دانلود پایان نامه درمورد ارتکاب جرم، بهداشت روان، مواد مخدر، حمل و نقل

دانلود پایان نامه ارشد

مطالعه آن بر روي مشکلات و بحران هاي اقتصادي، جرم و انحطاط را ناشي از توزيع عادلانه ثروت معرفي نمودند (پي ناتل، 1345 : 30). بنابراين در يک نظام اقتصادي مطلوب و عادلانه از تعداد بزهکاران، به ويژه مرتکبين جرايم عليه اموال و مالکيت کاسته مي گردد.
اتين کابه نيز سرچشمه کليه مفاسد و جرايم جامعه، خصوصا سرقت را در توزيع ناعادلانه ثروت و حاکميت نظام سرمايه داري دانسته است. فورناساري دي ورس32 با يک بررسي آماري در ايتاليا نشان داده است که 85 تا 90 درصد کل جرايم مربوط به خانواد هاي فقير بوده است؛ در صورتي که اين خانواده ها فقط 60 درصد جمعيت را تشکيل مي داده اند (شيخاوندي، 1353 : 81). علاوه بر اين ها، مطالعاتي توسط جرم شناسان و جامعه شناسان صورت گرفت که مويد همبستگي بين نوسانات اقتصادي و اوضاع معيشتي افراد جامعه با تنزل يا افزايش جرم سرقت بود.
بنابراين نتيجه اي که حاصل مي شود اين است که فقر و نياز مالي يکي از مهم ترين عوامل ارتکاب جرم در افراد مي باشد. افرادي که در خانواده هاي فقير زندگي کرده و از حداقل امکانات رفاهي محروم اند، يا افرادي که براي تامين نيازهاي مالي خود به ناچار زادگاه خويش را ترک نموده و در شهرهاي بزرگ سرگردان مي شوند، طبعا زمينه بسيار مساعدي براي ارتکاب جرم دارند.
اين افراد هنگامي که مي بينند به طريق مشروع نمي توانند احتياجات و خواسته هاي خود يا خانواده را تامين کنند، به طريق غيرمشروع متوسل شده، نيازهايشان را رفع و از اين راه کسب درآمد مي نمايند33 (ايماني،1382 : 134). همچنين فقر و تنگدستي والدين ممکن است موجب بدرفتاري هاي آنها با فرزندان، محروميت اطفال و نوجوانان از تحصيل و امکانات تفريحي يا مسکن مناسب شود که همه اين ها به نوبه خود در بروز حالت خطرناک و تمايل به بزهکاري موثر هستند. با اين وجود، فقر و تهيدستي را لزوما نمي توان تنها عامل بزهکاري دانست؛ زيرا:
– بسياري از فقر ا و مستمندان، علي رغم تنگدستي و نيازمندي، با کمال شرافت و عزت نفس زندگي کرده و به آنچه دارند قانع اند، و دست به ارتکاب جرم نمي زنند.
– شمار قابل ملاحظه اي از جرايم در هر جامعه، خصوصا بزه هايي مانند کلاهبرداري، خيانت در امانت، صدور چک بلامحل، کم فروشي و گران فروشي، احتکار و تقلب هاي مالياتي، توسط اغنيا و ثروتمندان به وقوع مي پيوندد.
– افزايش ثروت عمومي به واسطه رونق و رشد اقتصادي، باعث توسعه روحيه تجمل گرايي و رفاه طلبي در ميان مردم مي شود؛ رقابت ها و تعارض منافع را تشديد مي کند و انگيزه توسل به طرق غيرمشروع براي تحصيل و تامين سرمايه سرشار را تقويت مي نمايد. (بي نا، 1375 : 118)

2-3-2-2. بيکاري
بيکاري نيز يکي ديگر از عوامل موثر در بزهکاري محسوب مي شود. عده اي از بيکاران، مخصوصاً اطفال و نوجواناني که فاقد شغل و درآمد مشخصي مي باشند، ممکن است براي تامين معاش و رفع احتياجات خود دست به ارتکاب جرايمي مانند سرقت، ولگردي، گدايي و توزيع مشروبات الکلي، مواد مخدر و يا کالاهاي ممنوعه بزنند. لووه34 در فاصله جنگ جهاني، رابطه موجود ميان سرقت هاي ارتکابي و تعداد بيکاران را در آلمان با نمودار شماره 3 نمايش داده است. بر اساس رابطه موجود ميان متغير ميزان بيکاري در جامعه ( به عنوان يک متغير مستقل) با ميزان سرقت ( بعنوان متغير وابسته ) يک رابطه خطي و مستقيم برآورد مي گردد.

نمودار شماره2-1: رابطه موجود ميان سرقت هاي ارتکابي و تعداد بيکاران در آلمان ( طي هفت سال )

منبع: بي نا، گزارش دفتر مطالعات و پيشگيري از وقوع جرم (119:1375)

2-3-2-3- هزينه هاي اقتصادي ارتکاب جرم
فردي که مرتکب جرم مي گردد در هنگام انجام کنش بزهکارانه هزينه هاي اقتصادي فرصت هاي از دست رفته را نيز ارزيابي مي کند. زيان هاي اقتصادي نظير از دست دادن درآمد ناشي از زنداني شدن، اخراج شدن و همچنين از دست دادن مقدار پولي که فرد در طول زنداني شدن خود و به دليل عدم انجام کار از دست مي دهد.
محاسبه و ارزيابي هزينه متاثر از موقعيت اقتصادي و اجتماعي افراد است. به عنوان مثال، بازرگاني که در مدت کوتاه زنداني شدن خود ميليون ها تومان متضرر شده يا کاسب جزيي که در مدت مشابه صدها هزار تومان از دست بدهد، ارزيابي آنان نسبت به انجام و يا عدم انجام کنش کجروانه متفاوت خواهد بود (محسني تبريزي، 1383 : 120).

2-3-2-4. عدم تعادل رشد و توسعه اقتصادي
گي زوسکي و ديکسون35 در سال 1995 در مقاله رشد شهري و خشونت، با ارائه آمارهايي از افزايش فوق العاده جمعيت در برخي از شهرهاي بزرگ دنيا، مثل مکزيکوسيتي و سائولپولو که در کمتر از 15 سال به جمعيت آنها حدود 8 ميليون نفر اضافه شد اظهار مي دارند، هر چند که شهرهاي بزرگ فرصت هاي استثنايي براي فعاليت هاي بازرگاني و توليد ثروت فراهم مي کنند، ولي مشکلاتي که رشد شهري سريع به دنبال دارد، بسيار پيچيده خواهد بود.کاساردا و پارنل36 به اين مشکلات اشاره دارند که شامل نرخ بالاي بيکاري، اغتشاش بازارهاي کار و عدم توانايي براي جذب جمعيت زياد جويندگان شغل، افزايش فقر شهري، عدم کفات سرپناه، بهداشت، آبرساني، سيستم هاي حمل و نقل و نيز افزايش انحطاط و بحران هاي زيست محيطي نظير آلودگي هوا و همچنين گسترش بحران هاي مالي در شهر خواهد شد.
شواهد امروز منتج از ديدگاه مطالعات گي زوسکي و ديکسون و استناد به نظريات ديگر، حاکي از وجود رابطه معني دار بين متغير رشد شهري و خشونت هاي شهري به دليل عدم امکان فراهم ساختن فرصت هاي اقتصادي و خدماتي در طول دوره رشد شده است.(گي زوسکي وديکسون،1995 : 9-1)

2-3-2-5. تورم
فري37 با تحقيقات خود ثابت کرد که در فرانسه به سال 1844 تا 1858 ترقي و تنزل بهاي گندم، گوشت و … و ارتباط مستقيمي به تبهکاري و خشونت داشته است38 (ايماني، 1382 : 133). واضح است که بالا رفتن قيمت اجناس و پايين آمدن دستمزد ها سبب کاهش قدرت خريد مردم شده، انگيزه ارتکاب جرم، مخصوصا سرقت، را تشديد مي نمايد. در حالي که پايين آمدن قيمت اجناس و بالا رفتن دستمزدها، موجب افزايش قدرت خريد مردم شده، انگيزه ارتکاب جرم، مخصوصا سرقت را تقليل مي دهد. بونگر39، دانشمند هلندي (1940 – 1876) در کتاب خود، تحت عنوان تبهکاري و شرايط اقتصادي انتشار يافته به سال 1905 در آمستردام، خاطرنشان ساخته است که ميان اوضاع اقتصادي و ارتکاب جرم رابطه مستقيمي وجود داشته، با تحول اقتصاد صنعتي به جرايم خشونت آميز توام با مکر و حيله تبديل مي گردد.
بحران اقتصادي، نوسانات قيمت ها و دستمزدها، وضع پول، تورم و بيکاري در ازدياد جرايم مالي، تاثير فراوان داشته است و با بهبود وضع اقتصادي، از شمار جرايم عليه اموال و مالکيت کاسته مي شود(دانش، 1368 : 286).

2-3-3- عوامل فرهنگي مؤثر در پيدايش آنومي در جامعه
عوامل فرهنگي پيدايش آنومي در جامعه را مي توان در قالب سه دسته مورد بررسي قرار داد:

2-3-3-1. عامل درهم شکستگي ساختار فرهنگي
از نظر مرتون آنومي يک در هم شکستگي ساختار فرهنگي است. اين وضعيت وقتي پيش مي آيد که بين اهداف و هنجارهاي فرهنگي ( نيازها و ارزش ها ) و امکانات موجود تفاوت فاحش وجود داشته باشد. در يک جامعه متعادل بين اهداف و هنجارهاي فرهنگي و راه هاي پذيرفته شده از سوي عامه مردم براي دستيابي به آنها تعادل وجود دارد. آنومي وقتي شروع مي شود که اين رابطه متعادل به هم بخورد.
اهداف و ارزش هاي فرهنگي امکانات = آنومي (رفيع پور، 1378 : 21)
هر چند که نظريه مرتون در خصوص جوامع داراي ارزش هاي متعالي فرهنگي نمي تواند صادق باشد، با وجود اين ” تنش هايي که از برآورده نشدن نيازهاي فرهنگي در جامعه حاصل مي شود، متعدد است. نظير نابودي ميراث فرهنگي، معمول شدن شيوه زندگي بيگانه، سردرگمي فردي و جمعي در بافت اجتماعي و کناره گيري شخص از جامعه. اينها رفتارهاي انطباقي است که به قيمت از دست دادن هويت فرهنگي تمام مي شود. عکس العمل هاي ديگري نيز ممکن است به وقوع بپيوندد ، نظير انواع سرخوردگي، خشم و نارضايتي هاي مزمن که نهايتا منجر به وقوع تضادها، برخوردها و حتي نوع شورش و ياغيگري در جامعه خواهد شد”. (بحريني، 1377 : 127)

2-3-3-2. عامل ايجاد کننده خرده فرهنگ کجرو
هر نوع رفتار کجرو (آنوميک ) در قالب ايجاد يک خرده فرهنگ کجرو به وجود مي آيد که بيش از آن قطعا نوعي الگوي جدايي گزيني فضايي و تمرکز فقر وجود داشته است.

نمودار شماره 2-2: رابطه جدايي گزيني فضايي با ظهور رفتار کجرو (آنوميک)

منبع:صالحي، مرکز مطالعاتي و تحقيقاتي شهرسازي و معماري (1387 : 42)

برپايه الگوي جدايي گزيني فضايي، رابطه مستقيم بين تمرکز فقر و پيدايش خرده فرهنگ کجرو وجود دارد. اين رابطه در قالب نگارش معمول فرضيه عبارت است از: هرچه تمرکز فقر بيشتر، احتمال شکل گيري خرده فرهنگ کجرو بيشتر.
با توجه به رابطه اي که در واقعيت بين فقر و بعضي از جرايم و کژ رفتارهاي اجتماعي تعريف شده، وجود دارد، فرهنگ گرايان در تبيين اين رابطه معتقدند که عامل اصلي تمايل به کژرفتاري در طبقات پايين، خرده فرهنگ اين طبقات است. ارزش ها و الگوهاي رفتاري اين طبقه به گونه اي است که آمادگي لازم براي ارتکاب رفتارهاي جرم گونه را در آن ها ايجاد مي کند. صرف نظر از بي توجهي فرهنگ گرايان به زمينه هاي پيدايي و مکانيزم شکل گيري اين خرده فرهنگ و به رغم فقدان رابطه يک به يک بين ارزش ها و رفتار، مقوله خرده فرهنگ طبقاتي پايين از بار تبييني بالايي در تمايل به نوع خاصي از کژرفتاري ها برخوردار است. در مجموع مي توان اين خرده فرهنگ را با شاخص هايي از قبيل تمايل به ريسک کردن، خشن بودن، تقديرگرا بودن، اولويت به نيازهاي جسماني، لاقيدي و بي بند و باري نسبت به تربيت فرزندان و آموزش هاي رسمي، غيرکلامي بودن در تربيت کودکان و برخورداري از واژگاني محدود با الفاظي تحريک آميز، بنده لحظه ها بودن و تعويق نينداختن خوشي هاي لحظه اي به آينده و بي تفاوتي نسبت به کمبودها و نواقص محيطي اندازه گرفت. بنابراين مقولات مربوط به تکنيک يا تکنيک هاي انتخابي ما در خصوص جمع آوري داده هاي مربوط به خرده فرهنگ کجروي بايد ناظر با شاخص هاي فوق باشد (افروغ، 1377 : 242).

2-3-3-3. عدم تجانس فرهنگي
شهرها به دليل هجوم مهاجرين و مردماني با ريشه هاي فرهنگي متفاوت از انسجام فرهنگي لازم برخوردار نيستند و موجب بروز ناهماهنگي و تعارض هاي فرهنگي مي شوند. در واقع “بزرگ ترين دشواري مهاجرين روستايي به شهرها، تعارض فرهنگي و عدم امکان سازگاري آنها با محيط جديد، همچنين ناراحتي هاي روحي ناشي از تحقير شدن توسط شهرنشينان مي باشد. مجمع جهاني بهداشت رواني، در سال 1958، تاثير رواني مهاجرت در وقوع جرم را مورد بحث و بررسي قرار دا ده و ناراحتي هاي روحي مهاجرين را بيش از ساير عوامل، موثر دانسته است” (بينا، 1375 : 87). در واقع روابط بين فرهنگ مهاجر و فرهنگ بومي و ارتباط آن با جرايم و آسيب هاي اجتماعي را مي توان در مدل زير نشان داد:

نمودار شماره 2-3: دياگرام روابط فرهنگ مهاجر و آسيب هاي اجتماعي

منبع: صالحي، مرکز مطالعاتي و تحقيقاتي شهرسازي و معماري (1387 : 43)

فرهنگ مهاجر از يک سو تحت تاثير گسترش فقر قرار گرفته و از غنا و کارآمدي آن کاسته مي شود و از سوي ديگر به علت عدم سازگاري و يا انطباق ناقص با محيط جديد به تشديد تضاد فرهنگي مي انجامد و رابطه اين دو عامل ( فقر و تضاد فرهنگي ) با افزايش نرخ آسيب هاي اجتماعي نيز منطقي به نظر مي آيد. همچنين روابط دقيق و تاثير و تاثر مفاهيم و متغيرهاي مزبور را مي توان در قالب نمودار نشان داد.

نمودار شماره 2-4: مدل علمي ارتباط بين مهاجرت و جرايم و آسيب هاي اجتماعي

منبع: صالحي، مرکز مطالعاتي و تحقيقاتي شهرسازي و معماري (1387 : 44)

2-3-3-4. عوامل محيطي موثر در پيدايش آنومي
اين بعد از بررسي عوامل موثر در پيدايش آنومي با توجه به اهداف مطالعه حاضر، مهمترين بخش از اين بررسي را تشکيل مي دهد.
“انسان با توجه به نيازها، ارزش ها

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه درمورد ارتکاب جرم، صاحب نظران، منابع محدود، علم اقتصاد Next Entries پایان نامه با واژگان کلیدی اقتصاد کشور، ایران و چین، درآمدهای نفتی، نظام بین الملل