دانلود پایان نامه درباره کاربید، نانولوله، سیلیسیم

دانلود پایان نامه ارشد

پیوند نانولوله سیلیسیم کاربید در لایه اول……………………………………………………………………………………………………………………………..24

جدول 2-2 پارامترهای طول پیوند و زاویه پیوند نانولوله سیلیسیم کاربید در لایه سوم…………………………………………………………………………………………………………………………….27

جدول 2-3 پارامترهای طول پیوند و زاویه پیوند نانولوله سیلیسیم کاربید در لایه پنجم……………………………………………………………………………………………………………………………28

جدول 2-4 پارامترهای طول پیوند و زاویه پیوند نانولوله سیلیسیم کاربید در لایه هفتم…………………………………………………………………………………………………………………………..30

جدول2-5 پارامترهای NMR هسته های SiوC نانولوله آرمچیر (4و4) سیلیسیم کاربید مربوط به جایگزینی اتمAl،PوAl-P در لایه اول……………………………………………………………………………….35

جدول2-6 پارامترهای NMR هسته های SiوC نانولوله آرمچیر (4و4)سیلیسیم کاربید مربوط به جایگزینی اتمAl،PوAl-P در لایه سوم…………………………………………………………………………41

جدول2-7 پارامترهای NMR هسته های SiوC نانولوله آرمچیر (4و4)سیلیسیم کاربید مربوط به جایگزینی اتمAl،PوAl-P در لایه پنجم………………………………………………………………………..49

جدول2-8 پارامترهای NMR هسته های SiوC نانولوله آرمچیر (4و4)سیلیسیم کاربید مربوط به جایگزینی اتمAl،PوAl-P در لایه هفتم…………………………………………………………………………55

جدول2-9 پارامترهای NQRهسته های C سیلیسیم کاربید در لایه اول…………………………. 58
جدول2-10 پارامترهای NQRهسته های C سیلیسیم کاربید در لایه سوم…………………….58
جدول2-11 پارامترهای NQRهسته هایC سیلیسیم کاربید در لایه پنجم……………………….60
جدول2-12 پارامترهای NQRهسته هایC سیلیسیم کاربید در لایه هفتم………………………..61
جدول2-13 توصیف گرهای مولکولی کوانتومی در ساختار (4و4)آرمچیر نانولوله
سیلیسیم کاربید در لایه اول……………………………………………………………………………………78
جدول2-14- توصیف گرهای مولکولی کوانتومی در ساختار (4و4) آرمچیر نانولوله سیلیسیم کاربید در لایه سوم………………………………………………………………………80
جدول2-15- توصیف گرهای مولکولی کوانتومی در ساختار (4و4) آرمچیر نانولوله سیلیسیم کاربید در لایه پنجم……………………………………………………………………..82
جدول2-16- توصیف گرهای مولکولی کوانتومی در ساختار (4و4) آرمچیر نانولوله سیلیسیم کاربید در لایه هفتم……………………………………………………………………84
جدول 3-1 پارامترهای طول پیوند و زاویه پیوند نانولوله سیلیسیم کاربید در لایه اول……………………………………………………………………………………………………………………91

جدول 3-2 پارامترهای طول پیوند و زاویه پیوند نانولوله سیلیسیم کاربید در لایه دوم……………………………………………………………………………………………………………..93

جدول 3-3 پارامترهای طول پیوند و زاویه پیوند نانولوله سیلیسیم کاربید در لایه سوم…………………………………………………………………………………………………………….95

جدول 3-4 پارامترهای طول پیوند و زاویه پیوند نانولوله سیلیسیم کاربید در لایه چهارم………………………………………………………………………………………………………….97

جدول3-5 پارامترهای NMR هسته های SiوC نانولوله زیگزاگ (0و8) سیلیسیم کاربید مربوط به جایگزینی اتمAL،PوAl-P در لایه اول…………………………………………………102

جدول3-6 پارامترهای NMR هسته های SiوC نانولوله زیگزاگ (0و8) سیلیسیم کاربید مربوط به جایگزینی اتمAL،PوAl-P در لایه دوم……………………………………………106

جدول3-7 پارامترهای NMR هسته های SiوC نانولوله زیگزاگ (0و8) سیلیسیم کاربید مربوط به جایگزینی اتمAL،PوAl-P در لایه سوم………………………………………….112

جدول3-8 پارامترهای NMR هسته های SiوC نانولوله زیگزاگ (0و8) سیلیسیم کاربید مربوط به جایگزینی اتمAL،PوAl-P در لایه چهارم………………………………………..119

جدول3-9 پارامترهای NQRهسته های C سیلیسیم کاربید در لایه اول………………………..
جدول3-10 پارامترهای NQRهسته های C سیلیسیم کاربید در لایه دوم……………………..
121
123
جدول3-11 پارامترهای NQRهسته های C سیلیسیم کاربید در لایه سوم……………………..123
جدول3-12 پارامترهای NQRهسته های C سیلیسیم کاربید در لایه چهارم………………….124
جدول3-13 توصیف گرهای مولکولی کوانتومی در ساختار (0و8)زیگزاگ نانولوله سیلیسیم کاربید در لایه اول………………………………………………………………………………………….139
جدول3- 14توصیف گرهای مولکولی کوانتومی در ساختار (0و8)زیگزاگ نانولوله سیلیسیم کاربید در لایه دوم………………………………………………………………………………………….141
جدول2-23 توصیف گرهای مولکولی کوانتومی در ساختار (0و8) زیگزاگ نانولوله سیلیسیم کاربید در لایه سوم…………………………………………………………………………………………145
جدول2- 24 توصیف گرهای مولکولی کوانتومی در ساختار (0و8)زیگزاگ نانولوله سیلیسیم کاربید در لایه چهارم………………………………………………………………………………………..145
فهرست اشکال
شکل 1-1: اشکال متفاوت مواد با پايه کربن……………………………………………………………..13
شکل 1-2: تصوير گرفته شده TEM که فلورن هايي کپسول شده به صورت نانولوله هاي کربني تک ديواره (SWCNTs) را نشان مي دهد ……………………………………………………………15
شکل 1-3: تصوير TEM از نانولوله کربني دو ديواره که فاصله دو ديواره در عکس TEM nm36/0 مي باشد…………………………………………………………………………………………..15
شکل 1-4:تصویرTEM گرفته شده از نانوپیپاد ..….………………………………………..16

شکل2-1 نمادگذاری ساختار آرمچیر(4و4) نانولوله سیلیسم کاربید……………………………….22
شکل (2-2) مقایسه ساختارهای جایگزین شده ساختار آرمچیر(4و4) نانولوله سیلیسم کاربید در لایه اول الف) مدل جایگزین شده با آلومینیوم، ب) مدل جایگزین شده با فسفر، پ) مدل جایگزین شده با آلومینیوم-فسفر…………………………………………………………………………..23
شکل (2-3) مقایسه ساختارهای جایگزین شده ساختار آرمچیر(4و4) نانولوله سیلیسم کاربید در لایه سوم الف) مدل جایگزین شده با آلومینیوم، ب) ) مدل جایگزین شده با فسفر، پ ) مدل جایگزین شده با آلومینیوم-فسفر…………………………………………………………………………..25
شکل (2-4) مقایسه ساختارهای جایگزین شده ساختار آرمچیر(4و4) نانولوله سیلیسم کاربید در لایه پنجم الف) مدل جایگزین شده با آلومینیوم، ب) ) مدل جایگزین شده با فسفر، پ ) مدل جایگزین شده با آلومینیوم-فسفر…………………………………………………………………………..27
شکل (2-5) مقایسه ساختارهای جایگزین شده ساختار آرمچیر(4و4) نانولوله سیلیسم کاربید در لایه هفتم الف) مدل جایگزین شده با آلومینیوم، ب) ) مدل جایگزین شده با فسفر، پ ) مدل جایگزین شده با آلومینیوم-فسفر…………………………………………………………………………29
شکل(2-6) نمودار پارامترهای پوششی شیمیایی CSI در هستهSi مربوط به جایگزینی اتمAL،PوAl-P در لایه اول……………………………………………………………………………………….33
شکل(2-7) نمودار پارامترهای پوششی شیمیایی CSI در هستهC مربوط به جایگزینی اتمAL،PوAl-P در لایه اول………………………………………………………………………………34

شکل(2-8) نمودار پارامترهای پوششی شیمیایی CSI در هستهC مربوط به جایگزینی اتمAL،PوAl-P در لایه سوم……………………………………………………………………………….40

شکل(2-9) نمودار پارامترهای پوششی شیمیایی CSI در هستهC مربوط به جایگزینی اتمAL،PوAl-P در لایه سوم……………………………………………………………………………..40
شکل(2-10) نمودار پارامترهای پوششی شیمیایی CSI در هستهSi مربوط به جایگزینی اتمAL،PوAl-P در لایه پنجم……………………………………………………………………………..45
شکل(2-11) نمودار پارامترهای پوششی شیمیایی CSI در هستهC مربوط به جایگزینی اتمAL،PوAl-P در لایه پنجم……………………………………………………………………………..45
شکل(2-12) نمودار پارامترهای پوششی شیمیایی CSI در هستهSi مربوط به جایگزینی اتمAL،PوAl-P در لایه هفتم……………………………………………………………………………..51
شکل(2-13) نمودار پارامترهای پوششی شیمیایی CSI در هستهC مربوط به جایگزینی اتمAL،PوAl-P در لایه هفتم……………………………………………………………………………..51
شکل2-14 مقایسه اوربیتال های هومو در مدل آرمچیر (4و4) نانولوله سیلیسیم کاربید در لایه اول الف) خالص، ب) جایگزین شده با اتم آلومینیوم، پ) جایگزین شده با اتم فسفر، ت) جایگزین شده با اتم آلومینیوم-فسفر………………………………………………………………………63
شکل2-15 مقایسه اوربیتال های لومو در مدل آرمچیر (4و4) نانولوله سیلیسیم کاربید در لایه اول الف) خالص، ب) جایگزین شده با اتم آلومینیوم، پ) جایگزین شده با اتم فسفر، ت) جایگزین شده با اتم آلومینیوم-فسفر……………………………………………………………………..65
شکل2-16 مقایسه اوربیتال های هومو در مدل آرمچیر (4و4) نانولوله سیلیسیم کاربید در لایه سوم الف) خالص، ب) جایگزین شده با اتم آلومینیوم، پ) جایگزین شده با اتم فسفر، ت) جایگزین شده با ات

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد درباره حقوق بشر، ارتکاب جرم، زنان و دختران Next Entries دانلود پایان نامه درباره فناوری نانو