دانلود پایان نامه درباره گرایش استراتژیک، عملکرد برند، عملکرد بازار

دانلود پایان نامه ارشد

اعضای خانواده و آماده کردن مسیر جانشینی جزء مهمترین عواملی هستند که تأثیر بسزایی در موفقیت کسب و کارهای خانوادگی دارند.
در پایان نامه ای با عنوان شناسایی ویژگی های فردی مالک مؤثر بر رشد کسب و کار های خانوادگی (مورد مطالعه: شرکت پوشاک هاکوپیان) که توسط آزاده شاه بابایی در سال 1390 در دانشگاه تهران انجام شده است که ویژگی های فردی مالک به عنوان یکی از حلقه های مدل سه حلقه ای کسب و کارهای خانوادگی که بر رشد کسب و کارهای خانوادگی تأثیر گذار می باشند را شناسایی کرده است.
در خصوص تأثیر گرایشات استراتژیک بر عملکرد کسب و کار به مقالات زیر می توان اشاره کرد:
در مقاله ای با عنوان جهت گیری استراتژیک و موفقیت شرکت های صادراتی، که توسط رحیم نیا و صادقیان در سال 1390 انجام شده، به چارچوب های جهت گیری استراتژیک پرداخته شده است و به استفاده از پرسشنامه و بررسی بر نمونه 34 تایی از جامعه شرکت های صادراتی واقع در شهر مشهد و با استقاده از روش تحلیل رگرسیون نتایجی حاصل شد که نشان می دهد جهت گیری استراتژیک فعال بر موفقیت صادرات و انتظار موفقیت آتی صادرات تاثیر مثبت دارد از طرف دیگر تاثیر منفی جهت گیری استراتژیک انفعالی در موفقیت صادرات و انتظار موفقیت آتی صادرات رد شد.
در مقاله ای با عنوان بررسی رابطه بین بازارگرایی، گرایش به یادگیری و نوآوری با عملکرد بازار شرکت های تولیدی کوچک و متوسط استان اصفهان، در سال 1391، علی ایرانمنش و همکاران به بررسی ارتباط بین گرایش به یادگیری و نوآوری با عملکرد بازار شرکت های تولیدی کوچک و متوسط پرداخته اند که نتایج این پژوهش نشان داد که بازارگرایی می تواند عملکرد بازار شرکت ها را به صورت قابل قبول افزایش دهد، اما در مورد استراتژی نوآوری و گرایش به یادگیری بحث های جدی وجود خواهد داشت.
در مقاله ای با عنوان بررسی تاثیر برندگرایی بر عملکرد برند و عملکرد مالی شرکت در شرکت های فعال در شهرک های صنعتی اهواز که در سال 1391 توسط پریا قاسمی و عبدالهادی درزیان عزیزی انجام شده است، به شناسایی تاثیرات برندگرایی بر عملکرد برند (آگاهی برند، تصویر برند، وفاداری به برند) و عملکرد مالی شرکت پرداخته اند که نتایج نشان داده است برندگرایی اثر مستقیم و مثبتی بر تمایز برند و عملکرد برند و همچنین عملکرد برند نیز اثر مستقیم و مثبتی بر عملکرد مالی شرکت دارد.
در مقاله ای با عنوان نقش گرایش به یادگیری بر نوآوری و عملکرد سازمانی که در سال 1389 توسط علیرضا معطوفی و همکاران به انجام رسیده است به بررسی نقش گرایش به یادگیری بر عملکرد بنگاه های کوچک و متوسط پرداخته است که یافته های این پژوهش نشان داده است ابعاد گرایش به یادگیری بر نوآوری و به تبع آن بر عملکرد بنگاه های کوچک تاثیر مثبت می گذارد.
3-2 چارچوب نظری
هر مدل مفهومی به عنوان نقطه شروع و مبنایی جهت انجام مطالعات و تحقیقات است بگونه ای که متغییر های مورد نظر تحقیق و روابط میان آن ها را مشخص می کند (ادواردز و دیگران140، 2000)
پترسون و دیستلبرگ در پژوهشی که در سال 2011 انجام داده اند به طراحی و بررسی مدلی پرداختند که در آن گرایشات ارزشی (الویت داشتن خانواده در برابر الویت داشتن کسب و کار) را از وحدت در ارزش ها متمایز کرده و تآثیر غیر مستقیم آن ها را بر رشد کسب و کارهای خانوادگی با میانجی گری رسمی سازی کسب و کارهای خانوادگی و ارزش های اخلاقی موجود در آن بررسی کرده است که در این پژوهش الویت داشتن کسب و کار در برابر الویت داشتن خانواده هردو بر رشد کسب و کار تاثیر غیر مستقیم از طریق فعالیت های رسمی در کسب و کار و انجمن های خانوادگی موثر بودند.
لاکانن و دیگران در سال 2011 در پژوهشی با عنوان بررسی تأثیرات گرایشات استراتژیک بر رشد کسب و کارهای کوچک و متوسط، ابعاد شش گانه ای را برای گرایش استراتژیک در نظر گرفته اند از جمله گرایش کارآفرینانه، گرایش ارتباط با مشتری، گرایش به بازار، گرایش به برند، گرایش به نوآوری و گرایش به یادگیری؛ که اثرات آنها را بر رشد کسب و کار مورد بررسی قرار داده اند، همچنین آلتیندگ و زهیر در سال 2012 تاثیر ابعاد گرایشات استراتژیک را بر عملکرد کسب و کارهای خانوادگی در ترکیه بررسی کرده اند.
مدل مورد استفاده در این تحقیق به هدف تبیین و ایجاد درک مناسب تر از روابط میان گرایشات ارزشی و استراتژیک با رشد کسب و کار طراحی شده است. متغییر های گرایش ارزشی و گرایش استراتژیک، مستقل، متغییر رسمی سازی، مداخله گر، و رشد کسب و کار در این مدل متغییر وابسته است. در شکل 2-2 مدل مفهومی تحقیق به صورت شماتیک ارائه شده است.
مدل به کار گرفته شده در این تحقیق ترکیبی از مدل (پترسون و دیستلبرگ) و مدل لاکانن و همکاران می باشد. متغییر های گرایشات ارزشی (الویت با خانواده، الویت با کسب و کار)، رسمی سازی و رشد کسب و کار از مدل پترسون و دیستلبرگ (2011) و متغییر های گرایش استراتژیک و مجددا رشد کسب و کار از مدل لاکانن و دیگران (2011) گرفته شده اند که برای گرایش استراتژیک 6 بعد گرایش به بازار، گرایش به ارتباط با مشتری، گرایش به برند، گرایش کارآفرینانه، گرایش به نوآوری و گرایش به یادگیری را در نظر گرفته است.
جدول 3-2 پشتوانه ی متغیرهای تشکیل دهنده مدل و فرضیات موجود را نشان می دهد.
دلیل انتخاب این مدل شناسایی شاخص های مختلف گرایشات ارزشی کسب و کار های خانوادگی و به تبع آن رسمی سازی کسب و کارهای خانوادگی بر رشد کسب و کارهای خانوادگی و از طرفی بررسی تاثیر ابعاد گرایشات استراتژیک بر رشد این کسب و کارها از دیدگاه مدیران کسب و کارهای خانوادگی حوزه پوشاک ورزشی می باشد.

جدول 3-2: جدول پشتیبان فرضیات و متغیر‏ها
فرضیات
منابع
H1: تأثیر گرایشات ارزشی بر رسمی سازی
Peterson & Distelberg 2011
Distelberg & Blow 2010,2011

:H2 تأثیر رسمی سازی بررشد کسب و کار
Peterson & Distelberg 2011

:H3 تأثیر گرایشات استراتژیک بررشد کسب و کار
Laukkanen et al. (2011)
Altindag & Zehir(2012)
H4: تأثیر گرایشات ارزشی بر رشد کسب و کار
Peterson & Distelberg 2011
Distelberg & Blow 2010,2011

شکل 2-2: مدل مفهومی تحقیق

پیوست فصل دوم:
مروری بر صنعت پوشاک و معرفی کسب و کارهای خانوادگی پوشاک ورزشی ایران و جهان

4-2 صنعت پوشاک
1-4-2 تاریخچه پوشاک در جهان
پدید آمدن پوشاک امری تصادفی یا خواستی فردی نبوده است. پوشاک به مبنای تفکرات و نیازهای اقلیمی مادی و معنوی اقوام به وجود آمد و آیینه تمام نمایی از تاریخ و زندگی بشر شد و در طی قرون و اعصار در سرزمین های گوناگون شکل گرفت و تحول یافت. نظم و هماهنگی پوشاک دوران باستان در قرون وسطی جای خود را به شکل و ظاهری شکوهمند داد. در عهد رنسانس پر زرق و برق شده و صورتی تجملی پیدا کرد و سپس در عصر نوین شکلی نامشخص و رمزگونه به خود گرفت. در کنار گوناگونی سلیقه های ساکنان زمین، لباس اروپایی شاهد تکامل همیشگی بوده است و این امر بدون شک به تغییر و تحول دائم در اروپا مربوط می شود.
در آستانه قرن نوزدهم عناصر پوشاک غربی شکل خود ر ابه دست آوردند. اسامی آنها معین و رده بندی شده و زمینه و مسیر اصلی تکامل لباس تا آغاز قرن بیستم مشخص گردید. نیم قرن بعد با آغاز جنگ جهانی دوم، جنگی که بنیان تمدن را تکان داد، تکامل لباس شکل انقلابی به خود گرفت. لباس که بازتابی است از توان اقتصادی، نگرش سیاسی، قابلیت های فرهنگی اجتماعی، باورهای مذهبی و فلسفی و پایبندی های رسمی و سنتی در روند تکامل خود زیر نفوذو سیطره نظام نقشه دار سرمایه قرار گرغت. در این نظام پوشاک جایگاه دیگر یافت و به کالا تبدیل شد و همانند کالا، ارزشی دوگانه پیدا کرد. به دیگر سخن، هم برآورنده نیازهای بشری گردید و هم محصولی شد برای فروش، پس می‏بایست نظیر هر کالای دیگر، حداکثر سودآوری را داشته باشد و زمانی به این هدف دست می یافت که به گونه ای ساخته نشود که مدت زمان زیادی مصرف باشد و دیگر اینکه باید وسیع ترین بازار یعنی بیشترین مصرف کننده را دارا باشد. به این نیازها، طراحان و دوزندگان لباس پاسخ گفتند، آنها با بهره گیری از گرایش مردم به تنوع طلبی و نوجویی و با استفاده از جریان‌هایی چون جنگ، بحران ها قتصادی، تحولات فرهنگی و سیاسی،… طرح های تازه ای را ارائه دادند و بر خلاف سده های پیشین که نوآوریهای خود را در کسوت مانکن های چوبی لباس بر تن، به نمایش می‏گذاشتند.
اکنون به یاری رسانه های گروهی چون سینما و تلوزیون و نشریات مد که بردی کاملا جهانی دارند، مورد پذیرش همگان قرار می دهند و از این راه سلیقه ای جهانی در شیوه لباس پوشیدن پدید می آورند. واقعیتی که در هنر و ادبیات و معماری نیز مصداق دارد، دیگر کمتر ملتی را می توان یافت که در حیطه تمدن امروز قرار گرفته باشد و باز بتواند پوشاک سنتی را کاملا حفظ کند. چرا که لباس امروز خاص مردمان امروز است. مردمانی که زمان در زندگی اجتماعی شان، عنصری است تعیین کننده و این نکته ای است که طراحان لباس نیز با آن توجه دارند. ویژگی های لباس امروز چنین می باشند، بر تن راحتند، سریع پوشیده می شوند، اغلب پارچه های قابل قابل شستشو دارند، دست و پاگیر نیستند. جنبه های هنری و زیبایی در آنها رعایت می شوند و از همه مهمتر با بودجه های متفاوت نیز امکان دستیابی به آنها وجود دارد. اینکه در آینده چه جنبه هایی به لباس افزوده و چه چیزهایی از آنها کاسته خواهد شد معقوله ای مجرد نیست و بی تردید تحولات اقتصادی، سیاسی، علمی، فرهنگی و هنری عوامل تعیین کننده آن خواهند بود ناگزیر بازتاب خود را در زمینه پوشاک جلوه گر خواهند ساخت. (ملکی 87).
2-4-2 تاریخچه پوشاک در ایران
در شاهنامه فردوسی استفاده از پوست و موی جانوران برای پوشاندن تن، به زمان هوشنگ پیشدادی نسبت داده شده است ولی آموختن شستن پشم و بافتن نخ و بافتن پارچه و دوختن جامه به جمشید جم نسبت داده شده ست به گواهی مدارک ثبت شده تاریخی و آمار و نمونه های بازمانده مردم ایران زمین از دوران های بس کهن به پوشاک و آرایش خود ارج فراوان می نهدند و با کمال ذوق، زیورهای گوناگون بکار می برده اند. در هزاره سوم پیش از میلاد در بخش جنوب و جنوب غربی ایران که دامنه های آن تا کرانه های دشت لوت و کویر مرکزی نیز رسیده است، مردمی با فرهنگ خاص زندگی می کرده اند که اینک آنها را ایلامی می نامند- از آثاری که این مردم بر جای گذاشته اند چنین بر می‌آید که ایشان به پیشرفت های بزرگی نائل آمده اند و شهری همچون شوش بنیان نهاده اند که به علت کهنسالی از مادر شهرهای جهان به شمار می آید. در هزاره یکم پیش از میلاد این سرزمین با مادهای واقع در همسایگی خود در تماس بوده و داد و ستد فرهنگی اشته اند و پارسیان نیز که با آن ها در آمیخته اند و سپس جانشین آنان شده بودند، در بسیاری از شئون فرهگی و تمدنی خود وارث بلافصل این مردم شمرده می شوند. به دست آوردن تاریخچه پوشش ایرانیان اگرچه محال نیست اما ممکن هست به جهت وجود فاصله های زمانی از دوران های گذشته، نتوان مسیر تاریخی پوشاک را به طور دقیق شناسایی نمود (ملکی،87).
3-4-2 صنعت پوشاک در ایران
صنعت پوشاک از جمله صنایع آغازین است که نقش قابل توجهی در تأمین تقاضای اساسی و اولیه جامعه دارد. صنعت نساجی یکی از بخش های صنعتی عمده و متنوع را در اقتصاد کشورمان ایفا می کند که می تواند منجر به توسعه اقتصادی به سمت رشد و توسعه حرکت کردند. صنعت نساجی و زیرمجموعه آن که بازار پوشاک را شامل می شود همپای این تحولات رشد قابل توجهی را نیز در این بخش به وجود آورد. اما در اواخر این دهه و سالهای برنامه سوم توسعه با وجود آنکه دولت اعتبارات مختلفی را برای کمک به بخش نساجی و ارتقای کیفیت و کمیت تولیدات در نظر گرفت این صنعت و سایر بخش های وابسته به آن روند نزولی را طی کرد و با مشکلات متعددی مواجه شد. نبود وجود مواد اولیه با کیفیت مطلوب بازار، راه اندازی کسب و کارهای جدید گامی جدید جهت بهبود صنعت پوشاک بوده است. سرمایه گذاری بر روی تحقیق در بازار برای شناسایی و گردآوری

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه درباره گرایش استراتژیک، عملکرد شرکت، ارتباط با مشتری Next Entries دانلود پایان نامه درباره کره جنوبی، جمع آوری اطلاعات، ایالات متحده