دانلود پایان نامه درمورد آموزش و پرورش، برنامه درسی، آزمون استاندارد، تعبیر و تفسیر

دانلود پایان نامه ارشد

می‌شود. واقعیت این است که افراد برای ارزشیابی به فهرست آزمون‌ها و یا نمونه‌های آن بدون توجه به مراحل یادشده در بالا که باید به عنوان اساس انتخاب در نظر گرفته شوند مراجعه می‌کنند.
1- بعضی وسایل موجود برای ارزشیابی پاره‌ای از اهداف آموزش و پرورش کاملا مناسب می‌باشند.
2- وسایل دیگری نیز وجود دارند که می‌توان آنها را با کمی تغییر و اصلاح درباره‌ی بعضی از هدف‌های آموزش و پرورش به کار برد.
3- برای ارزشیابی بعضی از هدف‌های آموزش و پرورش، وسایل و ابزارهای مناسب موجود نمی‌باشد و باید به فکر تهیه وسایل و ابداع روش‌هایی بود که بتوانند اطلاعات و شواهد مورد لزوم درباره پیشرفت دانش‌آموزان و میزان تحقق هدف‌های تربیتی مورد نظر را در دسترس بگذارند. اگر قصد و غرض استفاده از وسایل دقیق باشد که بارها مورد تجدید نظر و اصلاح قرارگرفته‌اند، تهیه چنین وسایلی بسیار سخت و دشوار می‌باشد. در صورتی که می‌توان با جمع‌آوری شواهد بیشتر و روش‌های ساده‌تر که مربوط به هدف‌های آموزش و پرورش باشند از وسایل و ابزارهای ارزشیابی که دقت کمتری دارند و مورد تجدیدنظر و اصلاح قرارگرفته‌اند به قدر کافی استفاده کرد (تقی پورظهیر ، 1387).
2-15- انواع آزمون، زمان و هدف استفاده از آنها
2-15-1- ارزشیابی تراکمی
در ارزشیابی تراکمی، تمامی آموخته های دانش آموزان در طول یک دوره آموزشی تعیین می شوند و هدف آن نمره دادن به دانش آموزان و قضاوت درباره اثربخشی کار معلم و برنامه درسی، یا مقایسه برنامه های مختلف درسی با یکدیگر است. به این نوع ارزشیابی تراکمی می گویند که به وسیله آن می توان یادگیریهای متراکم دانش آموزان را در طول یک دوره آموزشی اندازه گیری کرد. این نوع ارزشیابی معمولا در پایان دوره آموزشی به عمل می آید و به همین سبب به آن ارزشیابی پایانی نیز می گویند. هدف ارزشیابی تراکمی هم نمره دادن و اتخاذ تصمیمهای مختلف ( ارتقای دانش آموزان به کلاسهای بالاتر، دادن امتیازهای تحصیلی، اعزام به دوره های عالی تر تحصیلی، اعطای بورس تحصیلی، و غیره) و هم تعیین اثربخشی کار معلم و میزان توفیق او در پیاده کردن مراحل مختلف طرح آموزشی است. بنابراین، آزمونهای مورد استفاده در ارزشیابی تراکمی غالبا آزمونهای هنجاری یا وابسته به ملاک نسبی هستند ( سیف، 1387).
2-15-2- ارزشیابی تشخیصی55
به وسیله‌ی ابزار اندازه‌گیری تشخیصی به منظور گروه‌بندی مناسب و کنترل یادگیری، می‌توان روشن کرد آیا دانش‌آموز واجد شرایط لازم برای ادامه برنامه درسی و یا ثبت نام در واحد درسی جدید هست یا نه. اگر نتایج آزمون نشان دهد که دانش‌آموز آمادگی کافی برای ارتقاء به کلاس بالاتر و یا شروع مطالب جدید را ندارد، از طری فعالیت‌های کمکی می‌توان او را یاری کرد (مشایخ، 1386).
بسیاری ارزشیابی تشخیصی را به صورت ترکیبی از آزمون رفتار ورودی و پیش‌آزمون56 اجرا می‌کنند که این حالت مطلوب‌تر به نظر می‌رسد، زیرا ارزشیابی تشخیصی باید وسیله‌ای باشد که میزان آگاهی دانش‌آموزان را از آنچه باید بیاموزند بسنجد. سوالات مطرح شده در ارزشیابی باید به گونه‌ای تنظیم شود که رفتار ورودی و هدف‌های آموزشی درس جدید را دربرگیرد و مشخص کند دانش‌آموزان پیشنیاز درس جدید را به طور مطلوب آموخته‌اند یا نه، یا از مفاهیم درس جدید چقدر آگاهی دارند (شعبانی، 1389).
2-15-3- ارزشیابی تکوینی
ارزشیابی تکوینی زمانی به اجرا درمی‌آید که فعالیت‌های آموزشی هنوز جریان دارد و یادگیری دانش‌آموزان در حال تکوین یا شکل‌گیری است. معمولا تحقق هدف‌های آموزشی و پرورشی یا تغییر رفتار دانش‌آموزان به تدریج و به مرور زمان امکان پذیر می‌شود. به این دلیل معلم ناگزیر است تحقق هدف‌های آموزشی هر بخش را در فاصله زمانی معین متناسب با توانایی و امکانات دانش‌آموزان انتظار داشته باشد. او برای آنکه از چگونه‌گی تحقق هدف‌های آموزشی هر بخش از مطالب تدریس شده آگاه شود لازم است در پایان هر بخش آموخته‌های دانش‌آموزان را در هر بخش مورد ارزشیابی قراردهد. این ارزشیابی به طور مستمر، در پایان هر بخش از مسائل تدریس شده و در طول سال تحصیلی انجام می‌گیرد. موارد استفاده از ارزشیابی تکوینی عبارت است از:
الف- گام به گام پیش رفتن در یادگیری.
ب- اصلاح روش تدریس (شعبانی، 1389).
2-16- آزمون و ارزشیابی تحصیلی
آزمون وسیله ای است عینی و استاندارد شده که برای اندازه گیری نمونه ای از رفتار یا خصایص آدمی به کار می رود. در این تعریف مراد از عینی آن است که روش اجرا، نمره دادن و تعبیر و تفسیر نتایج آزمون بر اساس قواعدی معین و مشخص صورت می گیرد و قضاوت و نظر شخصی در آنها بی تأثیر است. برای هر آزمون دستورالعمل خاصی در مورد نحوه اجرا، طول مدت آزمایش، دستورهای شفاهی و نحوه ارائه مثالها و روش تفسیر نمره ها تهیه می شود. آزمونها را بر حسب ملاکهای متفاوت می توان به انواع مختلف طبقه بندی کرد:
1- آزمونهای استانداردشده57 در برابر آزمونهای معلم ساخته: آزمونهای استاندارد شده بر اساس دستورالعملهای خاص و به شیوه یکسان اجرا، نمره گذاری و تفسیر می شوند. برای تفسیر نمره آزمودنی در آزمون استاندارد شده، نرمها یا هنجارهایی58 بر اساس عملکرد گروه نمونه وسیعی از آزمودنیها فراهم شده است که نمره آزمودنی با آن مقایسه و موقعیت او نسبت به گروه نرم تعیین می شود. آزمونهای معلم ساخته برای ارزشیابی غیر رسمی از آموخته ها و تواناییهای دانش آموزان یک کلاس تهیه می شوند. آزمونهای معلم ساخته فاقد نرم یا هنجار محاسبه شده برای مقایسه عملکرد آزمودنی‌هاست.
2- آزمونهای گروهی در برابر آزمونهای فردی: آزمون فردی آزمونی است که توسط یک اجرا کننده تعلیم دیده هر بار در مورد یک آزمودنی اجرا می شود. آزمایش کننده واکنشهای آزمودنی را به سؤالهای شفاهی و تکالیف تعیین شده در آزمون ثبت و رفتارهای دیگر او در موقعیت اجرای آزمون را نیز یادداشت می کند. از سویی دیگر، آزمونهای گروهی به آزمونهایی گفته می شود که در هر جلسه آزمایش در مورد گروهی از آزمودنیها اجرا می شود.
3- آزمونهای سرعت59 در برابر آزمونهای قدرت60
آزمونی است که آزمودنی باید در زمانی محدود و معین، هر اندازه که می تواند به سؤالهای آن پاسخ دهد. آزمون قدرت آزمونی است که در آن آزمودنی باید در زمان غیر محدود یا در زمان نسبتا زیاد، وسعت دانش و میزان درک و فهم و مهارت خود را در پاسخ دادن به پرسشها نشان دهد. سوالهای آزمون قدرت بر خلاف آزمون سرعت از آسان به مشکل تنظیم می شوند. در آزمونهای سرعت سطح دشواری همه سؤالها تقریبا یکی است.
4- آزمونهای عملی در برابر آزمونهای کاغذ- مدادی61
آزمونهای عملی مستلزم آن است که آزمودنی اشیاء را دستکاری کرده، قطعاتی را به هم وصل کند و مهارت خود را د

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه درمورد برنامه درسی، راهبردهای یادگیری، تعلیم و تربیت، آموزش و پرورش Next Entries تحقیق رایگان با موضوع تربیت بدنی، برنامه درسی، دبیران تربیت بدنی، دوره متوسطه