دانلود پایان نامه درباره کتاب مقدس، جهان اسلام

دانلود پایان نامه ارشد

ن بزرگ بر مانويت و مسيحيت مي پردازد. نتيجه گيري و پيوست ها و فهرست منابع و مآخذ هم در پايان پژوهش قرار مي گيرد.
1-9. نقد و بررسي منابع و مآخذ تحقيق :
در ارتباط با موضوع پژوهش حاضر ، نوشتارهايي توسط محققين ايراني و خارجي در سالهاي اخير نگاشته شده که ( نگارنده ) منابع و مآخذ زيادي را مورد بررسي قرار داده از جمله منابع يوناني ، رومي ، يهودي و عربي ازآن دسته هستند. از ترجمه هاي آثار مانوي و متون مسيحي و کتبيه هاي ايران باستان نيز در اين پژوهش مورد استفاده قرار گرفته است .
1. قرآن کريم
تاريخ مسيحيت به خوبي گواهي مي دهد که مسيحيان تا چه اندازه بعد از حضرت مسيح (ع) درباره او و مسأله توحيد اختلاف کردند. و بعضي گفتند: او خداست که به زمين نازل شده است و بعضي ديگرگفتند او يکي از سه ذات مقدس است (خداي پدر، خداي پسر و روح القدس). در پاسخ به اين اعتقادات در قرآن کريم در سوره حضرت مريم فرموده اند از چگونگي دميدن روح در مريم (س) و مراحل وحي و متولد شدن حضرت عيسي (ع) و سخنان او در گهواره را بيان کرده اند. در قرآن آمده که عيسي (ع) خود را بنده خاص خدا معرفي مي کند که خداوند کتاب آسماني و شرق نبوت را به او عطا نموده است. خداوند در کتاب قرآن مي فرمايد: هرگز نشايد که فرزندي اتخاذ کند،وي منزه از آن است. و بعضي از طوايف مسيح (ع) را به دليل کفر و جهل، عيسي را خدا معرفي کرده اند و يا بعضي پسر خدا خوانده اند اين مردم کافر واي بر آنها از حضورشان در روز بزرگ قيامت.
2. الفهرست : محمد بن اسحاق ابن النديم
اين کتاب برگرفته از علوم پيشينيان، و سير تکامل بشر است که نهضتهاي علمي در آن جلوه گر بوده است. و بزرگترين اثر کتاب شناختي در حوزه تمدن اسلامي از قرن اول تا قرن چهارم هجري است. اثري يکتا و منحصر به فرد که در آن آثار زيادي از دوره هاي باستاني ديده مي شود. در اين کتاب مهمترين آگاهي را درباره صابئين و بخصوص مانويان و مزدکي ها و خرمي ها و ديگرمذاهب هند و چين را به خواننده ارائه مي کند. ابن نديم در اين اثر در مورد مانويت از مسائلي چون کودکي و نوجواني ماني، وحي ماني، اعتقادات و چگونگي مرگ ماني را بيان مي دارد و آثار ماني را نام برده است و در اين کتاب نام بعضي از آثار ماني ديده مي شود که در هيچ کتاب ديگري بيان نشده است. مورخان و نويسندگان صاحب اثر در بخش مانويت بيشتر مطالب خود را از کتاب الفهرست ابن النديم بهره جسته اند.
3. انجيل برنابا : برگردان حيدر قلي سردار کابلي
کتاب انجيل برنابا منسوب به برنابا که از مسيحيان عصر رسولان شمرده شده است توسط سردار کابلي ترجمه شده است. شواهد تاريخي از قدمت اين انجيل خبر مي دهند. اين کتاب شامل سخنان حضرت عيسي (ع) و تعاليم به شاگردان و پيروان او، موعظه ها و اندرزهاي عيسي (ع) را بيان نموده است. البته نام برنابا در کتاب اعمال رسولان و در رسالات پولس نيز آمده است. در اين انجيل دو ويژگي برجسته ي تصريح به اصل توحيد و ذکر نام پيامبر اسلام است. در اين انجيل که داراي 222 باب است بارها بر يگانگي خداوند تصريح شده است و الوهيت حضرت مسيح نيز به شدت انکار شده است.
4. آثار الباقيه : ابوريحان بيروني
ابوريحان در اين کتاب، مبدأ تاريخ ها و گاه شماري اقوام مختلف را مورد بحث و بررسي قرار داده است. از جمله اين اقوام ـ ايراني ها ـ يوناني ها ـ يهودي ها و مسيحي ها عرب هاي زمان جاهليت و عرب هاي مسلمان نام برده و درباره اعياد هر يک به تفصيل سخن گفته است. در اين کتاب به عملکرد ماني و چگونگي به قتل رسيدن او و نام اعياد در مانويت و مسيحيت را عنوان کرده است. اين کتاب را مي توان نوعي تاريخ اديان دانست.
5. زبور مانوي: برگردان از ابوالقاسم اسماعيل پور
زبور مانوي يکي از آثار ادبي، آئيني و عرفاني روزگار ساساني است که نخست به زبان سرياني سروده شده و آنگاه به زبان هاي ديگر از جمله يوناني و قبطي و انگليسي ترجمه شده است و ترجمه انگليسي آن مبناي برگردان فارسي توسط ابوالقاسم اسماعيل پور قرار گرفته است. زبور مانوي سرود? ماني و عارفان مانوي است. اطلاعات پيرامون جشن بِما، ماني، عيسي مسيح، ستايش ايزدان و ايزد بانوان مانوي مانند پدر بزرگي يا زروان، انسان قديم هرمزد بغ، نبرد نور و ظلمت، اسطوره آفرينش، دور آميختگي نور و ظلمت و پايان جهان را در بردارد. بنا به پيشگفتار مترجم نوشته هاي مانوي و بلند پايگان مانوي جزو گنجينه هاي ادبي جهان به شمار مي رود. کتاب “زبور مانوي” شامل پنج بخش به نام هاي “مزامير بما”، “مزامير براي عيسي”، “مزامير هراکليدس”، “مزامير توماس” و “مزامير پراکنده” است.
6. کتاب مقدس يا عهدين
يکي از مهمترين اعتقادات مسيحيان اعتقاد به کتاب مقدس يا عهدين مي باشد. آنان معتقد هستند که اين کتاب نوشته عيسي مسيح (ع) نيست، اما به دليل عنايت روح القدس از تحريف و انحراف به دور است و تمامي آن کلام خدا و مقدس مي باشد. کتاب مقدس تنها منبع معتبر مسيحيان براي اعتقادات و باورهايشان مي باشد که مطالعه دقيق اين کتب ما را به شناخت بدعت هاي مسيحيان و تناقض هاي اين دين نزديکتر مي کند. اين کتاب شامل دو بخش عهد جديد و عهد عتيق است که عهد جديد مشتمل بر 14 انجيل و يک کتاب به نام اعمال رسولان و نامه هاي پولس و چند نامه ديگر و مکاشفه يوحنا است. انجيل متي، لوقا و مرقس از اين جهت هم نوا مي گويند که حال و هواي اين سه انجيل با يکتاپرستي و توحيد بيشتر سازگار است. انجيل متي شامل چندموعظه اساسي و مسائل جزئي زيادي مانند مثال هاي خاص عيسي را بيان مي کند. انجيل مرقس کوتاه ترين انجيل است. در اين انجيل تعليمات عيسي را کمتر ذکر کرده است و بيشتر به معجزات عيسي (ع) پرداخته است. تمامي مطالب انجيل مرقس در انجيل متي و لوقا ذکر شده است. البته توضيح در انجيل مرقس مفصل تر است. انجيل لوقا که آخرين انجيل از انجيل هاي هم نوا (متي، مرقس، لوقا) نوشته شخصي است که پولس او را پزشک محبوب مي نامد. مسيح در انجيل لوقا مهربان و نجات دهنده جهان است. از ديگر ويژگي ها اين انجيل متي ماجراهاي قبل و بعد از ولادت حضرت مسيح (ع) است. سبک نگارش لوقا ادبي تر و شيواتراز کتب ديگر است. انجيل لوقا به مواردي توجه مي کند که ديگر انجيل ها توجه نمي کنند مواردي مثل غير يهوديان و زنان و گناهکاران و مسئله فقر و ثروت.
7. ملل و النحل : محمد بن عبدالکريم شهرستاني
اين کتاب ارزشمند از شهرستاني در معرفي دينها و فرقه ها است. شهرستاني در اين کتاب، که مشهورترين اثر اوست، عقايد آيينها و نحله هاي مختلف را به شيوه اي سنجيده گزارش کرده است. الملل اثري بديع و پر نفوذ بود و در حوز? اديان و عقايد دانشنامه اي واقعي به شمار مي رفت که از آثار مشابه پيشين رويکرد عيني تري داشت. شهرستاني انسانها را به دو گروه تقسيم کرده است: پيروان اديان داراي کتاب مانند يهوديان، مسيحيان، مسلمانان، زردشتيان، مانويان و پيروان عقايد خود سرانه نظير فيلسوفان، دهريان، صابئين و بت پرستان و برهمنان. گروه نخست يعني اهل ديانات، کساني اند که از کتابهاي منُزَل و مياني (تورات، اناجيل، قرآن) يا آثاري مانند کتابهاي ماني و اوستا و امثال آنها پيروي مي کنند. گروه دوم يا اهل اهوا، به جاي آنکه اعتقاد خويش را از مرجعي گرفته باشد، به باورهاي بشري و ميل و هواي شخصي تکيه دارند و به خود آرايي دچارند. او در هر فصل و بخش از اين کتاب به تدريج از مباحث کلي تر و عام به طرف مباحث جزئي و خاص پيش رفته است. بخصوص به گسترش مانويت در جهان پرداخته و به پيشرفت و موفقيت مبلغين آيين مانوي اشاره نموده است.
8. ايران در زمان ساسانيان : آرتور کريستن سن
ايران در زمان ساسانيان اثر آرتور کريستن سن شامل تاريخ سياسي و مدني عصر ساساني است که تاريخ سياسي موضوع اصلي اين کتاب را تشکيل داده است. تنها ايرادي که برخي از محققين به کار مؤلف مورد نظر آورده اند، شکل تلفظ نکات و عبارات پهلوي است که در بين محققين در طرز بيان آن اختلاف وجود دارد.
9. تاريخ کليساي قديم در امپراتوري روم و ايران : ويليام مک الوي ميلر
تاريخ کليساي قديم در امپراتوري روم و ايران اثر ويليام مک الوي ميلر که تحقيقي است درباره ي تاريخ و سرگذشت کليسا از زمان ظهور تا قرن چهارم ميلادي در قلمرو ايران و روم است، که نام کليساها و شوراها در آن بيان شده است. نويسنده در اين کتاب به طور کاملاً آشکار به جانبداري و طرفداري از مسيحيان پرداخته است.
10. شهرهاي ايران در روزگار پارتيان و ساسانيان : نينا ويکتوريا پيگولوسکايا
شهرهاي ايران اثر ويکتوريا پيگولوسکايا در اين کتاب به سبب شناسايي منابع سرياني و دوره ي نخستين شاهان ساساني بسيار ارزشمند است. اطلاعات خوبي در مورد وضعيت نسطوريان به خواننده منتقل مي نمايد، که علت آن منابع سرياني عصر ساساني است.
11. انتقال علوم يوناني به جهان عربي : دليسي اوليري
انتقال علوم يوناني به جهان عربي اثر دليسي اوليري کتابي است که چگونگي انتقال علوم يوناني را به عالم اسلام بررسي کرده است. نويسنده ي اين کتاب نيز به مناسبات فرهنگي و سياسي در عصر ساسانيان بين ايران و روم مي پردازد. اين اثر اطلاعات ارزنده اي راجع به دو فرقه نسطوريان و يعقوبيان در دوره ساساني ارائه مي دهد.
12. تاريخ ساسانيان : شاهپور شهبازي
تاريخ ساسانيان شاپور شهبازي از جمله آثاري است که به تاريخ ساسانيان پرداخته است. ويژگي اين کتاب ترجمه بخش ساسانيان تاريخ طبري و مقايس? آن با تاريخ بلعمي است. مؤلف اين کتاب وقايع دوره ساساني را با ديد انتقادي و تحليلي بررسي نموده است. اين کتاب به دليل کثرت منابعي که در آن بکار برده ارزشمند و بي نظير است.
13. تاريخ علوم عقلي در تمدن اسلامي تا اواسط قرن پنجم : ذبيح الله صفا
تاريخ علوم عقلي در تمدن اسلامي تا اواسط قرن پنجم اثر ذبيح الله صفا کتابي است که به بيان فعاليت هاي فرهنگي دانشمندان سرياني و مراکز علمي سرياني و ايران، و نقش نسطوريان ايراني در انتقال علوم عقلي يوناني پس از مهاجرتشان از روم به ايران بعد از فضاي مناسبي که توسط شاهان ساساني فراهم گشت و به نقش آنان در انتقال علوم عقلي از ايران به جهان اسلام مي پردازد. اين اثر اسامي دانشمندان سرياني و ايراني را بيان نموده که اطلاعات ارزشمندي را به خواننده منتقل مي کند، بسيار حائز اهميت است.

فصل دوم :
شکل گيري وظهور مانويت

بخش اول : 2-1 . سرگذشت ماني ومقام رسالت
2-1-1. سرگذشت ماني :
پس از انقراض سلسله اشکاني ،بسياري از اعضاء خانواده سلطنتي به شهرها و نقاط دوردست ايران بزرگ مسافرت کرده وپراکنده شدند،از آن جمله پدر ومادر ماني بودند که شهر بابل مهاجرت نمودند،هنوز خاندان اشکاني برقسمت اعظم ايران حکومت داشتند که ماني به دنيا آمد و در يک محيط مرفه ومعين به زندگي مشغول شد،بعضي مورخان عقيده دارند که ماني نقص عضو داشت و به سبب همين نقص مورد توجه و التفات فراوان مادرش (مريم) قرار گرفته بود که مي کوشيد جگرگوشه اش با فراگيري معلومات متداول زمان در راه علم کوشا شود.
ماني 8 ساله بود که اشکانيان به دست اردشير ساساني منقرض شدند و آوارگي ماني شروع شد خانواده ماني به بابل رفته ودرقريه ئي نزديک ايالت (ميشان) مسکن گزيدند.طوايف مغتسله که يکي از فرق گنوستيک بشمار مي رفتند نواحي حاصلخيز دجله و فرات سکونت داشتند،پاتک پدر ماني مردي جستجوگر و پريشان خاطر بود،زيرا هنوز که با واسطه زندگي رسيده بود،ملجأ روحي و پناهگاه فکري نداشت و مي خواست در بين مذاهب متداول حقيقت را بيابد وبه آن ملتجي شود،طبعا طرز فکر و تربيت پدر در ماني موثر واقع مي شد و او هم مي خواست بدعتي در مذاهب بوجود آورد.1
بنابر گزارش ابن نديم،ماني از کودکي همراه پدرش که به فرقه مغتسله پيوسته بود،با آموزه هاي مذهبي و جهان بيني عارفانه آشنا شده به زندگي پرهيزگارانه و ترک علايق دنيوي خو گرفته بود.
2-1-2. ماني ومقام رسالت :
ماني مدعي است که مقام رسالت پيام هاي ديني خود را از يک ميانجي الهي موسوم به توم” دريافت کرده است.واژ? “توم” به زبان هاي سامي است به معني

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه درباره سلسله مراتب، روم باستان، شاپور اول Next Entries دانلود پایان نامه درباره انسان کامل