دانلود پایان نامه درباره هوش مصنوعی، دانشگاه پیام نور، اخلاق کاربردی، قضاوت اخلاقی

دانلود پایان نامه ارشد

قاعده کلی یا صریح، بسیار خوب عمل می کند و بنابراین به نظر می رسد پیوندگرایی با جزئی گرایی سازگاری و تناسب خوبی داشته باشد. اما، دنسی، مدل خاصی را در مورد اینکه شناخت اخلاقی چگونه در شبکه عصبی توسعه پیدا می کند، ارائه نداده است. جزئیات درباره اینکه یک سیستم پیوندگرای آموزنده چگونه ممکن است با یک معماری از بالا به پایین ترکیب شود که ملاحظات اجتماعی و سیاسی را باهم همسو می کند و در عین حال توضیحاتی را ارائه دهد که مربوط هستند به دلایلی که یک قضاوت اخلاقی ساخته می شود، هنوز منتظر توجه محققان جسور است.

فهرست علائم و اختصارات(Abriviations)

AI=Artificial Intelligence
AMA=Artificial Moral Agent
MTT=Moral Turing Test
cMTT =Comparative Moral Turing Test
SWORDS= Special Weopens Observation Remote Direct-action System

فهرست منابع ومأخذ:
منابع فارسی:
1-چیذری، محمدجواد ،”تاریجچه هوش مصنوعی”،دانشگاه پیام نور بویین زهرا،1388،
2-خزائی،زهرا،”اخلاق کاربردی:ماهیت،روشها و چالش ها”،فصلنامه علمی-پژوهشی دانشگاه قم،سال نهم،شماره اول
3-ری کورزویل،عصر ماشین های معنوی-وقتی رایانه ها از هوش انسان پیشی می گیرند، چاپ اول، ترجمه سیمین موحد، تهران:نشر پیکان،1380
4-ریچ، ایلین، هوش مصنوعی، ترجمه و تألیف دکتر مهرداد فهیمی، چاپ چهارم، تهران:جلوه 1383
5-عسکرزاده،حسن،هوش مصنوعی،چاپ اول،انتشارات دانشگاه پیام نور،تهران،1385

منابع انگلیسی:

1-“Artificial Inteligence,History of Artificial Intelligence”,Wikipedia,free encyclopedia of computer,[online],available at: www.wikipedia.org/wiki/Artificial_intelligence, accessed by:October2010

2-Buchanan Bruce G ,”time line,A brief history of artificial intelligence”University of Pittsburg,agust 2002, ,availableat:www.thocp.net,accesed by May 2011

3-Bynum Terrel Ward,”a very short history of artificial intelligence”,American Philosophical Asociation’s Newsletter On Philosoph

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه درباره هوش مصنوعی، سیستم های خبره، بیمارستان، کرامت انسان Next Entries منابع و ماخذ پایان نامه محصولات کشاورزی