دانلود پایان نامه درمورد اجتماع محور، صاحب نظران، اجتماع محو

دانلود پایان نامه ارشد

داوطلبان آن ابراز مي گردد و به خدمات آنها گره خورده است.( Calhon,J.A. 2003, Kohl,M.W. 2002 ).
سازمان هاي غير انتفاعي ايمان محور که معمولاً واژه مخفف ” FBO ” براي آنها استفاده مي شود ، شامل همه سازمان هاي غير انتفاعي مذهبي مي شود ( Wallis, J. 1999, p.29 ). واژه ” FBO ” سازمان هايي را که رسالتشان به طور کامل مذهبي است مثل يک کليساي خاص يا واحد مذهبي يا سازمان هايي که ميان مسائل مذهبي و اجتماعي ارتباط برقرار مي کنند، پيوند مي دهد؛ مثل ارتش رستگاري.
يک تعريف قابل قبول در مورد اينکه سازمان هاي مبتني بر ايمان چه هستند ، وجود ندارد. تعريف محدودي که در مورد اين سازمان ها وجود دارد اين است که اين سازمان ها خدمات مذهبي و اعمال عبادي را انجام مي دهند و به مکان هاي مذهبي و جاهايي که خدا را عبادت مي کنند وابسته اند ، اين سازمان ها مساجد، کليساها ، کنيسه ها و جاهايي که به پرستش خدا مي پردازند، را شامل مي شود و نيز سازمان هاي غير انتفاعي وابسته به اين مکان ها ، سازمان هاي غير انتفاعي ، وابسته به شبکه هاي مبتني بر ايمان هستند. اين سازمان ها رسالت و مأموريتشان بر محتواي ايمان است ،اما خدماتي که ارائه مي کنند ممکن است محتواي مذهبي ، يا محتواي غير مذهبي داشته باشند. اين سازمان ها کارکنان خود را مجبور به اين نمي کنند که ايمان داشته باشند. اما در تعريف گسترده مي توان گفت اين سازمان ها به جاهاي مذهبي که اهداف خاصي همچون ارتقاي ارزش هاي جامعه ، افزايش خدمات عمومي و رفاه مردم و… را دارند، وابسته اند (2002 Kramer , Fredrica , ).تحت عنوان اصطلاحات گسترده ، يک ” سازمان ايمان محور ” به اين صورت تعريف مي شود : ” هر سازماني که به وسيله احکام ، اصول اخلاقي ، اعتقادات مذهبي تأسيس يا تحريک شده است که شامل کليسا هاي محلي ، معابد يا مساجد است ؛ نام ها و انجمن هاي مذهبي ؛ سازمان ها يا کليسا هاي مشترک و نيز انجمن هاي خيريه يا بدون سود محلي، منطقه اي، يا ملي که وابسته مذهب يا تحريک شده از طريق مذهب هستند”.
در سال 2003، راهنماي امريکورپز51 تعريف ذيل را از سازمان هاي ايمان محور به عمل آورد : Carvalho. J.P. 2012: 17) ).
يک اجتماع عبادي مذهبي ( کليسا ، مسجد ، کنيسه ، يا معبد ).
يک سازمان ، برنامه ، يا پروژه که از سوي يک اجتماع عبادي مذهبي حمايت مالي يا ميزباني مي شود ( خواه اين شرکت يا سازمان ثبت شده يا ثبت نشده باشد ).
يک سازمان غير انتفاعي که از سوي يک اجتماع عبادي مذهبي يا اعضاي هيئت مديره و اعضاي يک سازمان که از لحاظ مذهبي برانگيخته شده اند، تأسيس مي شود و اين امر به وضوح در نام ، ايجاد و بيانيه رسالت آن سازمان- که نهادي از نظر مذهبي تحريک شده است- جلوه مي کند.
و در نهايت همکاري سازمان هايي که پيش تر به صورت آشکارا يا ضمني بيان شدند، با يکديگر نيز سازمان ايمان محور ايجاد مي کنند. ( Americorps Guidance, 2003 ). در ادامه به تعريف دو واژه مسجد و کليسا مي پردازيم :
مسجد ( Mosque ):
واژه مسجد، به‌معناي سجده‌گاه، در لغت از ريشه “سجد” مأخوذ است، و در اصطلاح به مکاني گفته مي‌شود که در مالکيت كسي نباشد و تنها براي الله باشد و به نماز و عبادت مسلمانان اختصاص داده شود ) الحريري، محمود حسين ، 2009م ، ص16 (
کليسا ( Church ) :
کلمهي کليسا در زبان فارسي برگرفته از واژه‏ي يوناني “اکلسيا” است که به معني “جماعت” يا “انجمن” مي‏باشد Achtemeier, Paul J, 1996 ) ). اين کلمه 115 بار در کل عهد جديد به کار رفته است. در رسالات پولس (به انضمام رساله به عبرانيان) 61 بار، در اعمال رسولان 23 بار، در کتاب مکاشفه 20 بار و در ساير رسالات عهد جديد مجموعا 11 بار از اين کلمه استفاده شده استNew Catholic Encyclopedia,) 2003 ). کلمهي کليسا داراي دو کاربرد رايج است. کاربرد اول آن که در عهد جديد بسيار استعمال شده به معني “مجمع ايمانداران مسيحي” است و در حقيقت به جماعت مؤمنان، کليسا اطلاق مي‏شود. بنابر اين مراد از کليساي قرنتس، مجموعه‏ي مسيحيان قرنتس و مراد از کليساي انطاکيه، مجموعه‏ي مسيحيان انطاکيه مي‏باشد. پولس در رسالهي اول خويش به قرنتيان و نيز در رسالهي به غلاطيان مي‏نويسد: “من به کليساي خدا جفا مي‏رساندم”.در اين استعمال و مواردي از اين دست،‌ مراد همان مجمع ايمان‏داران مسيحي بوده است. البته بعدها و در پي بروز اختلافات ميان کليساي مسيحي (مجمع مسيحيان) ، کلمهي کليسا در معنايي جديد يعني “فرقه” به کار رفت، بنابر اين مراد از کليساي کاتوليک، فرقهي کاتوليک است و مراد از کليساي لوتري، فرقه‏ي لوتري است. کاربرد دوم اين واژه، در مورد ساختماني است که مسيحيان در آن به انجام عبادت ميپردازند (ميلر ، ويليام ، 1382، ص 104-103 ) .
کلارک بيان مي دارد که يک سازمان ايمان محور ، اجتماعي ايماني است. تصميم ها و اقدام هايي که از سوي رهبر براي خدمت به بشر اتخاذ مي شود ، مولود ايمان است ( . (Clarke, G. 2007, 77-79 در واقع چنانچه روايت بيان مي کند ، مؤلفه ايمان است که يک سازمان اجتماع محور را به يک سازمان ايمان محور تبديل مي کند ( White , R, 1996,( UMI) ).
جنسن سازمان هاي ايمان محور را به عنوان ارائه دهندگان خدمات اثر بخش با توجه به توانايي شان در ارتباط برقرار کردن ميان افراد و اجتماعات از طريق يک شبکه ايماني يا بر مبناي نيت برمي شمارد. يک سازمان ايمان محور ، سازماني است که ميان افراد بر اساس يک هويت ايماني براي تأثيرگذاري در يک جامعه مدني ، انسجام مي بخشد ( .(Jencen , L.s. 2001 سازمان ايمان محور يک قوه نو ظهور است که پيشتاز ايجاد تغيير در جامعه از طريق روابط گروهي و همگاني است ( . (Clarke , G. 2006
کليسا ها به طور سنتي بر مقررات مذهبي و اخلاقي تمرکز کرده بودند. از اواخر قرن بيستم جنبش ايمان محور شکل متمايزتري از کليسا را بروز داد که بر ارتقاي زندگي بشرمتمرکز بود((Clarke, G. 2007, 77-79
از ديدگاه کلارک يک سازمان ايمان محور هويتي است که براي بسيج افراد حول محور ايمان ، براي رسيدگي به نياز هاي جامعه طراحي شده است . اين هدف ممکن است تنها از طريق توسعه ساختار برنامه و برنامه ريزي پروژه ها به دست آيد.
سازمان هاي ايمان محور از طريق مباحث اعتقادي و انجيلي که حسي ماورايي به آن ها مي داد، برانگيخته مي شدند . اعضاي اين سازمان ها ، فعاليت هايشان را بر اساس ايمان در عمل هويت بخشي مي کردند . سازمان هاي اجتماعي ديگر ممکن است انگيزه هاي ارزشي قوي ، مثل حق هر انساني در داشتن غذاي کافي ، سرپناه و زندگي بدون ترس داشته باشند ؛ با اين حال ، سازمان هاي ايمان محور اگرچه اين ارزش ها را دارا هستند ، اما از طريق چيزي که اين سازمان ها معتقدند خداوند از آن ها مي خواهد ، برانگيخته مي شوند . آنها اول تمايل دارند بپرسند که ” آيا اين مورد رضاي خدا است ؟ ” به جاي اينکه بپرسند ” آيا اين کار خوب است و قابل قبول است که ما انجام مي دهيم ؟ ” يا ” آيا اين ، جامعه ما را به مکان بهتري براي زندگي تبديل مي کند ؟ ” . اين را در مقابل ايدئولوژي سازمان هاي ايمان محور قرار دهيد که معتقدند ” آيا اين مورد رضاي خدا است که جامعه را به مکان بهتري براي زندگي افراد تبديل کنيم ؟ ” ( (White , R . 1996.
به بيان برينکرهاف ، در يک سازمان ايمان محور ، اگر رهبر بتواند اين باور را به همکاران ستادي خود و داوطلبان منتقل کند که کار آن ها بر پايه ” رسالتي از سوي خداوند ” است ، مي تواند سازمان خود را در مسيري که تنها مي تواند تصورش را بکند ، توانمند سازد . انگيزش ، انرژي و اشتياق به انجام ريسک ها تنها از اين باور برمي خيزد . به بيان اين صاحب نظر ، رهبر چنين سازماني نبايد مانند ديگر سازمان هاي غير انتفاعي سکولار تنها به رسالت خود ” باور ” داشته باشد ، بلکه بايد به آن ” ايمان” داشته باشد . ( Brinkerhoff , 1999 ) . سازمان هاي ايمان محور به عنوان منابع دائمي براي اداره خدمات انساني مطرح مي شوند . در مطالعه اي بر روي کار هاي خير خواهانه در اسلام ، نايدو بيان داشت که سازمان هاي ايمان محور احتمالاً بهترين زيرساخت هاي فيزيکي و اجتماعي را براي ضعيف ترين جوامع فراهم مي کنند ؛ زيرا کليسا ها ، معبد ها ، مسجد ها و ديگر مکان هاي عبادي براي جوامعي که به آنها خدمت رساني مي کنند ، نقاط کانوني هستند ( Naidoo , K . 2000 ). مذهب مي تواند نقش حياتي در تسهيل ساخت ” سرمايه اجتماعي ” ، که به عنوان شبکه هاي ارتباطات اجتماعي و هنجارهاي دوطرفه و وابستگي هايي ناشي از آن تعريف مي شود ، ايفا کند . جوامع ايمان محور ، همان گونه که پوتنام و متخصصان ديگر اقرار کرده اند ، ذخاير حياتي” سرمايه اجتماعي ” در جامعه هستند ( . ( Thomas , s , 2004
ج ) انواع سازمان هاي ايمان محور ( سام ) :
در يک تقسيم بندي کلي مي توان اين گونه سازمان ها را به دو دسته تقسيم نمود :
دسته اول سازمان هايي هستند که اساس تشکيل شدن آن ها ايمان است مثل کليسا ها ،کنيسه ها ، مسجد ها ، و ديگر مکان هايي که خدا را عبادت مي کنند .
دسته دوم سازمان هايي هستند که اساس تشکيل شدن آن ها ايمان نيست و هدف آن ها کسب سود هم نيست ،اما به سازمان هاي ايماني وابسته اند ؛ مثل بنيادها و مؤسسه هاي خيريه و سازمان حفاظت از محيط زيست و انجمن هاي حمايت از بانوان بي سرپرست .
در نوع اول يعني مسجد ها و کليسا ها و… ، هدف اصلي آن ها ايمان است و بر همان اساس صورت گرفته اند ، اما نوع دوم سازمان ها از سوي سازمان هاي ياد شده حمايت مي شوند و همه براي ارائه خدمت به مردم هستند و تعداد زيادي از برنامه ها را در رابطه به دادن پناهگاه ، خانه ، چه به صورت موقت و چه دائمي که بي خانمان هستند و جايي براي زندگي کردن ندارند (2002 Kramer , Fredrica , ).
1-13-4 مديريت ( Management )و مديريت يکپارچه شهري ( Integrated management of urbun ) :
1-13-4-1 مديريت :
از مديريت تعاريف متعددي ارائه شده است و عمدتاً آن را شامل “برنامه ريزي، سازماندهي، کارگزيني، هدايت و رهبري، کنترل و نظارت” دانسته‌اند، اما با توجه به تحولات چندساله اخير و نظر به اينکه توجه به اخلاقيات و منابع انساني در مديريت امروز جايگاه خاصي پيدا کرده است، تعريف زير براي مديريت در شرايط حاضر، مناسب تر به نظر مي‌رسد. از نگاه برخي صاحب نظران، مديريت ترکيبي از علم و هنر براي پديد آوردن محيطي مناسب مي باشد، که در آن همفکري و همکاري با ديگران به منظور شکل دادن به فرايندي کارساز امکان پذير مي گردد و همچنين طي آن، استفاده بهينه از منابع، براي عرضه خدمات يا کالاهايي قابل رقابت،‌ جهت جلب رضايت متقاضيان آن‌ها، با پرهيز از بروز هرگونه عواقب نامطلوب تحقق مي يابد (رحمان سرشت، 1384:ص 4).
مگينسون52 ، موسلي و پيتري53 نيز مديريت را، کار کردن با منابع انساني، منابع مالي و منابع فيزيکي، جهت دستيابي به اهداف سازمان توسط برنامه ريزي، سازماندهي، رهبري و کنترل عمليات، معرفي نموده‌اند. (ميرابي، 1382: 10 و 11). اما مديريت از نظر روزابث موس کانتر54 مدرس دانشگاه هاروارد : عبارتست از عمل توازن بين فعاليت‌هاي مختلف شرکت: کاهش فعاليت ها و افزايش فعاليت‌ها. حذف فعاليت‌هاي زايد و ساختن فعاليت‌هاي مرتب به طور همزمان، انجام کارهاي بيشتر در زمينه هاي جديد با منابع کمتر (کاتلر، 1385: ص142).
در خصوص مديريت در زندگي اجتماعي نيز، پيتر دراکر55 گفته است: “مديريت مؤثر جزء منابع اصلي توسعه ملت‌ها شده و مهم‌ترين منبع براي توسعه ملت‌ها محسوب مي شود” لذا اعمال مديريت توسط مدير در موفقيت يک سازمان نقش بسزايي دارد، هرچه سازمان پيچيده تر باشد، نقش مديريت دشوارتر خواهد شد. به عبارت ديگر مديريت يعني تصميم گيري در زمان مناسب، با افراد مناسب در جايي که فعاليت در آن جريان دارد و فرآيند بکار گيري مؤثر و کارآمد منابع انساني در برنامه ريزي، سازماندهي ، بسيج منابع و امکانات ، هدايت و کنترل است که براي دستيابي به اهداف سازماني و بر اساس نظام ارزشي مورد

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه درمورد حقوق انسان، اجتماع محور، اجتماع محو، مصرف كننده Next Entries دانلود پایان نامه درمورد سازمان ملل، توسعه شهر