دانلود پایان نامه درمورد آموزش و پرورش، حقوق بشر، اهداف سود

دانلود پایان نامه ارشد

اي قرار نمي گيرند . در ايران سازمان هاي متعددي كه زير نظر رئيس جمهور فعاليت دارند در زمره ي مؤسسات دولتي مستقل مي باشند ؛ مانند : سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور ، سازمان حفاظت محيط زيست ، سازمان انرژي اتمي ايران ، سازمان تربيت بدني جمهوري اسلامي ايران .

* موسسات دولتي وابسته :
موًسساتي هستند كه وظايف هر يك از آن ها ، بخشي از وظايف عمده ي يك وزارتخانه است . اين مؤسسات در حالي كه داراي استقلال مالي و اداري هستند ، وابسته به وزارتخانه اي مي باشند ؛ زيرا به طور غير مستقيم تحت نظارت عاليه وزير وزارتخانه قرار دارند و رئيس اين مؤسسات توسط وزير وزارتخانه مربوط انتخاب مي شود . در وزارت آموزش و پرورش سازمان ها يا موسسات دولتي وابسته ، متعددند ؛ مانند : سازمان پژوهش و برنامه ريزي آموزشي ، سازمان نوسازي و توسعه و تجهيز مدارس ، سازمان آموزش و پرورش استثنايي ، سازمان نهضت سواد آموزي . (http://www.aftabir.com).
شركت هاي دولتي39 :
شركت به طور كلي قالبي است كه امكان و فرصت تجمع و به كارگيري سرمايه ي اشخاص حقيقي و حقوقي مختلف را به منظور انجام اقدامات توليدي و تجاري و تحقيق هدف معيني فراهم مي آورد . شركت دولتي واحد سازماني مشخصي است كه با اجازه ي قانون به صورت شركت ايجاد مي شود و بيش از پنجاه درصد از سرمايه و يا سهام آن متعلق به دولت مي باشد . شركت دولتي در تشكيلات اجرايي ايران زياد هستند و شامل شركت هاي اصلي دولتي و شركت هاي تابعه يا فرعي مي باشند . شركت ملي نفت ، شركت ملي فولاد ، هواپيمايي جمهوري اسلامي ايران و شركت سهامي شيلات ايران و شركت صيد صنعتي فرعي يا تابعه مي باشد .
سازمان هاي تابعه40 :
اين نوع سازمان ها براي انجام امور خاصي ايجاد مي شوند و فاقد استقلال مالي مي باشند و بودجه آن ها در بودجه ي وزارتخانه ، يا سازمان مستقل مربوط منظور مي گردد . در وزارت آموزش و پرورش ، اداره كل اموراداري ، اداره كل امورمالي و دفتر آموزش عمومي ، از جمله سازمان هاي تابعه هستند . (http://www.aftabir.com/articles/view/applied_sciences/management)

1-13-2-9-10 سازمان مردم نهاد يا سمن (NGO )41 :
NGO مخفف اصطلاح انگليسي non-governmental organization به معني سازمان غيردولتي است . در زبان فارسي واژه ” سازمان مردم نهاد ” با اختصار ” سمن ” براي ترجمه اين واژه انتخاب شده است. چيستي سازمان مردم نهاد را از طريق تحليل عناصر درون ساخت مؤلفه هاي آن مي توان به دست آورد. سازمان مردم نهاد از مؤلفه هاي زير حاصل آمده است:
گروه اجتماعي : مهمترين مقوم سازمانهاي مردم نهاد هويت اجتماعي آنها است .چنين سازمانهايي لزوماً ساختار يك گروه اجتماعي را دارا هستند . اگرچه در آغاز ممكن است سمن به وسيلة يك فرد ابداع گردد اما حتي تأسيس آن ماهيت جمعي دارد . مراد از اينكه سازمان هاي مردم نهاد، بخش مهمي از جامعه مدني اند با توجه به همين هويت جمعي آنها است . از آنجا كه توجه به اين امر نقش اساسي در فهم مسئوليتهاي اخلاقي و ارزشها و ملاكهاي اخلاقي دارد و گرايش و عملكرد اخلاقي گروه اجتماعي بسي پيچيده تر از عملكرد اخلاقي فرد است به توضيح و تشريح بيشتر مفهوم گروه اجتماعي و نيز جامعه مدني مي پردازيم ( Niebur Reinhohd, 1933 ). مراد از گروه اجتماعي مجموعه هايي از افراد است كه به شيوه هاي منظم با يكديگر كنش متقابل دارند . گروه ها ممكن است از مؤسسات بسيار كوچك تا سازمانهاي بزرگ يا جوامع را دربر گيرند. صرف نظر از اندازة گروه، يك ويژگي تعيين كننده آن آگاهي اعضاء گروه از هويت مشترك است. بيشتر زندگي ما در روابط گروهي مي گذرد بطوري كه در جوامع امروزين اكثر مردم به انواع گروه هاي مختلف تعلق دارند ( گيدنز، آنتوني ،1383،ص790). ازآنجا كه داشتن روابط و تأثير و تأثرات متقابل و آگاهي از يك هويت جمعي از مؤلفه هاي اصلي گروه هاي اجتماعي است لذا اين گروه ها فراتر از هر نوع تجمع يا گروه بندي هاي اجتماعي و جمعي متداول از جمله گروه بندي هاي آماري هستند scott .2005, 257) ). اما جامعه مدني از جمله مفاهيمي است كه اخيراً بسيار مورد توجه و بحث قرار گرفته است و اختلاف نظرهاي متعددي در باب آن وجود دارد اما تمام اين ديدگاه ها اتفاق دارند بر اينكه اين بخش از جامعه به حوزه فعاليت هاي عمومي تعلق دارد نه خصوصي يا شخصي و در چهارچوب قوانين موجود عمل مي كند. مقصود از آن بيشتر مشاركت هاي داوطلبانه در امور عمومي از جمله ارتباطات جمعي، اصناف حرفه اي و اتحاديه ها مي باشد ( همان ص 72 ). جامعه مدني بخش مياني جامعه و رابط بخش خصوصي و دولت مي باشد و نحوه فهم و تفسير و آشنايي با ظرفيت هاي مثبت و منفي آن، تأثير بسزايي در عملكردهاي جمعي داوطلبانه از جمله سمن دارد.
سازمان : تلاش جمعي هدفمند با تقسيم كار و مسئوليت مهمترين مؤلفه سازمان مردم نهاد است . بنابراين قوام سمن بر بيش از شخصيت حقيقي حاصل مي آيد. در اينجا مراد از سازمان ، مفهوم رايج در دانش مديريت است : امري داراي شخصيت حقوقي با آرمان، اهداف، اساسنامه، ساختار، شرح وظايف و منابع انساني . بنابراين فعاليت سمن عمدتاً در قالب سازمان انجام مي شود. مفهوم سازمان در تعريف سمن به منزلة جنس يا مقوم فراگير است و با قيدهاي ديگر به تمايز آن از ساير سازمانها (سازمانهاي دولتي و خصوصي ( بيان مي شود.
سمن، سازماني با شخصيت حقوقي مستقل است كه بنابر شرايط و مقتضيات و نيازهاي خود داراي قانونمندي و اساسنامه مدون است و نيز در چارچوب قوانين موضوعه كشور و مفاد آيين نامه هاي اجرايي آن فعاليت مي نمايد ( دفتر مطالعات و تحقيقات سياسي وزارت کشور، 1380، ص 229 ). با اين حال سمن بر خلاف دولتها مشمول قوانين بين المللي نيستند البته به استثناي جمعيت صليب سرخ كه مشمول كنوانسيون ژنو مي باشد. شوراي اروپا در استراسبورگ پيش نويس كنوانسيون اروپا در مورد به رسميت دانستن شخصيت حقوقي سازمان غيردولتي بين المللي را در سال1986 تهيه نمود كه پايه حقوقي براي حضور و فعاليت سمن ها در اروپا محسوب مي شد. همچنين بند يازده كنوانسيون حقوق بشر اروپا مبني بر حقوق آزادي در همكاري و ارتباطات اصل اساسي و بنيادي براي سمن ها به حساب مي آيد ( Non governmental, wikipedia ). در هر سازمان دو تحليل را بايد مورد لحاظ قرار داد : تحليل اركان سازمان و تحليل محيطي آن. اخلاقي سازي سمن بدون اين دو تحليل قابل تحقق نيست . هر سازماني اركاني دارد . منابع انساني، شرح وظايف، فن آوري و ساختار سازماني برحسب مدل ليويت اركان اساسي سازمان است.
نمودار 1-1 مدل H. Leavitt( هويت سازماني با همه ارکان آن)
Task People
وظايف منابع انساني

Structure Technology
ساختار تکنولوژي
( منبع: Non governmental, wikipedia )
پس توجه به هويت سازماني سمن اين اركان را به ميان مي آورد و مراد از اخلاقي بودن سمن صرفاً اخلاق ورزي منابع انساني نيست بلكه ساير اركان نيز بايد اخلاقي باشند.
تحليل دوم در سازمان، شناخت تحليلي محيط است زيرا اخلاقي بودن به معناي مسئوليت پذيري سازمان در قبال همه عناصر محيط است. هر سازماني را دو محيط است . محيط دروني كه شامل منابع انساني مديران، سهامداران و مؤسسان مي شود و محيط دوم، محيط بيروني است. و مراد از آن هر عنصري است كه به نحوي بر سازمان مؤثر و يا از آن متأثر است . محيط بيرون شامل عناصر فراوان مانند مصرف كنندگان، تأمين كنندگان، رقبا، دولت، رسانه هاي گروهي و …مي شود.
هويت غير دولتي . مشخصه اصلي اين سازمانها در غير دولتي بودن است. مفهوم غير دولتي بودن مي تواند معاني متعددي داشته باشد ، ولي بطور عام به اين معني است كه اين سازمان ها بخشي از دولت يا زيرمجموعه اي از ساختار و سازمانها ي دولتي محسوب نمي شو ند و مي بايست از هر گونه دخالت و كنترل مستقيم دولت دور باشند ( فرامرز قراملکي ، احد، 1387،ص 209 ). اگرچه سمن مي تواند با دولت خود در سطح ملي و دولتهاي ديگر در سطح بين المللي مراودت فعال و تعامل دوسويه ايجاد كند و حتي در مواردي از دولت كمك هاي مالي دريافت كنند . حمايت دولت از سمن وظيفه اخلاقي دولت است . با اينحال نحوه ارتباط اين گونه سازمانها با دولت از رابطة سازمان هاي دولتي با آن متفاوت است.
ممكن است سازماني با ساختار مردم نهاد، در مواردي در جهت تكميل و ارتقاي سياستهاي دولت فعاليت مي كنند تا جايي كه گاهي اين گونه سازمانها GONGO42 به معني NGO هاي سازمان يافته توسط دولت ها ناميده مي شوند ( peter willets, london,Article on NGO ). و در عين اينكه زيرمجموعه اي از ساختار دولتي نيستند ولي تحت نظارت دولت قرار مي گيرند و در تدوين برنامه و سياستگذاري از استقلال تام برخوردار نيستند . اين گونه از سازمانها را به معناي دقيق كلمه نمي توان سازمان مردم نهاد ناميد. تعبير دقيق مردم نهاد، اين گونه سازمانها را به دليل اينكه به وسيله دولت تأسيس و حمايت مي شوند از تعريف سازمانهاي مردم نهاد بيرون مي كند.
حيثيت تعاون . مهمترين حيثيت سمن به اصل همكاري، يادگيري و مشاركت در آن مربوط است . رابطة حاكم بر مناسبات دروني سازمان مردم نهاد، ياري يكديگر در تحقق آرمان واحد است . مشاركت مهمترين قوام سمن است كه اساساً پيدايش و ماندگاري آن را رقم مي زند. مشاركت در سمن از گونه مشاركت مدني است ( پاتنام، رابرت، 1384 ) .
جهت گيري غير انتفاعي . مفهوم غير دولتي بودن ممكن است اين توهم ر ا پيش آورد كه چنين سازمانهايي هويتاً به بخش خصوصي تعلق دارند . چهارمين مقوم سازمانهاي مردم نهاد تمايز آنها از بخش خصوصي است . سازمانهاي خصوصي غالباً به كسب و كار متعلق اند و برخي از آنها فراتر از كسب و كار معطوف به سودآوري ، به حرفه در مفهوم دقيق كلمه مي پردازند مانند سازمانهاي بهداشتي و درماني در بخش خصوصي . اما سازمانهاي مردم نهاد غالباً اهداف كسب و كارا نه و يا حتي حرفه اي را دنبال نمي كنند. به همين دليل تعبير”سازمان هاي مردم نهاد” دقيق تر از “سازمان غير دولتي” است.
سمن ها جامعة مدني نيستند كه بعنوان متصل كننده، ميانجي و بيان كنندة منافع شهروندان از طريق گفتمان و نقد سيستم اجتماعي خدمت كنند .عقايد شهروندان را بيان مي كنند و بين دولت و افراد خصوصي قرار مي گيرند و لذا بخشي از جامعة مدني هستند( مقيمي، سيد محمد، 1383،ص 10 ). بنابراين سازمان مردم نهاد، بر اساس تعريف از پنج مقوم حاصل مي آيد که در نمودار (2-1) آمده است .

نمودار 1-2 موًلفه هاي پنجگانه سازمان هاي مردم نهاد
( منبع : همان ص 10 )

1-13-2-9-10-1 انواع سازمان هاي مردم نهاد :
الف .گزارش طبقه بندي ها : سازمانهاي مردم نهاد را به طرق متفاوت مي توان دسته بندي كرد. يك نوع طبقه بندي مي تواند بر حسب زمينه فعاليت آنها باشد . اين سازمانها در زمينه هاي بسيار مختلفي چون فرهنگي، اجتماعي، آموزشي – پژوهشي يا آموزش – فني و حرفه اي، تفريحي، مذهبي، صنفي، توسعه اي، زيست محيطي، انسان دوستانه، حقوقي و حقوق بشر، اضطراري، خانواده و سلامت، اخلاقيات و ارزشها، منابع انساني و طبيعي، صلح و امنيت، پناهجويان وضعيت زنان ملل متحد، توانمندسازي اقليت هاي قومي _ نژادي _ زباني و … فعاليت مي كنند. همة اين فعاليتها، علي رغم تنوع و گوناگوني، از يك خصلت مشترك برخوردارند و آن جهت گيري غير انتفاعي است. سازمانهاي مردم نهاد فعاليتهاي بسيار گسترده و متنوعي دارند اما در هيچ زمينه اي به كسب و كار نمي پردازند و اهداف سودگرايانه ندارند.
نوع ديگر طبقه بندي سازمانهاي مردم نهاد بر حسب سطح يا منطقه فعاليت آنها است كه شامل سطح محلي، ملي و بين المللي مي شود . اغلب سازمانهاي مردم نهاد در سطح محلي ساختار كوچك و ساده اي دارد و شكل سازماني پيچيده اي ندارد و اهداف و برنامه هاي خود را هم برحسب نيازهاي محلي تعريف مي كند. سازمانهاي مردم نهاد كه در سطح ملي43 فعاليت مي كنند داراي چندين شعبه و دفتر نمايندگي اند كه اغلب دفتر مركزي در پايتخت يا يك شهر بزرگ استقرار دارد و توسط كارمندان نسبتاً زيادي اداره مي شود

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه درمورد قرن نوزدهم، فرم و عملکرد، دوران باستان Next Entries دانلود پایان نامه درمورد حقوق انسان، اجتماع محور، اجتماع محو، مصرف كننده