دانلود پایان نامه درباره هزینه سرمایه، عدم تقارن اطلاعات، عدم تقارن، عدم تقارن اطلاعاتی

دانلود پایان نامه ارشد

جداگانه بر هزینة بر هزینة سرمایه بررسی شود. نتایج نشان می‌دهدکه هزینة سرمایة شرکتها تحت تاثیر کیفیت اقلام تعهدی و اجزای مربوط به آن قرار نمی‌گیرد. به عبارت دیگر نمی‌توان پذیرفت که بین هزینة سرمایة شرکتهایی که اقلام تعهدی با کیفیت ضعیف و پایین دارند؛ در مقایسه با شرکتهایی که اقلام تعهدی با کیفیت خوب و بالا دارند،اختلاف معناداری وجود دارد.
عثمانی (1381) به ” شناسایی الگوی هزینه سرمایه و عوامل موثر بر آن” پرداخت. وی نتیجه گرفت که الگوی ارزیابی حسابداری، نسبت به سایر الگوها، دارای بیشترین اعتبار و الگوی قیمت گذاری داراییهای سرمایه ای دارای کمترین میزان اعتبار است. هم چنین، بین اندازه شرکت و نوع صنعت با هزینه سرمایه، ارتباط معناداری وجود دارد.
28-2 جمع بندی نتایج و مرور پژوهش های گذشته
در جدول شماره 1-2، خلاصه ای از پژوهش های انجام شده در زمینه گزارشگری مالی، عدم تقارن اطلاعاتی و هزینه سرمایه که پیش از این از نظر گذشت، نمایش داده شده است.

جدول شماره 1-2 . پیشینه تحقیق
ردیف
موضوع
محقق
سال
نتیجه
1
ارزش پیش بینی کنندگی گزارش های کوتاه مدت (موقت) را به وسیله پیش بینی کننده های مختلفی برای Eps سالانه
گرین و سگال
1967
آنها تفاوت های معناداری را در این پیش بینی کننده ها نیافتند و نتیجه گرفتند که نتایج فصل اول (سه ماهه اول) ارزش پیش بینی گری برای Eps سالانه ندارد.
2
ارزش پیش بینی کنندگی گزارش های کوتاه مدت (موقت) را به وسیله پیش بینی کننده های مختلفی برای Eps سالانه
برون و نیدرهوفر
1968

گزارش های کوتاه مدت برای پیش بینی Eps سالانه مفید هستند
3
شواهدی برای مفید بودن و اهمیت گزارش های کوتاه مدت بر بازنگری های تحلیلگر و بهبود پیش بینی های درآمدی آنها در همان سال
برون و روزرف
1979
اطلاعات بیشتر در قیمت های سهام قرار گرفته است که منجر به افزایش در کارایی بازار سهام می گردد. همچنین انتظار می رود که سطح اطلاعات کوتاه مدت عدم اطمینان در بازار را کاهش دهد و متعاقبأ ارزش کامل (مطلق) غیره منتظره بودن درآمد ها در تاریخ اعلام کاهش می یابد.

4

تاثیر گزارشگری کوتاه مدت روی تغییر پذیری بازده حول تاریخ های اعلام سالانه
مک نیکولز و منگولد

1983

گزارشگری کوتاه مدت بر اطلاعات گزارش های سالانه تقدم دارد.

5
به موقع بودن گزارش های مالی میان دوره ای
چمبرز و پنمان
1984
فواصل زمانی گزارشگری شرکت های نمونه منظم و قابل پیش بینی است و بیشتر گزارش های میان دوره ای، بین سه تا چهار هفته پس از پایان دوره میانی منتشر می شود.

6

ارتباط بین سطح اطلاعات کوتاه مدت (موقت) و بازده سهام در محدوده اعلام سود سالانه شرکت

شورس

1990

ثابت می کند که گزارشات کوتاه مدت بر محتوای اطلاعاتی سود سالانه تقدم دارد.
7
بررسی رابطه بین افشا، نقدشوندگی و هزینه سرمایه شرکت های آمریکایی
دیاموند و ورچیا
1991
افشای اطلاعات عمومی برای کاهش عدم تقارن اطلاعاتی، می تواند از طریق جذب تقاضای فزاینده سرمایه گذاران بزرگ برای افزایش نقدشوندگی سهام، هزینه سرمایه شرکت را کاهش دهد.

8

ارتباط بین فراوانی گزارشگری کوتاه مدت (موقت)، نوسان سود ، سود غیر منتظره و اندازه شرکت
بردبوری
1992

هیچ رابطه ای بین فراوانی گزارشگری و نوسان سود، همچنین سایز شرکت نیافت.
9

بررسی مقایسه‌ای عدم تقارن اطلاعات بین بازار سرمایه ژاپن و آمریکا

جاکوبسون و آکر
1993

بازار سرمایه ژاپن اطلاعات مربوط به سود‌آوری آتی را زودتر از بازار سهام آمریکا در قیمت سهام منعکس می‌سازد. چرا که به دلیل ساختار مالکیتی شرکت‌ها و حضور گسترده سهامداران نهادی، سهامداران ژاپنی در مقایسه با آمریکایی‌ها از چشم اندازهای آتی شرکت‌ها بهتر آگاهند.

10
بررسی ارتباط بین سطح افشا و هزینه سرمایه
باتاسان
1997
فراوانی گزارشگری بالاتر منجر به هزینه سرمایه پایین تر می شود.
11
بررسی رابطه بین میزان افشا و هزینه سرمایه شرکت های آمریکایی
باتاسن
1997
برای شرکت هایی که پیگیری تحلیلگران در آنها پایین است، افزایش افشا باعث کاهش هزینه سرمایه می شود، اما برای شرکت هایی که پیگیری تحلیلگران در آنها بالاست، شواهدی مبنی بر وجود رابطه بین میزان افشا و هزینه سرمایه یافت نشد.
12
نقش فراوانی، کیفیت و اطلاعات روی گزارشگری مالی الزامی
گیگلر و همر
1998
فراوانی گزارش های کوتاه مدت حقیقتا سایر افشاگری های اختیاری که ممکن بود شاخص بهتری (دقیق تری) برای ارزش شرکت باشد را کاهش می دهد
13
تصمیم گیری های شرکتی را روی گزارش اطلاعات بخش ها با دفعات بیشتر نسبت به سالانه
باتاسان و هریس
2000
در شرکت هایی با حجم معاملات کم، شرکت هایی با عدم تقارن اطلاعاتی بالاتر و شرکت های در حال رشد، احتمال بیشتری وجود دارد که فراوانی گزارشگری بیشتری برای بخش ها داشته باشد.
ردیف
موضوع
محقق
سال
نتیجه

14

بررسی اثرات عدم تقارن اطلاعات بین مدیران و سهامداران در رابطه با سودآوری از نظر زمان و مقدار
جیانگ و کیم

2000
هر چه میزان سطح مالکیت نهادی در شرکت‌های ژاپنی افزایش می‌یابد، عدم تقارن اطلاعات کم‌تری بین مدیران شرکت و سایر اشخاص مرتبط در بازار وجود خواهد داشت. بنابراین در شرکت‌هایی که میزان مالکیت بین شرکتی در آنها بیش‌تر است، قیمت بازار سهام، اطلاعات مرتبط با سود آوری آینده شرکت را سریع‌تر از شرکتهایی که مالکیت بین شرکتی کم‌تری دارند، در بر می‌گیرد.
15
رابطه بین محتوای اخبار (خوب و بد) با زمانبندی افشای گزارش های میان دوره ای
آناارت و همکارانش

2002

میانگین مدت زمان گزارشگری 57 روز است که با مهلت مجاز چهارماهه فاصله قابل ملاحظه ای دارد. همچنین، هیچ شواهدی مبنی بر تایید به تاخیر افتادن اخبار بد و گزارشگری سریعتر اخبار خوب ، به دست نیامد. در ضمن، هیچ عکس العمل قابل ملاحظه ای از سوی بازار درباره اخبار خوب یا بدی که دیرتر یا زودتر از زمان مورد انتظار گزارش می شوند، مشاهده نشد.

16
بررسی موضوع بهنگام بودن گزارش های مالی شرگت ها و گزارش حسابرسی آن ها
سلطانی

2002

شرکت های فعال در بازه زمانی 1986 تا 1995 سعی در توسعه بهنگام بودن گزارش های خود داشته اند. افزون بر این، شرکت هایی که گزارش تعدیل شده حسابرسی داشته اند، با تاخیر بیشتری گزارش های مالی خود را منتشر کرده اند
17
به موقع بودن گزارشگری مالی میان دوره ای شرکت ها در مالزی
اسماعیل و چندلر
2004
شرکت های بزرگتر، سودآورتر، دارای رشد بیشتر و با اهرم پایین تر، معمولا سریعتر از سایر شرکت ها اقدام به گزارشگری می کنند همه 117 شرکت به جزء یک شرکت، ظرف مهلت مجاز دو ماهه گزارش های خود را ارائه کرده بودند.
18
چرا برخی شرکت ها اطلاعات مالی میان دوره ای را نسبت به سایر شرکت ها سریعتر منتشر می کنند.
سنگوپتا
2004

مدت زمان گزارشگری شرکت هایی که با تقاضای زیادتری برای اطلاعات از سوی سرمایه گذاران مواجه می شوند و هزینه های دعاوی حقوقی بالاتری دارند، کوتاه تر است. با این وجود، مدت زمان گزارشگری شرکت هایی با مالکیت عمده بیشتر و شرکت هایی با عملیات پیچیده تر، طولانی تر است.

ردیف
موضوع
محقق
سال
نتیجه
19
تاثیر فراوانی گزارشگری افزایش یافته روی هزینه تحلیل گر بر اطلاعات
یی
2004
از یک طرف، از طریق کاهش عدم تقارن اطلاعاتی هزینه دسترسی به اطلاعات کاهش می یابد و از طرف دیگر، اطلاعات با فراوانی بیشتر، موجب بر انگیختن تحلیلگران جانبی و واسطه های اطلاعاتی به پیروی از شرکت می شود که در مجموع هزینه های اجتماعی را افزایش می دهد

20

بررسی رابطه بین افشا و هزینه سرمایه شرکت های بورس اوراق بهادار لندن

گیتزمن و آیرلند

2005
بین افشا و هزینه سرمایه رابطه ای منفی وجود دارد. البته، این رابطه فقط برای شرکت هایی معنادار است که سیاست های جسورانه حسابداری را اتخاذ می کنند.

21

نقش عدم تقارن اطلاعاتی و کیفیت گزارشگری

مورمن

2006
بازار ثانویه وام ارائه می‌کند و تفاوت دامنه پیشنهادی خرید و فروش در معاملات وام به طور مثبت با عدم تقارن اطلاعاتی مربوط به شرکت و وام مرتبط است.
22
ارتباط میان کیفیت حسابرسی و عدم تقارن اطلاعاتی
الموتییاری و همکاران
2006
عدم تقارن اطلاعاتی با کاربرد حسابرسان متخصص در صنعت خاص رابطه معکوس دارد.

23

عوامل موثر به موقع بودن گزارشگری مالی

لونت و سان

2007
مدت زمان گزارشگری با اندازه شرکت و نوع صنعت ارتباط دارد؛ اما با تاریخ ترازنامه شرکت ها ارتباط ندارد.
24
نقش اطلاعاتی محافظه‌کاری شرطی و غیر شرطی
زینروک کیانگ
2007
هر دو نوع محافظه‌کاری شرطی و غیر شرطی با عوامل منجر به عدم تقارن اطلاعاتی رابطه‌ی منفی دارند و هر دو نوع یاد شده می‌توانند عدم تقارن اطلاعاتی را کاهش دهند
25
بررسی تاثیر کیفیت تعهدی ها بر هزینه سرمایه
کوهن
2008
شواهدی در رابطه با وجود عامل ریسک قیمت گذاری شده یافت نشده و کیفیت اقلام تعهدی و همچنین هموار بودن سود موجب کاهش در هزینه ضمنی سرمایه نمی شود.
جدول شماره 1-2 . پیشینه تحقیق . . ادامه
ردیف
موضوع
محقق
سال
نتیجه
26
اثر اطلاعات نامتقارن بر سه ساز و کار اصلی حاکمیت شرکتی
(شدت نظارت هیئت مدیره، انضباط بازار و حساسیت پرداخت بابت عملکرد مدیریت ارشد)
کای و همکاران
2008
شرکت های دارای عدم تقارن اطلاعاتی بیشتر، به استفاده‌ی کمتر از نظارت هیئت مدیره، انضباط بیشتر بازار و داشتن عملکرد مدیریت ارشد بالاتر، گرایش دارند
27
بررسی اثر اعلان سودهای فصلی بر واکنش قیمت سهام، حجم مبادلات و اثر نسبی شکاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش
لخال
2008
پس از اعلان سودهای فصلی، عدم تقارن اطلاعاتی کاهش می یابد.

28
افشای اختیاری و نقدینگی بازار
ایمان و همکاران
2009
با افزایش سطح افشای شرکت ها، شکاف قیمت پیشنهادی عرضه و تقاضا، کاهش می یابد که این عاملی است در افزایش حجم مبادلات سهام در بازار که اصطلاحا به آن «نقدینگی بازار» گفته می شود.

29

بررسی تاثیر شفافیت اطلاعات حسابداری بر هزینه سرمایه

بارث و همکاران
2009
افزایش در شفافیت اطلاعات حسابداری منجر به کاهش در هزینه سرمایه می شود. رابطه منفی یافت شده در این پژوهش بین هزینه حقوق صاحبان سهام و شفافیت اطلاعات حسابداری بسیار معنادارتر از پژوهش های مشابه انجام شده در این زمینه است.

30
بررسی وجود و چگونگی تاثیرگذاری کیفیت سود (کیفیت اقلام تعهدی) بر هزینه حقوق صاحبان سهام عادی
کیم و کیو

2010
نتایج بیانگر این مسئله است که شرکت های با کیفیت پایین اقلام تعهدی بیشتر تحت تاثیر شرایط بد اقتصادی قرار می گیرند و در نتیجه هزینه سرمایه آنها تحت تاثیر قرار می گیرد.

31
بررسی رابطه بین دفعات گزارشگری مالی، عدم تقارن اطلاعاتی و هزینه سرمایه

فو و همکاران

2012
نتایج تحقیق آنها نشان داد که دفعات گزارشگری بالا، عدم تقارن اطلاعاتی و هزینه سرمایه را کاهش می دهد.
32

شناسایی الگوی هزینه سرمایه و عوامل موثر بر آن
عثمانی
1381
الگوی ارزیابی حسابداری، نسبت به سایر الگوها، دارای بیشترین اعتبار و الگوی قیمت گذاری داراییهای سرمایه ای دارای کمترین میزان اعتبار است. هم چنین، بین اندازه شرکت و نوع صنعت با هزینه سرمایه، ارتباط معناداری وجود دارد.
33
نقش اطلاعات حسابداری را در کاهش عدم تقارن اطلاعاتی در بورس اوراق بهادار تهران
قائمی و وطن‌پرست
1384
عدم تقارن اطلاعاتی قبل از اعلان سود برآوردی، تشدید می شود؛ ولی پس از اعلان ، کاهش می یابد که این امر بیانگر محتوای اطلاعاتی اعلان سودهای برآوردی است.

34

بررسی رابطه بین ویژگی های کیفی سود و هزینه سرمایه

کردستانی و مجدی

1386

یافته های پژوهش حاکی از وجود رابطه معکوس و معنادار بین ویژگی های کیفی سود(پایداری، قابلیت پیش بینی، مربوط بودن سود به ارزش سهام، به موقع بودن سود) و هزینه سرمایه سهام عادی است.

35

بررسی تاثیر کیفیت گزارشگری مالی و

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه درباره هزینه سرمایه، صاحبان سهام، حقوق صاحبان سهام، اقلام تعهدی Next Entries منابع پایان نامه درباره اکسیژن مصرفی، تحلیل واریانس، حداکثر اکسیژن مصرفی، فیزیولوژی