دانلود پایان نامه درمورد اخلاق حرفه ای، حسابداران، حسابداری مدیریت، بورس اوراق بهادار

دانلود پایان نامه ارشد

خود فهمي حرفه‌اي و عينيت گرايي، بي‌طرفي و عدم جانبداري و فراتر رفتن از مفهوم معيشتي از عوامل اصلی و پایه ای هستند. سپس به ضرورت ترویج اخلاق حرفه ای و آموزش‌هاي لازم در خصوص ترويج اخلاق حرفه‌اي در سازمان‌ها و موسسات پرداخته شد و چالش ها و مشکلات پیاده کردن اخلاق حرفه ای بیان شد .
در ادامه به بیان اخلاق حرفه ای در مقوله حسابداری پرداخته شد .و عنوان شد که صداقت و امانتداری و درستکاری از شاخص های مهم در حرفه حسابداری هستند و در بیان اخلاق حرفه ای در حسابداری باید به طور دقیق به آنها پرداخته شود . در نهایت اقدام به بررسی اجمالی و کوتاه در مورد رهبری و سبک ها و شیوه های رهبری و تغییرات آن ، در طول زمان در دو بعد رفتاری و مالی پرداخته شد.
همچنین لازم به ذکر است، صرف نظر از اینکه اهداف سازمان تحت مدیریت مدیر کدامند معمولا مدیران در کوشش های که برای دستیابی به هدف های سازمان انجام می دهند در چهار نوع فعالیت اصلی درگیر می شوند.( تصمیم گیری، برنامه ریزی، رهبری فعالیتهای عملیاتی، کنترل) که برای انجام هر یک از فعالیت های چهارگانه بالا مدیریت نیازمند اطلاعات است.این اطلاعات می تواند از منابع مختلفی نظیر اقتصاددانان، متخصصین مالی، کارکنان فروش و بازاریابی، کارکنان تولید و حسابداری مدیریت بدست آید. بنابراین با توجه به اهداف چهارگانه حسابداری مدیریت که در راستای کمک به مدیریت مدیر جهت رسیدن به اهداف استراتژیک سازمان است اقدام به تشریح شش روش نوین که در دهه های اخیر در حسابداری مدیریت مطرح شده اند و اطلاعات مفیدی برای تصمیم گیری،برنامه ریزی،رهبری فعالیت ها و کنترل در اختیار مدیران قرار می دهد شد.بنابراین با توجه به مطالب مذکور و نظر به اهمیت اطلاعات ارائه شده توسط حسابداران مدیریت ،که باعث بهبود و اتخاذ تصمیمات صحیح توسط مدیریت در حوزه های مختلف از جمله مالی می شود این افراد باید برخی از استانداردهای اخلاقی را با دقت و حساسیت بیشتری رعایت کنند و در قسمت پایانی به مطالعات انجام شده در حوزه تحقیق مورد نظر ، در داخل و خارج از کشور ، پرداخته شد .

3-1 مقدمه
پژوهشگر پس از انتخاب و تنظيم موضوع تحقيق بايد به فکر انتخاب روش تحقيق مناسب باشد. از اصطلاح «روش تحقيق» معاني خاص و متمايزي در متون علمي استنباط مي شود. يکي از مناسب ترين تعاريف چنين مي باشد.«روش تحقيق مجموعهاي از قواعد، ابزار و راههاي معتبر (قابل اطمينان) و نظام يافته براي بررسي واقعيت ها،کشف مجهولات و دستيابي به راه حل مشکلات است.» در اين فصل ابتدا به بررسي نوع پژوهش پرداخته و پس از تبيين روش تحقيق در اين پژوهش روشهاي جمع آوري دادهها و اطلاعات بيان ميشود. در ادامه نيز روايي و پايايي ابزارسنجش و متغييرهاي تحقيق تشريح مي گردد، سپس ضمن تشريح جامعه آماري مورد مطالعه در اين پژوهش به بررسي روش نمونهگيري و تعيين حجم نمونه خواهيم پرداخت. در نهايت نيز روش آماري تحليل دادهها تشريح خواهد شد.

3-2 بررسي نوع پژوهش
اين تحقيق از نوع هدف در زمره پژوهشهاي کاربردي قرار ميگيرد، تحقيقات کاربردي تحقيقاتي هستند که نظريه ها، قانونمندي ها، اصول و فنوني که در تحقيقات بنيادي تدوين مي شوند را براي حل مسايل اجرايي و واقعي به کار مي گيرد. اين نوع تحقيقات بيشتر بر موثرترين اقدام تاکيد دارند و علت ها را کمتر مورد توجه قرار مي دهند (خاکی، 1386، ص. 202).

3-3 روش پژوهش
اغلب در انجام تحقيقيات علوم اجتماعي، از روش تحقيق توصيفي- پيمايشي استفاده ميشود. هدف محقق در اين روش تحقيق، توصيف عيني، واقعي و منظم خصوصيات يک موقعيت يا موضوع است. به عبارت ديگر، محقق سعي ميکند تا آنچه را بدون هيچ دخالت يا استنتاج ذهني گزارش دهد و نتايج عيني از موقعيت بگيرد (نادری و سیف نراقی، 1387، ص. 72). با توجه به اینکه در این پژوهش، محقق دخالتی در موقعیت، وضعیت و نقش متغیرها ندارد و آنها را دستکاری یا کنترل نمی کند و صرفاً آنچه را که وجود دارد مطالعه و تشریح کرده و روابط بین متغیرهای مورد مطالعه را بررسی و شناسایی میکند، جزء این دسته از تحقیقات قرار میگیرد. به طور خلاصه تر ميتوان گفت که “تحقيق توصيفي- پيمايشي آنچه را که هست توصيف مي کند و به شرايط با روابط موجود، عقايد متداول، فرايندهاي جاري، آثارمشهود يا روندهاي در حال گسترش توجه دارد. توجه آن در درجه اول به زمان حال است، هرچند غالبا رويدادها و آثار گذشته را نيز که به شرايط موجود مربوط ميشود، مورد بررسي قرار ميدهد.
در تحقيقات توصيفي- پيمايشي مي توان جامعه مورد مطالعه را از طريق پيمايشي تحت بررسي و آزمون قرار داد. پيمايش عبارت از جمعآوري اطلاعات است که با طرح و نقشه و به عنوان راهنماي عملي توصيف يا پيشبيني و يا به منظور تجزيه و تحليل روابط برخي متغيرها، صورت ميگيرد. پيمايش توصيفي، به توصيف پديدههاي خاص در محيطي معين ميپردازد.
تحقيق پيمايشي روشي در تحقيق است که فراتر از يک تکنيک خاص در گردآوري اطلاعات است. هر چند معمولا در آن از پرسشنامه استفاده مي شود اما فنون ديگري از قبيل مصاحبهي ساختمند، مشاهده و تحليل محتوا…هم به کار مي روند. مشخصه تحقيق پيمايشي مجموعه منظمي از داده هاست که آن را ماتريس متغير بر حسب داده هاي موردي مي نامند. در اين ماتريس، صفت يا ويژگي هر مورد را بر حسب متغير مورد بررسي گردآوري مي کنيم و با کنار هم گذاشتن اين اطلاعات به مجموعه اي ساختمند مي رسيم (خاکی، 1386، ص. 212)
تحقيق پيمايشي عبارت است از اجراي پرسشنامه ها روي نمونه اي از پاسخگوياني كه از ميان جمعيتي انتخاب مي شوند .تحقيق پيمايشی بهترين روش موجود براي آندسته از پژوهندگان اجتماعي است كه علاقه مند به جمع آوري داده هاي اصلي براي توصيف جمعيتهاي بسيار بزرگي هستند كه نمي توان به طور مستقيم آنها را مشاهده كرد با نمونه گيري احتمالي دقيق مي توان گروهي از پاسخ گويان را فراهم آورد كه ويژگي هاي آنان منعكس كننده ويژگي هاي جمعيت بزرگتر باشد و پرسشنامه هاي استاندارد شده دقيق داده هايي را بدست مي دهند كه با داده هايي كه از همه پاسخگويان بدست مي آيند شباهت دارند.
در اين تحقيق نيز ما به توصيف و مطالعه آنچه که هست مي پردازيم، بنابراين روش تحقيق مناسب، روش تحقيق توصيفي- پيمايشي است.

3-4 متغيرهاي پژوهش
در اين تحقيق براي پاسخ دادن به سوالهاي تحقيق،‌ تشخيص متغيرها با توجه به کيفي بودن نوع تحقيق امري ضروري نمي باشد اما با وجود اينکه تحقيق به صورت کيفي مي باشد، دو نوع متغير در نظر گرفته شده است.
الف) متغير مستقل: يك ويژگي از محيط فيزيكي يا اجتماعي است كه بعد از انتخاب،‌دخالت يا دستكاري شدن توسط محقق مقاديري را مي پذيرد تا تاثيرش بر روي متغير ديگر (متغير وابسته) مشاهده شود.
ب) متغير وابسته: متغيري است كه كه تغييرات آن تحت تاثير متغير مستقل قرار مي گيرد.
در اين تحقيق ” اخلاق حرفه ای حسابداران “به عنوان متغير مستقل که خود به چهار جزء (ارزشهای فردی حسابداران، الزامات قانونی، رازداری و بیطرفی حسابدار و همچنین مسئولیتپذیری اجتماعی) تفکیک می شود، مورد بررسي و سنجش قرار مي گيرد. متغيرهاي وابسته نيز” ارتقاء سبک های نوین رهبری مالی”ميباشند که این نیز به شش جزء (ارزش هاي رهبران در بعد تبيين کننده وضع موجود، صلاحيت هاي رهبري، خود مديريتي، وظايف کارکنان، روابط انساني و ارتباط با مشتریان) تفکیک میشوند.

3-5 جامعه و نمونه آماري
3-5-1 جامعه آماري
جامعه آماري عبارت است از مجموعه‌اي از افراد، اشياء و …. (واحد) كه حداقل در يك صفت، مشترك باشند.(خاکی، 1386، ص. 250)جامعه‌ي آماري به كل گروه افراد، وقايع يا چيزهايي اشاره دارد كه محقق مي‌خواهد به تحقيق درباره‌ي آنها بپردازد.
جامعه آماري در این پژوهش را سرپرستان، سرپرست ارشدان، مدیران وحسابداران رسمی در استخدام شاغل در موسسات حسابرسی سطح یک معتمد سازمان بورس و اوراق بهادار تهران، که در سال 1392 و 1393 در این موسسات شاغل اند تشکیل می دهد.

3-5-2 نمونه گیری و تعیین حجم نمونه
نمونه گیری
در مرحله نمونه گيري بدان سبب آمار ضرورت پيدا مي کند که امکان مطالعه تمام افراد در خصوص پديده مورد مطالعه وجود ندارد. بنابراين محقق ناچار است قلمرو مطالعه خود را درباره افراد جامعه محدود کند و به جاي تمام افراد جامعه، تعدادي را که معرف کل جامعه باشد، انتخاب کند. پس از انتخاب موضوع تحقیق و بیان مسئله، یکی از تصمیمات مهمی که در پیش روی هر پژوهشگری قرار دارد انتخاب نمونه است، نمونه ای که باید نماینده جامعه ای باشد که پژوهشگر قصد تعمیم یافتههای تحقیق خود به آن جامعه را دارد. اگر محقق پژوهش خود را بر تمامی افراد جامعه اجرا کند روش او سرشماری خواهد بود یعنی محقق باید تمامی افراد جامعه را تک تک مورد بررسی و آزمون قرار دهد (بهبودیان،1391، 54 ). اما چون اکثر پژوهشگران توان و زمان اجرای پژوهش بر کل جامعه را ندارند به همین دلیل پژوهش خود را محدود به نمونه کوچکی میسازند.
نمونه گیری یعنی انتخاب تعدادی از افراد، حوادث، و اشیاء از یک جامعه تعریف شده به عنوان نماینده آن جامعه. اولین قدم در نمونه گیری تعریف جامعه مورد نظر است و هدف نوعی نمونه گیری است که تمام افراد جامعه جهت انتخاب شدن شانس برابر داشته باشند (بهبودیان،1391، 54 ).
شیوه های نمونه گیری مرسوم و متداول در اصل به دو بخش تقسیم میشوند :
1.      نمونه گیری سهمیه ای
2.      نمونه گیری اتفاقی یا احتمالی
نمونه گیری سهمیه ای : اگر اعضای طبقه یک گروه بیشتر باشد پس در نمونه نیز تعدادشان بیشتر خواهد بود. از این شیوه وقتی استفاده می شود که اولا هدف تحقیق کمتر جنبه علمی داشته باشد ثانیا ساخت جامعه مورد مطالعه مشخص باشد. نمونه گیری سهمیه ای شرط قابلیت تعمیم را به اندازه لازم دارا نیست.
نمونه گیری اتفاقی یا احتمالی : در این نوع نمونه گیری که گاه نمونه گیری تصادفی نیز خوانده می شود انتخاب افراد بر اساس ضابطه کنترل شده ای نیست و متکی به اصل “مشت نمونه خروار است” میباشد (بهبودیان،1391، 54 ). نمونه گیری اتفاقی خود دارای انواع گوناگون می باشد که محققین در شرایط خاص تحقیق خود آنها را ابداع کرده و به کار بسته اند و شامل مواردی چون نمونه گیری تصادفی ساده، نمونه گیری منظم یا سیستماتیک، نمونه گیری طبقه ای، نمونه گیری خوشه ای و نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای می باشد.

تعیین حجم نمونه
هر چه حجم یا اندازه نمونه بزرگتر باشد میزان اشتباهات در نتیجه گیری کم میشود و بر عکس هر چه تعداد نمونه محدود باشد مقدار اشتباهات زیادتر است٬ بنابر این زمانی که محقق سطح بالاتری از اطمینان یا معنی دار بودن آماری را ملاک ارزیابی اطلاعات تحقیق خود قرار می دهد لازم است حجم نمونه او بزرگتر انتخاب شود. لذا اگر هر عضو در جامعه مادر دقیقا مشابه عضو دیگر باشد آنگاه انتخاب نمونه ای با حجم یک عضو هم کافی است. حجم نمونه باید به اندازه ای باشد که نتایج حاصل عیناً با نتایج همان مطالعه در جامعه ای که نمونه از آن انتخاب شده است برابر باشد. (احمدی ، 1391 ، 52 ) .
برای تعیین حجم نمونه در پژوهش حاضر از جدول کرجسی و مورگان استفاده گردید. در واقع در مواردي که واريانس جامعه يا درصد مورد نياز در اختيار نداشته باشيد مي توان از اين جدول براي برآورد حجم نمونه استفاده کرد اين جدول حداکثر تعداد نمونه را مي دهد (مقدم ، 1389 ، 150 ) . نمونه جدول تعیین حجم نمونه کرجسی مورگان در پیوست (ب) موجود می باشد.
طبق استعلامی که از سایت سازمان بورس و اوراق بهادر تهران گرفته شده مشخص شد که از 107 موسسه حسابرسی مورد معتمد بورس اوراق بهادار تهران تنها تعداد 20 موسسه در طبقه سطح یک، که در شهر تهران هم دارای دفتر می باشند قرار دارند که تنها افراد متخصص شاغل در چهار سمت ذیل در این 20موسسات جز جامعه آماری تحقیق می باشد که برای مشخص شدن تعداد اعضای جامعه با توجه به استعلام گرفته شده از سایت جامعه حسابداران رسمی ایران تعداد افراد شاغل در این موسسات مشخص شد. که از افراد شاغل در سمتهای مختلف این

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه درمورد حسابداران، اخلاق حرفه ای، حسابداری مدیریت، عملکرد مالی Next Entries دانلود پایان نامه درمورد رگرسیون، رگرسیون چندگانه، ضریب همبستگی، همبستگی پیرسون