دانلود پایان نامه درمورد اجتماع محور، قرن نوزدهم، اجتماع محو، مشارکت مردم

دانلود پایان نامه ارشد

نظر داشت، اين است که دستيابي به توسعه تنها به وسيله دولت ، ناممکن است . به سخن ديگر، تا زماني که مشارکت مردمي در قالب سازمان وجود نداشته باشد، توسعه ابتر مي ماند. به طور کلي، در هر کشوري ، سازمان ها به سه دسته کلي تقسيم مي شوند : سازمان دولتي ؛ سازمان خصوصي( شرکت خصوصي يا بنگاه ) و سازمان هاي غير دولتي ( مردم نهاد ، غير انتفاعي، بخش سوم ، تعاوني و… ). آنچه مي تواند توسعه متوازن در جامعه را تضمين کند ، رشد هماهنگ مجموعه نهادهاي ياد شده براي حل مشکلات جامعه است. به طوري که در بسياري از جوامع اشتياق فزاينده اي از جانب مردم براي حضور در تدارک خدمات اجتماعي بوجود آمده است .
يکي از مصاديق اين اشتياق فزاينده ، سازمان هايي هستند که با عنوان سازمان هاي ايمان محور135 يا سازمان هاي مذهبي136 شناخته مي شوند. اين گونه سازمان ها که با محوريت ايمان به فعاليت مي پردازند، هم اکنون داراي ميليون ها عضو در سراسر جهان هستند و انبوهي از خدمات اجتماعي را ارائه مي دهند . امروزه با گسترش و غلبه فرايندهاي جهاني شدن در شهرهاي جهان، مي توان شاهد ايجاد و توسعه مراکز و نهادهاي خودجوش و درونزايي بود که ماهيت هاي گوناگوني دارند. دسته اي از اين نهادها، داراي ماهيت مذهبي-فرهنگي(مليتي) هستند که به ارائه انواع خدمات و فعاليت هاي فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي در اين شهرها مشغول هستند. هر کدام از گروههاي مذهبي اعم از مسلمان، مسيحي، يهودي و اديان شرقي در اين تشکل هاي نهادي گردآمده اند و غالبا فعاليت هاي گسترده اي در اين شهرها دارند بگونه اي که جزئي از پيکره اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي اين شهرها به حساب مي آيند ( فني ، زهره ، 1391 ، 3 ) . با وجود اين تاکنون ادبيات علمي دقيق و مشخصي درباره اين سازمان ها ايجاد نشده است. بنابراين باتوجه به تمايلات گسترده جهاني در اين زمينه و عضويت انبوهي از افراد علاقه مند در اين سازمان ها ، لازم است تحقيقات بيشتري در اين زمينه صورت گيرد و پشتوانه هاي عميق علمي به حمايت از اين سازمان ها بپردازند. سازمان هاي اجتماع محور نيز که به صورت غير انتفاعي ، داوطلبانه و خود اتکا از نظر مالي هستند، به ارائه خدمات اجتماعي در يک اجتماع محلي واحد مي پردازند.از گونه هاي بارز اين گونه سازمان ها مي توان به سازمان هاي ايمان محور اشاره کرد که علاوه بر دارا بودن ويژگي هاي ذکر شده براي سازمان هاي اجتماع محور ، از ويژگي بارز ديگري به نام ” ايمان ” بهره مي گيرند . ( فقيهي رضايي ، رضا ، 1387 ، 16 ) .
4-1 پيشينه سازمان هاي ايمان محور محله اي در غرب ( مطالعه موردي : کشور کانادا) :(History of faith- based orgonizations inwest case study: country canada)
شايد نتوان به روشني اولين سازمان هاي ايمان محور را در تاريخ بشر شناسايي کرد ، اما مي توان گفت از زماني که دين در زندگي جوامع وارد شده ، وجود چنين سارمان هايي دور از ذهن به نظر نمي رسد . از آنجا ، که يکي از ارکان همه اديان الهي ، نوع دوستي و کمک هاي بشر دوستانه است، بديهي است که با ظهور دين در عرصه اجتماعي جوامع گروه ها يا سازمان هايي براي پاسخ به دعوت خداوند شکل بگيرند. چنان که والاس137 بيان مي کند به طور تاريخي سازمان هاي ايمان محور حجم زيادي از نيرو هاي داوطلبانه اجتماعي ملت ها را در طولاني مدت فراهم کرده اند . از اين رو در اين جا لازم است به تاريخچه اين سازمان ها بر اساس شواهد تاريخي پرداخته شود .
پارکز138 (2002 ) پس از يک بررسي جامع از تاريخچه اين گونه سازمان ها چنين بيان مي کند : بررسي تاريخي سازمان هاي ايمان محور براي درک اين که چگونه امروزه اين سازمان ها به سازمان هايي شناخته شده براي بيشتر مردم تبديل شده اند، مفيد است. سازمان هاي ايمان محور در کارهايي بشر دوستانه به يک شکل يا اشکال مختلف ، براي قرن ها درگير شده اند.کارهاي بشر دوستانه به فعاليت هايي اطلاق مي شوند که خدمات يا کمک هايي داوطلبانه به افرادي غير از افراد خانواده ارائه مي شود . (,25 ( Feieman ,1998 اين شامل اختصاص زمان ، کار و پول مي شود. در دوره هاي قرون وسطي ، سنت آگوستين139 پيشنهاد کرد که همه روابط بشري بايد بر اساس کارهاي خيريه و نيکوکارانه پايه ريزي شود . يک سازمان کاتوليک که با نام ” خواهران ارسولين ” شناخته شده در سال 1727م ، شروع به ايجاد يتيم خانه و خانه هاي خياباني در نيواورلئان کرد ( Anderson , G. 2003 ) . عمل معامله به مثل و مراقبت از کساني که از قوم ، قبيله ، اقوام و خانواده خويش جا مانده اند به کارهاي بشر دوستانه بسيار شبيه است و به قبيله هاي پيش از خط در آفريقا و آمريکاي شمالي بر مي گردد . بر مبناي اين مفهوم ، اعضاي جامعه به افرادي که نيازهاي درماني ، جسمي يا عاطفي داشتند با کمک کردن به آن ها و دريافت چيزي در ازاي آن ، ياري مي داده اند . رشد سازمان هاي ايمان محور در آمريکا با نخستين مستعمره هاي نيوانگلند140 آغاز شد. جان وينتروپ141 حاکم مستعمره ماساچوست در دهه 1600م ، به مستعمره نشينان گفت که تنها راهي که آن ها مي توانند پيشرفت کنند اين است که با هم کار کنند و با هم رنج ببرند . هميشه قبل از خود به فکر اجتماع و کميته هاي خود باشند . چيزي که او در پي تشريح آن بود ، نياز مردم براي انجام اقدامات داوطليانه براي کالاي عمومي بود، که کاملاً با تعريف کارهاي بشر دوستانه مطابقت دارد . البته ، انگيزش و پاداش براي چنين رفتاري در اعتقادات مذهبي جامعه ريشه دارد . تينمن142 ( 2000 ) بيان مي کند که درجوامع استعماري نخستين ، شبکه هايي رسمي از دوستان و خانواده ابزاري ابتدايي براي مراقبت از بيماران و تهيدستان بودند (,34 (Jeavons, 1998.
اگرچه در مستعمرات فعاليت نمونه هاي از گروه هاي مذهبي ، بطور خاص ،جهت کمک به افراد ناتوان رايج بوده است ، اما تا اواسط قرن نوزدهم تعدادشان قابل ملاحظه نبوده است (2000 ,13 . (Thienmann , در اين دوران ، آمريکا شروع به صنعتي سازي نمود ، که در نتيجه شهر ها به سرعت گسترش پيدا کردند و به مهاجرت شمار زيادي از مردم ، هم از مناطق روستايي و هم از ديگر گشور ها براي کار در صنايع منجرگرديد (,17 (Jeavons, H. 1998. انواع زيادي از سازمان ها در اين دوران شکل گرفت ، از جمله باشگاه مردان جوان آمريکا و سپاه رستگاري143 (,16 (Thienmann , R, 2000. با اين حال ، تا اين زمان، دولت هاي زيادي با کمبود اختيار قانوني براي ساخت کشور ها وتقويت اعتماد مواجه هستند . يعني ساز مان هايي که قبل از اواخر قرن نوزدهم شکل گرفتند ،به عنوان شرکت هاي غير انتفاعي ، آن گونه که امروزه وجود دارد ، شناخته نمي شدند (,12 (Jeavons, H. 1998 .
اين وضعيت ادامه داشت تا در ثلث پاياني قرن نوز دهم ، آندرو کارنگي144 مفهوم مدرن کار هاي بشر دوستانه علمي را مطرح ساخت . کارنگي ،که تاجري ثروتمند بود ، در مورد جامعه ديدگاهش را بر اساس مفاهيم کمي ، مانند اثر بخشي و بهره وري که سبب موفقيت هاي زيادي در کسب و کار ش شده بود ، مطرح نمود. او بر اين باور بود که ارزش سرمايه گذاري هاي خير خواهانه بايد ازنظر اثر بخشي قابل سنجش و اندازه گيري شود . ايده هاي کارنگي با اقبال گسترده جامعه مواجه شد اما هال145 (1990) چگونگي کار هاي بشر دوستانه علمي کشيش ها( خير خواهانه مسيحي) را به اين دليل که اين کمک ها با ارايه خدمات صرفاً اقتصادي فاصله زيادي دارد ، مردود شمارد . اين تنش هنوز هم در بحث کمک هاي خيريه وجود دارد که گهگاه با عبارت ” اختلافات ريشه دار ميان کار هاي بشر دوستانه علمي و مذهبي “بيان مي شود (,22 (Hall ,P.D. 1990. پس از جنگ جهاني دوم ،يک فرض پيشرفته از مسئوليت هاي رفاه اجتماعي دولت وجود داشت ، اما مشارکت نکردن يا مشارکت ناچيزي ، بين دولت و سازمان هاي غير انتفاعي ، به عنوان بنگاه هاي قراردادي متقابل ، وجود داشت (,14 (Thienmann , R, 2000 . اين وضعيت ادامه داشت تا زماني که اصلاحيه قانون امنيت اجتماعي146 در سال1967م ، در آمريکا تصويب شد که در آن بر افزايش ارتباطات با سازمان هاي غير انتفاعي تاکيد مي شد . اين قانون به خصوص دولت ها را براي توافق با سازمان هاي خصوصي براي خريد خدمت آنان ترغيب کرد ، چنان که تينمن بيان مي دارد ، روابط ميان دولت مرکزي و سازمان هاي خدمات اجتماعي غير انتفاعي ، شامل سازمان هاي ايمان محور را تغيير داد . اين کار مشترک بين حکومت و سازمان هاي غير انتفاعي تقاضا براي اثر بخشي و کارايي را افزايش داد و به حذف دو باره کاري ، هدر رفت منابع و همپوشاني ها منجر شد. دهه 1980م ، در آمريکا مصادف با افزايش بي خانمان ها ،گرسنگي و فقر بود . در پاسخ ،کليسا هاي اصلي براي غذا دادن به گرسنکان خانه دادن به بي خانمان ها ، و فراهم آوردن انواع مختلف کمک ها در يک مسير ساده و بي تشريفات رشد کرد (,16 (Thienmann , R, 2000 .
حمايت مالي حکومت فدرال از برنامه هاي اجتماعي ، در ميانه هاي دهه 1990، سبب تشويق و فعال تر شدن کليسا ها ، سا زمان هاي مردمي ، و آژانس هاي غير انتفاعي خدمات اجتماعي گرديد (,11 White ,R. 1996 ) . در دهه 1990م و دو سال اول قرن21 سازمان هاي ايمان محور گسترش پيدا کردند 18) (Thienmann , R, 2000 .
از ديدگاه فارنزلي147 (2001 ) حکومت هاي محلي و مرکزي در حال روي آوردن به سازمان هاي غير انتفاعي مذهبي براي ارايه خدمات اجتماعي و هدايت توسعه جامعه به سمت هزاره جديد هستند . در قرن حاضر يکي از پارادايم هاي حاکم بر مديريت دولت ها ، مديريت دولتي نوين است از اين رو تمايل فزاينده- اي براي واگذاري وظايف دولتي به ساير سازمان هاي غير دولتي وجود دارد . رويکرد اين پارادايم ، به کوچک سازي و نتيجه محوري باعث شده تا بهره گيري از ظرفيت هاي سازمان هاي غير دولتي و به خصوص ايمان محور ، بيش از پيش ضروري جلوه کند .
4-2 نقش و کارکردهاي اصلي سازمان هاي ايمان محور محله اي در مديريت و توسعه پايدار محله هاي شهري :
(The main role and fanctions of neighborhood faith- based organizations in the management and sustainable development of urban neighborhood ) :
دربيان ويژگي هاي سازمان هاي ايمان محور ، ميلو فسکي و سينان148 (1997) ويژگي هاي خاصي را که به تمايز سازمان ايمان محور از ديگر سازمان هاي جامعه مدني کمک مي کنند ، شناسايي مي کنند :
1. آنها به نياز مردم در جوامعشان رسيد گي مي کنند ، اما به طور هم زمان انواع مختلفي از اهداف را علاوه بر وظايف ويژه در حوزه خدمات اجتماعي ارايه مي دهند .
2. بيشتر اين سازمان هارسالت به هم پيوسته ” شهادت دادن ” به احياي سنت ايمان را دارا هستند .
3. چون فرايند خدمات بر اعتبار معنوي ، ارتباط عاطفي و شکل گيري جامعه تأکيد مي کند ، به کار گيري سنجه هاي عيني که از سوي سازمان هاي حکومتي وحرفه اي به کار برده مي شود ، کار دشواري مي شود .
4. سازمان هاي ايمان محور لزومأ در جستجوي رشد و قبضه ” بازار ” نيستند . يا داراي ارزش هاي هستند که صراحتأ با حمايت هاي مالي گروه هاي ديني اختلاف دارند ، ممکن است رسالت پروژه را از بين ببرد .
5. اگر چه برخي سازمان هاي ايمان محور تمامأ با ارزش هاي ديني سر و کار ندارند و در بسياري موارد اين سازمان ها در ساختار ، اهداف و جهت گيري خودشان از سازمان هايي که حمايت هاي مالي غير ديني (سکولار ) دريافت مي کنند، غير قابل تمايز هستند ، اما هنوز محتمل است که به دو ندا پاسخ دهند : نداي بقاي سازماني و نداي اختيار معنوي بالاتر .
گروه هاي ايمان محور به سختي مي کوشند به گونه اي ارزش ها و سنت هايشان را سازمان دهي کنند تا بر مبناي ايمان ديني پايه ريزي شوند ..(Warren & wood , 2001,14 ) وايت149 (1996) در مقايسه ديگري سه ويژگي متمايز کننده ابتدايي بين سازمان هاي ايمان محور و ديگر سازمان هاي مشابه را که ممکن است به صورت سازماني يا به صورت شخصي مشاهده شده باشند ، مشخص مي کند : اول سازمان ايمان محور همانند اعضايش خود رابه عنوان ايمان محور معرفي مي کنند . سازمان ها با

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه درمورد سفارتخانه Next Entries دانلود پایان نامه درمورد برنامه چهارم توسعه، برنامه سوم توسعه، انقلاب مشروطه، بازار برق