دانلود پایان نامه درباره کتاب مقدس، مفهوم خدا

دانلود پایان نامه ارشد

مشغول مي شدند…” مسيحيان، خودداري از کارهاي پست، سبت را به طور معنوي نگه مي دارد، زيرا کارهاي پست از چه چيز ناشي مي شوند؟ از گناه چگونه اين را اثبات کنيم؟ بايد از خداوند پرسيد مطابق آنچه که در انجيل يوحنا آمده است عيسي (ع) گفت: “هر که گناه مي کند، غلامِ گناه است.” پس ما نيز به نگه داشتن معنوي سبت، امر شده ايم. ولي ديدگاه خود عيسي (ع) با آنچه از برخي پيروانش نقل کرديم تفاوت دارد به انجيل متي و لوقا ملاحظه فرمائيد، و ما فقط عين عبارت انجيل متي را مي آوريم: در آن زمان، عيسي در روز سبت از ميان کشتزارها مي گذشت و شاگردانش چون گرسنه بودند، به چيدن و خوردن خوشه ها آغاز کردند.اما فريسيان چون اين را ديدند، بدو گفتند “اينک شاگردان تو عملي مي کنند که کردن آن در سبت جايز نيست.” ايشان را گفت: مگر نخوانده ايد آنچه داود و رفيقانش کردند، وقتي که گرسنه بودند چه طور به خانه خدا در آمده نان هاي سبت کهنه در هيکل سبت را حرمت نمي دارند و بي گناه هستند؟ ليکن به شما مي گويم که در اين جا شخص بزرگ تر از هيکل است. و اگر اين معني را درک مي کرديد که رحمت مي خواهم نه قرباني، بي گناهان را مذمت نمي نموديد، زيرا که پسر انسان مالک روز سبت نيز است.(انجيل متي باب 12،بند1و8)270
کاربست مسيحيت بر دو محور مي چرخد:
ـ خواندن و شناختن گفتار عيسي مسيح، که در انجيل آمده است، در روشنايي مجموع? کتاب مقدس. کار سبت آموز? او به يک روش اخلاقي خلاصه مي شود.
ـ برپا داري رويدادهاي مهم زندگاني عيسي مسيح در سراسر سال، يعني شرکت کردن در يادبودها و مراسمي که در کليسا برپا مي شود، و بازسازي واقعي زندگاني عيسي مسيح در سراسر سال، يعني شرکت کردن در يادبودها و مراسمي که در کليسا برپا مي شود، و بازسازي واقعي زندگاني عيسي مسيح “با زنده شده”. هر يک از اين مراسم ـ همچون نماز، دو بخش دارد، يکي بازگويي کلام عيسي مسيح، ديگري سپاسگذاري دينداران از بخشايندگي خداوند و حضور او در کليسا.271
5-3-6. ذکر نشانه هاي قيامت :
آنگاه يسوع فرمود: “پيش از آنکه آن روز بيايد، زود باشد که فرود آيد به جهان تباهي بزرگي، زود باشد که درگيرد کارزار خونريزي خورد کننده. پس پدر پسر را مي کشد. پسر پدر را مي کشد، به سبب گمراهي طوايف. از اين جهت منقرض خواهد شد شهرها و بلاد تهي خواهند شد. وباهاي مهلک رخ دهد تا اينکه چنان شود که يافت نشود کسي که مردگان را به گورستان ها ببرد؛ بلکه گذارده شوند براي طعمه ي حيوانات. زود باشد که بفرستد خداي گرسنگي را بر آنانکه بمانند بر زمين، پس بشود نان در قيمت، زيادتر از طلا. پس بخورند هم? انواع چيزهاي ناپاک را. واي بر بدختي آن قرن، که نزديک مي شود شنيده نشود از کسي که بگويد: که گناه کردم پس به من رحم کن اي خدا. بلکه با آوازهاي سهمناک کفر مي کنند بر خداي بزرگوار فرخنده تا ابد. پس وقتي که آغاز نمود آن روز به نزديک شدن، هر روز علامتي بيايد، سهمناک بر ساکنان زمين به مدت پانزده روز. در روز اول آفتاب سير مي کند در مدار خود در آسمان بي نور. بلکه سياه مي شود مثل رنگ جامه. زود است که بنالد، چنانکه پدر بر پسري که مشرف به مرمت است ناله مي کند. در روز دوم، ماه به خون برگردد. زود باشد بيايد خون بر زمين چون شبنم. در روز سوم ستارگان ديده شوند که شروع به جنگ نمودن با يکديگر کنند، مثل سپاهي از دشمنان. در روز چهارم کوه ها و سنگ هاي بزرگ به همديگر بخورند، مثل دشمنان جنگجوي. در روز پنجم هر رستني و گياهي خون بگريد. در روز ششم دريا طغيا کند بي آنکه از جاي خود تجاوز کند، تا بلندي صد و پنجاه ذراع. آنگاه در تمام روز، مثل ديوار باشند. در روز هفتم کار برعکس شود، پس فرو نشيند حتي نزديک شود که ديده نشود. در روز هشتم پرندگان و جانوران صحرا و آب جمع شوند، در حالتي که نزديک باشد نجات نيابند از آن ده يک زندگان. در روز دهم بيايد برق و رعد سهمناکي، پس شکافته و سوخته شود سه يک کوه ها. در روز يازدهم روان شود هر جوئي واپس و از خون روان شود نه از آب. در روز دوازدهم، ناله و فرياد کند هر آفريده اي. در روز سيزدهم، پيچيده شود آسمان چون پيچيدگي نامه. آنگاه آتش ببارد تا هر زنده اي بميرد. در روز چهاردهم زلزله ي سهمناکي پديدار شود و کوه ها از آن در هوا پران شوند، چون پرندگان آنگاه همه ي زمين بيابان گردد. در روز پانزدهم فرشتگان پاک بميرند. پس زنده نماند مگر خداي تنها، آنکه او راست اکرام و مجو.” چون يسوع اين بفرمود، روي خود را تپانچه زد با دست هاي خود. آنگاه سر خود را بر زمين نهاد و چون سر خويش را برداشت، فرمود:” ملعون باد هر کسي که درج کند در گفته هاي من اين را که پسر خدايم.” پس بيفتادند شاگردان، هنگام اين سخنان، مثل مردگان. پس يسوع ايشان را برخيزاند.272
5-3-7. تدفين در مسيحيت و مقابر عيسويان:
مسيحيان اوليه نيز مانند يهوديان و روميها، مردگان خود را در دخمه هاي زير زميني دفن مي کردند. در اين دخمه ها يک کليساي کوچک براي اجراي مراسم تدفين وجود داشت. مسيحيان شکنجه شده در اين قبرهاي تاريک زيرزميني پنهان مي شدند و حتي در آنجا زندگي مي کردند. به دليل آنکه تعداد زيادي از مقدسين در اين محلها دفن شده بودند، بسياري از آنها بعداً تبديل به مرقد و زيارتگاه شدند. در قرون وسطي تنها زناني را که به جادوگري متهم مي شدند، پس از محاکمه تفتيش عقايد با آتش مي سوزاندند.
در شهر روم، سردابهاي مسيحيان بسيار مفصل، و داراي حجرات و دهلنيها و طبقات روي هم قرار گرفته بود. در واقع شهري زيرزمين بنا شده بود که بعدها محله قبور ناميدند.273
بخش چهارم: 5-4. انجيل و اعياد مسيحيت
5-4-1. انجيل هاي چهارگانه:
انجيل هاي چهارگانه از بخش هاي مهم عهد جديد هستند که حاوي هويت نهضت ديني عيسوي و ريشه هاي اصيل اعتقادي مسيحي مي باشد. اين بخش از عهد جديد، گزارشي از روند زندگي، دوران تبليغ، مواعظ و معجزات عيسي (ع) است که توسط چهارتن از پيروان نخستين او نگاشته شده است. کاتبان اين اناجيل چهارگانه. به ترتيب تاريخ نگارش آن ها عبارتند از:
الف: “مرقس” ( پسر مريم اورشليمي )
ب: “متي” حواري
ج: “لوقاي” پزشک
د: “يوحنا” حواري
گزارشات انجيلي اين چهار تن که به نام خودشان در متن رسمي عهد جديد درج شده است، داراي اعتبار بالايي هستند. آنان همگي در قرن اول و مقارن با دوران ظهور عيسي ناصري (ع) مي زيسته اند و چنان که از طرز گزارش کردن آن ها مشهود است، مي توان نتيجه گرفت که در اکثر مواقع، خود شاهد يا لااقل نزديک وقايع گزارش شده، بوده اند، با اين وجود گزارش هاي آن ها با هم داراي اختلافات مشخصي مي باشد و اين اختلاف بين انجيل اول با انجيل يوحنا بيشتر است.274
5-4-2. احترام به زن و حجاب در انجيل:
مبناي تعاليم انجيل توجه به ملکوت آسمان است و از اين جهت است که پيروان خود را به غروبت مي خواند، اما در عين حال تک همسري را جايز مي شمارد و براي آن دستوراتي صادر مي نمايد. در نگاه مسيحيت زن در خانواده از حرمت بهره مند است و مرد به عنوان شوهر او موظف به ابراز محبت و رفتار توأم با مهر و عطوفت مي باشد. “پولس” حواري در نام? به امسنسيان از مردان چنين درخواست نموده است:
” 28- بايد مردان زنان خويش را مثل بدن خود محبت نمايند، زيرا هر که زوجه خود را محبت نمايد، خويشتن را محبت مي نمايد. 29- زيرا که هيچ کس هرگز جسم خود را دشمن نداشته است بلکه آن را تربيت و نوازش مي کند چنانکه خداوند کليسا را … 30- از اينجاست که مرد پدر و مادر را رها کرده، با زوج? خويش خواهد پيوست و آن دو يک تن خواهند بود… 31- خلاصه هر يک از شما نيز زن خود را مثل نفس خود محبت بنمايد و زن وشوهر خود را بايد احترام نمود.” در انجيل کنوني آياتي که به طور خاص متعرض مسأل? پوشش زن با ويژگيهاي خاص آن باشد موجود نيست. اما آياتي در ميان اين اناجيل به چشم مي خورد که برخي بر چشم پوشي از نگاه حرام و برخي به پوشاندن سر زنان اشاره کرده و برخي نيز زنان را به عدم آرايش و خودنمائي براي ديگران ترغيب مي نمايند. هم? اين مطالب وجوه مختلف مطرح در بحث پوشش و حجاب است و با استفاده از اين آيات مي توان به طور اجمال به حکم انجيل درباره پوشش زن و حفظ عفت و سلامت روحي زن دست يافت.
تعاليم انجيل، زينت حقيقي زن را حياء و پرهيز از خود نمايي معرفي مي کند و آنگاه زنان را آواز بلند در کليسا و به طريق اولي در مواضع و مکانهاي غير آن برحذر مي نمايد، سپس پوشاندن سر را به هنگام عبادت و موعظه و در مواقع ديگر تشريع کرده و مردان را به چشم پوشي از نگاه حرام فرا مي خواند.
لازم به ذکر است که پوشش راهبه هاي مسيحي که عبارت از مقنعه اي است که تمام سر و گريبان و سينه را مي پوشاند و لباس بلندي که تمام بدن را فرا گرفته و پوششي براي تمام اعضاي بدن مي باشد، به پوششي که قرآن تشريع کرده بسيار نزديک است.275
5-4-3. مفهوم خدا نزد مسيحيان:
ادراک ويژ? مسيحيت از “پدر بودن” خدا اصيل ترين اجزاءِ ادراک يهودي سلطنت و حکومت خدا را تشکيل مي دهد. سپس از آن نيز جلوتر رفته و ادراک مزبور را با اجزاءِ به مراتب بهتري تکميل مي نمايد. هر دوي اين ادراکات اجزاءِ مشترکي را قانون خداوندي، و تنبيه بدکاران.276
مسيحيان اوليه اعتقاد داشتند که ارواح شياطين زمين را در اشغال خود داشتند. اما اين ارواح توسط حضرت مسيح مغلوب شدند و از آن پس ديگر ميان خدا وانسان واسطه نبودند.277 اجزاي متفاوت ادراکات را مي توان به اختصار در جدول زير، که مبين رابطه بين رئيس و زيردستان در اين دو گروه مي باشد، نمايش داد.
-از لحاظ قدرت مافوق زيردستان خود قرار داد.
– از بالا سلطه و حکومت دارد.
– دستور به اطاعت مي دهد.
– از طريق قانون حکومت مي کند.
– متوجه پيروزي اصول خويش است.
– نسبت به افراد مختلف بي تفاوت است.
– بدکاران را عذاب مي دهد.
يک پدر همچنين
-از لحاظ شخصيت اساسي مشابه فرزندان خود مي باشد.
– مشارکت و مشابهت مي نمايد.
– از طريق، و به خاطر، همکاري تعليم مي دهد.
– از طريق نفوذ کنترل مي کند.
– اشخاص را دوست داشته، به آنها خدمت نموده و آنها را عفو مي نمايد.
– نسبت به همه افراد حالت تحسين و قدرداني دارد.
– خود نيز به همراه بد کاران عذاب مي کشد، حتي وقتي که “به جهت فايده تا شريک قدوسيت او گرديم
5-4-4. اعياد مسيحيت:
مسيحيت اعياد و يادبودهاي فراواني دارد که به برخي از آنها اشاره مي شود:
کريسمس278 به معناي “جشن مسيح” به مناسبت تولد آن حضرت در 25 دسامبر (برابر با 4 دي) هفت روز پس از آن، جشن اول سال ميلادي (معروف به جشن شب ژانويه) يا ژانويه (برابر با 11 دي) برگزار مي شود. عيد پاک279 مهم ترين جشن ديني مسيحيان است که به مناسبت پيروزي عيسي مسيح (ع) بر مرگ و برخاستن وي از مردگان، در سومين روز تصليب وي نزد مسيحيان برگزار مي شود .280
کليساهاي ارتدوکس بيش از کريسمس جنبه هاي عبادي دارد. چهل روز قبل از عيد پاک که چل? روزه ناميده مي شود ويژ? حسابرسي خود و توبه و آمادگي است. چل? روزه با چهارشنبه خاکستري آغاز مي شود. در اين روز در برخي از کليساهاي مسيحي رسم بر آن است که خاکستر، که نماد پشيماني و فاني بودن انسان است، مي پاشند و نيز برخي مسيحيان در طول اين روز آن را به پيشاني خود مي مالند.
يکشنبه قبل از عيد پاک هم به يکشنبه نحل281 معروف است. هفت? مقدس با اين روز آغاز مي شود که يادآور ورود عيسي (ع) به اورشليم چند روز قبل از مصلوب شدن است. از آنجا که در آن روز با شاخه هاي نخل از عيسي (ع) استقبال شد، در بسياري کليساها برگ هاي کوچک نخل توزيغ مي کنند. پنجشنبه پيش از عيد پاک،پنجشنبه هفت? مقدس ناميده مي شود. در اين روز عيسي (ع) هنگامي که با شاگردان خود ملاقات کرد، آخرين دستورات را به آنان داد. وي گفت نبايد خود را آقاي مردم بدانند بلکه خادم مردم بنگارند. اين پنجشنبه همچنين بيانگر آخرين شام مسيح (ع) يا عشاي رباني است.
جمع? مقدس282 رسمي ترين روز سال مسيحي و يادآور به صليب رفتن عيسي (ع) است. بسياري از کليساها در ساعاتي که عيسي (ع) بالاي صليب بود، مراسمي مي گيرند. پس از گذشت جمع? مصيبت بار، مراسم يکشنبه عيدپاک، روز شادي به مناسبت برخاستن مسيح از

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه درباره کتاب مقدس Next Entries دانلود پایان نامه درباره کتاب مقدس