دانلود پایان نامه درباره DoPed، زوایا، کاربید

دانلود پایان نامه ارشد

ایان ذکری در طول های پیوندی اطراف اتم جایگزین شده ملاحضه می گردد اما به علت کوچک بودن شعاع اتمی اتم فسفر نسبت به اتم آلومینیوم این تغییرات طول پیوند نسبت به آلومینیوم کمتر افزایش یافته و در سایر مناطق تغییرات چندان محسوس نمی باشد.
زوایای پیوندی تقریبا در تمامی مناطق تغییر داشته است به طوری که باجایگزینی اتم فسفر و آلومینیوم در اطراف جایگزینی کاهش قابل توجه زوایای پیوندی مواجه هستند اما زوایای پیوندی در اطراف اتم آلومینیوم کاهش شدیدتری نسبت به اتم فسفر داشته است در واقع به علت بزرگ بودن اندازه اتم آلومینیوم، برای اشغال فضای بیشتر در اطراف خود زوایا را کوچکتر کرده است اما اتم فسفر نسبت به آلومینیوم به فضای کمتری در اطراف خود نیازمند است پس زوایای پیوندی رابیشتر از آلومینیوم افزایش می دهد.
اما جایگزینی همزمان اتم های فسفرو آلومینیوم در سطح نانولوله سیلیسیم کاربید درلایه سوم نیز صحت گفته های فوق را تایید می کند به طوری که طول های پیوندی در اطراف هر دو اتم های فسفر و آلومینیوم تغییر یافته است و با افزایش چشم گیری روبرو هستند اما این افزایش طول در اطراف اتم آلومینیم بیشتر از اتم فسفرمی باشد درمورد زوایای پیوندی نیزمشاهده می شود که زوایای پیوندی در اطراف هردواتم آلومینیوم و فسفر بیشتر از سایر زوایا تغییر کرده است به عبارتی زوایای پیوندی در اطراف اتم های آلومینیوم و فسفر کاهش پیدا کرده است اما این کاهش در اطراف اتم آلومینیوم بیشتر مشاهده می شود.
جدول 3-3 پارامترهای طول پیوند و زاویه پیوند نانولوله سیلیسیم کاربید در لایه سوم
(8,0)Zigzag model (layer3)
Length bond(Å)
ProPerties
Prinstine
DoPed Al
DoPed P
DoPed Al-P
Si41-C32/P
1.80
1.83
2.24
2.22
C32/P –

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه درباره نانولوله، 1.80، کاربید Next Entries منابع تحقیق درباره گیاهان دارویی، کارکردگرایی، تحلیل اطلاعات