دانلود پایان نامه درباره وسواس فکری، برون گرایی، کاهش نشانه های اضطراب، مدل اندازه گیری

دانلود پایان نامه ارشد

روان نژندگرایی

افسردگی
اضطراب منتشر
وسواس فکری- عملی
پانیک
032/0
04/0
03/0
032/0
94/0
02/1
92/0
96/0
NS
NS
NS
NS

ملامت خود
برون گرایی
افسردگی
اضطراب منتشر
وسواس فکری- عملی
پانیک
08/0
08/0
072/0
062/0
97/1
96/1
86/1
64/1
05/0 >P
05/0 >P
05/0 >P
NS

روان نژندگرایی
افسردگی
اضطراب منتشر
وسواس فکری- عملی
پانیک
12/0
14/0
10/0
11/0
41/2
65/2
21/2
31/2
05/0 >P
05/0 >P
05/0 >P
05/0 >P
نشخوارگری
برونگرایی
افسردگی
اضطراب منتشر
وسواس فکری- عملی
پانیک
08/0
08/0
073/0
065/0
91/1
89/1
82/1
61/1
05/0 >P
05/0 >P
05/0 >P
NS

روان نژندگرایی
افسردگی
اضطراب منتشر
وسواس فکری- عملی
پانیک
11/0
13/0
10/0
10/0
39/2
51/2
16/2
21/2
05/0 >P
05/0 >P
05/0 >P
05/0 >P
فاجعه انگاری
برونگرایی
افسردگی
اضطراب منتشر
وسواس فکری- عملی
پانیک
05/0
05/0
05/0
042/0
32/1
36/1
41/1
21/1
NS
NS
NS
NS

روان نژندگرایی
افسردگی
اضطراب منتشر
وسواس فکری- عملی
پانیک
12/0
14/0
10/0
11/0
46/2
71/2
23/2
36/2
05/0 >P
05/0 >P
05/0 >P
05/0 >P
مندرجات جدول 3-4 نشان می دهد که :
راهبردملامت دیگران به واسطه برون گرایی نقش معنی دار در تغییرات نشانه های افسردگی، اضطراب منتشر، وسواس فکری–عملی و پانیک ندارد. بر این اساس، پاسخ سوال 7 پژوهشی منفی است.
راهبرد ملامت دیگران به واسطه روان نژندگرایی، نقش معنی دار در تغییرات نشانه های افسردگی، اضطراب منتشر، وسواس فکری– عملی و پانیک ندارد. بر این اساس، فرضیه 12 تایید نمی شود.
راهبرد ملامت خود به واسطه برون گرایی نقش معنی دار در تغییرات نشانه های افسردگی، اضطراب منتشر و وسواس فکری – عملی دارد (05/0 >P). بنابراین پاسخ سوال 6 مثبت است .
راهبرد ملامت خود به واسطه روان نژندگرایی نقش معنی دار در تغییرات نشانه های افسردگی، اضطراب منتشر، وسواس فکری–عملی و پانیک دارد (05/0 >P). بر این اساس، فرضیه 8 مورد تایید قرار می گیرد.
راهبرد نشخوارگری بواسطه برون گرایی نقش مثبت و معنی دار در علایم افسردگی، اضطراب منتشر و وسواس فکری–عملی دارد (05/0 >P). بنابراین، پاسخ سوال 9، مثبت است.
راهبرد نشخوارگری بواسطه روان نژندگرایی نقش مثبت و معنی دار در علایم افسردگی، اضطراب منتشر، وسواس فکری – عملی و پانیک دارد (05/0 >P). بنابراین، فرضیه 9 مورد تایید قرار می گیرد.
راهبرد فاجعه انگاری به واسطه برون گرایی، نقش معنی دار در تغییرات افسردگی، اضطراب منتشر، وسواس فکری–عملی و پانیک ندارد. بنابراین پاسخ سوال 11 منفی است.
راهبرد فاجعه انگاری بواسطه روان نژندگرایی، نقش معنی دار در تغییرات افسردگی، اضطراب منتشر، وسواس فکری– عملی و پانیک دارد (05/0 >P). بنابراین فرضیه 13 مورد تایید قرار می گیرد.
ادامه جدول 3-4 : مسیرهای علی غیرمستقیم (واسطه ای ) متغیرها
متغیر مستقل
متغیر میانجی
متغیر وابسته
ضریب β
t
سطح معنی داری
پذیرش

برون گرایی
افسردگی
اضطراب منتشر
وسواس فکری- عملی
پانیک
06/0-
07/0-
06/0-
05/0-
52/1-
85/1-
48/1-
31/1-
NS
05/0 >P
NS
NS

روان نژندگرایی

افسردگی
اضطراب منتشر
وسواس فکری- عملی
پانیک
12/0-
14/0-
10/0-
11/0-
43/2-
62/2-
12/2-
18/2-
05/0 >P
05/0 >P
05/0 >P
05/0 >P
بازارزیابی مثبت
برون گرایی
افسردگی
اضطراب منتشر
وسواس فکری- عملی
پانیک
07/0-
08/0-
07/0-
06/0-
91/1-
96/1-
94/1-
42/1-
05/0 >P
05/0 >P
05/0 >P
NS

روان نژندگرایی
افسردگی
اضطراب منتشر
وسواس فکری- عملی
و پانیک
09/0-
11/0-
08/0-
09/0-
14/2-
21/2-
02/2-
11/2-
05/0 >P
05/0 >P
05/0 >P
05/0 >P
تمرکز مجدد مثبت
برونگرایی
افسردگی
اضطراب منتشر
وسواس فکری- عملی
پانیک
05/0-
06/0-
05/0-
04/0-
40/1-
51/1-
42/1-
30/1-
NS
NS
NS
NS

روان نژندگرایی
افسردگی
اضطراب منتشر
وسواس فکری- عملی
پانیک
12/0-
14/0-
10/-
11/0-
39/2-
59/2-
09/2-
15/2-
05/0 >P
05/0 >P
05/0 >P
05/0 >P
تمرکز مجدد بر برنامه ریزی
برونگرایی
افسردگی
اضطراب منتشر
وسواس فکری- عملی
پانیک
09/0-
10/0-
09/0-
08/0-
18/2-
24/2-
21/2-
14/2-
05/0 >P
05/0 >P
05/0 >P
05/0 >P

روان نژندگرایی
افسردگی
اضطراب منتشر
وسواس فکری- عملی
پانیک
09/0-
11/0-
08/0-
08/0-
08/2-
29/2-
01/2-
04/2-
05/0 >P
05/0 >P
05/0 >P
05/0 >P
دیدگاه گیری
برونگرایی
افسردگی
اضطراب منتشر
وسواس فکری- عملی
پانیک
11/0-
12/0-
10/0-
09/0-
31/2-
38/2-
21/2-
11/2-
05/0 >P
05/0 >P
05/0 >P
05/0 >P

روان نژندگرایی
افسردگی
اضطراب منتشر
وسواس فکری- عملی
پانیک
08/0-
10/0-
07/0-
08/0
10/2-
24/2-
98/1-
08/2-
05/0 >P
05/0 >P
05/0 >P
05/0 >P
مندرجات جدول 3-4 نشان می دهد که:
راهبرد پذیرش بواسطه برون گرایی تاثیر معنی دار در کاهش نشانه های اضطراب منتشر دارد (05/0 >P). در صورتیکه این راهبرد بواسطه برون گرایی، نقش معنی دار در کاهش نشانه های افسردگی، وسواس و پانیک ندارد. بنابراین پاسخ بخشی از سوال 13، مثبت است.
راهبرد پذیرش بواسطه روان نژندگرایی تاثیر معنی دار در کاهش نشانه های افسردگی، اضطراب منتشر، وسواس فکری– عملی وپانیک دارد (05/0 >P). بنابراین فرضیه 10 مورد تایید قرار می گیرد.
راهبرد بازارزیابی مثبت بواسطه برون گرایی، تاثیر معنی دار در کاهش نشانه های افسردگی، اضطراب منتشر و وسواس فکری–عملی دارد (05/0 >P). بنابراین پاسخ سوال 5، مثبت است.
راهبرد بازارزیابی مثبت به واسطه روان نژندگرایی، تاثیر معنی دار در کاهش نشانه های افسردگی، اضطراب منتشر، وسواس فکری– عملی و پانیک دارد (05/0 >P). بنابراین فرضیه 16 مورد تایید قرار می گیرد.
راهبرد تمرکز مجدد مثبت بواسطه برون گرایی، نقش معنی دار در کاهش نشانه های افسردگی، اضطراب منتشر، وسواس فکری– عملی وپانیک ندارد (05/0 >P). بنابراین پاسخ سوال 10، مثبت است.
راهبرد تمرکز مجدد مثبت به واسطه روان نژندگرایی، نقش معنی دار در کاهش نشانه های افسردگی، اضطراب منتشر، وسواس فکری – عملی و پانیک دارد (05/0 >P). بنابراین فرضیه 14 مورد تایید قرار می گیرد.
راهبرد تمرکز مجدد بر برنامه ریزی به واسطه برون گرایی نقش معنی دار در کاهش نشانه های افسردگی، اضطراب منتشر، وسواس فکری– عملی و پانیک دارد (05/0 >P). بنابراین پاسخ سوال 12 مثبت است.
راهبرد تمرکز مجدد بر برنامه ریزی به واسطه روان نژندگرایی نقش معنی دار در کاهش نشانه های افسردگی، اضطراب منتشر، وسواس فکری– عملی و پانیک دارد (05/0 >P). بنابراین فرضیه 15 مورد تایید قرار می گیرد.
راهبرد دیدگاه گیری به واسطه برون گرایی تاثیر معنی دار در کاهش نشانه های افسردگی، اضطراب منتشر، وسواس فکری– عملی و پانیک دارد (05/0 >P). بنابراین پاسخ سوال 8، مثبت است.
راهبرد دیدگاه گیری به واسطه روان نژندگرایی تاثیر معنی دار در کاهش نشانه های افسردگی، اضطراب منتشر، وسواس فکری– عملی و پانیک دارد (05/0 >P). بنابراین فرضیه 11 مورد تایید قرار می گیرد.
5-4 تحلیل فرضیه ها و سوالات، اثرات مسقیم متغیرها
در راستای تحلیل داده های مربوط به فرضیه ها و سوالات مربوط به اثرات مستقیم متغیرهای مستقل بر روی متغیرهای وابسته، از مدل معادلات علی– ساختاری استفاده شد. برون داد مدل اندازه گیری شده و شاخص های برازش آن، ذیلا ارایه شده است:

مدل علی – ساختاری (2)

مندرجات مدل علی-ساختاری (2) نشان می دهد که:
مقدار شاخص خطای برآورد ( RMSEA ) در حد مطلوب قرار دارد و نسبت X^2/df نیز در حد مطلوب (6) قرار دارد و این نسبت نیز در سطح05/0 شاخص نیکویی برازش ( GFI ) و اصلاح شده آن ( AGFI ) به عدد یک نزدیک است و لذا می توان نتیجه گرفت که مدل اندازه گیری شده برازش مطلوب با مدل نظری دارد .
شاخص برآورد تطبیقی ( CFI ) نیز به عدد یک نزدیک است و نشان می دهد که داده های اندازه گیری شده ، با مدل نظری انطباق داشته و مدل تجربی بدست آمده اقتصادی است .
مقایسه شاخص های این مدل با مدل ساختاری (1) نشان می دهد که مدل قبلی از شاخص های برازش نسبتا مطلوب تری برقرار است و لذا مدل (1) در تبیین تغییرات متغیرهای وابسته (افسردگی، اضطراب منتشر، وسواس فکری– عملی، پانیک) توان بهتری دارد .
بنابراین در پاسخ به سوال 14، می توان بیان داشت که مدل (1) برازش بهتری با مدل نظری دارد .
جدول 4-4: مسیرهای علی مستقیم متغیرهای مستقل مکنون بر متغیرهای وابسته مکنون
متغیر مستقل
متغیر وابسته
ضریب β
t
سطح معنی داری
ملامت دیگران

افسردگی
اضطراب منتشر
وسواس فکری- عملی
پانیک
16/0
08/0
12/0
03/0
69/2
89/1
41/2
89/0
05/0 >P
NS
05/0 >P
NS
ملامت خود
افسردگی
اضطراب منتشر
وسواس فکری- عملی
پانیک
23/0
11/0
14/0
06/0
61/3
31/2
61/2
60/1
05/0 >P
05/0 >P
05/0 >P
NS
نشخوارگری
افسردگی
اضطراب منتشر
وسواس فکری- عملی
پانیک
25/0
22/0
26/0
14/0
79/3
57/3
89/3
57/2
05/0 >P
05/0 >P
05/0 >P
05/0 >P
فاجعه انگاری
افسردگی
اضطراب منتشر
وسواس فکری- عملی
پانیک
21/0
28/0
18/0
24/0
42/3
96/3
14/3
62/3
05/0 >P
05/0 >P
05/0 >P
05/0 >P
پذیرش
افسردگی
اضطراب منتشر
وسواس فکری- عملی
پانیک
09/0-
04/0-
14/0-
06/0-
96/1
92/0-
59/2-
62/1-
05/0 >P
NS
05/0 >P
NS
بازارزیابی مثبت
افسردگی
اضطراب منتشر
وسواس فکری- عملی
پانیک
17/0-
29/0-
24/0-
16/0-
02/3
08/4-
65/3-
96/2-
05/0 >P
05/0 >P
05/0 >P
05/0 >P
تمرکز مجدد بر برنامه ریزی
افسردگی
اضطراب منتشر
وسواس فکری- عملی
پانیک
19/0-
23/0-
25/0-
09/0-
21/3-
57/3-
69/3-
92/1-
05/0 >P
05/0 >P
05/0 >P
05/0 >P
دیدگاه گیری

افسردگی
اضطراب منتشر
وسواس فکری- عملی
پانیک
33/0-
28/0-
34/0-
08/0-
25/4-
95/3-
32/4-
86/1-
05/0 >P
05/0 >P
05/0 >P
NS
تمرکز مجدد مثبت
افسردگی
اضطراب منتشر
وسواس فکری- عملی
پانیک
31/0-
29/0-
33/0-
07/0-
15/4-
11/4-
27/4-
69/1-
05/0 >P
05/0 >P
05/0 >P
NS
برون گرایی

افسردگی
اضطراب منتشر
وسواس فکری- عملی
پانیک
33/0-
31/0-
27/0-
26/0-
19/4-
09/4-
86/3-
79/3-
05/0 >P
05/0 >P
05/0 >P
05/0 >P
روان نژندگرایی
افسردگی
اضطراب منتشر
وسواس فکری- عملی

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه درباره تنظیم هیجان، راهبردهای شناختی، نشخوار فکری، تنظیم شناختی Next Entries پایان نامه با کلید واژه های اختلالات روانی، اختلالات اضطرابی، تنظیم هیجان، تنظیم شناختی