از سوي ديگر تصور تيره اي از فزاينده بودن ميزان بالاي جرايم و خشونت ها در جو شهري52 را به همراه دارند. بررسي ها حاکي از آن است که نرخ خشونت هاي شهري در سال، در سراسر جهان، از 3 درصد به 5 درصد طي دو دهه گذشته افزايش يافته است و بالاخره اين که طي هر پنج سال، 60 درصد از کساني که در شهرهاي با جمعيت بالغ بر 100 هزار نفر زندگي مي کنند، به هر حال از زمره قربانيان شکلي از يک جنايت و خشونت شهري محسوب مي شوند. (وادرا53 : 1997: 105)
ژرژ بيکا در کتاب جرم شناسي خود چنين مي نويسد: “بزهکاري تابعي از توسعه شهرهاست؛ مطالعه روابط بين شهر و بزهکاري، موضوع مهمي براي جامعه شناسان جنايي مي باشد. تراکم جمعيت شهري بزهکاران را به خود جلب مي کند؛ زيرا امکانات وسيعي براي ارتکاب جرم در دسترس آنان قرار مي دهد. شهر محل تجمع ثروت و اهرم هاي اصلي زندگي اقتصادي است. همچنين در شهر است که تفاوت (بي عدالتي) آشکار و اختلاف طبقاتي را مي توان ديد و بالاخره از نقطه نظر کنترل اجتماعي، يعني کنترل پليسي، خانوادگي قضايي و… نبايد تراکم جمعيت و گمنامي و تحرک را که به بزهکاران امکان فرار از تعقيب را مي دهد، ناديده گرفت. (پيکا : 1370 : 69)
بررسي هاي انجام شده توسط جرم شناسان و آمارهاي مربوط به بزهکاري نيز نشان دهنده آن است که ميزان ارتکاب جرم در روستاها به مراتب کمتر از شهرها بوده54 است؛ در پايتخت ها و شهرهاي بزرگ نيز بسيار بيشتر از شهرهاي کوچک کم جمعيت مي باشد (بينا : 1375 : 81). شهر، خصوصا شهرهاي بزرگ و پرجمعيت که شلوغي و گمنامي از خصوصيت آنهاست، محيط مناسبي براي پناه گرفتن مجرمين محسوب مي شوند.
لواسر نيز در کتاب خود خاطرنشان ساخته است که شهرها فراهم آورنده شرايط بسيار مساعدي براي بدکاران و مخفي کردن آنان است. مردمان بيکار در شهرها جمع مي شوند و خود را آلوده بزهکاري مي کنند. به همين دليل رقم جرايم در شهرها بيش تر از روستاها بوده و اين رقم هر روز رو به افزايش است. (مظلومان : 1351 : 365)
به موجب تحقيقاتي که در فرانسه به عمل آمده است، نرخ بزهکاري اطفال و نوجواناني که مشمول مجازات يا اقدامات تاميني شده و در مناطق روستايي سکونت داشته اند، بسيار پايين تر از نرخ بزهکاري اطفال و نوجوانان شهري بوده است. براي توجيه تفاوت موجود ميان نرخ بزهکاري در شهر و روستا مي توان به دلايل زير استناد نمود:
” در شهرها اکثر مردم همديگر را نمي شناسند و اين امر به مخفي ماندن جرايم کمک مي کند. حال آنکه در روستاها هيچ کس غريبه نيست و همه افراد نسبت به يکديگر شناخت کامل و عميق دارند” (بينا : 1375 : 81). “شناخت، عامل بازدارنده و مهمي است که مجرمين را از ارتکاب جرم منصرف مي کند. در روستاها که شناخت محلي وجود دارد، نظارت جمعي مانع ارتکاب جرم است” (کاميار : 1382 : 33)
خانواده هاي روستايي از نزديک بر رفتار و کردار فرزندان خود نظارت دارند، در حالي که خانواده هاي شهري به دليل گرفتاري هاي گوناگون و شاغل بودن پدر و مادر، کنترل کمتري بر اعمال و رفتار فرزندان خود اعمال مي نمايند.
در ارتباط با مذهبي بودن و بزهکاري، بررسي ها نشان مي دهد که رفتار بزهکارانه در افراد مذهبي کم تر از افراد غيرمذهبي است… سر و کار داشتن بيش تر با مذهب ممکن است بدان دليل با سلامت بيش تر ارتباط داشته باشد که دستورات مذهبي باعث حمايت مي شوند و حسي از تعلق و دوستي هاي صميمي را براي فرد ايجاد مي کنند (راموز : 1383 : 98-95). با توجه به اين که روستاييان بيش از شهرنشينان، پاي بند به اعتقادات مذهبي مي باشند، نرخ بزهکاري در روستاها نسبت به شهرها کمتر است.
شهروندان در مقايسه با روستانشينان، گرايش بيش تري به ماديات و منافع شخصي دارند که همين امر ارتکاب به مال اندوزي و جمع آوري ثروت را در آنها تقويت مي کند و به گونه اي غيرمستقيم احتمال ارتکاب جرم را تشديد مي نمايد.
همبستگي اجتماعي، نظارت عمومي و پيوندهاي خانوادگي در ميان روستاييان به مراتب بيش تر از شهرنشينان است. عزلت نشيني و گوشه نشيني شهرنشينان که ناشي از عدم وجود پيوندهاي عاطفي و اجتماعي مي باشد، منجر به ايجاد ياس و بدبيني مي شود که خود ريشه بسياري از رفتارهاي غيرانساني و آسيب هاي اجتماعي است.
از همين روست که امروزه، با وجود اينکه بردگي آدمي نسبت به محيط انسان ساخت روز به روز بيش تر مي شود، ولي انسان براي نخستين بار در طول تاريخ، در شهرها، امنيتي کم تر از مناطق خارجي شهر دارد. او براي نخستين بار در طول تاريخ از آزادي ابتدايي قدم زدن در خيابان و نشستن در ميدان هاي شهر خود محروم شده است. او براي نخستين بار در طول تاريخ به خاطر گريز از سر و صداي خيابان ها به زندگي در پشت پنجره هاي بسته مجبور گشته است. اجبار محروميت و فقدان امنيت، انسان را وداشته تا بين عزلت گزيني در داخل محدوده شهر و گريز همبستگي از آن، يکي را انتخاب کند. لذا براي نخستين بار در تاريخ، آدمي نه تنها به علت تهديدات بيگانه و بيروني، بلکه از فجايعي دروني که خود آفريده است؛ از شهر مي گريزد. (ياراحمدي : 1378 : 26-25)
بسياري از محققان که در مورد پديده جنايت و خشونت شهري تحقيق مي نمايند، ريشه عمده خشونت ها را با ويژگي هاي ناگهاني ، جمعي و غيره در جوانان مي يابند. به نظر آنان، با توجه به شرايط حاکم بر جامعه شهري، براي بررسي علل خشونت ها، دو رويکرد مطرح است:
رويکرد تعيين گرا که تاکيد بر خشونت جوانان، نرخ بيکاري، درآمد، سطح آموزشي، وضعيت مسکن، مهاجرين و … دارد.
رهيافت جامعه شناختي که اشاره به مشکلات اجتماعي، فرهنگي و شغل در شهرها دارد که موجب بزهکاري و حاشيه اي شدن آنها شده است.
به طور خلاصه، مي توان گفت علت خشونت شهري، شرايط و موقعيت نامناسب اجتماعي، اقتصادي، خانوادگي، فرهنگي، آموزشي و تضادي، اختلال در سيستم شهري، مسائل کنترلي و … است (رباني : 1381 : 173). “الگوهاي خشونت و جنايات شهري در خود شهرها متفاوت است. سرقت هاي مسلحانه و اتومبيل ربايي شاخصي از زندگي شهري در ژوهانسبورگ و يا نايروبي محسوب مي شوند. شهرهاي آسيايي، مانند اکثر شهرها، از جنايت و جرايم عليه اموال و دارايي، تجارت مواد مخدر، و خشونت خانوادگي رنج مي برند،

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با واژگان کلیدی اتحادیه اروپا، سیاست خارجی، خودروسازی، صنعت خودرو Next Entries دانلود پایان نامه درمورد حمل و نقل، اوقات فراغت، مکان کنترل، صاحب نظران