دانلود پایان نامه درباره 2012).، مصرف‌کننده، آماري، مي‌شود.

دانلود پایان نامه ارشد

ف دارد. در اين تحقيق نمونه‌گيري به روش خوشه‌اي تصادفي بوده است. بدين صورت که ابتدا کل نمايندگي‌هاي آديداس- در سطح شهر تهران – به عنوان يک خوشهانتخاب شدند. سپس به طور تصادفي چند نمايندگي از اين خوشه انتخاب گرديده و در آخر براي توزيع پرسشنامه‌ها با استفاده از روش نمونه در دسترس، پرسشنامه در ميان تعدادي از خريداران در دسترس شعب انتخابي توزيع گرديد.
نمايندگي‌هاي انتخاب‌شده عبارتند از : فروشگاه آديداس قيطريه (پل رومي)، سيدخندان، منيريه، هايپراستار، جردن، ميلادنور (شهرک‌ غرب).
5-9-1- حجم نمونه
در حالت کلي براي تعيين حجم نمونه بسته به اينکه حجم جامعه معلوم باشد يا نه دو فرمول کلي وجود دارد. در اين تحقيق از آن جائي که حجم جامعه آماري نامشخص و مقياس داده‌ها از نوع کيفي هستند ، از فرمول مورگان براي تعيين حجم نمونه استفاده شده است.
که بر اين اساس حجم نمونه تقريبا برابر با 384 نفر تخمين زده شد.

6-9-1- مقياس مورد استفاده
مقياس‌ها وسايلي هستند که محقق به کمک آنها قادر است اطلاعات مورد نياز خود را گردآوري ، ثبت و کمي نمايد (حافظ‌نيا، 1389: 146).
در اين پژوهش با توجه به نوع پرسشنامه و سوالات آن از مقياس رتبه‌اي موردي استفاده شده است. در واقع محقق براي بررسي و تجزيه و تحليل نظرات پاسخ‌دهندگان از طيف ليکرت 7 گزينه‌اي استفاده کرده است و به اين ترتيب داده‌هاي حاصله از نوع فاصله‌اي خواهند بود.
شکل کلي و امتيازبندي اين طيف براي سوالات مثبت به صورت ذيل مي‌باشد :
کاملا مخالفم (1) مخالفم (2) تاحدودي مخالفم (3)نه کاملا موافقم و نه کاملا مخالفم (4)تاحدودي موافقم (5) موافقم (6) کاملا موافقم (7)
7-9-1- روش‌هاي تجزيه‌و‌تحليل داده‌ها
روش‌هاي آماري مورد استفاده در اين تحقيق به دو صورت مي‌باشد. روش‌هاي آماري توصيفي و روش‌هاي آماري استنباطي. گرچه در موردداده‌هايي که به صورت نمونه‌اي جمع‌آوري شده‌اند تاکيد بر آمار استنباطي است اما براي يک شماي کلي از داده‌ها و خلاصه‌کردن آن، از آمار توصيفي نيز استفاده مي‌شود. بخش‌هاي عمده مورد استفاده در آمار توصيفي با استفاده از جداول توزيع فراواني و ليست داده‌ها و نمودارهاي مختلف خواهد بود. در قسمت دوم يعني آمار استنباطي با استفاده از روش‌هاي آماري نتايج نمونه‌گيري به کل جامعه تعميم داده خواهد شد.
روش تحليل داده‌ها در اين تحقيق تحليل عاملي اکتشافي، تحليل عاملي تائيدي از نوع معادلات ساختاري است و در آن از ضريب همبستگي، رگرسيون و همچنين ضريب آلفاي کرونباخ براي سنجش پايايي و روايي داده‌ها استفاده مي‌شود.
10-1- قلمرو تحقيق
1-10-1- قلمرو موضوعي تحقيق
اين تحقيق به شناسايي عوامل موثر بر شيفتگي به برند در مصرف‌کنندگان برند آديداسبا استفاده از مدل راجيو باترا، آرون اهوويا و ريچارد پ . باگوزي (2012)مي‌پردازد.
2-10-1- قلمرو مکاني تحقيق
قلمرو مکاني اين تحقيق نمايندگي‌هايآديداس در سطح شهر تهران مي‌باشد و جامعه آماري آن از خريداران اين فروشگاهها تشکيل شده است.

3-10-1- قلمرو زماني تحقيق
اين تحقيق در فاصله ابتدا تا پايان تير ماه سال 1392 انجام شده است.
11-1 – شرح واژه ها و اصطلاحات تخصصي تحقيق
برند:يک نام، عبارت يا اصطلاح، نشانه، علامت، نماد، طرح يا ترکيبي از آن هاست که هدف آن معرفي کالا يا خدمتي است که يک فروشنده يا گروهي از فروشندگان عرضه مي‌کنند و بدين وسيله آن‌ها را از محصولات شرکت‌هاي رقيب متمايز مي‌سازد (کاتلر و آرمسترانگ23 ، 1999:352).
در تعريفي ديگر از برند يا همان نام تجاري مي‌توان گفت نام و يا نمادي است که با هدف فروش محصولات و خدمات به کار برده مي‌شود. همچنين گراندر و لوي24 در سال 1955 يکي از بهترين تعاريف از برند را ارائه دادند و بر اين اساس نام تجاري (برند) نمادي پيچيده است که دامنه متنوعي از ايده‌ها و ويژگي‌ها را در بر مي‌گيرد. نام تجاري نه تنها با استفاده از آهنگ خود (و معني و مفهوم لغوي) بلکه مهم‌تر از آن با استفاده از هر عاملي که در طول زمان به نحوي با آن درآميخته و در جامعه به صورت هويتي اجتماعي و شناخته شده نمود يافته ، با مشتري سخن مي‌گويد (بحطايي و درگي، 1385: 14-13).
شيفتگي به برند: شيفتگي به برند يک مفهوم جديد در حوزه مفاهيم بازاريابي است که بر اساس تعريف راجيو باترا و همکاران مي‌توان آن را به گونه‌اي که مصرف‌کنندگان در الگوهاي ذهني خود تجربه مي‌کنند به عنوان مرتبه بالاتري از اداراکات، احساسات و رفتارها نسبت به يک برند تعريف کرد. اين مفهوم فراتر از يک وابستگي احساسي صرف با برند است و خود، وابستگي احساسي را در برمي‌گيرد(Batra et al, 2012).

رفتارهاي مبتني بر اشتياق: اين رفتارها شامل تمايل و خواست شديد به استفاده از محصول، هزينه‌کردن پول و زمان براي داشتن آن و تعاملات مکرر با برند است. لزوم خلق تمايل شديد براي استفاده از برند مي‌تواند با به کارگيري تکنيک‌هاي طراحي و بسته‌بندي که مصرف‌کننده را مشتاق استفاده از آن مي‌کند ايجاد شود. همچنين اشتياق به هزينه‌کردن پول و زمان و تعاملات مکرر با برند مي‌تواند با ارائه مزاياي اضافي و شخصي‌کردن اين مزيت ها براي مصرف‌کننده ايجاد شود(Batra et al, 2012).

يکپارچگي خود-برند:اين واژه به قابليت يک برند در بيان هويت فعلي و نيز دلخواه مصرف‌کنندگان و همچنين به توانايي آن در برقراري ارتباط با آنچه افراد به عنوان معناي عميق‌تري از زندگي درک مي‌کنند و ارزش‌هاي حياتي آنها اشاره مي‌کند. بر اين اساس مصرف‌کنندگان از يک برند بواسطه پاداش‌هاي دروني که خود احساس مي‌کنند و نه فقط پاداش‌هاي بيروني و آشکار استفاده مي‌کنند(Batra et al, 2012).
پيوند عاطفي مثبت:اين مفهوم چيزي بيش از داشتن يک احساس مثبت صرف است و شامل نوعي احساس وابستگي به برند (مانند پيوند با يک دوست قديمي) و يک حس شهودي نسبت به شايسته و خوب‌بودن برند است. اين پيوند مي‌تواند شامل احساساتي چون حس خويشاوندي و نزديکي با منشاء و تاريخچه برند، سازندگان و فرهنگ آن نيز باشد. مطالعات نشان داده است که برندهايي که از قلب سازندگان آنها برخاسته‌اند توانسته‌اند جايگاه خود را در قلب مصرف‌کنندگان نيز سريعتر پيدا کنند(Batra et al, 2012).
رابطه درازمدت با برند:اين رابطه طولاني‌مدت با برند که مفاهيمي همچون تعهد و وفاداري به برند را در بر مي‌گيرد، مي‌تواند با استفاده از برنامه‌هاي وفاداريشرکت‌ها ايجاد شود، برنامه‌هايي که با هدف قراردادن انگيزه‌هاي باطني به جاي انگيزاننده‌هاي بيروني اجرا مي‌شوند (Batra et al, 2012).
اندوه ناشي از احتمال جدايي از برند:احساس پيوند با يک برند و يا وابستگي احساسي با آن به عنوان يکي از مهم‌ترين جنبه‌هاي شيفتگي به برند مطرح است. علاوه بر اين احساسات مثبت، ساير محققان به اين واقعيت اشاره کردند که مصرف‌کنندگان تمايل شديدي دارند که خود را به برندهايي که شيفته آنها هستند نزديک نگه دارند و در زماني که پيش‌بيني کنند که احتمال دارد از برند مورد علاقه‌شان دور شوند از اين جدايي احساس اضطراب مي‌کنند. در مصاحبه‌هاي انجام‌شده اين پيوند و وابستگي اغلب در نظرات پاسخ‌دهندگان مشهود است، چرا که آنها برند مورد علاقه‌شان را منحصربه‌فرد و غيرقابل جايگزينمي‌دانند بنابراين در صورتي که از آن دور شوند احساس دلتنگي خواهند کرد(Batra et al, 2012).
نگرش کلي:اين نگرش دربرگيرنده احساساتي چون رضايت، مقايسه برند با محصول ايده‌آل، دوست‌داشتن يا دوست‌نداشتن برند و احساسات مثبت و منفي نسبت به آن و درجه پاسخ‌گويي به انتظارات مصرف‌کننده توسط برندي خاص است(Batra et al, 2012).
اعتماد/اطمينان :اين مفهوم در برگيرنده احساسات و ارزيابي‌هاي مثبت شديد نسبت به برند است که به سرعت به ذهن مصرف‌کننده اي که شيفته برندي خاص است خطور مي‌کند، يعني اعتماد و اطميناني عميق نسبت به کارايي و صلاحيت برند (Batra et al, 2012).
حس تعلق به جامعه برند:حس تعلق جمعي به صورت يک احساس خويشاوندي يا وابستگي که يک مصرف‌کننده نسبت به ساير افراد شيفته يک برند خاص احساس مي‌کند تعريف مي‌شود. اين مفهوم مشابه ابعادي چون خود رده‌بندي و جايگاه‌يابي هويت اجتماعي است(Bergkvist&Bech-Larsen, 2010).

بخش دوم
12-1- تاريخچه صنعت
تاريخچه پوشاک در جهان
انسان از دوراني که آگاهانه و با ابزارهاي طبيعي و ابتدايي به کار پرداخت جامعه نخستين بشري را پي‌ريخت و در راهي گام نهاد که او را از زندگي حيواني جدا مي‌ساخت . به شکار حيوانات پرداخت ، از گوشت آنها خوراک و از پوستشان پوشاک تهيه کرد. تمدن‌هاي بزرگ باستان ، در سرزمين‌هاي حاصلخيز و گرمسير هند و کرانه‌هاي فرات و نيل که داراي شرايط مساعدي چون وجود جنگل‌ها ، رودخانه‌ها و آب و هواي خوب و مناسب بود پديد آمد. از اين رو عجيب است اگر در اين تصور بمانيم که انگيزه ابتدايي انسان براي لباس پوشيدن ، تنها براي محافظت از سرما و گرما بوده است . بلکه بايد جوياي علل ديگري شويم که نقش تعيين‌کننده داشته‌اند.
انسان اوليه از ماهيت پديده‌هاي طبيعي که بقاي او به آنها وابسته بود شناختي نداشت. بنابراين آنها را با نيروي فراطبيعي و جادويي مربوط دانست ، به آنها ايمان آورد و برخي از آنها را مورد پرستش قرار داد. اين پرستش در قالب مراسم و آئين‌هاي ويژه‌اي به اجرا در مي‌آمد. انسان صورتک بر چهره گذاشت و پوششي شبيه به جانواران بر تن کرد تا از اين راه بتواند روح آنها را تسخير کند ، يا با آنها ارتباط منطقي برقرار کند و براي موفقيت در شکار يا پيروزي در جنگ از آنان ياري طلبد. آدمي از اين پوشش به عنوان يک پشتيبان و حامي جادويي بهره جست.
پديدآمدن پوشاک امري تصادفي يا خواستي فردي نبوده است. پوشاک بر مبناي تفکرات و نيازهاي اقليمي ، مادي و معنوي اقوام بوجود آمد و آئينه تمام‌نمايي از تاريخ زندگي بشر شد و در طي قرون و اعصار ، در همه سرزمين‌هاي گوناگون شکل گرفت و تحول يافت. نظم و هماهنگي پوشاک دوره باستان، در قرون وسطي جاي خود را به شکل و ظاهري شکوهمند داد. در عهد رنسانس پرزرق‌وبرق شد و صورتي تجملي پيدا کرد و سپس در عصر نوين شکلي نامشخص و رمزگونه به خود گرفت. در کنار گونه‌گوني سليقه‌هاي ساکنان زمين ، لباس اروپايي شاهد تکامل هميشگي بوده است و اين امر بدون‌شک به تغيير و تحول دائم در اروپا مربوط مي‌شود. در آستانه قرن نوزدهم ، عناصر پوشاک غربي شکل خود را بدست آوردند ، اسامي آنها معين و رده‌بندي شده و زمينه و مسير اصلي تکامل لباس تا آغاز قرن بيستم مشخص گرديد. نيم قرن بعد ، با آغاز جنگ جهاني دوم ، جنگي که بنيان تمدن را تکان داد تکامل لباس شکلي انقلابي به‌خود گرفت. لباس که بازتابي است از توان اقتصادي ، نگرش سياسي ، قابليت‌هاي فرهنگي و اجتماعي ، باورهاي مذهبي و فلسفي و پاي‌بندي‌هاي رسمي و سنتي ، در روند تکامل خود زير نفوذ و سيطره نظام نقشه‌دار سرمايه قرار گرفت. در اين نظام پوشاک جايگاهي ديگر يافت و به کالا تبديل شد و همانند کالا ارزشي دوگانه پيدا کرد. به ديگر سخن هم برآورنده نيازهاي بشري گرديد و هم محصولي شد براي فروش. پس مي‌بايست مانند هر محصول ديگر حداکثر سودآوري را داشته باشد و زماني به اين هدف دست مي يافت که به گونه اي ساخته نشود که مدت زمان طولاني قابل مصرف باشد. ديگر آن‌که کالا بايد وسيع ترين بازار ، يعني بيشترين مصرف‌کننده و مشتري را دارا باشد.
به اين نيازها طراحان و دوزندگان لباس پاسخ گفتند. آنها با بهره‌گيري از گرايش مردم به تنوع‌طلبي و نوجويي و با استفاده از جريان هايي چون جنگ ، بحران‌هاي اقتصادي ، تحولات فرهنگي و سياسي ، طرح‌هاي تازه اي را ارائه دادند، و برخلاف سده‌هاي پيشين که نوآوري‌هاي خود را در کسوت مانکن‌هاي چوبي و مومي لباس بر تن به نمايش مي‌گذاشتند ، اکنون به ياري رسانه‌هاي گروهي چون سينما و تلوزيون و نشريات مد که بردي کاملا جهاني دارند ، مورد پذيرش همگان قرار مي‌دهند. و از اين راه سليقه‌اي جهاني در شيوه لباس پوشيدن پديد مي‌آورند. واقعيتي که در هنر و ادبيات و معماري نيز مصداق دارد. ديگر کمتر

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه درباره شيفتگي، فرضيه، مصرف‌کننده، آيا Next Entries دانلود پایان نامه درباره آديداس، ورزشي، کفش‌هاي، توليد