دانلود پایان نامه درمورد آذربايجان، كل، اردبيل، ايلام

دانلود پایان نامه ارشد

وبويراحمد
9
2
6
0
گلستان
13
21
7
6
گيلان
12
1
0
3
لرستان
1
15
1
0
مازندران
1
15
1
0
مركزي
53
7
4
16
هرمزگان
14
3
3
3
همدان
2
3
6
10
يزد
63
6
5
9
منبع : ( www.moi.ir )

جدول شماره 3-4 تعداد سازمانهاي غيردولتي اعم از سازمان هاي ايمان محور و سازمان هاي مردم نهاد و شبعه‌هاي آن‌ها برحسب نوع فعاليت عمده‌ي سازمان و استان:
استان
عمران و آباداني
فرهنگي
گردشگري
محيط زيست
مذهبي
كل كشور
90
1026
63
405
309
آذربايجان شرقي
18
23
0
40
3
آذربايجان غربي
3
14
3
14
2
اردبيل
2
12
2
2
8
اصفهان
4
82
13
20
47
ايلام
6
11
2
25
4
بوشهر
2
52
1
9
15
تهران
7
157
5
36
30
چهارمحال و بختياري
1
31
0
13
18
خراسان
8
65
2
11
18
خوزستان
5
29
1
12
5
زنجان
0
20
5
6
3
سمنان
2
27
0
4
3
سيستان و بلوچستان
1
15
6
21
10
فارس
3
72
2
30
48
قزوين
3
16
0
5
2
قم
0
23
0
1
6
كردستان
1
36
0
10
1
كرمان
5
7
0
7
3
كرمانشاه
2
26
4
6
3
كهگيلويه وبويراحمد
1
11
3
5
1
گلستان
2
81
5
42
13
گيلان
0
16
0
16
9
لرستان
1
16
0
16
9
مازندران
5
18
1
30
5
مركزي
3
26
1
5
7
هرمزگان
2
57
0
5
2
همدان
2
30
4
5
8
يزد
1
53
3
13
27
منبع : ( www.moi.ir )
جدول شماره 4-4 تعداد سازمانهاي غيردولتي اعم از سازمان هاي ايمان محور و سازمان هاي مردم نهاد و شبعه‌هاي آن‌ها برحسب نوع فعاليت عمده‌ي سازمان و استان :
استان
بهداشت و درمان
پولي- مالي و قرض‌الحسنه
توانبخشي
حمايتي
علمي و پژوهشي
كل كشور
403
1272
301
680
393
آذربايجان شرقي
5
28
11
32
13
آذربايجان غربي
3
28
6
81
10
اردبيل
6
24
5
16
7
اصفهان
32
397
11
26
30
ايلام
8
9
14
8
3
بوشهر
1
2
4
4
7
تهران
144
106
5
14
11
چهارمحال و بختياري
0
1
5
14
11
خراسان
57
8
24
64
17
خوزستان
11
35
19
29
11
زنجان
5
4
3
17
10
سمنان
2
59
5
11
5
سيستان و بلوچستان
0
4
9
5
9
فارس
26
81
33
28
17
قزوين
4
0
4
23
12
قم
17
11
2
5
10
كردستان
2
4
6
22
3
كرمان
22
1
5
12
5
كرمانشاه
6
16
0
15
15
كهگيلويه وبويراحمد
0
7
1
4
7
گلستان
7
2
7
14
17
گيلان
9
21
7
15
3
لرستان
5
6
20
13
3
مازندران
4
353
19
73
15
مركزي
6
25
7
14
9
هرمزگان
2
11
2
2
9
همدان
12
21
10
22
10
يزد
7
8
12
11
14
منبع : ( www.moi.ir )
جدول شماره 5-4 تعداد سازمانهاي غيردولتي اعم از سازمان هاي ايمان محور و سازمان هاي مردم نهاد و شبعه‌هاي آن‌ها برحسب نوع فعاليت عمده‌ي سازمان و استان:
استان
كل
آسيب‌ديدگان اجتماعي
آموزشي
اجتماعي
ادبي
كل كشور
7953
230
638
264
62
آذربايجان شرقي
257
4
14
8
5
آذربايجان غربي
226
5
18
11
2
اردبيل
133
7
21
6
0
اصفهان
1122
7
64
14
14
ايلام
150
8
3
5
2
بوشهر
158
0
7
9
0
تهران
1225
15
110
51
6
چهارمحال و بختياري
191
0
23
2
1
خراسان
511
31
30
10
6
خوزستان
240
6
9
9
0
زنجان
104
2
14
4
0
سمنان
163
4
15
6
0
سيستان و بلوچستان
119
2
5
1
0
فارس
582
27
65
21
5
قزوين
120
0
13
8
1
قم
137
13
12
3
3
كردستان
138
7
17
9
0
كرمان
143
15
19
6
0
كرمانشاه
179
13
20
9
0
كهگيلويه وبويراحمد
65
1
1
6
0
گلستان
290
2
36
14
1
گيلان
154
17
18
5
2
لرستان
131
7
7
16
0
مازندران
645
16
20
3
3
مركزي
173
10
16
3
2
هرمزگان
137
3
13
6
0
همدان
165
0
8
7
5
يزد
295
8
40
12
3
منبع : ( www.moi.ir )
جدول شماره 6-4 تعداد نيروي انساني فعال در سازمانهاي غيردولتي اعم از سازمان هاي ايمان محور و سازمان هاي مردم نهاد و شعبه‌هاي آن‌ها برحسب سطح تحصيلات و استان:
استان
كل
پايين تر از ديپلم
ديپلم و فوق‌ديپلم
ليسانس و فوق‌ليسانس
دكترا
تحصيلات حوزوي
كل كشور
291271
63450
106984
93826
23461
3553
آذربايجان شرقي
15025
2793
4451
6879
837
65
آذربايجان غربي
1715
297
680
650
72
16
اردبيل
1083
210
404
425
35
9
اصفهان
20224
5109
8163
5388
1009
555
ايلام
3562
599
1738
1142
68
15
بوشهر
6965
1941
3621
1308
46
49
تهران
87439
10971
22344
36684
16182
1258
چهارمحال و بختياري
5081
1653
2333
988
53
44
خراسان
14866
3084
6009
4584
987
202
خوزستان
6913
1073
3551
1918
310
61
زنجان
5726
1476
1934
2211
101
4
سمنان
5000
1199
2265
1353
130
53
سيستان و بلوچستان
3675
493
1789
1245
50
98
فارس
33656
9405
15063
7633
1250
305
قزوين
2907
476
1239
1151
36
5
قم
7268
3509
1690
1518
205
346
كردستان
3328
956
1542
777
46
4
كرمان
2949
332
1215
1259
115
28
كرمانشاه
12994
4185
5350
2491
966
2
كهگيلويه وبويراحمد
2238
393
1045
733
36
31
گلستان
19727
7231
7306
4955
125
110
گيلان
3081
842
1447
688
66
38
لرستان
3127
149
1673
1089
213
3
مازندران
2580
1146
2527
1406
155
46
مركزي
2048
355
1079
564
28
22
هرمزگان
1469
328
770
356
9
6
همدان
3896
704
2021
904
210
57
يزد
10029
2541
3735
3514
121
118
منبع : ( www.moi.ir )
جدول شماره 7-4 تعداد نيروي انساني فعال در سازمانهاي غيردولتي اعم از سازمان هاي ايمان محور و سازمان هاي مردم نهاد و شبعه‌هاي آن‌ها بر حسب نوع همكاري، جنس و استان:

استان
كل
تمام وقت
پاره وقت

جمع
زن
مرد
جمع
زن
مرد
كل كشور
291271
40025
16631
23394
251246
126251
124995
آذربايجان شرقي
15025
1466
498
968
13559
6408
7151
آذربايجان غربي
1715
470
183
387
1245
389
856
اردبيل
1083
331
150
181
752
297
455
اصفهان
20224
3476
1011
2465
16748

ايلام
3562
237
105
132
3325
1582
1743
بوشهر
6965
676
397
279
6289
3068
3221
تهران
87439
13471
5622
7849
73968
48183
28785
چهارمحال و بختياري
5081
335
148
187
4746
1973
2773
خراسان
14866
4105
1949
2156
10761
4808
5953
خوزستان
6913
1245
482
763
5668
2296
3372
زنجان
5726
208
96
112
5518
3783
1735
سمنان
5000
410
131
278
4590
1327

سيستان و بلوچستان
3645
180
83
97
3495
1394
2101
فارس
33656
3353
1556
1797
30303
14618
15685
قزوين
2907
463
285
178
2444
1081
1363
قم
7268
1731
620
1111
5537
1147
4390
كردستان
3328
115
38
77
3213
1341
1872
كرمان
2949
811
419
392
2138
1061
1077
كرمانشاه
12994
574
265
309
12420
6906
5514
كهگيلويه وبويراحمد
2238
339
172
167
1899
762
137
گلستان
19727
481
284
197
19246
9403
9843
گيلان
3081
569
307
262
2512
1140
1372
لرستان
3127
103
80
23
3024
1176
1848
مازندران
5280
1838
439
1399
3442
1382
2060
مركزي
2048
391
135
256
1657
605
1052
هرمزگان
1469
287
1154
133
1182
584
598
همدان
3896
1785
702
1083
2111
1018
1093
يزد
10029
575
319
356
9454
3812
5582
منبع : ( www.moi.ir )

جدول شماره 8-4 فرواني تعداد سازمانهاي غيردولتي اعم از سازمان هاي ايمان محور و سازمان هاي مردم نهاد و شعبه‌هاي آن‌ها برحسب دارا بودن امكانات و تجهيزات عمومي و استان:
استان
ويدئو و VCD
ويدئو پروژكتور
تجهيزات دريافت از ماهواره
ساير
كل كشور
1374
125
40
1340
آذربايجان شرقي
43
3
1
24
آذربايجان غربي
37
0
1
33
اردبيل
29
0
0
16
اصفهان
96
8
0
569
ايلام
14
0
0
19
بوشهر
5
0
0
6
تهران
361
70
31
28
چهارمحال و بختياري
36
0
0
1
خراسان
94
13
0
222
خوزستان
62
2
0
11
زنجان
15
0
0
7
سمنان
17
0
0
3
سيستان و بلوچستان
9
0
0
22
فارس
126
14
1
29
قزوين
28
2
0
17
قم
27
2
3
4
كردستان
17
0
0
4
كرمان
39
0
0
13
كرمانشاه
38
4
0
13
كهگيلويه وبويراحمد
6
0
0
1
گلستان
53
1
0
5
گيلان
44
2
0
5
لرستان
25
0
0
13
مازندران
51
1
1
7
مركزي
32
0
0
85
هرمزگان
22
0
1
7
همدان
26
2
0
7
يزد
22
0
0
161
منبع : ( www.moi.ir )
جدول شماره 9-4 فراواني تعداد سازمانهاي غيردولتي اعم از سازمان هاي ايمان محور و سازمان هاي مردم نهاد و شعبه‌هاي آن‌ها برحسب دارار بودن امكانات و تجهيزات عمومي و استان:

استان
دسترسي به اينترنت
پايگاه اينترنتي
اينترانت
شبكه محلي (LAN)
شبكه‌ي راه دور (WAN)
اتومبيل
كل كشور
1914
1874
1661
248
244
193
آذربايجان شرقي
73
54
105
7
7
42
آذربايجان غربي
57
70
41
1
3
1
اردبيل
31
46
12
2
2
0
اصفهان
109
150
122
12
15
11
ايلام
21
20
4
0
3
0
بوشهر
11
10
5
1
2
0
تهران
444
318
382
87
54
62
چهارمحال و بختياري
94
66
23
0
4
0
خراسان
124
119
94
33
22
13
خوزستان
35
72
70
7
8
2
زنجان
22
24
31
5
3
8
سمنان
31
23
23
1
0
0
سيستان و بلوچستان
18
23
12
1
1
0
فارس
135
217
158
34
35
5
قزوين
36
38
14
3
1
3
قم
32
42
40
13
8
2
كردستان
46
66
106
0
0
1
كرمان
58
37
27
6
12
3
كرمانشاه
67
68
65
5
6
117
كهگيلويه وبويراحمد
20
36
6
0
4
0
گلستان
98
94
82
1
17
6
گيلان
64
57
54
7
11
2
لرستان
20
36
6
0
4
0
مازندران
94
68
86
10
11
6
مركزي
25
24
8
4
4
0
هرمزگان
48
37
13
2
5
0
همدان
32
29
33
4
3
5
يزد
69
62
41
2
3
4
منبع : ( www.moi.ir )
جدول شماره 10-4 تعداد سازمانهاي غيردولتي اعم از سازمان هاي ايمان محور و سازمان هاي مردم نهاد و شبعه‌هاي آن‌ها برحسب دارا بودن امكانات و تجهيزات عمومي و استان:

استان

كتابخانه

فضاي آموزشي

سالن اجتماعات

آزمايشگاه
كارگاه آموزش فني و حرفه‌اي
چاپخانه يا واحد تكثير

انبار
كل كشور
1914
1874
1661
248
244
193
2138
آذربايجان شرقي
73
54
105
7
7
42
78
آذربايجان غربي
57
70
41
1
3
1
37
اردبيل
31
46
12
2
2
0
41
اصفهان
109
150
122
12
15
11
301
ايلام
21
20
4
0
3
0
18
بوشهر
11
10
5
1
2
0
16
تهران
444
318
382
87
54
62
500
چهارمحال و بختياري
94
66
23
0
4
0
34
خراسان
124
119
94
33
22
13
226
خوزستان
35
72
70
7
8
2
70
زنجان
22
24
31
5
3
8
16
سمنان
31
23
23
1
0
0
5
سيستان و بلوچستان
18
23
12
1
1
0
12
فارس
135
217
158
34
35
5
158
قزوين
36
38
14
3
1
3
17
قم
32
42
40
13
8
2
43
كردستان
46
66
106
0
0
1
25
كرمان
58
37
27
6
12
3
58
كرمانشاه
67
68
65
5
6
117
69
كهگيلويه

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه درمورد برنامه چهارم توسعه، برنامه سوم توسعه، انقلاب مشروطه، بازار برق Next Entries منبع مقاله درمورد اوقات فراغت، رفتار پرخطر، مواد مخدر، روش پژوهش