دانلود پایان نامه درباره هموارسازی سود، سود تقسیمی، آزمون فرضیه، تئوری نمایندگی

دانلود پایان نامه ارشد

م تحقیق………………………………………………………………………………..152
5-2-4-نتیجه بدست آمده از آزمون فرضیه چهارم تحقیق……………………………………………………………………………..152
5-2-5-نتیجه بدست آمده از آزمون فرضیه پنجم تحقیق……………………………………………………………………………….153
5-2-6- نتیجه بدست آمده از آزمون فرضیه ششم تحقیق……………………………………………………………………………..153
5-3- مقایسه نتایج تحقیق با پژوهش های پیشین ……………………………………………………………………………………….155
5-4- محدوديت هاي تحقيق……………………………………………………………………………………………………………………155
5-4- پيشنهادات تحقيق………………………………………………………………………………………………………………………….156
5-4-1- پيشنهادات به استفاده کنندگان از نتايج تحقيق………………………………………………………………………………..156
5-5-2- پيشنهادات براي تحقيقات آتي……………………………………………………………………………………………………..156
5-6- خلاصه فصل………………………………………………………………………………………………………………………………..157
منابع ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….160
پیوست ها…………………………………………………………………………………………………………………………………………….164

فهرست جدول ها و نمودارها
جدول 2ـ 1ـ خلاصه‌ای از تحقیقات داخلی انجام شده در رابطه با هموارسازی سود……………………………………………………………66
جدول 2ـ 2ـ خلاصه‌ای از تحقیقات داخلی انجام شده در رابطه با هموارسازی سود…………………………………………………………..67
جدول 2ـ 3ـ خلاصه‌ای از تحقیقات خارجی انجام شده در رابطه با تئوری نمایندگی………………………………………………………….68
جدول 2ـ 4ـ خلاصه‌ای از تحقیقات داخلی انجام شده در رابطه با تئوری نمایندگی……………………………………………………………69
جدول 3-1- تعداد شرکت هاي حاضر در تحقيق…………………………………………………………………………………………………………79
جدول 4-1 آماره های توصیفی…………………………………………………………………………………………………………………………………….98
جدول 4-2 نتایج آزمون جارک-بر……………………………………………………………………………………………………………………………..102
جدول 4-3 نتایج آزمون همسانی واریانس مدل اول تحقیق…………………………………………………………………………………………….106
جدول 4-4 نتایج آزمون همسانی واریانس مدل دوم تحقیق…………………………………………………………………………………………….106
جدول 4-5 نتایج آزمون همسانی واریانس مدل سوم تحقیق……………………………………………………………………………………………106
جدول 4-6 نتایج آزمون همسانی واریانس مدل چهارم تحقیق…………………………………………………………………………………………106
جدول 4-7 نمایه ب …………………………………………………………………………………………………………………………………………………117
جدول 4-8 نمایه الف- مدل 1……………………………………………………………………………………………………………………………………118
جدول 4-9 نمایه ب- مدل 2……………………………………………………………………………………………………………………………………..119
جدول 4-10 نتایج آزمون f ……………………………………………………………………………………………………………………………………….119
جدول 4-11 نتایج آزمون هاسمن ………………………………………………………………………………………………………………………………126
جدول 4-12 نتایج به دست آمده از مدل اول تحقیق …………………………………………………………………………………………………….126
جدول 4-13 نتایج آزمونF………………………………………………………………………………………………………………………………………..127
جدول 4-14 نتایج آزمون هاسمن ………………………………………………………………………………………………………………………………132
جدول 4-15 نتایج آزمون t ……………………………………………………………………………………………………………………………………….132
جدول 4-16 نتایج آزمون F ………………………………………………………………………………………………………………………………………133
جدول 4-17 نتایج آزمون هاسمن ………………………………………………………………………………………………………………………………136
جدول 4-18 نتایج آزمون t………………………………………………………………………………………………………………………………………..136
جدول 4-19 نتایج آزمون F……………………………………………………………………………………………………………………………………….137
جدول 4-20 نتایج آزمون هاسمن……………………………………………………………………………………………………………………………….141
جدول 4-21 نتایج آزمون t ………………………………………………………………………………………………………………………………………141
جدول 5-1 خلاصه نتایج بدست آمده از آزمون فرضیات تحقیق …………………………………………………………………………………….142
نمودارها
نمودارهای 4-1 رابطه ی بین رقابت در بازار محصولات با متغیرهای میزان هموارسازی سود تقسیمی براساس مدل های 1و2 تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..108
نمودارهای 4-2 رابطه ی بین نوسان بازده سهام صنعت با متغیرهای میزان هموارسازی سود تقسیمی براساس مدل های 1و2 تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..109
نمودارهای 4-3 رابطه ی بین نوسان بازده سهام با متغیرهای میزان هموارسازی سود تقسیمی براساس مدل های 1و2 تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………110
نمودارهای 4-4 رابطه ی بین نوسان سود شرکت با متغیرهای میزان هموارسازی سود تقسیمی براساس مدل های 1و2 تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………110
نمودارهای 4-5 رابطه ی بین نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری با متغیرهای میزان هموارسازی سود تقسیمی براساس مدل های 1و2 تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..111
نمودارهای 4-6 رابطه ی بین میزان وجوه نقد نگه داری شده با متغیرهای میزان هموارسازی سود تقسیمی براساس مدل های 1و2 تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….112
نمودارهای 4-7 رابطه ی بین سطح تقسیم سود با متغیرهای میزان هموارسازی سود تقسیمی براساس مدل های 1و2 تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….112
نمودارهای 4-8 رابطه ی بین جریانات نقدی آزاد با متغیرهای میزان هموارسازی سود تقسیمی براساس مدل های 1و2 تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..113
نمودارهای 4-9 رابطه ی بین نسبت دارایی های ثابت مشهود با متغیرهای میزان هموارسازی سود تقسیمی براساس مدل های 1و2 تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..114
نمودارهای 4-10 رابطه ی گردش سهام با متغیرهای میزان هموارسازی سود تقسیمی براساس مدل های 1و2 تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..114
نمودارهای 4-11 رابطه ی اندازه شرکت با متغیرهای میزان هموارسازی سود تقسیمی براساس مدل های 1و2 تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..115

چکیده:
اين تحقيق در پي بررسی نقش خصوصیات شرکت (در قالب عوامل مدلهای نمایندگی و عدم تقارن اطلاعاتی) و تاثیر صنعت در هموارسازی سود تقسیمی شرکتهاي پذيرفته شده در بورس

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه درباره سود تقسیمی، هموارسازی سود، آزمون فرضیه، عدم تقارن اطلاعاتی Next Entries دانلود پایان نامه درباره سود تقسیمی، هموارسازی سود، بورس اوراق بهادار، عدم تقارن اطلاعاتی