دانلود پایان نامه درباره گرایش استراتژیک، عملکرد شرکت، ارتباط با مشتری

دانلود پایان نامه ارشد

و دو حلقه ای به یادگیری سه حلقه ای، از ایجاد دانش به وسیله تغییرات تدریجی به تغییرات بنیادی، از تفکر سیستمی به تفکر خلاق و از بهبود مستمر به بهبود خلاق و نوآور است (لی133 و همکاران، 2005). در سازمان ها ارزش یادگیری مولد از سایر سطوح یادگیری بیشتر بوده و نیازمند قابلیت های سازمانی تعهد به یادگیری تفکر باز و بینش مشترک می باشد (کوهلی و جاوورسکی،1993؛ هالت و کندمیر134،2005).
تعهد به یادگیری
تعهد سازمان به یادگیری به معنای تلاش سازمان در جهت کسب دانش جدید از طریق کارکنان است. به عبارت دیگر این متغیر به میزانی که یک سازمان برای یادگیری ارزش قائل است و آن را ارتقاء می بخشد اشاره می کند (هالت و کندمیر،2005). تعهد سازمان به یادگیری احتمال ایجاد جو یادگیری را در سازمان تقویت می کند, (لی و کالانتون135، 1998). سازمان هایی که به یادگیری متعهدند آن را به عنوان یک سرمایه گذاری مهم که برای بقای آنها حیاتی است می دانند. اگر سازمان توسعه دانش را تشویق نکند کارکنان نیز انگیزه ای برای دنبال کردن فعالیت های مرتبط با یادگیری نخواهند داشت (هالت و همکاران،2003). بنابرین هرچه سازمان برای یادگیری ارزش بیشتری قائل باشد یادگیری بیشتری صورت می گیرد (هالت و کندمیر،2005).
تفکر باز
تفکر باز به ارزیابی نقادانه عملیات روزمره سازمان و پذیرش ایده های جدید اشاره دارد. به عبارت دیگر این متغییر به تمایل و گرایش سازمان به عدم یادگیری روش های تفکر موجود و تغییر در مدل های ذهنی از محیط دلالت می کند (هالت و کندمیر،2005). بنگاه ها بید از عهده تغییرت سریع فناوری و بازرهای متلاطم برآیند. که این امر نیازمند توانایی در مدیریت تغییر می باشد. در دنیای امروز همچنین نرخ منسوخ شدن دانش در اکثر بخش ها بالاست لذا اگر با تفکر باز به آنها نگاه شود درس های به دست آمده از گذشته می تواند بسیار آموزنده باشد. تفکر باز هم به دلیل کنار گذاشتن روش های سنتی و گذشته و هم به دلیل تجدید و به روز کردن پایه های دانش موضوعی حایز اهمیت است (هالت و همکاران،2003).
بینش مشترک
بینش مشترک عامل مهمی در یادگیری فعال می باشد چرا که رهنمودهایی را به منظور یادگیری فراهم می آورد. بینش مشترک به تمرکز همه افراد سازمان روی یادگیری اشاره دارد (هالت و کندمیر،2005). بدون وجود بینش مشترک یادگیری افراد سازمان بی معنی خواهد بود (ورونا136، 1999).. به عبارت دیگر حتی اگر همه افراد برای یادگیری برانگیخته شده باشند، لازم است معلوم شود که چه چیزی باید یاد گرفته شود؟ این در حالی است که یکی از مسائل شایع در سازمان ها این است که آن ها بینش مشترک ندارند (کوپر و دانکلبرگ137، 1989). به همین دلیل بسیاری از ایده های نو و خلاق در سازمان ها هرگز اجرا نمی شوند (هالت،1998) و ایدههای با ارزش نیز در هنگام عملی شدن به جهت وجود علایق متمایز در سازمان با شکست مواجه می شوند.
بنابرین وجود رهنمودهایی روشن برای یادگیری احتمالا ایجاد نقاط قوت و یا حتی مزیت هایی رقابتی را در سازمان به همراه خواهد داشت (هالت و همکاران،2003).
گرایش به یادگیري به فرایند توسعه ي علوم جدید و بینش هاي ناشی شده از تجربیات مشترك مردم با سازمان و اثر رفتارهاي بالقوه اشاره دارد (جیمنز138 و همکاران، 2008). گرایش به یادگیري به طور وسیع به عنوان توسعهي دانش یا بینش هاي جدیدي که اثر بالقوه اي روي رفتارها از طریق ارزش ها و عقاید دارد، تعریف می شود. همچنین گرایش به یادگیري با توسعه ي دانش جدید در سازمان مرتبط می باشد (جیهون و همکاران، 2010).
2-2 پیشینه تحقیق
1-2-2 پیشینه خارجی
در مطالعه ای که توسط دیستلبرگ و بلو139 در سال 2010 با عنوان نقش ارزش ها و وحدت در کسب و کارهای خانوادگی انجام شده است، کاربرد نگاه اکوسیستمی بر کسب و کارهای خانوادگی با تمرکز بر ارزش ها، منابع و وحدت مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج این پژوهش نگاه اکوسیستمی به کسب و کارهای خانوادگی را تایید کرده است به این صورت که کسب و کارهای خانوادگی در ارزش هایشان متفاوت بودند در اینکه رشد خانواده در الویت باشد یا رشد کسب و کار. پژوهشگر این مغایرت در ارزش های کسب و کار خانوادگی را عاملی برای پیش بینی اهداف داخلی و انتقال منابع در کسب و کار خانوادگی در نظر گرفته است.
دیستلبرگ در سال 2009 در مقاله ای با عنوان به روز رسانی مفاهیم سیستم در کسب و کارهای خانوادگی با تمرکز بر ارزش ها، گردش منابع و سازگاری، دیدگاه های سیستم رایج کسب و کارهای خانوادگی را شرح و چارچوبی برای تفسیر همه جانبه کسب و کار خانوادگی ارائه داده است. چارچوب مذکور به طور کامل تعاریف سیستم با الویت خانواده و سیستم با الویت کسب و کار را شرح داده است که در مجموع نویسنده اهداف، شیوه انتقال منابع، مزیت ها و محدودیت های هر نوع از سیستم را مورد بحث قرار داده و تعریفی جامع از خانواده و کسب و کار ارائه کرده است.
لاکانن و دیگران در سال 2011 در مقاله ای با عنوان تاثیر گرایشات استراتژیک بر رشد کسب و کار، تأثیر گرایشات 6 گانه‏ی استراتژیک- گرایش ارتباط با مشتری، گرایش به نوآوری، گرایش به بازار، گرایش به برند، گرایش به کارآفرینی، گرایش به یادگیری- بر رشد کسب و کارهای کوچک و متوسط را مورد بررسی قرار دادند. نتایج این پژوهش نشان داده است که تنها دو مورد از 6 گرایش استراتژیک تأثیر مثبت بر رشد کسب و کار دارد، در حالی که سه مورد از آنها تأثیر منفی داشته و یکی رابطی معنی داری نداشته است.
پترسون و دیستلبرگ در سال 2011 در مقاله ای با عنوان متمایز کردن گرایشات ارزشی و سازگاری در ارزشها به عنوان پیش بینی کننده فرایند های سیستم های متفاوت کسب وکار خانوادگی این مطالعه، یک چارچوب ادراکی بوم شناسی انسانی را برای کسب و کارهای خانوادگی که گرایش ارزشی درون سیستم کسب و کار خانوادگی که یک مبنای مشخصی از سازگاری در ارزشها مورد توجه قرار داده اند، را ارزیابی میکند. یافته های پژوهش این تفاوت بوم شناسی را تایید کرده، کسب و کارهای با گرایش ارزشی با الویت خانواده برای ایجاد انجمن های خانوادگی گرایش بیشتری دارند نسبت به کسب و کارهای با گرایش ارزشی با الویت کسب و کار. گرایشات ارزشی میتونن فعالیت های رسمی کسب و کار را پیش بینی کنند. گرایش ارزشی به صورت غیر مستقیم رشد کسب و کار رابطه دارد.
مقاله ای توسط آلتیندگ و زهیر در سال 2012 با عنوان” برگشت به گذشته: اندازه گیری دوباره سطوح گرایشات استراتژیک و اثرات آنها بر عملکرد شرکت در شرکت های خانوادگی ترکیه” به انجام رسیده است، که بر اساس پژوهشی است که در سه سال قبل برای ارزیابی تاثیر گرایشات استراتژیک بر عملکرد شرکت های خانوادگی در ترکیه انجام شده است. مقاله اول شامل بررسی شش گرایش استراتژیک مختلف از جمله بازار، نوآوری، ارتباط، مشتری، آموزش و کارآفرینی بوده است. در مقاله دوم یک بررسی تجدید نظر در همان زمینه است در شرکت های خانوادگی ترکیه در بخش های مختلف انجام شده است. که در آن برای انطباق با شرایط روز، سه مورد از گرایشات استراتژیک حذف شده است. در آن مجددا رابطه بین اثر گرایشات استراتژیک بر عملکرد شرکت های خانوادگی در ترکیه بررسی شده است. خروجی های مقاله اثر مثبت گرایش به نوآوری، گرایش کارآفرینانه و گرایش به بازار بر عملکرد کسب و کارهای خانوادگی را تأیید کرده است
تئودوسیو و همکاران در سال 2012 پژوهشی با عنوان گرایشات استراتژیک، قابلیت های بازاریابی و عملکرد کسب و کار، به بررسی تجربی مدلی پرداخته اند که در آن ابعاد گرایشات استراتژیک را با عملکرد کسب و کار مرتبط در نظر گرفته اند، آنها با بررسی نمونه 316 نفر از مدیران بانک دریافتند که گرایش به نوآوری و رقیب گرایی از جمله ابعاد گرایشات استراتژیک بر عملکرد کسب و کار تأثیر مثبت دارند.
در پژوهشی که در سال 2004 با عنوان فعالیت ها، ویژگی ها و سبک های مدیریت کسب و کارهای خانوادگی، توسط لوزیر و سانفیلد به انجام رسیده است، فعالیت های رسمی مدیر، سبک ها و شخصیت های موجود در کسب و کارهای خانوادگی را مورد بررسی قرار داده اند به این نتیجه رسیده اند که استفاده از افراد غیر از اعضای خانواده به عنوان مدیریت ارشد تأثیر معناداری در افزایش میزان رسمیت در چنین کسب و کارهایی ندارد.
گلن و گیراد در مطالعه خود با عنوان گرایش استراتژیک و عملکرد کسب و کار در یک محیط هنرمندانه، در سال 2000، تاثیر سه مورد از ابعاد گرایش استراتژیک از جمله گرایش به مشتری، گرایش به رقبا و گرایش به محصول را بر معیارهای محسوس و نا محسوس عملکرد در صنعت تئاتر مورد بررسی قرار دادند، که نتایج نشان داد وابستگی بین گرایش استراتژیک و عملکرد کسب و کار بسته به نوع معیار مورد استفاده برای عملکرد متفاوت می شود. به هر حال بی ابهام ترین نتیجه این پژوهش این بود که گرایش ارتباط با مشتری با فروش بلیط و مجموع درآمد ارتباط منفی دارد
هیروونن و لاکانن در پژوهشی با عنوان” چگونه گرایش به برند به رشد کسب و کارهای کوچک و متوسط کمک می کند؟”که در سال 2011 به انجام رسانیده اند، مدلی را طراحی و به صورت تجربی مورد بررسی قرار داده اند که در آن تأثیرات برندگرایی به عنوان یکی از ابعاد گرایشات استراتژیک بر رشد کسب و کار در کسب و کارهای کوچک و متوسط پرداخته اند. که نتایج اینگونه بوده که برندگرایی اثر مستقیم بر رشد کسب و کار ندارد. در حالی که اثر غیر مستقیم بر رشد کسب و کار دارد با میانجی گری عملکرد برند و عملکرد بازار.
2-2-2 پیشینه داخلی
تا به حال در داخل کشور تحقیقات منسجمی در زمینه بررسی تأثیر گرایشات ارزشی بر رشد کسب و کار صورت نگرفته است ولی 4 موضوع پایان نامه در زمینه کسب و کارهای خانوادگی انجام گرفته است که در زیر به آنها اشاره می‌کنیم:
در پایان نامه ای با عنوان” بررسی عوامل فرهنگی و تاثیر آن بر روی شکست کسب و کارهای خانوادگی” که توسط آقای شایان شهروزی در دانشگاه تهران در سال 1388 تدوین شده است، در آن به توصیف الگوهای فرهنگی موجود در کسب و کارهای خانوادگی می پردازد. معایب و مزایای هر یک را بر می شمارد، راه کارهای تغییر الگوی فرهنگی را معرفی و سپس ارتباط الگوی فرهنگی پدر سالار را با موفقیت کسب و کارهای خانوادگی که در مرحله اول چرخه عمر خود قرار دارند را بررسی می کند.
پایان نامه ای با عنوان” عوامل موثر بر رشد و توسعه شرکت هاي خانوادگی استان تهران: پژوهشی در دو صنعت نساجی و نفت “که توسط نادر سید امیری در سال 1388 در دانشگاه تهران انجام شده است، در این پژوهش که به بررسی عوامل موثر بر رشد و توسعه کسب و کارهاي خانوادگی پرداخته شده، سه دسته متغیرهاي ویژگی هاي فردي مالک-مدیر، متغیرهاي مربوط به خانواده و متغیرهاي مربوط به محیط به عنوان عوامل موثر بر رشد شرکت هاي خانوادگی در نظر گرفته شد. نتایج نشان داد که رشد و توسعه شرکت ها متعادل و در حد میانگین جامعه است و این رشد و توسعه با متغیر هاي، ریسک پذیري مالک، گرایش به نوآوري، مهارت هاي مدیریتی، تمایل اعضاي خانواده براي پیوستن به کسب و کار، داشتن چشم انداز کاري در خانواده، محیط سیاسی- قانونی، محیط فرهنگی-اجتماعی، محیط اقتصادي -فنی، رابطه مثبت و معنی دار دارد. در حالی که بین حاکمیت و کنترل خانواده و رشد و توسعه کسب و کارهاي خانوادگی در این دو صنعت ارتباط معنی داري وجود ندارد.
در پایان نامه ای با عنوان” عوامل کلیدی اثرگذار بر موفقیت کسب و کارهای خانوادگی (مورد مطالعه: صنایع غذایی)” که توسط عبداله ایراندوست در سال 1390 در دانشگاه علامه طباطبایی انجام شده است، شناسایی عوامل کلیدی اثرگذار بر موفقیت کسب و کارهای خانوادگی و طبقه بندی و نیز الویت بندی آنها بر اساس نظریات متخصصین دستاورد این مطالعه می باشد. نتایج نشان داده است که ارتباطات، ایجاد انجمن ها و جلسات خانوادگی، داشتن برنامه ی استراتژیک دراز مدت برای کسب و کار و خانواده، حرفه ای گرایی در مدیریت کسب و کار، آموزش و تربیت اعضای خانواده بویژه جانشینان خانوادگی، ایجاد مرزهای روشن برای نقش ها و مسئولیت های اعضای خانواده، شنود مؤثر مدیر/رهبر به دیدگاه های مختلف

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه درباره یادگیری سازمانی، گرایش کارآفرینانه، مشتری گرایی Next Entries دانلود پایان نامه درباره گرایش استراتژیک، عملکرد برند، عملکرد بازار