دانلود پایان نامه درمورد آیین دادرسی، قانون حاکم، تعارض قوانین، انتقال تکنولوژی

دانلود پایان نامه ارشد

زمان بروز دعوا وجود نداشته و منحل شده باشد. در این صورت امکان دارد برای طرفین مشکل مرجع اقامه دعوا به وجود آید.
بند سوم: علل و انگیزههای مراجعه به داوری
از مجموع مطالبی که گفتیم به خوبی میتوان دریافت که چون اسلوب داوری مبتنی بر توافق و تراضی است، جو اعتماد و دوستانهای بین طرفین ایجاد میکند و از گسترش نزاع و التهاب که معمولا در حالت بروز اختلاف به وجود میآید، جلوگیری میکند. افزون بر این، چون در داوری طرفین میتوانند افراد مورد نظر و اعتماد خود را با توجه به تخصص آنها به عنوان داور انتخاب نمایند. بنابراین آسودگی خیال بیشتری خواهند داشت که دعوایشان توسط افراد مورد اعتماد و متخصص، با سرعت کافی در رسیدگی، با بیطرفی بیشتر، با رعایت محرمانه بودن اختلافات و حفظ اسرار تجاری ایشان و سرانجام با هزینهی کمتری حل و فصل میشود. همینها امتیازات اسلوب داوری به شمار میرود.
الف) رعایت تخصص
منشا اختلافات بینالمللی، قراردادهای بینالمللی است. از قراردادهای نسبتا سادهتر خرید و فروش بینالمللی که بگذریم، قراردادهای انتقال تکنولوژی، اجرای طرحهای عمرانی صنعتی و تولیدی بزرگ، قراردادهای ساختمانی (اعم از ابنیه، سد سازی، پل سازی و مانند آنها)، قراردادهای تامین مالی و بانکی، و سرانجام قراردادهای سرمایهگذاری که در سطح بینالمللی منعقد میشوند، هر یک متضمن موضوعات و مسایل حقوقی پیچیده و گستردهای هستند. طبیعی است که اختلافات و دعاوی ناشی از چنین قراردادهایی نیز به نوبهی خود پیچیده و متنوع و گسترده میباشد که حل و فصل آنها از عهدهی افراد متخصص و آشنا به مسایل قراردادهای بینالمللی و نوع فعالیت موضوع قرارداد بر میآید، و ارجاع آنها به دادگاههای داخلی مطلوب و مطمئن نیست، زیرا قضات محاکم داخلی اصولا برای رسیدگی به این نوع دعاوی تربیت نشدهاند و به جز موارد استثنایی اساسا تخصصی در مسایل حقوقی بینالمللی ندارند و انتظاری هم نمیرود که عموما از چنین تخصصهایی برخوردار باشند. همچنین، دعاوی و اختلافات ناشی از این نوع قراردادها معمولا متضمن مبالغ هنگفت است و شرکتها و موسسات بزرگ بینالمللی یا چند ملیتی در آنها درگیر میباشند و نتیجهی رسیدگی تاثیر مستقیم و مهمی در سرنوشت آنها دارد و به همین لحاظ طرفین این قبیل دعاوی مایلند که دعوی توسط افراد مورد اعتماد و اهل فن که از موضوع قرارداد و اختلاف حاصله سر در میآورند، رسیدگی و تصمیمگیری شود. در رسیدگی قضایی توسط دادگاه، طرفین هیچ گونه مداخله و نقشی در انتخاب قاضی و حتی آیین دادرسی ندارند. تنها اسلوبی که این امکان را فراهم میکند که دعوی به قاضی کارشناس و صاحب نظر در موضوع ارجاع شود، داوری است که اصحاب دعوی داور یا داوران مورد نظر خود را افزون بر آشنایی و اعتمادی که به او دارند، به عقیده ایشان با فعالیتهای موضوع قرارداد نیز آشنا هستند و اطلاعات و تجربهی کافی دارند، انتخاب مینمایند و حتی حاضر میشوند که با طیب خاطر رای او را نیز بپذیرند و اجرا کنند.
ب) سرعت و کارآیی
امتیاز دیگر داوری، سرعت در رسیدگی و کارآیی بیشتر آن در مقایسه با رسیدگی قضایی دادگاه است. اصولا در داوری، طرفین و داوران ملزم نیستند تشریفات آیین دادرسی را رعایت کنند، بلکه آزادند که متناسب با نوع و موضوع دعوای مطروحه آیین رسیدگی مناسب را تعیین کنند. داوری از تشریفات وقتگیر و پیچیده رسیدگی در محاکم و چند درجهای بودن رسیدگی و مراحل مختلف بدوی، استیناف و فرجام معاف است. افزون بر این، طرفین میتوانند حتی قانون ماهوی حاکم بر دعوی را نیز خود انتخاب و تعیین نمایند یا به داوران اختیار دهند که قانون حاکم را تعیین کنند که چون داوران مأخوذ به قوانین داخلی نیستند حتی ضرورتی ندارد قواعد تعارض قوانین را در انتخاب قانون مناسب با همان جزییات و الزامی که قاضی دادگاه دارد، رعایت کنند. و سرانجام، اصحاب دعوی میتوانند به داوران خود اجازه دهند که تنها به صورت کدخدامنشی یا بر اساس موازین عدالت و انصاف، دعوی را حل و فصل نمایند، بدون این که لازم باشد در تصمیم خود به قواعد حقوقی یا قانون موضوعه رجوع و استناد نمایند. این امکان و این آزادی عمل در انتخاب آیین رسیدگی و قانون حاکم موجب میشود که جریان داوری با سرعت کافی و بدون تشریفات زاید و تاخیرهای ناشی از آن برگزار شود و زودتر به نتیجه برسد. به علاوه، چون آیین دادرسی و قانون حاکم متناسب با موضوع دعوی انتخاب و تعیین میشود طبعا کارآیی داوری بالا میرود و هدف نهایی که رفع اختلاف است مطمئنتر، بهتر و سریعتر حاصل میگردد. مثلا گاه با توجه به نوع دعوی یا مبلغ مورد ادعا که قابل توجه نیست، طرفین توافق میکنند که پس از یک دوره تبادل لایحه و بدون جلسه استماع شفاهی، مرجع داوری تنها بر اساس لوایح کتبی رای خود را صادر کند. وجود این امکانات باعث شده که اسلوب داوری از سرعت و کارآیی بیشتری برای حل اختلافات تجاری برخوردار باشد.
ج) بیطرفی
به طور کلی قاضی باید مستقل بیطرف باشد و شرط سلامت رسیدگی قضایی نیز همین است. اما در دعاوی شرکتهای خارجی که در محاکم داخلی مطرح میشود، به ویژه در مواردی که طرف مقابل یک موسسه یا شرکت تجاری دولتی است و دعوی در دادگاههای کشور متبوع او طرح شده، این احتمال منتفی نیست که قاضی داخلی با محظوراتی مواجه شود یا ناخواسته در مسیری قرار گیرد که مطلوب او نیست یا شرایطی ایجاد شود که تشخیص قضایی او را با موانعی مواجه سازد. در چنین شرایطی مسلما بیطرفی دادگاه در معرض تردید قرار میگیرد. اما در داوریها چون داوران هیچ گونه وابستگی دولتی ندارند و اغلب از کشوری به جز کشور متبوع طرفین انتخاب میشوند (به ویژه رئیس هیات داوری در داوریهای سه نفره و نیز داور منفرد در داوریهای یک نفره)، بنابراین احتمال این که تحت تاثیر چنین ملاحظات یا محظوراتی قرار گیرند، اصولا منتفی است و بهتر و مطمئنتر میتوانند بیطرفی را رعایت نمایند.
افزون بر این، داور یا داوران باید مستقل از طرفین باشند و بیطرفانه رسیدگی و رای صادر کنند و مکلفند این استقلال را در طول رسیدگی حفظ نمایند، و در صورتی که این وصف را از دست بدهند قابل جرح میباشند. بحث دربارهی استقلال و بیطرفی داور و اهمیت آن از موضوع بحث ما خارج است، اما همین قدر اشاره میکنیم که طرفین هنگام انتخاب داور معمولا اشخاصی را معرفی میکنند که مورد شناسایی و اعتماد ایشان باشند، اما داور منتخب نباید با او رابطه خادم و مخدومی داشته باشد و نیز نباید مستقیم یا غیر مستقیم ذینفع در دعوی باشد. داور، وکیل یا نمایندهی طرفین نیست و مستقل از معرفی کننده باشد و در رسیدگی و رای نیز باید بیطرف باشد. استقلال و بیطرفی داور سلامت رسیدگی و درستی جریان داوری و رعایت عدالت را تضمین میکند و اهمیت آن به قدری است که همین که اوضاع و احوالی حادث شود که استقلال و بیطرفی داور را با تردید مواجه سازد (نه این که ثابت کند)، کافی است که بتوان او را جرح نمود. نفس جرح داور ـ ولو به نتیجه نرسد و ثابت نشود ـ به معنای اعلام بیاعتمادی به داور مجروح است که اغلب باعث میشود حتی پیش از تصمیمگیری راجع به جرح، خود او کنارهگیری نماید این ویژگیها، بیطرفی در رسیدگی داوری را بهتر تامین میکند.
د) محرمانه بودن
تجار و بازرگانان نسبت به افشای اسرار تجاری خود بسیار حساساند و همه اقدامات و تدابیر لازم را به کار میگیرند که این اسرار محفوظ بماند. بروز اختلاف و بگو و مگو در معاملات تجاری، زمینهای فراهم میکند که وضعیت تجاری و گرفتاریهایی که طرفین در معاملات موضوع اختلاف دارند، تخلفات و قصورهایی که احیانا در قرارداد یا معامله مربوط مرتکب شدهاند، بدهیهایی که دارند یا ادعا میشود که دارند و سرانجام مشخصات و جزییات قرارداد و معاملهی مبنای اختلاف، علنی و افشا شود و به ویژه اگر موضوع به دادگاه کشانده شود، امکان افشای این حقایق بیشتر میشود.
همچنین هر چند بروز اختلاف در معاملات تجاری طبیعی است، اما پایان رابطه تجاری نیست. به همین لحاظ اگر بازرگانان نتوانند اختلافات خود را با مذاکره حل کنند و ناگزیر شوند به شیوههای حقوقی متوسل شوند، ترجیح میدهند طوری عمل شود که به کار و هدف اصلی ایشان که همانا ادامه روابط تجاری است، لطمهای وارد نشود و بتوانند پس از ختم دعوی، دوباره روابط خود را از سر گیرند. طبعا اگر جریان حل و فصل دعوی محرمانه باشد، این هدف بهتر قابل حصول است. داوری این هدف را به خوبی تامین میکند، زیرا جریان داوری به صورت محرمانه برگزار میشود و فقط اصحاب دعوی، وکلای ایشان و داور یا داوران منصوب ایشان در جریان رسیدگی مداخله و حضور دارند و از محتویات پرونده و موضوع دعوی با خبر میشوند و در پایان کار هم نسخهی رای داوری فقط در اختیار طرفین قرار میگیرد و هیچ کس از آن مطلع نمیشود.
ه) کم هزینه بودن
دعاوی تجاری بینالمللی اغلب متضمن مبالغ هنگفت و زیادی است. مراجعه به دادگستری برای طرح دعوی مستلزم ابطال تمبر و سایر هزینههای قضایی است و اگر پرونده به مراحل بعدی (استیناف و تجدید نظر و فرجام) بکشد، طبعا هزینههای بیشتری باید پرداخت شود، که گاه با توجه به مبلغ دعوی ارقام قابل توجهی را تشکیل میدهد. در برخی کشورها طرح دعوی الزاما باید از طریق وکیل دادگستری صورت گیرد که به نوبه خود مستلزم پرداخت حقالوکاله است. اما در داوریها، به جز حقالزحمهای که معمولا به داوران پرداخت میشود، هزینه دیگری لازم نیست. البته در داوریهای سازمانی، مانند داوری اتاق بازرگانی بینالمللی افزون بر حقالزحمه داوران، هزینههای اداری هم وجود دارد. معذلک در داوریها مداخله وکیل الزامی نیست و طرفین میتوانند دعوی را راسا یا با معرفی نماینده مطرح کنند و پیش ببرند.
بند چهارم: ویژگیهای داوری اتاق بازرگانی
الف) جهانی بودن
ویژگی نظام داوری اتاق از حیث کارکردی ـ حقوقی، جهانی بودن آن است. نظام داوری اتاق، یک نظام عامالشمول و جهانی است، به این معنی که نظام داوری اتاق طوری طراحی شده که بدون هیچ محدودیت ملی یا منطقهای یا محدودیت موضوعی قابل استفاده و اعمال است. برخی مراکز و سازمانهای داوری وجود دارند که مخصوص دعاوی داخلی کشور محل تشکیل میباشند، یا احیانا در منطقهی خاصی قابل استفادهاند. برخی موسسات و مراکز داوری نیز هستند که به نوع خاصی از دعاوی رسیدگی میکنند، مانند مراکز داوری اختلافات ناشی از سرمایهگذاری (ایکسید). اما قواعد داوری اتاق در کلیهی دعاوی تجاری، صرف نظر از این که موضوع و نوع قرارداد منشا اختلافات چه باشد، و نیز صرف نظر از این که موضوع و ماهیت حقوقی دعوی چه باشد، در همهی نقاط جهان قابل اجرا و استفاده است. تنها قیدی که برای استفاده از قواعد داوری اتاق دارد این است که اختلاف یا دعوای مربوط واجد وصف تجاری و بازرگانی باشد. از نظر جغرافیایی نیز گر چه قواعد داوری اتاق اصولا برای دعاوی بینالمللی نوشته شده، اما به موجب ماده 1 (1) قواعد مذکور در دعاوی تجاری داخلی هم به شرط توافق طرفین دعوی قابل استفاده است. به لحاظ همین ویژگی است که قواعد داوری اتاق بدون محدودیت برای هر گونه دعوای تجاری از هر نوع که باشد، و نیز در هر نقطهای از جهان که محل داوری باشد، قابل استفاده و اجرا است.
چنان که پیشتر اشاره شد، سازمان داوری اتاق هم با این که در پاریس (فرانسه) مستقر است از حیث ساختار و عملکرد وابستگی به کشور فرانسه ندارد و یک تشکیلات بینالمللی است. اعضای دیوان داوری و نیز دبیرخانهی آن که قریب 40 نفر عضو دارد، از حقوقدانان و اشخاص متعلق به کشورهای مختلف و با نظامهای حقوقی گوناگون میباشند. مسئولان و تصمیمگیرندگان اتاق توجه و اصرار دارند که این ترتیب بینالمللی و جنبهی جهانی بودن ساختار دیوان و دبیرخانهی آن حفظ شود. به هر حال، عامالشمول و جهانی بودن اتاق از جمله علل مهم اقتدار حرفهای و اعتبار بینالمللی آن است که همین اعتبار به آرای داوری صادره تحت قواعد اتاق نیز تسری میکند و سرانجام اجرای آنها را تسهیل میکند.
ب) بیطرفی و تساوی قواعد نسبت به طرفین
در نظر قواعد داوری اتاق، اصحاب دعوی مساوی هستند و قواعد نسبت به طرفین بیطرف است،

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه درمورد عدم اطمینان، ساختار شکلی، داوری آنسیترال، ساختار سازمانی Next Entries دانلود پایان نامه درمورد آرای داوری، موافقتنامه داوری، شخص ثالث، مرجع داوری