دانلود پایان نامه درمورد آموزش و پرورش، حمل و نقل، سلسله مراتب، سازمان ملل

دانلود پایان نامه ارشد

هاي آينده اين توانمندي را خواهد داشت، تا به مثابه ابزاري قابل اعتماد پل مستحکمي بين کلاس درس و اجتماع و بين کلاس درس و بازار بنا کند . اهميت آموزش و پرورش پايدار نه تنها در عرصه مطالعات که درعمل و نيز در عرصه نهادهاي بين المللي موردتوافق جمعي قرار گرفته است .
مجمع عمومي سازمان ملل در سال 1997، با تاکيدي دوباره بر دستور کار 21، پس از گذشت پنج سال ازاجلاس ريو، با تصويب قطعنامه اي نظام تعليم و تربيت موثر و تخصيص منابع مالي متناسب براي همه سطوح تحصيلي به ويژه ابتدايي و متوسطه را پس زمينه و اساس ضروري براي نيل به توسعه پايدار تعريف کرد و لزوم بازنگري و تصحيح جهت گيري هاي تعليم و تربيت درهمه کشورها را موردتاکيد قرار داد . درخور توجه آن که آموزش و پرورش نبايد و نمي تواند صرفاً در تحصيلات رسمي خلاصه شود، بلکه هر نوع آموزش حتي اشکال سنتي يادگيري در منزل و اجتماع را نيز شامل مي شود . مايور مديرکل سابق يونسکو در سال 1993 رسماً از تشکيل دو کميسيون بين المللي يکي در زمينه فرهنگ و توسعه و ديگري در زمينه تعليم و تربيت در قرن بيست و يکم خبر داد . اين کميسيون با مطالعه و بررسي هاي همه جانبه مشکل را در ناکارآمدي روش ها و کيفيت آموزش تشخيص داد و چاره را در آن يافت تا شيوه هاي آموختن در نخستين گام آموخته شود و آن را مبتني بر چهار پايه تعريف کرد :
يادگيري زندگي کردن باهم
يادگيري دانستن
يادگيري عمل کردن
يادگيري بودن.
در مقاله اي به قلم يک عضو اسلوونيايي کميسيون فوق به نام الکساندرا کرنهاوزر آمده است. آموزش و پرورش در ساخت توسعه پـايدار انساني چون سيمان عمل مي کند. اين تشبيه اگرچه از زواياي مختلف ضعيف و ناکارآمد به نظر مي رسد، ليکن درواقع مراد نشان دادن نقش اين مؤلفه در قوام و دوام مفهوم توسعه پايدار است. او در اين مقاله که مضمون آن در توصيه هاي کميسيون و نيز در پاره اي مقالات ديگر نيز تاييد شده آورده است، توسعه بايد بر تعهدي خوش بينانه براي زندگي بهتر همه مردم استوار باشد و در مسير نيل به استانداردهاي زندگي بهتر بايد وزن بسيار بيشتري به دارايي هاي غيرمادي، همبستگي انسانها و محيط زيست داده شود و اين همه تحقق نخواهديافت مگر با کسب بهتر دانش و فرهنگ. کرنهاوزر سرانجام به اين نتيجه دست پيدا مي کند که توسعه پايدار با درهم آميختن کسب دانش با ارزش ها، مالاً حکمت را خلق خواهدکرد ( مولدان ، سوزان ، 1381 ). در چشم انداز پايداري، مهمترين سرمايه کشورها سرمايه هاي انساني است. بديهي است که بالندگي سرمايه هاي عظيم درگرو آموزش خواهد بود. آموزش و پرورش پلي است که از گذشته به حال و از حال به آينده مي رسد، لذا براي رسيدن به آينده هاي پايدار درکي عميق تر از اهميت اين موضوع و نگاهي دوباره بر نظام آموزش کشورها در نخستين گام ضرورت خواهد داشت . در نمودار زير اجزاي توسعه پايدار به همراه مؤلفه هاي هر کدام را مشاهده مي نماييم :
نمودار 2-2 توسعه پايدار و مؤلفه هاي سه گانه آن به همراه اجزاي مرتبط با آن

منبع : ( www.takbook.com/Content/980 )

: (Urban Sustainable development Theory ) 2-7 نظريه توسعه پايدار شهري
مقدمه :
در راستاي تحقق توسعه پايدار شهري مي بايست شرايطي فراهم شود تا امکان بستر سازي توسعه پايدار انساني و بهبود رفاه طراحي اقليمي – اجتماعي شهروندي، فراهم گردد که در اين بستر مي توان به برقراري عدالت اجتماعي هماهنگ با محيط زيست انساني تقويت ساختارهاي همبستگي اجتماعي همچون تعهد و مسئوليت پذيري ، تقويت بنيانهاي اجتماعي و خانوادگي و احياي محيط زيست همگاني و ايجاد انتظام ساختاري در فضاي شهري براي و بهبود بهره گيري از فضاهاي شهري و افزايش رضايت – ادراك زيباشناختي و خوانايي شهري و بهبود بهره گيري از فضاهاي شهري و افزايش رضايت شهروندي و يکپارچگي بخشي به ساختار بصري محيط و منظر شهري اشاره کرد ( به نقل از سايت مرجع مديريت شهري ) .
2-7-1 نظريه توسعه پايدار شهري :
“نظريه توسعه پايدار شهري، حاصل بحث هاي طرفداران محيط زيست درباره مسائل زيست محيطي به خصوص محيط زيست براي حمايت از منابع محيطي عرضه شد. توسعه پايدار شهري نيازمند شناسايي توسعه پايدار شهري است که به دنبال نظريه محدوديت هاي محيطي براي فعاليت هاي انساني در ارتباط با شهرها و تطبيق روش هاي طراحي در اين محدوديت هاست . در اين نظريه موضوع نگهداري منابع براي حال و آينده از راه استفاده بهينه از زمين و وارد کردن ضايعات به منابع تجديد ناپذير مطرح است . نظريه توسعه پايدار شهري موضوع هاي جلوگيري از آلودگي هاي محيط شهري و ناحيه اي ، کاهش ظرفيت هاي توليد محلي ، ناحيه اي و ملي ، حمايت از بازيافت ها ، عدم حمايت از توسعه هاي زيانبار و از بين بردن شکاف ميان فقير و غني را مطرح مي کند همچنين راه رسيدن به اين اهداف را با برنامه ريزي شهري ، روستايي ، ناحيه اي ، ملي که برابر قانون ، کنترل کاربري ها و کنترل بيشتر در شهر و روستاست ، مي داند.اين نظريه به مثابه ديدگاهي راهبردي ، به نقش دولت در اين برنامه ريزي ها اهميت بسيار مي دهد و معتقد است دولت ها بايد از محيط زيست حمايت همه جانبه اي کنند . اين نظريه ، پايداري شکل شهر ، الگوي پايدار سکونتگاهي ، الگوي موثر حمل و نقل در زمينه مصرف سوخت و نيز شهر را در سلسله مراتب ناحيه شهري بررسي مي کند . شاخص هاي توسعه پايدار شهري را در نمودار زير مشاهده مي نماييم : ” ( زرآبادي ، توکلي ، 1388 ) .
نمودار 3-2 چارچوب شاخص هاي توسعه پايدار شهري ( تفکيک شاخص هاي کاربردي در شهر )

منبع : ( زرآبادي ، توکلي ، 1388 ) .

2-7-1-1 عوامل پايداري شهري در مقياس شهر :
توجه به فشردگي بافت ) بايستي متناسب با وضعيت شيب زمين ،پوشش گياهي و اقليم در نظر گرفته شود )
افزايش تراکم در اطراف شهر به منظور مصرف بهينه انرزي و جلوگيري از اتلاف آن و تخريب محيط زيست .
طراحي مناسب شريان ها و به حداقل رساندن سه راهي ها ،چهار راه ها و تقاطع ها براي کاهش ترافيک و آمد و رفت ها ،کاهش مصرف انرزي و آلودگي هوا .
افزايش کاربري هاي چند عملکردي و جلوگيري از قطبي شدن131 عملکردها و نزديکي محل کار به زندگي .
بهينه سازي ارتفاع ساختمان ها تا چهار طبقه به منظور کاهش اتلاف انرزي در طبقه هاي بالاتر .
افزايش مراکز فعاليت در شهر و ايجاد تمرکز مورد نياز در آنها .
افزايش جذابيت و خوانايي شهر .
انجام مطالعات تفضيلي براي تعريف و معرفي شاخص هاي پايداري شهري به عنوان براي سنجش ميزان حرکت به سوي پايداري در فرآيند توسعه شهري .
استفاده از سيستم يکپارچه حمل و نقل عمومي .
برنامه ريزي و طراحي براي افزايش و کارايي هر چه بيشتر فضاهاي سودمند از نظر بيولوزيکي .
توزيع نظام يافته شهرها در فضا بر اساس سلسه مراتب و متناسب با ظرفيت حمل بستر اکولوزيک هر شهر ) آمايش سرزمين ) .
مکان يابي دقيق و طراحي و برنامه ريزي بهينه براي شهرهاي جديد .
تعيين ضوابط برنامه ريزي و طراحي شهري براي کاهش آلودگي هوا ، صدا و آلودگي هاي بصري ( زرآبادي ، توکلي ، 1388 ) .
2-7-1-2 عوامل پايداري شهري در مقياس محله :
تطابق طراحي محله با طبيعت و همگام با محيط پيرامونش ) اعم از توپوگرافي ،اقليم ،پوشش گياهي و… ( .
استفاده از زمين هاي خالي و بناهاي متروک .
استفاده از کمربند سبز در اطراف محله ها و تقويت پوشش گياهي .
طراحي کاربري زمين در محله و مرکز محله به کونه اي که افراد بتوانند بدون نياز به خودرو و از راه پياده روي ،نيازهاي خود را تامين کنند ( همان 1388، ص 115 ) .

2-7-1-3 عوامل پايداري شهري در مقياس واحد همسايگي :
افزايش کاربري ها متنوع در واحد همسايگي؛
زيبا سازي خيابان ها و شريان ها؛
ايمن سازي خيابان ها و مسيرها براي استفاده پياده؛
طراحي مسيرهاي دوچرخه؛
باز زنده سازي و حفظ بناهاي تاريخي؛
جلوگيري از تخريب بناها تا حد امکان؛
تامين انرزي مصرفي واحد همسايگي از منابع محلي ( همان ، 1385 ، ص 115 ) .
2-7-1-4 عوامل پايداري شهري در مقياس بنا :
طراحي بنا به گونه اي که تاثير نامطلوب به محيط اطراف نگذارد) جلوگيري از تاثير ساخت بنا بر محيط زيست و گياهان(
طراحي ساختمان هاي با کيفيت و استحکام لازم و با طول عمر بالا .
قابليت استفاده مجدد از ساختمان ها و قابليت تغيير عملکرد آنها ) انعطاف پذيري132( .
حداکثر استفاده از انرژي هاي تجديد پذير در بنا .
طراحي سازگار با اقليم در ساختمان ها .
مشارکت در مديريت انرژي توسط استفاده کنندگان .
طراحي در جهت سلامت مردم .
استفاده از مصالح بوم آورد در طراحي بناها ) بکارگيري تجربه هاي گذشتگان در طراحي هاي بومي)
توجه به حجم بنا و سايه اندازي با استفاده از خورشيد و نوع اقليم در مکان هاي مختلف .
طراحي ساختمان هاي دلپذير ،زيبا و با حداقل هزينه نگهداري .
بهبود روشهاي ساخت و ساز صنعتي که باعث کاهش هدر رفت مصالح مي شود ( همان ، 1385، ص 116 ) .

2-7-2 ديدگاه پرنشيب و آزاردهنده133 توسعه پايدار شهري :
به منابع طبيعي به عنوان يک سرمايه نگاه مي شود و حداکثر استفاده کردن از آن مورد نظر است .
بر اساس اين نظريه هيچ محدوديتي در زمينه ظرفيت درك انسان وجود ندارد و اين قدرت انسان مي تواند هرگونه سيستم محيطي را تحت نفوذ خود درآورد .
ابزار سياست گذاري به صورت مداوم به حداکثر سازي محصول رشد آن مي پردازد .
محدوديت اين ديدگاه در متن توسعه پايدار عبارت از اين است که اين ديدگاه با معيار پول نگاه متمرکزي بر سيستم فعاليت اقتصادي دارد و از نتايج محيطي اين گونه فعلا کاملا چشم مي پوشد .
روشي از توسعه است که طي آن به هر قيمت بايد سرمايه ها افزايش يابند و به حداکثر برسند ، اين امر در زمينه کارهاي بزرگ ويا درباره کارهاي کوچک توليدي يکسان است .
در جهان سوم مشکلات شهري به اين ديدگاه مربوط مي شود ( بيات زاده، مهري – بيدادي، امير – رحماني ، سعيد ؛ 1390 ص 6 ) .
2-7-3 ديدگاه توسعه پايدار ضعيف شهري :
هدف با ارزش اين ديدگاه رشد سرمايه داري را با امور محيطي ترکيب کردن مي باشد .
لازمه اهداف سياست گذاري در زمينه توسعه پايدار ضعيف ، در نظر گرفتن رشد اقتصادي است اما طي آن هزينه هاي محيطي هم در نظر گرفته مي شود .
منابع محيطي به عنوان سرمايه هاي ثابت تلقي مي شود در حالي که اقتصاد مجاز است به دنبال هر آرمان و هدف اجتماعي مناسب .برود .
رشد پايدار با توجه به سرانه درآمد واقعي طي زمان و با توجه به اهداف رشد اقتصادي رسمي بدون تخليه ذخيره هاي سرمايه هاي ملي .
استفاده پايدار از منابع و محيط به شرطي که سرمايه هاي محيطي کاملا تخليه نشود .
مخالفان اين ديدگاه : گروهي آن را مانع رشد اقتصادي مي دانند و گروهي ديگر آن را مخرب ساختار محيطي مي دانند ( همان ، 1390 ، ص 6 ) .
2-7-4 ديدگاه توسعه پايدار قوي شهري :
مدعي اين نکته که پيش شرط هرگونه توسعه اقتصادي ، محافظت محيطي است .
هرگونه توسعه اقتصادي بايد طوري انجام شود که محيط لطمه نخورد و اگر از ثروت محيطي استفاده مي شود هزينه هايي بايد .
تعيين شود که مخصوصاً منابع تجديد پذير اقتصادي کاملا از بيخ و بن تهي نشود و همچنين صنايع فاضلاب ها و دودهاي خود را بدون تصفيه کامل به محيط رها نکنند .
هرگونه سياست گذاري اقتصادي با عطف توجه کامل نسبت به سرمايه هاي محيطي ، چه آنهايي که تجديد پذيرند و چه آنهايي که قابل تهي شدن هستند .
در اين ديدگاه رشد کيفي بيشتر مورد توجه است .
ابزار قانوني و اقتصادي برنامه ريزي بر روي مديريت منابع متمرکز شده است ( همان ، 1390 ، صص 7و6 ) .
2-7-5 ديدگاه ايده آل توسعه پايدار شهري :
هدف آن تغيير ساختار اجتماع ، اقتصاد و سياست شهري است .
اجزاي اين سيستم طوري چيده شده است که رفتار انسان را نسبت به محيط و طبيعت اصلاح کند ديدگاه اکولوژيست .
توسعه پايدار خالص را در نظر مي گيرد ، جايي که هر چه در طبيعت مي گذرد و يا در آن مي نشاند به همان مقدار از آن بر مي دارد .
رشد مورد نظر با معيارهاي کيفي زندگي اندازه گيري مي شود، نه با استانداردهاي زندگي

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه درمورد سازمان ملل، آموزش و پرورش، کودکان و نوجوانان، کودکان و نوجوان Next Entries دانلود پایان نامه درمورد کلانشهر تهران، استان تهران، سفارتخانه، حمل و نقل