دانلود پایان نامه درباره پردازش اطلاعات

دانلود پایان نامه ارشد

دارد. تحقيق، شامل گام‌هايي است که طراحي و پيگيري مي‌شوند تا پاسخ‌هايي براي مساله مورد بررسي ما در محيط کاري به دست آيد (اعرابي و فياضي، 1388). حال با توجه به تعريف روش و تحقيق، مي‌توانيم تعريفي صحيح از روش تحقيق ارائه دهيم. روش‌شناسي علمي، نظامي از قواعد و روش‌هايي است که پژوهش بر آن بنا نهاده شده است و ادعاها در مورد مساله پژوهش مورد ارزشيابي قرار مي‌گيرد. روش علمي تحقيق، به همه مراحلي اشاره دارد که در جمع‌آوري و تجزيه و تحليل اطلاعات براي رسيدن به يک هدف معين (که همان حقيقت مي‌باشد) مورد استفاده قرار مي‌گيرد. در واقع هدف از روش علمي، کشف حقيقت است. روش تحقيق علمي به طور کلي شامل پنج مرحله پيوسته است: (1) انتخاب، تحليل و تبيين مسئله تحقيق،(2) گزينش، طراحي و تشريح روش‌هاي کار،(3) گردآوري اطلاعات و داده ها،(4) طبقه‌بندي و تجزيه‌وتحليل و تفسير داده‌ها و(5) تدوين گزارش تحقيق (حافظ‌نيا، 1389:54).
لذا در اين فصل ابتدا به توضيح روش‌شناسي تحقيق مي‌پردازيم. سپس ابزار گردآوري اطلاعات و ويژگي‌هاي آن از جمله روايي و پايايي را ارائه مي‌دهيم. در ادامه جامعه آماري و روش نمونه‌گيري و حجم نمونه انتخاب‌شده را بيان مي‌کنيم. در انتها هم مختصر توضيحي درباره روش تحليل داده‌ها مي‌دهيم.
2-3- روش پژوهش
پژوهش به فرآيندي اشاره دارد که براي گردآوري و تحليل داده استفاده مي‌شود، تا فهم ما نسبت به موضوع مورد مطالعه افزايش يابد. بطور کلي پژوهش از سه گام اصلي تشکيل شده است: (1) طرح يک پرسش، (2) گردآوري داده‌ها براي پاسخ به آن پرسش، (3) ارائه پاسخي به آن پرسش (دانايي‌فرد، الواني و آذر، 1387: 28).
بنابراين پژوهش را مي‌توان چنين تعريف کرد: فعاليتي نظام‌مند و سازمان‌يافته براي بررسي مساله‌اي خاص که مستلزم راه‌حلي است. پس پژوهش، اشاره به مجموعه گام‌هايي دارد که هدفش يافتن پاسخ‌هايي براي مسائل موجود در محيط کاري است (دانايي‌فرد و همکاران، 1387: 28).
شيوه‌هاي پژوهش اشاره به روش‌ها يا راهکارهايي دارد که به مدد آنها مطالعات پژوهشي انجام مي‌شود(دانايي‌فرد و همکاران، 1387، 28). به طور کلي شيوه‌هاي پژوهش در علوم مديريت و نيز علوم رفتاري را مي‌توان با توجه به دو ملاکِ هدف تحقيق و نحوه گردآوري داده‌ها تقسيم کرد.
1-2-3- هدف تحقيق
تحقيق را به دو منظور مختلف انجام مي‌دهند. نخست حل مشکلاتي که در حال حاضر در محل کار وجود دارد و دوم، افزودن به مجموعه دانش بشري در زمينه خاصي که مورد علاقه محقق است.
1-1-2-3- تحقيقات بنيادي
تحقيقات بنيادي جهت معتبر ساختن نظريه موجود يا درک بيشتر از يک مفهوم يا پديده است. تحقيقات بنيادي تلاش در توسعه مرزهاي دانش دارد. براي مثال، تحقيقات بازاريابي بنيادي ممکن است يک فرضيه را در مورد تصميم‌گيري با سطح درگيري بالا يا پردازش اطلاعات مشتري مورد آزمون قرار دهد. بيشتر تحقيقات بنيادي در دانشگاه‌ها اجرا مي‌شود و يافته‌هاي آنها در نشرياتي مانند مجله بازاريابي منتشر مي شود ( دهدشتي‌شاهرخ و بحريني‌زاده، 1389 :20).
2-1-2-3- تحقيقات کاربردي
در اغلب موارد تحقيقات بازاريابي براي درک بهتر بازار، يافتن علت شکست يک استراتژي و کاهش عدم تصميم‌گيري مديريت انجام مي‌گيرد. کليه تحقيقاتي که در اين راستا انجام مي‌گيرد، تحقيقات کاربردي ناميده مي‌شود. بيشترتحقيقاتي که از طريق کسب‌وکارها انجام مي‌گيرد کاربردي هستند.در واقع هدف از تحقيق کاربردي، يافتن راه‌حل براي مشکلي خاص است ( دهدشتي‌شاهرخ و بحريني‌زاده، 1389: 20).
2-2-3- نحوه گردآوري داده‌ها
تحقيقات علمي را بر اساس چگونگي به دست آوردن داده‌هاي مورد نياز مي‌توان به دسته‌هاي زير تقسيم کرد:
1-2-2-3- تحقيق توصيفي (غير آزمايشي)
تحقيق توصيفي با هدف توصيف خصوصيات يا کارکردهاي بازار انجام مي‌گيرد. تحقيقات توصيفي با فرضيات روشن و سوالات تحقيقي ساختارمند مي‌شوند. اگر اهداف تحقيق به صورت شناسايي روابط معني‌دار يا اثبات وجود اختلاف بين پديده‌هاي بازار تعريف شده باشد، تحقيق توصيفي مناسب است ( دهدشتي شاهرخ و بحريني‌زاده، 1389: 65).
2-2-2-3- تحقيق آزمايشي
علمي‌ترين روش تحقيقات، تحقيقات آزمايشي هستند. در تحقيقات آزمايشي، متغير مستقل توسط پژوهشگر مورد دستکاري قرار مي‌گيرد تا اثر آن بر متغير وابسته مشخص شود (دانايي‌فرد و همکاران، 1387: 210).
بنابر مطالب فوق تحقيق حاضر هدفش از نظر هدف کاربردي است چرا که درصدد درک عوامل موثر بر شيفتگي به برند مد (پوشاک)است و در نظر دارد تا اين عوامل را در اختيار توليدکننده پوشاک ايراني قرار دهد تا از آن براي شيفته‌کردن هر چه بيشتر مصرف‌کننده به توليدات خود در بازار بسيار رقابتي با محصولات خارجي استفاده کند، درواقع به دنبال حل مشکل است. و از نظر روش، توصيفي پيمايشي است.
3-2-3- محيط پژوهش
محيط پژوهش ممکن است سه حالت کلي را به خود بگيرد: (1) پژوهش کتابخانه‌اي، (2) پژوهش ميداني و (3) پژوهش آزمايشي. تحقيق حاضر از نوع ميداني است و واحد تحليل آن مصرف‌کنندگان برند ورزشي adidas مي‌باشند چرا که محقق از آنان به عنوان يک ماخذ اطلاعات فردي استفاده مي کند.
سوالات تحقيق به سه نوع توصيفي، رابطه‌اي، و مقايسه‌اي قابل دسته‌بندي هستند. بنا به تعريف، سوالات اين تحقيق از نوع توصيفي است. سوالات توصيفي به دنبال شناخت واکنش آزمودني يک متغير است (دانايي‌فرد و همکاران، 1387: 84). سوالات اين تحقيق هم به دنبال شناسايي عوامل موثر بر شيفتگي به برند است.
فرضيه تحقيق حدس و گماني انديشمندانه است که محقق را در کشف مجهول ياري مي‌کند (حافظ‌نيا، 1389:109). تمايز عمده فرضيه‌ها در توصيفي يا استنباطي‌بودن آن‌ها است. فرضيه‌هاي توصيفي قابلبيان در قالب فرضيات آماري نيستند، در واقع، فرضيه آماري زماني مفهوم دارد که فرضيه پژوهش يک فرضيه استنباطي باشد (دانايي‌فرد و همکاران، 1387: 116). بر اين اساس فرضيات اين تحقيق نيز از نوع استنباطي مي‌باشند.
3-3- جامعه و نمونه آماري
1-3-3- جامعه آماري
يک جامعه آماري عبارت است از مجموعه‌اي از افراد يا واحدها که داراي حداقل يک صفت مشترک باشند (سرمد، بازرگان و حجازي: 177). جامعه آماري به کليه کساني گفته مي‌شود که از جهات خاص مربوط به نقطه نظرهاي تحقيق، داراي صفات مشترک بوده و مشمول نتايج پژوهش مورد نظر باشند. محقق بايد قبل از آغاز کار پژوهش، چارچوب جامعه آماري آن تحقيق را مشخص و روشن کند تا هم تکليف خودش معلوم باشد و هم بتواند آن را به سادگي به ديگران معرفي نمايد. جامعه آماري را جامعه هدف نيز مي‌گويند (دانايي‌فرد و همکاران، 391:1387).
در اين تحقيق جامعه آماري، مصرف‌کنندگان برند ورزشي آديداس مي‌باشند. براي اين انتخاب دلايل مختلفي وجود دارد، از جمله اينکه آديداس يکي از شناخته‌شده‌ترين و محبوب‌ترين برندهاي ورزشي در جهان و ايران بوده و در ميان استفاده‌کنندگان اين برند از سابقه طولاني و نيز اعتبار کافي برخوردار است، از اين نظر با موضوع تحقيق که به پيرامون شيفتگي به برند است هماهنگي دارد. همچنين وجود نمايندگي‌هاي متعدد و معتبر اين برند در داخل کشور و نيز شهر تهران (که قلمرو مکاني اصلي اين پژوهش بوده است) دسترسي محقق به مصرف‌کنندگان اصلي اين برند را مقدور کرده است. اخذ داده‌ها از مصرف‌کنندگان اصلي برند بر اعتبار و پايايي نتايج پژوهش مي‌افزايد. ديگر اينکه با توجه به موضوع خاص تحقيق (شيفتگي به برند)، تمرکز بر يک برند خاص اين امکان را فراهم مي‌سازد که هر يک از متغيرهاي مدل مفهومي پژوهش به خوبي، با دقت و عمق کافي آزمايش شوند.
2-3-3- نمونه آماري
نمونه عبارت است از تعدادي از افراد جامعه که صفات آنها با صفات جامعه مشابهت داشته و معرف جامعه بوده، از تجانس و همگني برخوردار باشند. از اين رو نمونه‌گيري عبارت است از مجموعه اقداماتي که براي انتخاب تعدادي از افراد جامعه به نحوي که معرف آن باشند، انجام مي‌پذيرد. (حافظ‌نيا، 1389: 146)
3-3-3- روش نمونه‌گيري
به منظور گردآوري داده‌هاي مورد نياز درباره افراد جامعه مي‌توان يکي از روش‌هاي زير را به کار برد:
الف) نمونه‌گيري احتمالي، ب) نمونه‌گيري غيراحتمالي، ج)نمونه‌گيري کارشناسي و تخصصي
در اين تحقيق، از روش نمونه‌گيري احتمال خوشه‌اي استفاده شده است.در نمونه‌گيري خوشه‌اي واحد اندازه‌گيري افراد نمي‌باشند بلکه گروهي از افراد هستند که به صورت طبيعي شکل گرفته‌اند و گروه را تشکيل داده‌اند. نمونه‌گيري خوشه‌اي زماني به کار مي‌رود که انتخاب گروهي از افراد امکان‌پذير و آسان‌تر از انتخاب افراد در يک جامعه تعريف شده باشد . مزيت اصلي اين نوع نمونه‌گيري جلوگيري از اتلاف وقت و صرفه‌جويي در منابع مالي است(دلاور، 1390). در نمونه‌گيري خوشه‌اي ابتدا سطح جامعه آماري مورد بحث را به بخش‌هايي تقسيم کرده سپس به طور تصادفي چند تا ازآن بخش‌ها را انتخاب مي‌نماييم سپس اعضاي درون خوشه‌ها را مجددا نمونه‌گيري مي‌کنيم. مهمترين کاربرد نمونه‌گيري خوشه‌اي در سنجش‌هاي پيش انتخاباتي مي‌باشد(بزرگ نيا، 1374).
روش نمونه‌گيري مورد استفاده در اين پژوهش، روش خوشه‌اي تصادفي مي‌باشد. در اين روش به اين دليل که فهرست کامل افراد جامعه مورد مطالعه در دسترس نبود، افراد جامعه را در دسته‌هايي خوشه بندي کرده، سپس از ميان خوشه‌ها نمونه‌گيري به عمل مي‌آيد. در ساختار خوشه‌اي، توجه به اين نکته لازم است که ويژگي‌هاي دسته يا خوشه مشابه بوده ولي مشخصات افراد خوشه‌ها متفاوت مي‌باشد. بنابراين با نظر استاد محترم راهنما ابتدا کل نمايندگي‌هاي آديداس در تهران به عنوان خوشه در نظر گرفته شدند و سپس 60% از اين نمايندگي‌ها به طور تصادفي انتخاب شدند. با توجه به اين که برند آديداس در سطح شهر تهران حدود 10 نمايندگي دارد، 6 فروشگاه به عنوان نمونه‌ در نظر گرفته شد و پرسشنامه‌ها در ميان خريداران در دسترس اين فروشگاه‌ها توزيع گرديد.
نمايندگي‌هاي انتخاب‌شده عبارتند از : فروشگاه آديداس قيطريه (پل رومي)، سيدخندان، منيريه، هايپراستار، جردن و ميلادنور (شهرک‌ غرب).
4-3-3- حجم نمونه
سوالي که در جريان تحقيق پيش مي‌آيد اين است که محقق چه مقدار از اعضاي جامعه مورد مطالعه را مي‌تواند به عنوان نمونه تعيين کند؟ محقق مي‌تواند از دو روش براي تعيين حجم نمونه استفاده کند:
الف) تخمين شخصي
در اين روش از تخمين شخصي استفاده مي‌شود. يعني اين که محقق با در نظر گرفتن عواملي شخصا نسبت به برآورد حجم نمونه يا تعيين درصد مشخصي از جامعه اقدام مي‌کند. طبيعي است که هرچه جامعه کوچکتر باشد، اين درصدها بزرگترخواهد بود و هرچه جامعه بزرگتر باشد اين درصدها کمتر خواهد بود. (حافظ‌نيا، 120:1389).
ب) روش هاي آماري
در اين روش براي برآورد حجم نمونه از تکنيک‌ها و روش‌هاي آماري استفاده مي‌شود. منتها محقق براي انجام آن به دانستن اطلاعات و پارامترهايي درباره جامعه‌اي که قصد انتخاب نمونه از آن را دارد، نياز دارد.
براي محاسبه حجم نمونه در جامعه نامحدود از فرمول زير استفاده مي‌کنيم:
N= (z^2 pq)/d^2
در اين فرمول z، اندازه متغير در توزيع طبيعي است که از جدول مربوطه استخراج مي‌شود. معمولا فاصله اطمينان ?=0.05 در نظر گرفته مي‌شود. در اين صورت zمورد نظر برابر با 1.96 مي‌شود. p، نسبت درصد افرادي است که داراي صفت مورد مطالعه هستند. q نسبت درصد افرادي است که فاقد آن صفت در جامعه هستند. براي اطمينان از نرمال‌بودن داده‌ها، در فرمول کوکران p را برابر با 0.5در نظر مي‌گيريم. در اين صورت q هم برابر 0.5 مي‌شود.d، تفاضل نسبت واقعي صفت در جامعه با ميزان تخمين محقق براي وجود آن صفت در جامعه است که حداکثر آن تا 0.05است. در اين فرمول،N حجم جامعه را نشان مي دهد (حافظ‌نيا، 140:1389).
با توجه به اين که حجم جامعه مورد مطالعه نامحدود بوده و محقق نيز p و q را برابر با 0.5در نظر گرفته است، لذا حجم نمونه اين تحقيق برابر 384 خواهد شد.
4-3- منابع جمع آوري داده‌ها
گردآوري اطلاعات مورد نياز تحقيق يکي از مراحل اساسي آن است. اطلاعات مورد نياز براي انجام تحقيق را به طرق

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه درباره شيفتگي، تاثير، اشتياق، نتايج Next Entries دانلود پایان نامه درباره اطلاعات نامربوط