دانلود پایان نامه درباره 0.01، متغيرهاي، ضرايب، متغير

دانلود پایان نامه ارشد

(مستطيل) يا مشاهده‌شده به گونه‌اي مستقيم به وسيله پژوهشگر اندازه‌گيري مي‌شود، در حالي كه متغيرهاي مكنون (بيضي) يا مشاهده‌نشده به گونه‌اي مستقيم اندازه‌گيري نمي‌شوند، بلكه براساس روابط يا همبستگي‌هاي بين متغيرهاي اندازه‌گيري شده استنباط مي‌شوند.

نمودار 7-4- مدل اصلي تحقيق در حالت تخمين ضرايب استاندارد

متغيرهاي مكنون بيان‌گر يك‌سري سازه‌هاي تئوريكي هستند، مانند مفاهيم انتزاعي كه مستقيماً قابل‌مشاهده نيستند و از طريق ساير متغيرهاي مشاهده‌شده ساخته و مشاهده مي‌شوند. متغيرهاي مكنون به نوبه خود به دو نوع متغيرهاي درون‌زا272 يا جريان‌گيرنده273 و متغيرهاي برون‌زا274 يا جريان‌دهنده275 تقسيم مي‌شوند. هر متغير در سيستم مدل معادلات ساختاري مي‌تواند هم به عنوان يك متغير درون‌زا و هم يك متغير برون‌زا در نظر گرفته شود. متغير درون‌زا متغيري است كه از جانب ساير متغيرهاي موجود در مدل تأثير مي‌پذيرد. در مقابل متغير برون‌زا متغيري است كه هيچ‌گونه تأثيري از ساير متغيرهاي موجود در مدل دريافت نمي‌کند بلكه خود تأثير مي‌گذارد. در اين مدل متغيرهاي رفتارهاي مبتني بر اشتياق، يکپارچگي خود برند، پيوند عاطفي مثبت، رابطه درازمدت با برند، اندوه ناشي از جدايي از برند، نگرش کلي، اعتماد/اطمينان به برند و حس تعلق به جامعه برند متغيرهاي برون‌زا (مستقل) و شيفتگي به برند (وابسته) متغير درون‌زا مي‌باشند. در اين نمودار اعداد و يا ضرايب به دو دسته تقسيم مي‌شوند. دسته‌ اول تحت عنوان معادلات اندازه‌گيري هستند که روابط بين متغيرهاي پنهان (بيضي) و متغيرهاي آشکار (مستطيل) را نشان مي‌دهند. اين معادلات را اصطلاحاً بارهاي عاملي276 گويند. دسته‌ دوم معادلات ساختاري هستند که نشان‌دهنده روابط بين متغيرهاي پنهان و پنهان مي‌باشند و براي آزمون فرضيات استفاده مي‌شوند. به اين ضرايب اصطلاحاً ضرايب مسير277 گفته مي‌شود. اعداد درون بيضي شاخص ضريب تعيين (R-Square) را نشان مي‌دهد.

نمودار 8-4- مدل اصلي معادلات ساختاري در حالت معناداري(t-value)
نمودار 8-4 مدل معادلات ساختاري را در حالت معناداري ضرايب (t-value) نشان مي‌دهد. اين مدل در واقع تمامي معادلات اندازه‌گيري (بارهاي عاملي) و معادلات ساختاري را با استفاده از آماره t، آزمون مي‌کند. بر طبق اين مدل، ضريب مسير و بار عاملي در حالت استاندارد در سطح اطمينان 95% معنادار مي‌باشند اگر مقدار آماره‌ي t خارج بازه 96/1- تا 96/1+ قرار گيرد. مقادير محاسبه شده t براي هر يک از بارهاي عاملي هر نشانگر با سازه يا متغير پنهان خود بالاي 96/1 است. لذا مي توان همسويي سوالات پرسشنامه براي اندازه‌گيري مفاهيم را در اين مرحله معتبر نشان داد. در واقع نتايج جدول فوق نشان مي‌دهد آنچه محقق توسط سوالات پرسشنامه قصد سنجش آنها را داشته است توسط اين ابزار محقق شده است. لذا روابط بين سازه‌ها يا متغيرهاي پنهان قابل‌استناد است. براي آن‌که نشان دهيم اين مقادير به‌دست آمده تا چه حد با واقعيت‌هاي موجود در مدل تطابق دارد بايد شاخص‌هاي برازش مورد مطالعه قرار گيرد.
به منظور تحليل ساختار پرسشنامه و کشف عوامل تشکيل‌دهنده هر سازه از تحليل عاملي تأييدي استفاده شده است. نتايج تحليل عاملي تأييدي در جدول 3-4 خلاصه شده‌اند. بارهاي عاملي مرتبه اول مربوط به سازه‌‌هاي تحقيق همگي در سطح خطاي 5 درصد آزمون شده‌اند، تمامي بارهاي عاملي در سطح اطمينان 95% معنادار شده‌اند (آماره t خارج بازه 96/1- تا 96/1+ قرار گرفته‌اند) و توانسته‌اند سهم معناداري در اندازه‌گيري سازه مربوطه ايجاد کنند. شاخصي که بار عاملي بالاتري داشته باشد، سهم بيشتري در اندازه‌گيري سازه مربوطه ايفا کرده است. مقادير محاسبه‌شده t براي هر يک از بارهاي عاملي هر نشانگر با سازه يا متغير پنهان خود بالاي 96/1 است. لذا مي‌توان همسويي سوالات پرسشنامه براي اندازه‌گيري مفاهيم را در اين مرحله معتبر نشان داد. در واقع نتايج فوق نشان مي‌دهد آنچه محقق توسط سوالات پرسشنامه قصد سنجش آنها را داشته است توسط اين ابزار محقق شده است. لذا روابط بين سازه ها يا متغير هاي پنهان قابل استناد است.
جدول 3-4- نتايج تحليل عاملي تأييدي (loading factor)
متغيرهاي پنهان
متغيرهاي مشاهده شده
بارعاملي
آماره t-value
سطح معناداري
نتيجه
شيفتگي به برند
Y1.1
0.607
11.746
0.01
معنادار است

Y2.1
0.633
13.651
0.01
معنادار است

Y3.1
0.624
12.046
0.01
معنادار است

Y4.1
0.582
10.784
0.01
معنادار است

Y5.1
0.556
10.423
0.01
معنادار است
رفتارهاي مبتني بر اشتياق

X101
0.774
30.031
0.01
معنادار است

X1.10
0.691
17.958
0.01
معنادار است

X1.11
0.484
10.250
0.01
معنادار است

X1.2
0.748
26.077
0.01
معنادار است

X1.3
0.739
22.427
0.01
معنادار است

X1.4
0.737
22.296
0.01
معنادار است

X1.5
0.791
33.483
0.01
معنادار است

X1.6
0.647
15.042
0.01
معنادار است

X1.7
0.646
15.364
0.01
معنادار است

X1.8
0.656
15.176
0.01
معنادار است

X1.9
0.657
17.958
0.01
معنادار است
يکپارچگي خود برند

X2.1
0.607
14.718
0.01
معنادار است

X2.2
0.600
13.349
0.01
معنادار است

X2.3
0.650
15.521
0.01
معنادار است

X2.4
0.803
30.754
0.01
معنادار است

X2.5
0.768
25.172
0.01
معنادار است

X2.6
0.763
25.018
0.01
معنادار است

X2.7
0.745
21.819
0.01
معنادار است

X2.8
0.774
25.716
0.01
معنادار است
پيوند عاطفي مثبت

X3.1
0.596
11.199
0.01
معنادار است

X3.2
0.540
9.425
0.01
معنادار است

X3.3
0.771
24.517
0.01
معنادار است

X3.4
0.819
35.158
0.01
معنادار است

X3.5
0.812
33.622
0.01
معنادار است

X3.6
0.812
28.933
0.01
معنادار است

X3.7
0.769
23.707
0.01
معنادار است
رابطه درازمدت با برند

X4.1
0.920
81.455
0.01
معنادار است

X4.2
0.938
112.908
0.01
معنادار است
اندوه ناشي از جدايي از برند

X5.1
0.908
117.508
0.01
معنادار است

X5.2
0.939
64.398
0.01
معنادار است
نگرش کلي

X6.1
0.890
63.191
0.01
معنادار است

X6.2
0.875
61.545
0.01
معنادار است

X6.3
0.885
62.627
0.01
معنادار است
اعتماد/اطمينان به برند

X7.1
0.783
22.001
0.01
معنادار است

X7.2
0.810
27.081
0.01
معنادار است
حس تعلق به جامعه برند
X8.1
0.790
16.450
0.01
معنادار است

X8.2
0.735
12.290
0.01
معنادار است

X8.3
0.749
14.274
0.01
معنادار است

X8.4
0.514
5.170
0.01
معنادار است

7-4- بررسي ضرايب روايي و ماتريس همبستگي
يک نوع از روابط متغيرهاي مكنون در مدل معادلات ساختاري بر مبناي همبستگي278( هم‌خواني) مي‌باشد. همبستگي رابطه‌اي است ميان دو متغير در يك مدل اما غير جهت‌دار279 و ماهيت اين نوع رابطه به وسيله تحليل همبستگي280 مورد ارزيابي قرار مي‌گيرد. جدول 4-4 ضرايب همبستگي پيرسون براي بررسي رابطه‌ ميان متغيرهاي پنهان را به صورت دو به دو نشان مي‌دهد. روي قطر اصلي اين ماتريس عدد يک واقع شده است به اين منظور که هر متغير با خودش همبستگي کامل دارد. تمامي اين ضرايب همبستگي در سطح اطمينان 95% مثبت و معنادار هستند (مقدار سطح معناداري کمتر از 5 درصد مي‌باشد و علامت پشت ضرايب همگي مثبت هستند). ضريب مثبت نشان‌دهنده رابطه‌ مثبت و مستقيم و ضريب منفي نشان‌دهنده رابطه عکس و غيرمستقيم بين دو متغير مي‌باشد. رديف آخر وضعيت توصيفي هر متغير را نشان مي‌دهد. با توجه به اين‌که در اين تحقيق از طيف ليکرت 7تايي استفاده شده است مي‌توان گفت که مقياس عدد 4 در نظر گرفته شده است. بنابراين متغيرهايي که مقدار ميانگين پاسخ‌ها براي آن بيشتر از 4 شده باشد، از وضعيت نسبتا رضايت‌بخشي برخوردار هستند و مطلوبيت دارند اما شاخص‌هايي که مقدار ميانگين براي آنها زير 4 به‌دست آمده باشد، در وضعيت نامطلوب و نارضايت‌بخشي قرار دارند. نتايج نشان مي‌دهد که تمامي شاخص‌ها در وضعيت مطلوبي در جامعه آماري مورد نظر قرار دارند. بهترين سطح رضايت‌بخشي را شاخص نگرش کلي نسبت به برند آديداس داشته است و نشان از مطلوب‌بودن نگرش افراد نسبت به اين برند بوده است. ضعيف‌ترين سطح رضايت را حس تعلق افراد به جامعه برند داشته است.

جدول شماره 4-4 : ضرايب همبستگي پيرسون، شاخص‌ توصيفي
متغيرهاي پنهان
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(1)رفتارهاي مبتني بر اشتياق
1

(2)يکپارچگي خود برند
0.539
1

(3)پيوند عاطفي مثبت
0.496
0.44
1

(4)رابطه درازمدت با برند
0.351
0.318
0.352
1

(5)اندوه ناشي از جدايي از برند
0.334
0.392
0.334
0.339
1
(6)نگرش کلي
0.42
0.4
0.292
0.205
0.222
(7)اعتماد/اطمينان به برند
0.438
0.436
0.495
0.634
0.352
(8)حس تعلق به جامعه برند
0.306
0.255
0.277
0.233
0.172
(9)شيفتگي به برند
0.462
0.63
0.579
0.495
0.501
ميانگين
5.277
4.909
5.024
5.700
4.663
** تمامي ضرايب در سطح اطمينان 95% معنادار هستند

ادامه جدول شماره 4-4 : ضرايب همبستگي پيرسون، شاخص توصيفي
متغيرهاي پنهان
(6)
(7)
(8)
(9)
(6)نگرش کلي
1

(7)اعتماد/اطمينان به برند
0.329
1

(8)حس تعلق به جامعه برند
0.182
0.313
1

(9)شيفتگي به برند
0.516
0.609
0.32
1
ميانگين
5.876
5.812
4.317
5.072
** تمامي ضرايب در سطح اطمينان 95% معنادار هستند
جدول 5-4 شاخص ميانگين واريانس تبيين‌شده، پايايي ترکيبي، آلفاي کرونباخ را نشان مي‌دهد. علاوه بر روايي سازه که براي بررسي اهميت نشانگرهاي انتخاب‌شده براي اندازه‌گيري سازه‌ها به کار مي‌رود، روايي تشخيصي281 نيز در تحقيق حاضر مورد نظر است به اين معنا که نشانگرهاي هر سازه در نهايت تفکيک مناسبي را به لحاظ اندازه‌گيري نسبت به سازه‌هاي ديگر مدل فراهم آورند. به عبارت ساده‌تر هر نشانگر فقط سازه خود را اندازه‌گيري کند و ترکيب آنها به‌گونه‌اي باشد که تمام سازه‌هاي به خوبي از يکديگر تفکيک شوند. با کمک شاخص ميانگين واريانس استخراج‌‌ شده مشخص شد که تمام سازه‌هاي مورد مطالعه داراي ميانگين واريانس استخراج شده282(AVE)، بالاتر از 5/0 هستند. شاخص‌هاي پايايي ترکيبي و آلفاي کرونباخ جهت بررسي پايايي پرسشنامه استفاده مي‌شوند و لازمه تاييد پايايي بالاتر بودن اين شاخص‌ها از مقدار 7/0 مي‌باشد. تمامي اين ضرايب بالاتر از 7/0 مي‌باشند و نشان از پايا‌بودن ابزار اندازه‌گيري مي‌باشند.

جدول شماره 5-4-: ضرايب پايايي و روايي متغيرهاي پنهان
متغيرهاي پنهان
ميانگين واريانس تبيين شده
پايايي ترکيبي
آلفاي کرونباخ
رفتارهاي مبتني بر اشتياق
0.580
0.909
0.890
يکپارچگي خود برند
0.515
0.894
0.862
پيوند عاطفي مثبت
0.546
0.892
0.856
رابطه درازمدت با برند
0.863
0.926
0.842
اندوه ناشي از جدايي از برند
0.854
0.921
0.830
نگرش کلي
0.780
0.914
0.860
اعتماد/اطمينان به برند
0.634
0.776
0.716
حس تعلق به جامعه برند
0.597
0.794
0.718
شيفتگي به برند
0.597
0.739
0.722

8-4- تفسير و تعبير مدل
به طور كلي در كار با برنامه ليزرل، هر يک از شاخص‌هاي به دست آمده براي مدل به تنهايي دليل برازندگي مدل يا عدم برازندگي آن نيستند، بلكه اين شاخص‌ها را بايد در كنار يكديگر و با هم تفسير كرد. براي ارزيابي مدل تحليل عاملي تأييدي و مدل مسير چندين مشخصه برازندگي وجود دارد. در اين پژوهش براي ارزيابي مدل تحليل عاملي تأييدي از شاخص‌هاي کاي دو()، ميانگين مجذورات باقيمانده(RMR)، شاخص برازندگي (GFI)، شاخص تعديل برازندگي(AGFI)، شاخص نرم‌شده برازندگي (NFI)، شاخص نرم‌نشده برازندگي (NNFI)، شاخص برازندگي فزاينده (IFI)، شاخص برازندگي تطبيقي (CFI) و شاخص بسيار مهم ريشه دوم

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه درباره بررسي، مي‌شود، توصيفي، نتايج Next Entries دانلود پایان نامه درباره روش حداقل مربعات