دانلود پایان نامه درباره کتاب مقدس

دانلود پایان نامه ارشد

مردگان برگزار مي شود. در کليساهاي ارتدوکس اين مراسم با حزن و اندوه از شنبه شب آغاز مي شود و ناگهان در نيم? شب به مراسمي شاد تبديل مي شود. بسياري از کليساهاي پروتستان مراسم عيد پاک را هنگام طلوع فجر در فضاي باز و همراه با آنچه مراسم طلوع خورشيد عيد پاک ناميده مي شود برگزار مي کنند283.
مراسم عيد پاک به مراتب از جشن هاي کريسمس و اول ژانويه ديني تر است و جنب? عبادي بيشتري دارد و به ترتيب زير انجام مي شود: هنگام غروب پنجشنبه، ياد بود شام آخر عيسي برگزار مي شود؛ حدود ظهر جمعه، مسيحيان خاطر? مرگ عيسي بر صليب را گرامي مي دارد؛ بين غروب شنبه و صبح يکشنبه، به مناسبت رستاخيز عيسي و بازگشت به زندگي تازه، جشن عيد پاک برپا مي شود.284
عيد ظهور و تجلي، جشني ديگر است که روز ششم ژانويه کاتوليک هاي رم، آنگليکن ها و ارتدوکس ها آن روز را جشن مي گيرند. خاستگاه نخستين اين عيد را به ياد روز تعميد حضرت عيسي (ع) مي دانند. امروز، تقدس و تبرک آب شست وشوي تعميد از اجزاي اين جشن در ميان آنها به شمار مي آيد.
عيد بالا رفتن (عروج) حضرت عيسي (ع) در چهاردمين روز پس از عيد پاک، روز هم? قديس ها روز بزرگداشت قديس ها در اول ماه نوامبر، روز هم? روح ها جشني که به ياد روح هاي از دست رفته در دوم نوامبر هر سال برگزار مي شود، چهارشنبه آغاز روزه هاي روزه وپرهيز که چهل روز پيش از عيد پاک برگزار مي شود و چهل روز روز? مسيحيان است، از جمله جشن ها و عيدهاي ديگري است که در ميان برخي از مذهب ها و فرقه هاي مسيحي وجود دارد.285
پنجاه روز پس از عيد پاک، عيد پنجاهه يا پنطيکاست فرا مي رسد. 286
نزد مسيحيان صدر اول، قيام مسيح اثبات حقانيت انجيل بود و هبوط روح القدس در روز عيد پنجاهه به آنها اطمينان قلبي بخشيد که همان نيروي غيبي که در عيسي مسيح، سرور ايشان، مستور بود در آنها نيز ظاهر شده است.287
عيد پنجاهه نشان دهند? خاطر ريزش و جاري روح القدس بر رسولان عيسي (ع) در پانزدهمين روز پس از صعود وي به آسمان است. اين روز همچنين به نام روز تولد کليسا، يعني زماني که در آن جامع? مؤمنان مسيحي تشکيل شد، جشن گرفته مي شود. عيد پنجاهه در ميان يهود از اهميت زيادي برخوردار است و آن را به فصح دوم مي شناسند.
علاوه بر اعياد ذکر شده، جشن هاي ديگري در کليساهاي مختلف به افتخار عيسي (ع)، مريم (س) و شخصيت هاي مقدس و يا به مناسبت هاي مختلفي چون بشارت جبرئيل به مريم (س)، برگزار مي شود.288
اما عيدهايي که در مسيحيت و سه دين ديگر توحيدي (زردشتي، يهود، اسلام) گرامي داشته مي شوند بيانگر سه ويژگي مشترک هستند:
1. سپاس از خداوند يکتايي که خواسته است خود را بر آدميان ظاهر سازد و آنان را از وحي بهره مند گرداند.
2. گذراندن قرباني که نشان مي دهد، همه چيز به آفريننده تعلق دارد.
3. نياز هر فرد مؤمن به بازگشت به سوي خداوند که هم در مفهوم اخلاقي و معنوي (توبه و تطهير) و هم در مفهوم معاد شناختي (شوق به شهر اخروي) بيان شده است. 289
بخش پنجم: 5-5. موعظه ها و پيام ها عيسي
5-5-1. موعظه هاي عيسي به دوازده شاگردش:
و دوازده شاگرد خود را طلبيد. ايشان را بر ارواح پليد قدرت داد که آنها را بيرون کنند و هر بيماري و رنجي را شفا دهند. و نامهاي دوازده رسول اين است: شمعون معروف به پطرس و برادرش اندرياس “يعقوب بن زّبدّي و برادرش يوحنا، فيِلُپِس و برتولما، توما و متي با جيکر و يعقوب بن حلقي و لبئي معروف به تدي. شمعون قانوي ويهوداي السخر يوطي که او را تسليم نمود. اين دوازده را عيسي فرستاده بديشان وصيت کرده گفت: از راه امتها مرويد و در بلدي از سامريان داخل مشويد. بلکه نزد گوسفندان کم شده اسرائيل برويد. و چون ميرويد موعظه کرده گوئيد که ملکوت آسمان نزديک است. بيماران را شفا دهيد، ابرصان را طاهر سازيد، مُرد کانرا زنده کنيد، ديوها را بيرون نمائيد مفت يافته ايد مفت بدهيد. طلا يا نقره يا مس در کمرهاي خود ذخيره مکنيد. و براي سفر توشه دان يا دو پيراهن يا کفشها يا عصا برنداريد زيرا که مردور مستحق خوراک خود است. و در هر شهري يا قري? که داخل شويد بپرسيد که در آنجا که لياقت باشد سلام شما بر آن واقع خواهد شد و اگر نالايق بُوَد سلام شما بشما برخواهد گشت. و هر که شما را قبول نکند يا بسخن در روز جزا. حالت زمين سدوم و غوره از آن شهر سهلتر خواهد بود.
هان من شما را مانند گوسفندان در ميان گرگان ميفرستم پس مثل مارها هوشيار و چون کبوتران ساده باشيد. اما از مردم برحذر باشيد زيرا که شما بمجلسها تسليم خواهند کرد و در کنائس خود شما را تازيانه خواهند زد. و در حضور حکام و سلاطين شما را به خاطر من خواهند برد تا برايشان و بر امتها شهادتي شود. اما چون شما را تسليم کنند انديشه مکنيد که چگونه يا چه بگوئيد زيرا در همان ساعت به شما عطا خواهد شد که چه بايد گفت. زيرا کوبنده شما نيستند بلکه روح پدر شما کوبنده است. و برادر بردارزا و پدر فرزند را بموت تسليم خواهند کرد و فرزندان بر والدين خود برخاسته ايشانرا تقبل خواهند رسانيد و بجهة اسم من جميع مردم از شما نفرت خواهند کرد ليکن هر که تا به آخر صبر کند نجات يابد. و وقتيکه در يک شهرهاي اسرائيل نخواهيد پرداخت. شاگرد از معلم خود افضل نيست و نه غلام از آقايش برتر. کافيست شاگرد را که چون استاد خويش گردد و غلامرا که چون آقاي از ايشان مترسيد زيرا چيزي نيست که مکشوف نگردد و نه مجهولي که معلوم نشود.
آنچه در تاريکي بشما مي گويم در روشنائي بگوئيد و آنچه در گوش شنويد بر بامها موعظه کنيد و از قاتلان جسم که قادر برگشتن روح نيند بيم مکنيد بلکه از او بترسيد که قادر است بر هلاک کردن روح و جسم را نيز در جهنم. آيا دو گنجشک به يک فلس فروخته نمي شود و حال آنکه يکي از آنها جز به حکم پدر شما بر زمين نمي افتد. ليکن هم? مويهاي سر شما نيز شمرده شده است. پس ترسان مباشيد زيرا شما از گنجشکان بسيار افضل هستيد. پس هر که مرا پيش مردم اقرار کند من نيز در حضور پدر خود که در آسمانست او را اقرار خواهم کرد. اما هر که مرا پيش مردم انکار نمايد من هم در حضور پدر خود که در آسمانست او را انکار خواهم نمود. گمان مبريد که آمده ام تا سلامتي بر زمين بگذارم بلکه شمشير را. زيرا که آمده ام تا مرد را از پدر خود و دختر را از مادر خويش و عروس را از مادرشوهرش جدا سازم و دشمنان شخص اصل خانه او خواهند بود و هر که پدر يا مادر را بيش از من دوست دارد لايق من نباشد و هر که پسر يا دختر را از من زياده دوست دارد لايق من نباشد و هر که صليب خود را بر نداشته از عقب من نيايد لايق من نباشد و هر که جان خود را دريابد آنرا هلاک سازد و هر که جان خود را به خاطره من هلاک کرد آنرا خواهد يافت. هر که شما را قبول کند مرا قبول کرده و کسيکه مرا قبول کرده فرستند? مرا قبول کرده باشد. و آنکه نبي را به اسم نبي پذيرد اجرت نبي يابد و هر که عادليرا به اسم عادلي پذيرفت مزد عادل را خواهد يافت. و هر که يکي از اين صغار را کاس? از آب سرد را محض نام شاگرد نوشاند هر آينه بشما ميگويم اجر خود را ضايع نخواهد ساخت.290
5-5-2. درخت طوبي:
رسول خدا(ص) فرمودند: خداوند تعالي به حضرت عيسي (ع) وحي فرمود: در انجام فرمانم کوشا باش وسرپيچي مکن! من تو را بدون پدر و نشانه اي براي جهانيان آفريدم. مردم را آگاه کن که : به من و به فرستاده من که پيغمبر مکتب نديده اي است ايمان آوريد، که دودمان او از بانوي با برکتي است، که او در بهشت به همراه مادر توست. “طوبي” از آنِ کسي است که کلام او را بشنود و روزگار او را دريابد و زندگي او را نزديک ببيند!
خداوند فرمود: درختي است در بهشت که از کنار آن چشمه ساري جاري است هر کس جرعه اي از آن بنوشد هيچ گاه تشنه نخواهد شد. عيسي عرضه کرد : پروردگارا! جرعه اي از آن به من بنوشان! خداوند فرمود: ممکن نيست اي عيسي! نوشيدن از اين چشمه براي پيامبران ممنوع است تا اين که آن پيامبر، از آن بنوشد، و وارد شدن به آن بهشت براي امتها ممنوع است تا اينکه امت آن پيامبر بر آن وارد شوند.291
5-5-3. پيام عيسي و مسئله اسطوره شناسي:
ملکوت خداوند جانمايه موعظه عيسي مسيح است. وجه تمايز موعظه عيسي از تصاوير نوع نمودن قيامت بينان? درام معاد شناسانه و سعادت دوران جديدي که در آينده فرا خواهد رسيد، در اين است که عيسي از به دست دادن تصاوير مفصل و مشروح خودداري مي ورزيد. او به بيان اين سخن بسنده مي کرد که ملکوت خداوند فرا خواهد رسيد و آدميان بايد خود را براي مواجهه با داوري اي که در پيش است مهيا سازند. او در انتظارات معاد شناسانه همروزگاران خويش شريک بود و به همين خاطر، به حواريونش تعليم مي داد که دست نيايش فراز کنند وبگويند: نام تو مقدس باد ملکوت تو فرا رسد.
اراده تو بر زمين جاري شود- همچنان که در آسمان جاري است. عيسي چشم داشت که ملکوت خداوند، عن قريب، در آينده نزديک واقع شود و او انجام مي دهد- خاصه در بيرون راندن ارواح شيطاني- مشاهده کرد. عيسي آغاز ملکوت خداوند را به شکل يک نمايش کيهاني عظيم و هيبت انگيز ترسيم مي کرد. پسر انسان سوار برابرهاي آسمان فرود مي آيد، مردگان برمي خيزند و روز داوري از راه خواهد رسيد؛ دوران سعادت براي راست کرداران آغاز مي شود، در حاليکه ملعونان و دوزخيان به عقوبت جهنم گرفتار خواهند شد.
جامع? مسيحيان نخستين، ملکوت خداوند را به همان معنايي مي فهميد که عيسي در مي يافت. ايشان نيز چشم داشتند که ملکوت خداوند در آينده نزديک واقع شود. بدين سان پولس نيز مي انديشيد که وقتي پايان جهان فرا رسد و مردگان برخيزند، او همچنان زنده خواهد بود. نداهاي بي صبري، اضطراب و ترديدي که هنوز هم در اناجيل همنظر به گوش مي رسد و اندکي بعد و با آوايي رساتر، براي مثال در رساله دوم پطرس، بازتاب مي يابد، بر اين اعتقاد همگاني صحه مي گذارند.
از آنجا که مفهوم “ملکوت خداوند” اساطيري است، مفهوم درام معادي نيز چنين است. پيش فرض هاي انتظار براي ملکوت خداوند نيز، درست به همين منوال، اساطيري هستند. اين پيش فرض ها عبارتند از: اعتقاد به اينکه اگر چه جهان را خداوند آفريده است، اما اهريمنان و ابليس بر آن سلطه دارند و نيز باور به اينکه جنود شيطان، يعني ارواح شيطاني، باعث وبالي تمامي شرور، گناهان و امراض هستند. سراپاي برداشتي از عالم که در موعظه عيسي و نيز در عهد جديد مسلم فرض شده است، به طور کلي اساطيري است، يعني تصور عالم به شکل ساختاري داراي سه طبقه- ملکوت، زمين و دوزخ؛ نيز مفهوم مداخله قواي فوق طبيعي در جريان رويدادها؛ و مفهوم معجزات به خصوص مفهوم مداخله قواي فوق طبيعي در حيات باطني روح؛ مفهوم امکان اغوا و گمراهي آدميان به دست شيطان و حلول ارواح خبيثه در ايشان چنين تصوري از عالم که علم، از آغاز حيات خود در يونان باستان، آن را شکل داده و پرورده است، و هم? انسان هاي مدرن آن را پذيرفته اند.
عيسي همچنين از اراد? خداوند، يعني خواست الهي- که مقتضي راه سپردن به جانب خير است- سخن به ميان مي آورد. عيسي خواستار صداقت و پاکي و آمادگي براي فداکاري و عشق ورزي است. او مي خواهد که آدمي سرا پا مطيع خداوند باشد؛ و به انکار اين پندار باطل برمي خيزد که با اطاعت از فرمان هاي طاهري (شريعت) مي توان تکليف خود را نسبت به خداوند ادا کرد.292
5-5-4. عرفان مسيحي خداي گراي انسان نگار:
عرفان مسيحي در کنار عرفان در ساير اديان ابراهيمي از نوع عرفان هاي خداگرا است. عيسي فرزند مريم عذرا، به صورت اصلاح گري در جامعه يهود قيام کرد تا جامعه را از خرافات و مفاسدي که گريبان گير علما و قوم بني اسرائيل بود پاک سازد. او اصول اساسي تعاليم موسي (ع) را پذيرفت و به تصحيح و ترويج آن پرداخت. چنانکه در کتاب مقدس آمده: “ناگاه يکي از فقها برخاست از روي امتحان به وي گفت: اي استاد! چه کنم تا وارث حيات جاوداني گردم؟ به وي گفت: در تورات چه نوشته شده است و چگونه مي خواني؟ جواب داد و گفت: اين که خداوند خود را به تمام دل و تمام نفس و تمام توانايي و تمام فکر محبت نماي و هم همسايه خود را نيز مثل نفس خود دوست بدار. گفت: نيکو جواب گفتي، چنين کن که خواهي زيست.” (انجيل

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه درباره کتاب مقدس، مفهوم خدا Next Entries دانلود پایان نامه درباره مصرف کننده، کتاب مقدس