دانلود پایان نامه درباره کتاب مقدس، آخرالزمان

دانلود پایان نامه ارشد

ولي در مسيحيت سبک ساخت کليسا برگرفته از آيين مهرپرستي است که در ايران رواج داشت و بعدها در اروپا انتشار يافت. در معابد مانوي همچون مسيحيت داراي رهبراني بود که مديريت مي نمودند. در مکانهاي عبادي مانويان و مسيحيان انجام اعمال ديني صورت مي گرفت. در اين مکانها مانويان و مسيحيان به برآورده ساختن نيازهاي روحاني و معنوي پيروان خود مشغول بودند. و اعمالي چون صدقه گرفتن و برگزاري مراسم هاي ويژه در هر دو آئين صورت مي گرفته است. نقش زنان در مانويت و مسيحيت به وضوح ديده مي شود و زنان در فعاليتهاي مذهبي نقش مهمي داشتند.
6-4-2. آيين تطهير و موعظه ها در مانويت و مسيحيت:
روح پس از مرگ، هنگام صعود به حجله گاه نور، در آب مقدس منجي تطهير خواهد. اين آيين تطهير، همزمان با صعود به سوي منجي انجام مي شود. بنابراين صعود، تطهير در آب مقدس و ورود به حجله نور، يک نظام پيچيده ارتباطي است، به اين معني که آداب طهارت تا آنجا که تصورات اسطوره اي با آيين نيايش منطبق بود، هنگام مرگ برگزيده انجام مي شد. قدر مسلم اين است که اين حلقه عقايد، يعني وجود رابطه اي بنيادي بين صعود روح، تطهير و غسل و ورود به حجل? نور در مسيحيت و عرفان و مانويت موجود است.450
هم? مسيحيان قديم براي مؤمناني که با آرامش و پيوند با کليسا از دنيا مي رفتند دعا، صدقه و قرباني تقديم مي داشتند، با اطمينان به اينکه با اين دعاها آن ها ياري مي شوند و به آرامش مي رسند.451
نگارنده بر اين باور است که در مسيحيت آيين تطهير وجود داشت که با غسل و تطهير و صعود روح مانند زنجير به هم متصل و مربوطند. در مسيحيت انسان پس از مرگ روح او به آسمان صعود مي نمايد و اگر پرهيزگار باشد در بهشت نور قرار خواهد گرفت. در مانويت نيز غسل و تطهير وجود داشت که با اين اعمال به اصل وجودي اين آيين يعني نور مي رسد. پس مسئله تطهير در هر دو آيين که هدف رسيدن به بهشت نور است انجام مي گرفت.
نگارنده بر اين باور است که ماني به شاگردان و پيروان خود موعظه هاي زيادي نموده است از جمله نيازردن حيوانات، گياه خواري کردن، اعمال نيک انجام دادن و امثال اين اعمال را همواره بر آنها تأکيد مي نمود.
درکتاب مواعظ از کتابهاي مهم مانوي که نيايش ها، سرودها و دعاها و مناجات و موعظه ها ماني در آن و به زبان قبطي نوشته شده است.
موعظه ها و اندرزهاي مسيح (ع) در انجيل يوحنا آمده است.452
کتب مقدسه در روزهاي يکشنبه بين مسيحيان قرائت مي شد و دعا و موعظه در آن برقرار بود. و گروهي براي شنيدن وعظ جمع مي شدند و گاهي هم با زدن دست قدرداني خود را اظهار مي داشتند.453
نگارنده بر اين باور است که عيسي (ع) موعظه هاي فراوان به شاگردان و مردم مي نمود. از جمله نيکي کردن به همسايه، نيازردن حيوانات، ريا نکردن در نماز و صدقه و کمک به بينوايان و امثال اين موعظه ها را انجام مي داد. در هر دو آيين مانويت و مسيحيت موعظه ها از سوي ماني و مسيح (ع) صورت مي گرفته است، که سعي در ارشاد کردن مردم به اعمال خوب و نور، جلوگيري از اعمال ناپسند و ظلماني مي نمودند که همه اين تلاشها هدف آن تقرب جستن به خداي متعال بود.
6-4-3. جهان بيني در کيش مانويت و مسيحيت:
جهان بيني در محيطي يهودي پديد آمده بود و فلسفه اوليه آن به مفروضات جهان بيني عبراني اتکا داشت جهان بيني ها از اينرو بوجود مي آيند که آدميان اغلب به طور غريزي نياز دارند جايگاه مادي و معنوي خود را در جهان هستي بدانند.454
نگارنده بر اين باور است که در کيش مانويت همچون کيش گنوسي داراي بد بيني عميق و يکسونگر به عالم هستي است. در مقابل مسيحيت نسبت به دنيا با ديد خوب نگاه نموده و بارها پيامبر عيسي مسيح (ع) به پيروان خود تأکيد نموده که اين دنيا و هم? آفريده هاي خداوند براي هدفي آفريده شده اند پس با نگاهي عميق و خوب به دنيا بنگريد و از بديها و ظلمتها دوري کنيد.
6-4-4. گراميداشت روزهاي هفته در مانويت و مسيحيت:
در کيش مانويت روزهاي يکشنبه هم? مانويان و روزهاي دوشنبه را خواص مانويان، به امر ماني گرامي مي دارند.455
مسيحيان نخستين، روزهاي چهارشنبه و جمعه را نيز، به ملاحظه خيانت يهوداي اصخر يوطي به عيسي و مصلوب کردن عيسي، به سوگواري، روزه داري و توبه اختصاص داده بودند.جمع آوري پول نيز در اين مجالس بعمل آمده تا بر حسب لزوم بين فقرا تقسيم گردد. در اين مجالس مسيحيان سرود هم مي خواندند. علت اينکه در روز يکشنبه گرد هم جمع مي شدند اين بود که به عقيده مسيحيان اولين روزي است که خدا در آن تاريکي و عنصر را مبدل نموده و دنيا را ساخت و منجي مسيحيان عيسي مسيح در همان روز از مردگان قيام فرمود. 456
نگارنده بر اين باور است که مسيحيان زمان اول اغلب براي دعا و عبادت گرد هم جمع مي شدند. اين مجالس اغلب روز يکشنبه انجام مي شد و در اين مجالس مسيحيان اهميت زيادي به خواندن کتاب مقدس و تعليم و دعا مي دادند. در مانويت که به تقليد از مسيحيت صورت گرفته است و روز دوشنبه مانويان گردهم مي آيند و مراسم اعتراف به گناهان و توبه را انجام مي دهند. اعتقاد دارند که ماني در آن روز به زمين آمده و باعث بخشش گناهکاران مي شود. تنها تفاوت اين آيين با مسيحيت درمورد گردهمايي پيروان در اين بود که مسيحيت روز يکشنبه گرد هم مي آمدند و مانويان روز دوشنبه.
6-4-5. پايان جهان و داوران در واپسين روزها در کيش مانويت و مسيحيت:
پايان جهان از نظر ماني، جهان با يک آتش سوزي عظيم به پايان مي رسد که 1468 سال يعني يک سال خورشيدي ادامه مي يابد. به اين دوره روان هاي پالوده شده به شکل نورها مي شوند و به بهشت نور مي روند و روان هاي آلوده به همراه شياطين، ماده و تاريکي به توده هاي بي شکل تقسيم مي شوند و در قعر گودالي محبوس مي گردند که بر فراز آن سنگي به عظمت جهان قرار دارد. بدين ترتيب جهان شناسي ماني به پايان مي رسد.457
با گذشت زمان جهان به دوران شرارت و تبه کاري باز خواهد گشت و دجال پديدار خواهد شد. در شاپورگان، که شرح فرجام شناختي آن از اين جا آغاز مي شود، پيامبران دروغين نقش دجال را بر عهده دارند و پس از آن عيساي درخشان، رهايي بخشي کيهاني که پدر روشني وي را در سومين فراخواني پديد آورده بود ظهور خواهد کرد.458
منظور حضرت عيسي (ع) از نزديک بودن پايان دنيا پس از تعميد عيسي توسط يحيي، به معناي نزديک بودن آخرت براي ستمکاران، بدکاران، گناه کاران و حاکم هاي ستمگر بوده است.459
پايان جهان در کيش مسيحيت، يک منجي ظهور خواهد کرد. مسيح پس از ويراني و آتش سورزي خواهد آمد. در دين مسيح خبر از آمدن موجود منفي و ويرانگري به نام دجال است. کتب مقدس دين مسيح از متي گرفته تا مکاشفه يوحنا، در موارد بسياري به حادث? آخر جهان اشاره مي کند و آن را نويد و بشارتي براي پيروان راستين دين و مؤمنان مي داند و به عقيد? پيروان اين دين، در رستاخيز مسيح بار ديگر رجعت مي کند و همه دشمنان خود و دين خدا را نابود مي کند. او مي آيد با آتش جهاني هم? انسانها را پاک کند و غسل تعميدي با اين آتش دهد.460
مسيح پيروزمندانه در پايان جهان به عنوان داور هم? انسانها و فرشتگان دوباره خواهد آمد. اين همان رجعت و داوري است که مسيح بسياري از اوقات با حواريون خود دربار? آن سخن مي گفت.461
گنوسيها مي گويند: عيسي شيطان را از اين جهان رانده و در دايره آتش سياه به زنجير کشيده است. شيطان ظاهراً شکست خورده ولي هنوز وجود دارد و او در آخرالزمان فرزندي از زني ناپاک بوجود خواهد آورد که دشمن عيسي اوست و دجال نام دارد.
وي پس از آنکه بوجود آمد، عناصر زند? جهان را هم فرو خواهد ريخت و طوفانهاي عظيم خواهد شد، اما بالأخره عيسي پيروز خواهد شد و شيطان از بين مي رود.462
در اعتقادات مانويها، در واپسين روز که فرا رسد، عيسي، داور، رسماً بر فراز جايگاه بما، که در مرکز کيهان برپا خواهد شد، چنانکه بولس خبر داده، به تخت خواهد نشست. ما همگي بايد در دادگاه (بما) مسيح حضور يابيم و در اين دادگاه، ماني روانهاي وفادار را همراهي خواهد کرد و آن روانها در سمت راست جاي خواهند گرفت، چنانکه بره ها در آن حکايت تمثيلي جاي گرفته اند. آنگاه جهان روشني براي بازگشت ابدي اين برگزيدگان گشوده خواهد شد.
ماني تنها استاد “معرفت نهايي” وکيل دعاوي در روز داوري روان را همراهي کند. ماني واقعاً صرف بشريت است. ضمناً تجسم آينده اي از “بشريت” است که در آن روانهاي خدايي درگير پيکار خواهند شد.
مسيح کمال مطلوب بشريت رنجديده بود و با چهر? پرشکوه “روشني” خويش نمي توانست در واقع سرنوشت کوتاه مدت اسارت انسان را در ماده تجربه کند.463
نگارنده بر اين باور است که مسيحيان معتقدند که عيسي (ع) در واپسين روزها به دنيا باز خواهد گشت و به عنوان منجي ياد شده است که در آن روزها گناهان مسيحيان را بر گردن گرفته و به عنوان يکي از داورهاي واپسين روزها يادآور شده است که به واسطه عيسي مسيحيان که توبه کرده اند و پرهيزگاران و رستگاران و مؤمنين مسيحي به بهشت برين وارد مي شوند.
نگارنده بر اين باور است که مانويت مانند مسيحيت جهان را پاياني است که سرانجام ظلم و شيطان از بين مي رود و شخصيتي به نام دجال که دشمن خوبيها، و به پيامبر دروغين شهرت دارد توسط عيساي درخشان در مانويت و عيسي (ع) در مسيحيت، از بين مي رود و خوبي و نور پيروز مي شود. در مانويت از عيسي به عنوان داور ياد آور شده است که به عنوان منجي در آثار مانويان آمده است و همان نقشي را ايفا مي کند که در مسيحيت از حضرت عيسي (ع) عنوان شده است.
6-4-6. اسطوره ها در مانويت و مسيحيت:
موضوع احساس و نجات انسان اوليه اساس اسطوره مانوي است. انسان اوليه نجات دهنده است. اما در عين حال خود به نجات يافتن محتاج است و اين مفهوم عرفاني “نجات يافته” است.464
اساطير مانوي که آفريده شخص ماني بود، اساطير مانوي و تقريباً داراي ويژگي استعاري است. اساطير مانوي به منظور تصوير کردن حقايقي درباره نمايش هستي اعم از کيهان بزرگ و کيهان کوچک است و در اين راه از تصاويري نيرومندي ياري مي جويد که بيشتر آنها از ميراث اساطير روايات کهن سرچشمه گرفته اند و از شخصيت هاي ايزدي اعم از فرشته ياد بود که تا حدي تخيل عامه با آن آشناست بهره گرفته است.465
نگارنده بر اين باور است که نمونه ديوها در اساطير مانوي و از جمله ديو آز است که ماني از ديو زرتشت بهره گرفته است.
اسطوره هايي که به تعليم ماني صورت معرفت رمزي مي دهد مشتمل بر تمثيل آدم نخستين و سقوط و رهايي اوست که گه گاه نقل داستانش رنگ شاعرانه دارد.466
در اسطوره هاي مانوي انسان از نسل گهمرد و مرديانه و فرزندان آن به شمار مي آيند.467
اسطوره ماني جهان را حاصل آميزش دو اصل روشني و تاريکي (روح و ماده) يا خير و شر مي داند.468
اسطوره ي کيومرث، يک اسطوره ايراني است که اين واژه در زبان پهلوي به معناي زندگي ميرند، برخي آن را زنده فاني و برخي ديگر زنده ميرا ترجمه کرده اند. وي نخستين انسان است. در مسيحيت نخستين مسيح قرباني شده براي پايدار ماندن زندگي بشر شمرده مي شود. گيه مشيا يعني مسيح گيتي و در معناي نمادين اش گاو- مهر؛ گاوي که با قرباني شدنش، گياه زندگي از بدنش مي رويد. او همان مسيح زميني و ايزد بانوي مهر، همان مسيح آسماني است همگوني کيومرث در اسطوره ميترايي با حضرت مسيح را مي بينيم که چليپا (صليب) نماد خورشيد است و همان گونه که کيومرث جان خود را به خورشيد جانان مي سپارد و روشني خورشيد از او شمرده مي شود. حضرت عيسي پيکرش را به چليپا و روانش را به خدا مي سپارد و آسمان در کنار خدا جا مي گيرد.469
نگارنده بر اين باور است که اسطوره در مانويت و مسيحيت از انسان نخستين شکل گرفته است. در مانويت تصاوير اساطير را از روايات کهن گرفته است، و در مسيحيت انسان نخستين نمونه اش در اسطوره ميترايي ديده مي شود. در اساطير مانويت و مسيحيت نور به عنوان مهمترين مسئله ياد شده است و انسان نجات دهنده يا منجي در اين اسطوره ها نقش مهمي ايفا مي کند با اين تفاوت که نام انسان در اسطوره مسيحيت و مانويت متفاوت است.
6-4-7. حضرت آدم در کيش مانويت و مسيحيت:
نگارنده بر اين باور است که حضرت آدم هم در کيش

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه رایگان درمورد اعتبار اسنادی، آنسیترال، اصل استقلال، ایالات متحده Next Entries پایان نامه رایگان درمورد اعتبار اسنادی، حل و فصل اختلافات، قانون حاکم، روابط تجاری