دانلود پایان نامه درباره کتاب مقدس

دانلود پایان نامه ارشد

درصدد تهيه کتابي برآمدند… بدين قصد به جمع آوري و ثبت و ضبط اخبار موثق حيات عيسي پرداختند…چيزي نگذشت که تأليفاتي از طرف کليسا بوجود آمد و براي تعليم افراد و حفظ عقايد مورد استفاده قرار گرفت عقايد و اخبار در گردآوري شده بعداً گلچين گرديد و برخي از آنها بعنوان نوشته هاي متبع، وحي شده و مقدس قبول شد و اين اقدام با سير تاريخ و گذشت زمان صورت حقيقت به خود گرفت…” کنستانتين در سال 325 مجمعي در شهر نيقيه (نيسه)255 با حضور 312 اسقف تشکيل داد و پس از بررسي و بحث فراوان درباره “آريانيسم” چنين بتصويب رسانيد: تورات که مشتمل بر کتاب “عهد قديم” و “عهد جديد” مي باشد کلام خداست. الوهيت از ازل از سه شخص تشکيل يافته: پدر، پسر و روح القدس و هر سه يکي است. پسر که خدا است موقعي بشر گرديد که بصورت عيسي در آمد…(؟!) عيسي پس از مرگ بپا خاست و به آسمان ها صعود نمود و بار ديگر نزول خواهد کرد. پاپ نماينده خدا در روي زمين است و مصون از هر گناه خطا مي باشد. مادري (مريم) مادر خدا مي باشد.(!!) کسيکه اين معتقدات را قبول نداشته باشد گمراه و مرتد است(!!) مظهر خارجي کيش مسيح صليب است.
کنستانتين پس از تصويب اين اصول در سال 1326 اقدام بساختن کليسائي در خور شأن عيسي کرد و کاخ معروف “لاتران” را به پاپ بخشيد (که تا ده قرن بعد مقر پاپ ها شد) … و آنگاه دستور داد رساله “رمز ايمان” را تدوين کنند.256
بخش سوم: 5-3. اعتقادات مسيحيت
5-3-1. عبادت و نيايش در مسيحيت:
نيايش و پرستش در مسيحيت نيت تکيه ي مستقيم بر متعالي بودن خداوند به شمار مي آيد. ستايش براي خداست. انسان براي خدا ساخته شده، نه براي خودش، پس بايد براي او عبادت کند؛ اين ديدگاه کالوين دربار? عبادت است پرستش و نيايش خدا تنها در توجه و گفت وگو با او است که در زندگي يک مسيحي معنا و مفهوم پيدا مي کند. کانون آن هم نماز و مناجات است. در مسيحيت نماز و دعا، خدمتي است که مسيحيان تکليف (وظيفه) ديني دارند تا در درگاه خدا به جا آورند.
پيروان مذهب ارتدوکس مدعي هستند که تنها با برپايي مراسم عبادي که درون نمايه ي آن زندگي مذهبي را مي سازد و کليساي روحاني و زميني (آسماني و زميني) را با هم يکي مي کند مي توانند شناخته شوند.
آداب عبادت در ميان ارتدوکس اغلب در کليسا برپا مي شود. ساختمان کليسا داراي سه بخش است؛ ورودي هشتي آن ويژه توبه کاران و تعميد شدگان است. در همان جا برخي از عبادت هاي شرعي خوانده و به جا آورده مي شوند. در صحن کليسا براي برگزاري مراسم عبادي مي ايستند. آداب ديني ارتدوکس ها به زبان بومي برگزار مي شود. آن ها اغلب نيايش و دعاها را در همان زمان شرعي خود در دير راهب ها و کليساها بخشي هم در بعدازظهر روزهاي تعطيل و عيدهاي ديني برگزار مي کنند.257
مراسم عشاي رباني، دعاي طولاني را به دنبال دارد که شماس آن را از بر مي خواند اين دعا به دنبال سرودهايي از زبور آغاز مي شود و به برکات پند روي کوه حضرت عيسي که سرود خوانان کليسا آن را مي خوانند پايان مي پذيرد.258
پس از آن دسته ي سرود خوانان دعاي تري سجين را مي خوانند.259
سپس سرود درس روزانه خوانده مي شود و سرود خوانان “هالوياه” گويان به آن پاسخ مي دهند در اين ميان شماس بخور را در بخور سوز مي سوزاند.
نيايش از نگاه کاتوليک هاي رم، بر اساس حس هاي پنجگانه به ويژه حس بينايي انجام مي شود مراسم شام مقدس از راه حس شنوايي، گوش فرا دادن به کلمه هاي مقدس مربوط به آن مراسم، خواندن بخش هايي از کتاب مقدس و نيز شنيدن پندهاي کشيش، همراه با موسيقي و آواز ويژ? آن مراسم انجام مي شود. در اين مراسم حس چشايي- با خوردن غذاي مقدس- حس بويايي- با بوئيدن دود بخور- و حس لامسه- با پاشيدن آب مقدس- ادامه مي يابد. اغلب نيايش ها در مذهب کاتوليک دراماتيک و اجراي يک سري اعمال سمبليک هستند که در سراسر جهان به يک گونه و با يک زبان (لاتين) انجام مي شوند.
اما ستايش خدا در کليساي انگلستان، بر اساس سنت کتاب دعاي سالانه، کتاب نماز و دعاي کاتوليک ها کليساي غربي وضع شده است. در دورويي اصلاح دين مسيحيت زمان هاي شرعي، ساده و کوتاه در دو نوبت صبح و شام به زبان انگليس برگردانده شده اند. ستايش در مذهب پروتستان، شکلي از ستايش کاتوليک هاست.
در کليساي لوتري، ساعت هاي شرعي نقش قابل توجهي ندارند. برخي از اين ساعت ها به صورت وعظ هاي روزانه تغيير شکل دادند. ستايش ويژه ي روز يکشنبه در ميان پروتستان ها نيز بر اساس مراسم عشاي رباني کليساي کاتوليک رم استوار و از عنصرهاي انجيلي پر شده است. ستايش به زبان هاي بومي در مذهب پروتستان جايز است و پند و اندرز بخش کاملي از عبادت آن ها به شمار مي آيد. سرود خواني دسته جمعي بخش مهمي از عبادت پروتستاني را به خود اختصاص داده و خواندن آن ها ضروري هستند اما همين سرودها در مراسم عشاي رباني بين کاتوليک ها و انگليک ها ضروري نيستند.
آنچه از نگاه پروتستان ها مهم است اينکه عبادت را نوعي اذعان به ارجمندي خدا مي داند. آن ها هنگام ستايش خدا اذعان دارند خدا به اندازه يي ارج دارد که هيچ کس ديگري را نمي توان با او مقايسه کرد.260
بزرگترين سرودهاي ديني (مزامير) هم در تمجيد خداوند است … عبادت بايد انسان را در مسير اصلاح پيش ببرد.261
به طور کل شکل هاي گوناگون ستايش مسيحي نشان دهنده ي نگاه هاي گوناگون است. مراسم سنتي، چون حمد و ثناي خداوند، نخستين عمل عبادي مسيحيان در پيشگاه با عظمت خداوند است. بسياري از دعاها دلالت بر شکوه و بزرگي خداوند يا ستايش اويي که منشأ هم? برکت ها و لطف هاست، دارند.
بخشي ديگر از دعاها درونمايه يي سپاس گونه دارند که مسيحيان به شکرگزاري در برابر خداي خويش مي پردازند. او را به خاطر بخشيدن همه چيز، به ويژه وجود حضرت عيسي (ع) شکر مي کنند.262
5-3-2.روزه گرفتن:
ضرورت روزه گرفتن و وجوب آن در هم? دين ها بر هيچ کس پوشيده نيست. در دين هاي وحياني از جمله مسيحيت، روزه يکي از واجب هاي ديني به شمار مي آيد که حضرت عيسي (ع) به پيروان خويش تأکيد کرده اند، هنگام روزه گرفتن از رياکاري بپرهيزند و به گونه يي خود را سست و ناتوان نشان ندهند که به ديگران بفهمانند، روزه گرفته اند.263
5-3-3. گناه در آيين مسيحيت:
مفهوم گناه در فرهنگ مسيحيت با ديگر اديان تا حدودي متفاوت است. در فرهنگ مسيحي گناه به دو قسم کلي تقسيم مي شود: قسم اول گناهاني است که ناشي از فعاليت ارادي شخص گناهکار و تخلف و تخطي وي از احکام اخلاقي است اما در قسم دو گناهاني قرار دارند که از چنين -فعاليت هايي ناشي نمي شوند. لغزش و سهو و خطا در دسته دوم جاي مي گيرند.
گناه چگونه به نوع بشر راه يافت؟ آموز? گناه ذاتي بشر پاسخي مسيحي به اين پرسش است.264
بر اساس اين آموزه، پس از آنکه آدم و حوا به وسوس? شيطان گرفتار شدند و از درخت معرفت نيک و بد خوردند آثار چندي از اين گناه بر جاي ماند. مهمترين اثر آن بود که گناه به تمام نسل بشر راه يافت. ذات انسان فاسد و انسان مقصر شد.265
بنابراين تمام، نسل هاي بعد به دليل گناه آدم گناهکار شدند.266
از آثار ديگر گناه اوليه اين بود که مرگ به نسل انسان راه يافت. فساد کامل انسان به اين معنا نيست که تمام مردم فساد کامل دارند و در گناه غرق شده اند و به اين معنا نيست که انسان غير مسيحي، که نجات را از صليب مسيح دريافت نکرده است نمي تواند داراي صفات نيک مانند مهرباني، باشد و يا اينکه نمي تواند صفات نيکوي ديگران را درک کند، بلکه به اين معناست که تمام انسان ها در هنگام تولد فاسد هستند و فساد در تمام جنبه هاي زندگي انسان وارد شده است و انسان تازه تولد نيافته در مسيح، از خود چيزي نيکويي ندارد تا خدا را راضي کند و قدرتي ندارد که وضعيت خود را تغيير دهد.
انديشه گناه ذاتي نيز مانند انديش? تثليث و تجسد در مسير زمان صورت بندي شد. با اين تفاوت که مباحثات مربوط به تثليث و تجسد که به شخصيت فوق بشري مسيح مربوط مي شد. در شرق جهان مسيحيت جريان داشت و مباحثات مربوط به آموز? گناه و فيض در غرب پي گيري مي شد.
آدم نيز به عنوان نمايند? بشريت مرتکب گناه شد و پيامد گناه او دامان بشريت را گرفت. در اين زمينه نمونه هايي در عهد عتيق وجود دارد. يک خانواده به دليل گناه يک عضو از بين مي رود و يا آنکه خداوند به دليل گناه يک فرد از چهار نسل او انتقام مي کشد.267
اينکه مسيحيان مي گويند: حضرت عيسي (ع) فداي گناهان بشر شد، ابداً به معناي مجاز دانستن و حتي کم اهميت شمردن گناه نيست، بلکه به معناي شفاعت قاطعي است که براي قبول توبه و بخشيده شدن گناه راهي جز آن وجود ندارد. آنان معتقدند که گناه مرگ روح است و گناهان را به دسته هاي مختلف تقسيم مي کنند. البته در مسيحيت بيشتر احکام اخلاقي هستند و احکام تعبدي (مانند حرام بودن گوشت خوک) تقريباً وجود ندارد. پولس مي گويد:” آيا نمي دانيد که ظالمان وارث ملکوت خدا نمي شوند، فريب مخوريد؛ زيرا فاسقان و بت پرستان و زانيان و متعنمان و لواط و دزدان و طمعکاران و ميگساران و فحاشان و ستمگران وارث ملکوت خدا نخواهند شد. و بعضي از شما چنين مي بوديد، ليکن غسل يافته و مقدس گرديده و عادل کرده شده ايد، به نام عيساي خداوند و به روح خداي ما.” مهمترين گناهان در مسيحيت اخلاقي هستند و پيوسته و در هر جامعه اي وجود داشته و دارند. مثلاً روحانيون ارتدوکس به روحانيون کاتوليک که ريش خود را مي تراشند، اعتراض داشته و مي گفته اند که تورات از اين عمل نهي کرده است.268
5-3-4. ماهيت مرگ :
در مسيحيت واژ? “مرگ” يا “موت” در چند معنا به کار مي رود: يکي مرگ جسماني يا انفصال نفس از بدن است، ديگري مرگ روحاني که جداشدن نفس از خداست؛ و سوم مرگ دوباره است که نفس ابدي از حضور
خدا منع گرديده، به جهنم برده مي شود.
به گفته عهد قديم انسان ها، نيک وبد، پس از مرگ به “هاويه” منتقل مي شوند. در عهد جديد انسان ها پس از مرگ به عالم اموات مي روند، و دو کلم? هاوي? عهد قديم و عالم اموات عهد جديد به يک معنايند. تعبير “به قوم خود ملحق شد” بارها در عهد قديم تکرار شده است.
پس مي توان نتيجه گرفت که بنابر کتاب مقدس، مرگ نابودي نيست، بلکه انتقال است. همچنين ازهر دو عهد برمي آيد که پس از مرگ حيات همراه با شعور و آگاهي ادامه خواهد يافت.
همچنين بنابر کتاب مقدس که در آن سخن از انتقال به عالم اموات يا رفتن نزد نياکان است، روشن است که جسم به جاي خاصي منتقل نمي شود، پس حقيقت انسان چيز ديگري است که به عالم ديگر منتقل مي شود و به حيات خود ادامه مي دهد.269
5-3-5. مراسم سبت نزد مسيحيان:
پيترز مي نويسد: گر چه روز هفته يعني روز خداوند از همان آغاز به عنوان روز مقدس ويژ? مسيحيان شناخته شده رعايت سبت در مجامع مسيحي ادامه يافت، همان طور که دعاي زير از قوانين رسولي بر آن گواهي مي دهد: ” اي خداوند قادر مطلق، که جهان را از طريق مسيح آفريدي و سبت را براي پدران ما را از مصر بيرون آوردي … و به آنان فرمان دادي که بست نگه دارند نه براي اينکه بهانه اي براي بطالت، بلکه تا فرصتي براي خداپرستي باشد.”3
رعايت سبت براي مسيحي چگونه بايد باشد. در سبت، هيچ يک از امور دنيوي را نبايد برعهده گرفت. پس اگر شما از هم? کارهاي دنيوي خودداري کنيد و هيچکار دنيوي انجام ندهيد، بلکه به کارهاي روحاني مشغول شويد و به کليسا بياييد و به قرائت کتاب هاي مقدس و مواعظ گوش دهيد، اگر دربار? امور آسماني بينديشيد و به اميد آيند? خويش اهتمام داشته باشيد، اگر به داوري آينده بينديشيد و نه به امور حاضر و مرئي، بلکه به امور نامرئي و آينده بنگريد، اين است رعايت سبت براي مسيحيان.
در قرن چهارم، سبت به عنوان روز مقدس مسيحيان، در همه جا به يکشنبه تحول يافت. تقديس يکشنبه به عنوان روز مقدس مسيحيان، سرانجام با پذيرش دولت روم، مهر تأييد خورد.
آگوستين مي گويد: ” روز سبت را نگاه دار، اين فرمان براي ما بيش از آنان (يهوديان) اهميت دارد يهوديان، سبت را به شيو? پرستي نگه مي دارند و آن را در عصيان و ميگساري مي گذرانند؛ چه بهتر بود که زنان آنان، به جاي رقصيدن در آن روز، در سراسري خانه هايشان به چرخ ريسي

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه درباره کتاب مقدس، عالم برزخ Next Entries دانلود پایان نامه درباره کتاب مقدس، مفهوم خدا