دانلود پایان نامه درمورد اختلالات خواب، اختلال استرس پس از سانحه، اختلال اضطراب منتشر

دانلود پایان نامه ارشد

درماني
نوردرمانيدرمان دارويي

فضاي مشاوره براي درمانگر، بيمار و خانواده بيمار که در بخش مشاوره و بستري وجود دارد.
اتاق مشاوره
روان درماني خانواده
اختلال افسرده خوئي و اختلال خلق ادواري

فضايي جهت حضور درمانگر و گروهي از بيماران که بصورت گروهي مشاوره مي شوند (گروه 10 نفره) – سرانه هر نفر 4 مترمربع
فضاي مشاوره جمعي
گروه درمانيدرمان دارويي

اتاق 1 نفره ( در بخش مشخصات فيزيکي مشخصات اتاق توضيح داده شده است)
اتاق در بخش بستري
بستري کردن در بيمارستان

جدول 3-4: فضاي درماني اختلالات اضطراب”نگارنده”
توضيحات
فضاي مورد نياز
درمان
زير گروه بيماري
گروه اصلي بيماري


درمان دارويي
اختلال هراس
اختلالات اضطراب
فضاي مشاوره براي درمانگر و بيمار که در بخش مشاوره و بستري وجود دارد.
فضاي مشاوره
درمان‏شناختي رفتاري

فضايي جهت حضور درمانگر و گروهي از بيماران که بصورت گروهي مشاوره مي شوند (گروه 10 نفره) – سرانه هر نفر 4 متر مربع
فضاي مشاوره جمعي
گروه‏درماني

فضاي مشاوره براي درمانگر، بيمار و خانواده بيمار که در بخش مشاوره و بستري وجود دارد.
اتاق مشاوره
روان‏درماني خانواده

اتاقي در مجاورت اتاق مشاوره درمانگر که در بعضي موافع امکان حضور خانواده بيمار نيز در کنار درمانگر و بيمار نيز وجود دارد- هم در يخش مشاوره و هم در بخش بستري وجود دارد.
اتاق هيپنوتيزم
هيپنوتيزم
فوبي خاص و فوبي اجتماعي

فضاي مشاوره براي درمانگر و بيمار که در بخش مشاوره و بستري وجود دارد.
فضاي مشاوره
درمان حمايتي

فضاي مشاوره براي درمانگر، بيمار و خانواده بيمار که در بخش مشاوره و بستري وجود دارد.
اتاق مشاوره
روان‏درماني خانوادهدرمان دارويي

فضاي مشاوره براي درمانگر، بيمار و خانواده بيمار که در بخش مشاوره و بستري وجود دارد.
اتاق مشاوره
روان‏درماني خانواده
اختلال وسواسي- جبري

فضايي جهت حضور درمانگر و گروهي از بيماران که بصورت گروهي مشاوره مي شوند (گروه 10 نفره) – سرانه هر نفر 4 متر مربع
فضاي مشاوره جمعي
گروه‏درماني

فضاي مورد نياز دستگاه الکتروشوک
اتاق الکترو شوک
الکتروشوک درمانيدرمان داروييدرمان دارويي
اختلال استرس پس از سانحه و اختلال استرس حاد

اتاق مشاوره فردي، ورزش درماني(آب درماني، سالن ورزش) به همراه درمانگر، فضاي صرف غذا
چند فضاي عملکردي
روان‏درماني فردي

فضايي جهت حضور درمانگر و گروهي از بيماران که بصورت گروهي مشاوره مي شوند (گروه 10 نفره) – سرانه هر نفر 4 متر مربع
فضاي مشاوره جمعي
گروه‏درماني

فضاي مشاوره براي درمانگر، بيمار و خانواده بيمار که در بخش مشاوره و بستري وجود دارد.
اتاق مشاوره
روان‏درماني خانواده

فضاي مشاوره براي درمانگر و بيمار که در بخش مشاوره و بستري وجود دارد.
فضاي مشاوره
روان‏درماني
اختلال اضطراب منتشردرمان دارويي

جدول 3-5: فضاي درماني اختلالات شبه جسمي “نگارنده”
توضيحات
فضاي مورد نياز
درمان
زير گروه بيماري
گروه اصلي بيماري
فضاي مشاوره براي درمانگر و بيمار که در بخش مشاوره و بستري وجود دارد.
فضاي مشاوره
روان درماني
اختلال جسماني کردن
اختلالات شبه جسمي
آزمايشگاه، تشخيصويژه، ام- آر- آي،
بخشراديولوژي
کمکتشخيص
استفاده کم ازروش‌هاي آزمايشگاهي و تشخيصيدرمان دارويي

جدول 3-6: فضاي درماني سندرم خستگي مزمن “نگارنده”
توضيحات
فضاي مورد نياز
درمان
زير گروه بيماري
گروه اصلي بيماري
فضاي مشاوره براي درمانگر و بيمار که در بخش مشاوره و بستري وجود دارد.
فضاي مشاوره
روان درماني و مشاوره
سندرم خستگي مزمن
سندرم خستگي مزمن
فضايي جهت حضور گروهي از بيماران که بصورت گروهي به يکديگر مشاوره مي دهند. (گروه 10 نفره) – سرانه هر نفر 4 متر مربع
فضاي جمعي
گروه‌هاي خودياريدرمان دارويي

فضاي مشاوره براي درمانگر و بيمار که در بخش مشاوره
فضاي مشاوره
رواندرماني تواٌم با دارو درماني
نورآستني

جدول 3-7: فضاي درماني اختلالات ساختگي “نگارنده”
توضيحات
فضاي مورد نياز
درمان
زير گروه بيماري
گروه اصلي بيماري
اتاق 1 نفره ( در بخش مشخصات فيزيکي مشخصات اتاق توضيح داده شده است)
در بعضي موارد اتاق جهت بستري
درمان خاصي در معالجه اختلالات ساختگي موثر شناخته نشده است
اختلالات ساختگي
اختلالات ساختگي

جدول 3-8: فضاي درماني سندرم اختلالات خواب “نگارنده”
توضيحات
فضاي مورد نياز
درمان
زير گروه بيماري
گروه اصلي بيماري


درمان دارويي
بيخوابي
اختلالات خواب

جدول 3-9: فضاي درماني اختلالات تجزيه‌اي “نگارنده”
توضيحات
فضاي مورد نياز
درمان
زير گروه بيماري
گروه اصلي بيماري
اتاق مشاوره مي تواند همان اتاق پزشک در بخش مشاوره باشد.
اتاقي جهت انجام مشاوره
شناخت درماني
فراموشي تجزيه اي
اختلالات تجزيه‏اي
اتاقي در مجاورت اتاق مشاوره درمانگر در بعضي موافع امکان حضور خانواده بيمار نيز در کنار درمانگر و بيمار نيز وجود دارد- هم در يخش مشاوره و هم در بخش بستري وجود دارد.
اتاق هيپنوتيزم
هپنوتيزم

فضاي مشاوره براي درمانگر، بيمار و خانواده بيمار که در بخش مشاوره وجود دارد.
اتاق مشاوره
درمان هاي سوماتيک

فضايي جهت حضور درمانگر و گروهي از بيماران که بصورت گروهي مشاوره مي شوند (گروه 10 نفره) – سرانه هر نفر 4 مترمربع
فضاي مشاوره جمعي
رواندرماني گروهيدرمان دارويي

فضاي مشاوره براي درمانگر و بيمار که در بخش مشاوره و بستري وجود دارد.
فضاي مشاوره
رواندرماني التقاطي متمايل به روانکاوي
اختلال مسخ شخصيت

اتاقي در مجاورت اتاق مشاوره درمانگر که در بعضي موافع امکان حضور خانواده بيمار نيز در کنار درمانگر و بيمار نيز وجود دارد- هم در يخش مشاوره و هم در بخش بستري وجود دارد.
اتاق هيپنوتيزم
هيپنوتيزم و مصاحبهدرمان دارويي

فضاي مشاوره براي درمانگر و بيمار که در بخش مشاوره و بستري وجود دارد.
فضاي مشاوره
رواندرماني تواَم با دارو
اختلالات هويت تجزيه‏اي

فضاي مشاوره براي درمانگر و بيمار که در بخش مشاوره و بستري وجود دارد.
فضاي مشاوره
شناخت درماني

اتاقي در مجاورت اتاق مشاوره درمانگر که در بعضي موافع امکان حضور خانواده بيمار نيز در کنار درمانگر و بيمار نيز وجود دارد- هم در يخش مشاوره و هم در بخش بستري وجود دارد.
اتاق هيپنوتيزم
هيپنوتيزم

فضاي مشاوره براي درمانگر و بيمار که در بخش مشاوره و بستري وجود دارد.
فضاي مشاوره
رفتاردرماني

فضاي مورد نياز دستگاه الکتروشوک
اتاق الکترو شوک
درمان با الکتروشوک

فضايي جهت حضور درمانگر و گروهي از بيماران که بصورت گروهي مشاوره مي شوند (گروه 10 نفره) – سرانه هر نفر 4 متر مربع
فضاي مشاوره جمعي
گروه درماني

فضاي مشاوره براي درمانگر، بيمار و خانواده بيمار که در بخش مشاوره و بستري وجود دارد.
اتاق مشاوره
خانواده درماني و زوج درماني

کارگاههاي سفال و کار با گل، اتاق نقاشي بر روي ديوار و کف(جنس ديوار و کف فابل شستشو)، آتليه، اتاق نواختن ساز، اتاق صوت، سالن نمايش، فضاي رفص درماني
فضاي هنردرماني و فضاي درمان با حرکات
درمان هاي بيانگر و کاردرماني

جدول 3-10: فضاي درماني اختلالات خوردن “نگارنده”
توضيحات
فضاي مورد نياز
درمان
زير گروه بيماري
گروه اصلي بيماري
اتاق 1 نفره ( در بخش مشخصات فيزيکي مشخصات اتاق توضيح داده شده است)
اتاق در بخش بستري
بستري کردن در بيمارستان
بي اشتهايي رواني
اختلالات خوردن
فضاي مشاوره براي درمانگر، بيمار و خانواده بيمار که در بخش مشاوره و بستري وجود دارد.
اتاق مشاوره
درمان شناختي ـ رفتاري

فضاي مشاوره براي درمانگر، بيمار و خانواده بيمار که در بخش مشاوره و بستري وجود دارد.
اتاق مشاوره
رواندرماني پويشي

فضاي مشاوره براي درمانگر، بيمار و خانواده بيمار که در بخش مشاوره و بستري وجود دارد.
اتاق مشاوره
خانواده درمانيدرمان دارويي

فضاي مشاوره براي درمانگر و بيمار که در بخش مشاوره و بستري وجود دارد.
فضاي مشاوره
درمان سرپائي
پراشتهائي روانيدرمان دارويي

جدول 3-11 : فضاي آزمايشگاه هاي مراکز روان درماني “شمس، 1391: 288”
نام ابزار
کاربرد
شنوايي سنج
سنجش شنوايي
لامسه سنج
تعيين آستانه تشخيص پوستي براي قسمت هاي مختلف بدن
آزمون کوررنگي ايشي هارا
سنجش کوررنگي
فاصله سنج ميشوت
اندازه گيري ادراک فاصله
درموگراف
سنجش پاسخ گالوانيکي پوست
دقت سنج
سنجش دقت پراکنده
دقت سنج
سنجش دقت متمرکز
دستگاه سنجش مهرات دستها (ريکوسي)
سنجش مهارت دستها
ماز ثبات
اندازه گيري يادگيري به روش آزمايش و خطا
سه بعدي نما (استريوسکوپ)
مطا لعه روي ادراک بعد سوم
دستگاه ترسيم در آئينه
مطالعه يادگيري و انتقال دو جانبه
واکنش سنج
اندازه گيري زمان واکنش ساده و پيچيده
لرزش سنج V پيرون
اندازه گيري دقت در ترسيم يک خط در مسيرهاي فضايي
لرزش سنج
اندازه گيري حرکت هدف گيري و اندازه گيري وسعت حرکات غيرارادي
مهارت سنج موئد
اندازه گيري مهارت انگشتان و نيز تشخيص تفاوت هاي فردي در يک فعاليت تکراري
نيروسنج
اندازه گيري ميزان نيروي مصرفي
سنگيني سنج
سنجش آستانه اختلافي وزن
سنگيني سنج پيرون
تخمين وزن و سنجش آستانه اختلافي وزن
حافظه سنج
مطالعات مربوط به حافظه
لابيرنت گيوم
مطالعه يادگيري به روش آزمايش و خطا
لابيرنت U
مطالعه يادگيري به روش آزمايش و خطا
آزمون ضربه زني
سنجش حرکات ارادي ساده دستها
چشايي سنج
سنجش آستانه چشايي و تشخيص و فرق گذاري طعمهاي مختلف
بويايي سنج
سنجش آستانه بويايي و تشخيص و فرق گذاري بوهاي مختلف
حافظه سنج بصري کيم کاراد
سنجش حافظه بصري
جعبه اسکينر
آزمايشات شرطي سازي کنشگر (عامل)
عمق سنج
تخمين ميزان عمق
سنجش هوش عملي آندره ري
سنجش هوش عملي کودکان شش تا دوازده سال
مکعبات کهس
سنجش هوش عملي کودکان 5 تا 15 سال
آزمون و کسلر کودکان پيش دبستاني
سنجش هوس عملي و کلامي کودکان پيش دبستاني سنين 3-7 سال
آزمون و کسلر کودکان
سنجش هوش عملي و کلامي کودکان سنين 6-16 سال
آزمون و کسلر بزرگسالان
سنجش هوش عملي و کلامي بزرگسالان سنين 16 سال به بالا
خطاي ادراک مولر – لاير
سنجش خطاي ادراک بصري
دردسنج
سنجش آستانه درد
محرک نما
ارائه محرک در پژوهشهاي مختلف
آزمون شکل گيري مفهوم ويگوتسکي
سنجش تفکر مفهومي
دستگاه بيوفيدبک
سنجش واکنش هاي فيزيولوژيايي نظير ضربان قلب، فشار خون و…
دستگاه پلي گراف
سنجش واکنش هاي فيزيولوژيايي نظير ضربان قلب، سرعت و عمق تنفس و…
دستگاه تعارض نگار
سنجش پاسخ هاي حرکتي نسبت به محرکهاي متعارض

فصل چهارم
مطالعات معماري فضاي درماني

4-1- مطالعات معماري پيرامون مراکز درماني:

طراحي بيمارستان با توجه به پيشرفت سريع تكنولوژي و خدمات پزشكي و همزمان با ان گسترش و تنوع احتياجات يك بيمارستان كاري بسيار با اهميت و مشكل و پيچيده است. با توجه به اينكه عمليات ساختمان يك بيمارستان چند سال بطور مي‌انجامد طراح بايد كاملاً آينده‌نگر و در جريان تحولات پزشكي قرار داشته باشد تا بتواند احتياجات خدمات پزشكي را در هر زمان بررسي نموده و سپس به طراحي آن بپردازد.

انواع بيمارستان:
بيمارستانها را مي‌شود به گروههاي زير تقسيم کرد: کوچکترين (تا 50 تخت)، کوچک (تا 150 تخت) استاندارد (تا 600 تخت) و بزرگ. حمايت کنندگان مالي بيمارستانها ممکن است دولت، بنيادهاي نيکوکاري يا خصوصي يا ترکيبي از اينها باشند. بيمارستانها را مي‌توان از جهت نوع فعاليت به بيمارستانهاي عمومي، تخصصي و دانشگاهي و از نظر مدت اقامت بيمار در بيمارستان به اقامت موتاه مدت و اقامت طولاني مدت ( بيماري هاي مزمن و بيماري هاي رواني ) تقسيم کرد. (وزارت بهداشت،

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه درمورد آموزش مهارت، بهداشت روان Next Entries دانلود پایان نامه درمورد سلسله مراتب