دانلود پایان نامه درمورد اتباع بیگانه، اتباع ایران، حقوق مدنی

دانلود پایان نامه ارشد

مطابق مادة 957 ق.م حمل نیز دارای حق تمتع خواهد بود مشروط براین که زنده متولد شود.
قانونگذار در موارد استثنایی ، نسبت به قسمتی از حقوق مدنی برای بعضی از اشخاص ، اهلیت تمتع شناخته است، مثل محرومیت اتباع بیگانه از حقوقی که منحصراً به اتباع شناخته است، مثل محرومیت اتباع بیگانه از حقوقی که منحصراً به اتباع ایران تعلق دارد(ماده 961 ق.م) و یا عدم وراثت کافر از مسلمان (ماده 881 مکرر ق.م).(شهیدی،1380:68 )
2-3-1-2 اهلیت استیفا

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه درمورد قانون مدنی، اسناد تجاری، عقد وکالت، قوانین داخل Next Entries منبع پایان نامه درباره مسئولیت کیفری، رافع مسئولیت کیفری، قانون مجازات، مجازات اسلامی