دانلود پایان نامه درباره کتاب مقدس، سلسله مراتب، آخرالزمان

دانلود پایان نامه ارشد

مانويت و مسيحيت انسان نخستين و پدر هم? انسانها عنوان شده است. از جمله نام حضرت آدم در اعتقادات مسيحيان آمده است که نخستين گناه و توبه توسط حضرت آدم صورت گرفته است و در مانويت هم از حضرت آدم ياد شده که چگونه با گناه صورت گرفته از بهشت برين بيرون رانده شد.
6-4-8. توليدمثل درمانويت و مسيحيت:
ماني گفت: که توليدمثل بايد محدود باشد . ماني معتقد به بزرگداشت عوامل طبيعت بود.470
يکي از احکام ماني اين بود که برگزيدگان مانوي را از تشويق به توليدمثل منع کرده است. مانويان توليدمثل را محکوم مي کنند و اجازه نمي دهند زنها بچه به دنيا آورند که از نظر مسيحيان اين عمل يک خبط و انحراف مطلق است.
در آيين مسيحيت زن با باردار شدن رستگار مي شود. کليساي مقدس مشرق زاد و ولد است.471
نگارنده بر اين باور است که در کيش مسيحيت توليدمثل نوعي رستگاري محسوب مي شد و عيسي (ع) همواره بر زاد و ولد توصيه مي نمود و هرگز آن را محدود عنوان نکرد. ولي مانويت زاد و ولد را نوعي انحراف از رستگاري محسوب مي شد و ماني همواره توليدمثل را محدود بيان مي نمود. و اعتقاد داشت که توليدمثل باعث محدود شدن اعمال نيک مي شود و بخصوص برگزيدگان از اين عمل منع شده اند.
6-4-9. وجود آثار در مانويت و مسيحيت:
زبان ماني آرامي شرقي است که در حقيقت يک شاخ? همسان يا دست کم غير قابل تميز از زبان سرياني ادسايي است. تکه هاي باقيمانده از اشعار مانوي که به احتمال قوي به خط خود ماني است و توسط تئودور بارکوناي حفظ شده همه به گويش ادسايي است. بنابراين براي منظور او هيچ زبان ديگر مناسبتر از سرياني ادسايي نبوده که چه از جنب? ادبي و چه از جنب? روحاني در آن زمان، هم در امپراطوري ساساني و هم در نواحي شرقي امپراطوري روم متداول بوده است.472
در کيش مسيحيت سخنان و کارهاي عيسي به طور شفاهي نقل مي شد و جامعه را هدايت مي کرد.
کتاب نداشتن حضرت عيسي (ع) معمولاً در جايي ذکر نمي شود؛ زيرا اين مسئله براي مسيحيان بديهي است و هرگز وجود کتابي براي او به ذهن يک مسيحي خطور نمي کند.473
انجيل هاي چهارگانه سخن از زندگي، آموزه ها و مرگ حضرت عيسي (ع) را شامل مي شود. اين انجيل ها ابتدا، سينه به سينه ميان مسيحيان مي گشت و از حدود نيمه دوم قرن نخست ميلادي به ثبت و نگارش آن اقدام شد. در قرن دوم ميلادي نوشته هاي ساختني زياد بين مسيحيان رايج شد و در نتيجه رهبران مسيحي تصميم گرفتند و نوشته هاي کهن تر و داراي ارزش را برگزيده و بقيه نوشته ها را کنار بزنند. در نتيجه در اواخر چهارم ميلادي- در رم شوراي تشکيل شد که فهرست کاملي از کتاب مقدس را به دست داد در آن سال مجموعه عهد عتيق و عهد جديد را کتاب مقدس مسيحيان معرفي کردند.
اناجيل گنوسي اين گنجين? با ارزش بازگو کنند? جريانات ديني، فلسفي و عرفاني در صدر مسيحيت است.
از ديگر اناجيل، اناجيل فيليپ است در اين مجموعه، باورهاي عادي مسيحيان، مثل زايش باکره يا رستاخيز جسماني را به باد انتقاد مي گيرد و آن را بدفهمي ساده لوحانه مي پندارد.474
تنها يک انجيل مسيحي در ذهن ماني جا داشته که آن هم همان انجيل تأليف تاتيان است که در تمامي طول حيات او نقش مهمي در ميان مسيحيان سرياني زبان داشت.475
در جهان مسيحيت برخي بر آن شدند تا مسايل اخلاقي را به گون? ديگر از آنچه در نوشته هاي مقدس (انجيل ها) آمده است، نشان دهنده و آموزه هاي ديني و اخلاقي حضرت عيسي (ع) را به شيوه يي ديگر عرضه مي کردند عبارتند از انجيل هاي :مصريان، ابدي، و از جمله مانوي و …476
نگارنده بر اين باور است که ماني در طول حياتش آثار زيادي برجاي گذاشته است. از جمله کتابهايي چون انجيل زنده و شاپورگان و ارژنگ و نامه ها و رسالات است که انجيل زنده تحت تأثير انجيل مسيحيت است که با اين عنوان ياد شده است. از جمله تأثيرات ديگر ماني از مسيحيت در آثار او کتاب شاپورگان است که ماني در فصلي تحت عنوان “آمدن رسول” از بودا و زرتشت و مسيح به عنوان “مهر پيامبران” پيشگويي کرده بود. در نامه هاي ماني در مي يابيم که پيامي را مي رساند که او خود را “ماني شاگرد مسيح” معرفي مي کند. و کتاب کفالايا که احتمال زياد تصوري از مسيح در خاطر داشته است.
بسياري از نوشته هاي ماني براي مسلمانان شناخته شده بود که اکنون از دست رفته اند و بسياري از آنها به وسيله اسقفهاي مسيحي نابود شده اند.477
بخش پنجم: 6-5. پيروان و سلسله مراتب در مانويت و مسيحيت:
6-5-1.پيروان و شاگردان ماني و مسيح (ع):
پيروان ماني به دو قسمت منقسم مي شدند: اول کاملين يا صديقون؛ دوم سامعين. طبقه اول از سامعين بيشتر معرفت داشته. از بعضي چيزهايي که براي سايرين مباح بود دوري مي جستند. مثلاً شراب ننوشيد، تخم مرغ و گوشت نيز نمي خوردند و کاملاً از مزاوجت پرهيز مي کردند؛ اجازه نداشتند غذا بيش از مقدار لازم براي يکروز و لباس بيش از براي يکسال داشته باشند.478
پيروان ماني انجمن با نفوذ با ترتيبات منظمي براي ابلاغ عقيده خود تشکيل دادند.
دوازده رسولان مسيح از اشخاص متوسط الحال بودند که مايحتاج معيشت خود را بدست آورده و خواندن و نوشتن مي دانستند.479
عيسي با همراهي دوازده شاگردش که از ماهيگيران افراد کوچک مملکت بودند در جاده ها حرکت مي کردند و در کليساها سخنراني مي نمود.480
از نشانه هاي پيروان واقعي عيسي مهرباني، تواضع، الگوي نيک و صدقه از نشانه هاي پيروان واقعي عيسي است.
عيسي مسيح به شاگردان خود و جانشينان آنان تا آخرالزمان، مأموريت داد تا امت ها را تعليم دهند و ايشان را هدايت کنند.481
فرستادگان روايت هاي شفاهي از زندگي عيسي و گزيده هايي از سخنان او را به گوش شنوندگان در کنيسه ها مي رساندند.482
عيسي از پيروان و متابعان خود مي خواست که خلوص کامل و تسليم محض را پيشه کنند، منتظر بود که وظايف اخلاقي خود را مافوق تمام مسائل و حوائج اجتماعي قرار دهند.483
مدافعان مسيحيت حقيقت و الوهيت مسيحيت را در دو چيز مي ديدند: معجزات و پيشگوئيها.484
در ايران معلمين و شاگردان به مدرسه نصيبين آمدند که تازه تأسيس شده بود. اين مدرسه داراي شاگردان بسياري بود که همه همانند يک فاميل زيست مي نمودند و با هم به تحصيل کتاب مقدس و دعا و کار مي پرداختند و بعد از تمام دور? مدرسه براي تعليم و موعظه به تمام نقاط ايران مي رفتند و اين مدرسه بيشتر از اسقفان و پيشوايان کليسا را در سالهاي بعد به جامعه ايران تحويل مي داد. نسطوريت در ايران به مراتب بيشتر از پيش انتشار مي دادند. پيروان درکيش مسيحيت، پس از آموزش، بر روي دستان يا پيشاني آنها مهر زده و يا خالکوبي مي شد که نمون? آن را در نامه هاي پولس به غلاطيان بيان شده که داغ هايي بر بدن خود دارم که نشان مي دهد من غلام مسيح هستم.485
نگارنده بر اين باور است که با توجه به آثار متعددي که از ماني بدست آمده مي توان نتيجه گرفت که ماني کيش خود را “دين زنده” و پيروان او را پيامبر خود [ماني]، “زنده گر” لقب دادند. ماني نيز به تقليد از مسيح (ع) دوازده شاگرد يا رسول براي خود انتخاب نمود تا بتوانند دين او را در تمام ايران و ديگر نقاط دنيا اشاعه دهند. ماني به شاگردانش مأموريت داده بود که در هر منطقه به زبان همان مکان تبليغ کنند و مردم را به دين ماني هدايت نمايند. مبلغين ماني مي گفتند انسان نخستين در آسمانها نشسته و منتظر است تمامي نور در ملکوتش جمع آور شود. پس مي توان نتيجه گرفت که تعداد شاگردان در هر دو آيين مانويت و مسيحيت شبيه هم است و شاگردان خواندن و نوشتن مي دانستند و وظيف? آنها تبليغ دين بود. شاگردان مانويت و مسيحيت پيام پيامبر خود را به گوش مردم مي رساندند و در اين راه سعي و کوشش زيادي نمودند که مهمترين هدف آنها هدايت مردم به سوي خداي متعال بود.
6-5-2. مانويت و مسيحيت پناهگاه طبقات محروم:
محرک عمده ظهور آيين ماني امتيازات طبقاتي و برتريهاي نژادي در دوره ساسانيان بوده است و دين ماني پرخاشيست از سوي مردم ناکام و تحقير شده در برابر کساني که خود را نجيب تر و شريف تر مي دانستند. به همين جهت در شريعت مانوي برتري تنها بسته به عبادت و رياضت و ارتقاءِ در درجات روحاني و اخلاقي است.مسلک جوانمردي و فتوت در پيش از اسلام در ايران در بسياري از افکار مانويان راه يافته است. اساس تعليمات ماني برانداختن امتيازات طبقاتي و نژادي بوده و به همين جهت برتري را در ترقي فکري و ارتقاءِ معنوي قرار داده و اين همان کاري است که پس از آن صوفيه ايران کرده اند بدين معني که همه افراد با هم برابرند مگر آنکه از را ه عبادت درجه بالاتر بدست آورند.
دين ماني در ايران پناهگاه کساني بوده است که از اختلافات طبقاتي و امتيازات نژادي نگران بودند. در اروپاي شرقي نيز آيين مانوي براي مردم رنج ديده و ناکام و محروم و براي دلداري در برابر بيدادگريها و ناگواريهاي جهان مادي و تسليت خاطر جاوداني بوده است. بهمين جهت بيشتر مردم ستم کشيده و زيردستان به آن مي گرويده اند.486
وسعت انتشار آيين ماني در بين مستمندان، و عکس العملي که اين تعليم در حوز? روحانيان با آن مواجه شد حاکي از آنست که نوعي کشمکش طبقاتي بايد با انتشار آن همراه شده باشد.487
دين مسيح براي بار اول در جهان غرب مدعي شده بود که خوشا بحال درويشان و بي چيزان، زيرا ملکوت آسمان از آن ايشان است. مسيح از بردگان و موجودات ناقص و طبقات محروم دفاع مي کرد و اين کار را او در جامعه يي آغاز نموده بود که ثروت و زيبايي و دليري و بي رحمي بارزترين صفات انساني شمرده مي شد.488
مسيحيت از اول دين محبت بود و خود عيسي مسيح (ع) ملاطفت مخصوصي به کسانيکه در زحمت بودند نشان داد. مسيحيان هرگز به وسيله استفاده هاي مادي ديگران را به دخول در کليسا تشويق نمي نمودند. در کمک به بي ايمانان يگانه مقصودشان رفع احتياج آنان بود، ولي يقيناً محبت و مرحمتي که نسبت به مريضان و محتاجان غير مسيحي نشان مي دادند بسياري را به کليسا جلب مي نمود.489
دين مسيح در ميان طبقه نيازمند و بردگان آن امپراتوري رو به افزوني بوده و در برابر آن ها طبقه ي اشراف نگران طغيان آنها بودند.490
نگارنده بر اين باور است که دفاع از طبقات محروم در مانويت و مسيحيت به طور کاملاً واضح وجود داشت.
در کيش مسيحيت مال اندوزي و دولتمندي سدي است که انسان به سختي مي توانست با داشتن ثروت به ملکوت آسمان داخل شود. عيسي (ع) و ماني همواره پيروان خود را در کمک به فقرا توصيه مي نمودند و ازمال اندوزي مردم را برحذر مي داشتند و بيان مي نمودند که مال خود را به فقرا بدهيد تا در آسمان گنجي داشته باشيد. در بيانات عيسي (ع) دربار? مال اندوزي بيان فرموده که گذشتن شتر از سوراخ آسانتر است از دخول شخص دولتمندي در ملکوت خدا. پس مي توان نتيجه گرفت که اديان مانويت و مسيحيت پناهگاه و مدافع طبقات محروم جامعه بودند.
6-5-3. مبلغين مانوي و مسيحي و اختلافات ميان آنها :
مبلغين در کيش مانويت براي تبليغ دين خود “در ميان پيروان اديان گوناگون” به زبان آنها سخن مي گفتند و نوشته هايشان را به زبان آنها مي نوشتند و از عناصر هنري براي ابزار تبليغ خود قرار دادند.491
مانويها به کساني که به سوي نظامشان وسوسه مي شد قول مي دادند که جوابهاي قانع کننده اي به پيچيده ترين مسائل بدهند و مسيحيت را در وهل? اول به خاطر تحميل کردن عقايد و دستوري به کساني که به آن روي مي آورند، مورد انتقاد قرار مي دادند و از طرف ديگر روش خود را که عبارت از تحميل نکردن دينشان به هيچ کس مگر با دليل و برهان، مي ستودند.
اسلاف ماني مانند باسليدس، مرقيون و ابن ديصان همگي نوعي از عرفان را تکامل بخشيدند که براي مسيحيت لفافي از جنس بينش ثنوي ايراني فراهم مي آورد. با اين تفاوت که اين سه عارف خود را مسيحي مي دانستند و در محدود? مسيحيت نيز باقي ماندند. هدف اين افراد آشکارترين ساختن مسيحيت بود نه ارائه يک مذهب جديد. آنان در حقيقت شارح و صلاحگر دين مسيح بودند.492
هر مرد مانوي سخنران و خطيبي خستگي ناپذير بود که بايد هميشه و همه جا مردم را به بيداري و رهايش دعوت کند؛ هر عضو (برگزيده) اين جامعه رهرو و ره نشين سرگرداني است که آنچنانکه به وي دستور

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه رایگان درمورد اعتبار اسنادی، حل و فصل اختلافات، قانون حاکم، روابط تجاری Next Entries پایان نامه رایگان درمورد اعتبار اسنادی، ضمانت نامه بانکی، اسناد تجاری، حق الزحمه