دانلود پایان نامه درمورد آنسیترال، میانجیگری، سازمان ملل، قانونگذاری

دانلود پایان نامه ارشد

شده است و از این جهت تحت کنترل و نفوذ دولت چین قرار دارد. شورای چین یک مرکز پر قدرت برای تجارت با چین میباشد و به طور معمول طرفهای چینی قراردادها اصرار بر داوری توسط این کمیسیون داوری دارند.
دفتر مرکزی این کمیسیون در پکن و دو شعبه فرعی آن یکی در شانگهای و دیگری در شنژن است. این کمیسیون حدود بیست دفتر رابط در شهرهای مختلف چین دارد. جلسات استماع داوری این سازمان که به طور معمول کوتاه است در چین برگزار میشود، مگر این که خلاف آن توافق شده باشد.25
و) مرکز داوری بینالمللی هنگ کنگ (HKIAC)26
در سال 1985 میلادی تاسیس شد تا در آسیا و خاور دور یک محل داوری مستقل برای حل و فصل انواع اختلافات تجاری باشد. این مرکز در ابتدا توسط جامعه بازرگانان و دولت هنگ کنگ حمایت مالی میشد، اما اکنون از لحاظ مالی خودکفا و مستقل از این دو است.27
ز) مرکز داوری بینالمللی سنگاپور (SIAC)28
در سال 1991 توسط دولت سنگاپور تاسیس گردید و اکنون به عنوان سازمانی غیر انتفاعی و مستقل از دولت فعالیت میکند. این مرکز در سالهای کنونی به عنوان یک محل بیطرف در آسیا برای داوری چینیها و اروپاییها شهرت یافته و مورد قبول نهادهای تجاری این دو ناحیه میباشد. شمار پروندههای ثبت شده در این مرکز در سال 2005 بیش از هفتاد عدد میباشد.29
ح) مرکز منطقهای داوری تجاری بینالمللی قاهره (CRCICA)30
به موجب قراردادی بین کمیته مشورتی حقوقی آسیا ـ آفریقا و دولت مصر در سال 1983 و 1986 برای برپایی مرکزی بیطرف در خاورمیانه و با درک نیازها و نگرانیهای طرفین دعاوی در جهان عرب تاسیس شد. هدف دیگر از تشکیل این مرکز استفاده از داوران کشورهای عربی برای انجام داوریها است، چیزی که ادعا میشد سازمانهای داوری غربی به ندرت به آن اهتمام داشتند. مرکز داوری قاهره یک سازمان خواهر خوانده در کوالالامپور (مرکز منطقهای داوری کوالالامپور) دارد.31
ط) مرکز منطقهای داوری کوالالامپور (KLRCA)32
در سال 1978 در پایتخت مالزی تشکیل گردید. این مرکز تحت نظارت کمیته مشورتی حقوقی آسیا ـ آفریقا میباشد و هدف از برپایی آن حل و فصل اختلافات تجاری و سرمایهگذاری و توسعه داوری تجاری بینالمللی در منطقه آسیا ـ اقیانوسیه است.33
ی) مرکز داوری و میانجیگری سازمان مالکیت فکری جهانی34
در شهر ژنو قرار دارد. سازمان مالکیت فکری جهانی در سال 1994 این مرکز را برای ارایه خدمات میانجیگری و داوری برای اختلافات اشخاص خصوصی به ویژه در موضوعات فنآوری و اختراعات ایجاد نمود. قواعد میانجیگری و داوری این مرکز با کمک گروهی از متخصصان داوری بینالمللی و دعاوی مالکیت فکری تدوین گردیده است. تسهیلات داوری و میانجیگری ارایه شده توسط این سازمان به طور خاص با هدف حل دعاوی مربوط به مالکیت فکری طراحی شدهاند. این مرکز در سطح بینالمللی همچنین به عنوان یک سازمان اصلی برای حل و فصل دعاوی نامهای دامنه شناخته میشود.35
بند دوم: سایر سازمانهای حقوقی حل و فصل اختلافات بینالمللی
الف) کمیسیون حقوق تجارت بینالملل سازمان ملل متحد (آنسیترال)
مجمع عمومی سازمان ملل در دهه 1960 میلادی در پاسخ به لزوم ایفای نقشی فعال در رفع و کاهش موانع قانونی جریان تجارت بینالملل در 17 دسامبر 1966 کمیسیون حقوق تجارت بینالملل سازمان ملل متحد را به منظور بهبود و توسعه ساختارهای حقوقی تجارت بینالملل و پیشبرد هماهنگی و یکپارچگی آن تاسیس نمود.
هدف از تاسیس آنسیترال عبارت است از یکسان سازی و نوسازی حقوق تجارت بینالملل از طریق ابزارهای قانونگذاری و غیر قانونگذاری در موضوعات گوناگون حقوق تجارت بینالملل. آنسیترال از نهادهای وابسته به سازمان ملل متحد است و اعضای آن از کشورهای عضو سازمان ملل متحد انتخاب میگردد.
فعالیت آنسیترال در سه سطح سازماندهی شده و انجام میگیرد: 1ـ نخستین و عالیترین سطح آنسیترال کمیسیون است. 2ـ سطح دوم فعالیتهای آنسیترال در گروههای کاری انجام میشود. 3ـ سطح سوم فعالیتها در دبیرخانه صورت میگیرد.
وظیفه آنسیترال تهیه کنوانسیونهای بینالمللی جدید، قوانین نمونه و مقررات متحدالشکل، تشویق کشورها به پیوستن هر چه بیشتر به کنوانسیونهای موجود و پذیرش قوانین نمونه و مقررات متحدالشکل، ارتقای شیوهها و روشها جهت نیل به اعمال تفسیر واحد از کنوانسیونهای بینالمللی و مقررات متحدالشکل گردآوری و در اختیار گذاشتن اطلاعات مربوط به توسعه مقررات حقوق و سطح قانونگذاری ملی کشورها، ایجاد و حفظ ارتباط تنگاتنگ با کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل متحد.
روش کار آنسیترال، روش قانونگذاری، تهیه کنوانسیونها، تهیه قانون نمونه، تهیه راهنماهای قانونگذاری، تهیه مقررات (شروط نمونه).
روش قراردادی: قوانین طرفین در اعمال قوانین از پیش تهیه شده، حاکمیت اراده.
روش تبیینی: توضیح و شفافسازی موارد مبهم در قرارداد: از طریق انتشار مجموعهای از راهنماها، فعالیتهای صورت گرفته توسط آنسیترال، تهیه کنوانسیون مدت مرور زمان در ارتباط با فروش بینالملل کالا (1974).
• تهیه مقررات داوری آنسیترال (1976).
• تهیه کنوانسیون ملل متحد در زمینه حمل و نقل دریایی کالا (قواعد هامبورگ 1978).
• تهیه مقررات سازش آنسیترال (1980)
• تهیه کنوانسیون راجع به قراردادهای فروش بینالمللی کالا (کنوانسیون وین 1980).
• تهیه قانون نمونه داوری تجاری بینالملل (1985) که در سال 2006 مورد تجدیدنظر قرار گرفت.
• تهیه کنوانسیون راجع به بروات و سفتههای بینالمللی (1988).
• قانون نمونه راجع به انتقالات بینالمللی اعتبار (1992).
• قانون نمونه راجع به تهیه کالاها و ساختمان و خدمات (1994).
• تهیه مقررات قانونی نمونه در خصوص تامین پروژههای زیرزمینی توسط بخش خصوصی (2003).
• تهیه و انتشار راهنمای قانونگذاری مربوط به ورشکستگی (2004).
شروع فعالیت جمهوری اسلامی ایران در کمیسیون حقوق تجارت بینالملل از سال 1989 میلادی با عضویت در آن آغاز شد. در شهریور 1376 خورشیدی قانون نمونه داوری تجاری بینالمللی به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. در اجلاس سیام این کمیسیون «قانون ورشکستگی برون مرزی» با شرکت نماینده جمهوری اسلامی ایران به تصویب رسید. پایان آخرین دوره عضویت ایران در این کمیسیون سال 2010 میلادی بوده است.
ب) مرکز بینالمللی حل و فصل اختلافات سرمایهگذاری (ایکسید)36
در سال 1965 به موجب عهدنامه واشنگتن معروف به عهدنامه ایکسید و به منظور حفظ و موازنه منافع سرمایهگذاران و کشورهای میزبان توسط بانک جهانی تاسیس گردید. هدف این مرکز ایجاد امکانات و آیین برای حل و فصل دعاوی حقوقی ناشی از (قراردادهای) سرمایهگذاری است که بین یک دولت کشور متعاهد و یک سرمایهگذار خارجی آن هم از کشور متعاهد دیگر ایجاد شده باشد، مشروط بر آن که طرفین بر حل اختلاف توسط داوری مرکز توافق باشند. براساس عهدنامه واشنگتن، آرای مرکز به عنوان یک تعهد بینالمللی عمومی کشورهای عضو عهدنامه اجرا خواهد شد. ایکسید خود سازمانی خودمختار و مستقل است که داوری میتواند در داخل آن واقع شود. این مرکز ارتباط نزدیکی با بانک جهانی دارد، به گونهای که مقر آن در دفتر مرکزی بانک جهانی در ایالت واشنگتن دی. سی میباشد و رئیس شورای اجرای آن، رئیس بانک جهانی است و در این شورا هر کشور عضو یک رای دارد که به طور معمول این رای توسط نماینده آن کشور در بانک جهانی اعمال میشود. همه اعضای ایکسید اعضای بانک جهانی هم هستند.
مقررات عهدنامه ایکسید با مقررات و قواعدی که توسط شورای اداری ایکسید پذیرفته میشوند تحت عنوان و مقررات و قواعد ایکسید تکمیل میگردد. آخرین اصلاحات مقررات و قواعد ایکسید که توسط شورای اداری ایکسید پذیرفته شده، از تاریخ 10 آوریل 2006 به اجرا درآمده است. این مقررات و قواعد شامل مقررات اداری و مالی، قواعد آیین تاسیس برگزاری [رسیدگی] میانجیگری و داوری (قواعد تاسیس)، قواعد آیین برگزاری [رسیدگی] میانجیگری (قواعد میانجیگری) و قواعد آیین برگزاری [رسیدگی] داوری (قواعد داوری) میباشد.
رجوع به داوری ایکسید به طور کامل اختیاری است و طرفین دعوا باید با داوری ایکسید موافقت کرده باشند، اما همه کشورهای عضو ایکسید به موجب عهدنامه ملزم هستند که آرای داوری ایکسید را شناسایی و اجرا نمایند.
تا تاریخ 4 نوامبر 2007، تعداد 155 کشور عهدنامه ایکسید را امضا کردهاند. از این تعداد در 143 کشور عهدنامه از تصویب گذشته و به اجرا درآمده است. در مرکز داوری ایکسید تا 13 نوامبر 2008، تعداد 152 پرونده رسیدگی و مختومه شده و 123 پرونده در جریان است. ایران عضو این عهدنامه نیست.
مرکز داوری ایکسید از سال 1978 میلادی قواعد خاصی را برای فراهم نمودن تسهیلات و ارایه امکانات برای اداره و برگزاری داوری در دعاوی ناشی از قراردادهای سرمایهگذاری که دولت طرف آن یا دولت شخص خارجی طرف دعوا (سرمایهگذار) عضو عهدنامه نباشند، پیشبینی نموده است. این قواعد در سال 2006 مورد بازبینی قرار گرفته است. به این ترتیب این مرکز امکانات اضافی ارایه میدهد و تا کنون تعدادی داوری را نیز تحت این قواعد به انجام رسانده است. باید در نظر داشت که عهدنامه ایکسید بر داوریهای تحت این قواعد قابل اعمال نخواهد بود. آرای صادره تحت این قواعد برای دولتها همچون آرای داوری عهدنامه ایکسید، الزامآور نیست، اما به هر حال چنین آرایی به موجب عهدنامه نیویورک یا سایر عهدنامههای دوطرفه یا چندطرفه برای اجرای آرای داوری قابل اجرا خواهند بود.37
ج) حل و فصل اختلاف در سازمان تجارت جهانی
روش حل و فصل اختلاف در سازمان تجارت جهانی ترکیبی از روشهای مختلف حل اختلاف است که در مجموع از هر دسته از روشهای سیاسی و حقوقی متمایز است. آغاز این روش رسیدگی مشورت اجباری بین دولتهای طرف اختلاف است که یک روش سیاسی حل اختلاف است و در پی انقضای مهلتی معین تشکیل مرجع رسیدگی پیشبینی شده است. که نوعی نهاد قابل مقایسه با داوری و یا حتی سازش محسوب میشود و پس از انجام وظیفه منحل میشود. در عین حال این مرجع رسیدگی ها حکم صادر نمیکنند و گزارش میدهند که تصویب یا عدم تصویب آن بستگی به نظر رکن حل اختلاف دارد که در واقع همان شورای سازمان است. و عملا ملاحظات سیاسی در کار آن دخالت دارد. به علاوه وجود رکن استینافی در این نظام در مقابل خصیصهای کاملا قضایی به این نظام میبخشد. و به این ترتیب نهایتا نمیتوان نظام مزبور را قاطعانه در زمره روشهای حقوقی یا سیاسی دانست اما با توجه به اینکه نظام مزبور در پی اصلاحات دور اروگوئه گرایش بیشتری به سمت (قاعده مندی)و قضایی شدن یافته است و وزن و اعتبار عوامل حقوقی در آن بیشتر شده است. بهتر است شبه قضایی خوانده شود تا شبه سیاسی.38
مرحله اول : مشورت
در صورتیکه بین دو دولت اختلافی پیش آید اولین مرحله رسیدگی به این صورت است که طرفین به صورت خارج از تشریفات و مقررات با یکدیگر به گفتگو بنشینند که به آن اطلاعیه گفته میشود. این اطلاعیه عملا میتواند منتهی به گفتگوی رسمی دو دولت شود و اگر به توافقی برسند نتایج به سازمان اعلام میشود. در ماده 4 بندهای یک و دو به اصل مشورت به عنوان اولین اقدام در جهت رفع اختلافات اشاره شده و اعضا را متعهد به انجام آن دانسته است.
درخواست مشورت کتبی بوده و حتما دلایل درخواست و توضیحات مبنای حقوقی شکایت در آن باید قید شود طرف متعاهد باید ظرف 10 روز پاسخ داده و ظرف 30 روز با حسن نیت وارد مشورت شود این مشورت در طی 60 روز که برای 60 روز دیگر نیز قابل تمدید است صورت میگیرد. مشورت محرمانه بوده و به اطلاع رکن حل اختلاف سایر کشورها و کمیتههای مربوط میرسد. متعاهدین باید تمام تلاش خود را برای رسیدن به نتیجه انجام دهند ولی اگر به نتیجه نرسند و یا طرف متعاهد وارد مشورت نشود در هر مرحله بعد از عضو شاکی میتواند درخواست تشکیل هیئت رسیدگی را بنماید.39
مرحله دوم : رویههای اختیاری
در زمان مشورت رویههای اختیاری دیگری نیز که رویههایی اصولا دیپلماتیک هستند وجود دارند که عبارتند از مساعی جمیله ـ سازش و میانجیگری که عمدتا با مشارکت

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه درمورد میانجیگری، حل و فصل اختلافات، ایالات متحده، منشور ملل متحد Next Entries دانلود پایان نامه درمورد حل اختلاف، سازمان تجارت جهانی، تجارت جهانی، حل و فصل اختلافات