دانلود پایان نامه درباره هزینه سرمایه، صاحبان سهام، حقوق صاحبان سهام، اقلام تعهدی

دانلود پایان نامه ارشد

سایر متغیّرها دارد. فاکتور بتا حاصل از مدل CAPM ارتباط زیادی با متغّیرهای دیگر ندارد و ارتباط آن با صرف ریسک ضمنی نیز بسیار پایین است.
دیاموند و ورچیا (1991) به بررسی رابطه بین افشا، نقدشوندگی و هزینه سرمایه شرکت های آمریکایی پرداختند. نتایج نشان می دهد که افشای اطلاعات عمومی برای کاهش عدم تقارن اطلاعاتی، می تواند از طریق جذب تقاضای فزاینده سرمایه گذاران بزرگ برای افزایش نقدشوندگی سهام، هزینه سرمایه شرکت را کاهش دهد.
باتاسان (1997) به بررسی رابطه بین میزان افشا و هزینه سرمایه شرکت های آمریکایی پرداخت. نتایج حاکی از آن است که برای شرکت هایی که پیگیری تحلیلگران در آنها پایین است، افزایش افشا باعث کاهش هزینه سرمایه می شود، اما برای شرکت هایی که پیگیری تحلیلگران در آنها بالاست، شواهدی مبنی بر وجود رابطه بین میزان افشا و هزینه سرمایه یافت نشد.
ماتوسی و همکاران151 (2004) با بررسی شرکت های تونسی به این نتیجه رسیدند که بین اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام (نقدشوندگی) و میزان افشا یک رابطه منفی معنادار وجود دارد.
گیتزمن و آیرلند152 (2005) با بررسی رابطه بین افشا و هزینه سرمایه شرکت های بورس اوراق بهادار لندن به این نتیجه رسیدند که بین افشا و هزینه سرمایه رابطه ای منفی وجود دارد. البته، این رابطه فقط برای شرکت هایی معنادار است که سیاست های جسورانه حسابداری را اتخاذ می کنند.
ژانگ و دینگ153 (2006) به بررسی رابطه بین افشا و هزینه سرمایه شرکت های بازار سرمایه چین پرداختند. یافته ها حاکی از آن است که بین افشا و هزینه سرمایه رابطه ای معکوس وجود دارد.
اسپینوسا و ترومبتا154 (2007) با بررسی شرکت های اسپانیایی به این نتیجه رسیدند که رابطه بین افشا و هزینه سرمایه تحت تاثیر سیاست حسابداری انتخاب شده قرار می گیرد.
لارا و همکاران155 در سال 2007 نشان دادند محافظه کاری موجب کاهش عدم تقارن اطلاعاتی و کاهش هزینه سرمایه شرکت می شود. در این تحقیق نشان داده می شود که هر چه محافظه کاری پایین تر باشد، سرمایه گذاران انتظار کسب بازده بالاتری دارند. این تحقیق نشان می دهد که سرمایه گذاران برای محافظه کاری ارزش قائل هستند چرا که اولا به سرمایه گذاران کمک می کند تا بین پروژه های سرمایه گذاری خوب و بد تمایز قائل شوند، ثانیا باعث کاهش مشکلات آتی بنگاه می شود، ثالثا به مدیران این اجازه را نمی دهد تا در گزارشات خود از عملکرد واقعی شرکت منحرف شوند یا هزینه های سنگینی را بخاطر این دستکاری به شرکت تحمیل کنند. همچنین محافظه کاری محدوده کمتری برای برآورد جریان های نقدی آتی شرکت فراهم می نماید که موجب می شود ریسک اطلاعاتی کاهش یابد و روشن می کند که جدا شدن از قابلیت اتکا برای رسیدن به مربوط بودن باعث افزایش ریسک سرمایه گذاران و هزینه سرمایه شرکت می شود.
بارث و همکاران156 (2009) بررسی تاثیر شفافیت اطلاعات حسابداری بر هزینه سرمایه را مورد مطالعه قرار دادند. نتایج این پژوهش نشان داد که افزایش در شفافیت اطلاعات حسابداری منجر به کاهش در هزینه سرمایه می شود. رابطه منفی یافت شده در این پژوهش بین هزینه حقوق صاحبان سهام و شفافیت اطلاعات حسابداری بسیار معنادارتر از پژوهش های مشابه انجام شده در این زمینه است.
باتاچاریا و همکاران157 (2009) به بررسی روابط مختلف میان هزینه سرمایه و کیفیت سود پرداختند. استفاده از تکنیک تحلیل مسیر در بررسی روابط مختلف بین کیفیت سود و هزینه حقوق صاحبان سرمایه نشان داد که کیفیت سود از طریق تاثیر خود بر عدم تقارن اطلاعاتی می تواند هزینه سرمایه را تحت تاثیر قرار دهد.
کوهن158 (2008) با بررسی تاثیر کیفیت تعهدی ها بر هزینه سرمایه به این نتیجه رسیدند که شواهدی در رابطه با وجود عامل ریسک قیمت گذاری شده یافت نشده و کیفیت اقلام تعهدی و همچنین هموار بودن سود موجب کاهش در هزینه ضمنی سرمایه نمی شود.
کیم و کیو159 (2010) ضمن بررسی وجود و چگونگی تاثیرگذاری کیفیت سود (کیفیت اقلام تعهدی) بر هزینه حقوق صاحبان سهام عادی، تاثیر شرایط اقتصاد کلان و چرخه های تجاری را بر کیفیت اقلام تعهدی مورد تحقیق قرار دادند. این نتایج در دو سطح بازده سهام منفرد و بازده پرتفوی نشان داد که کیفیت اقلام تعهدی متاثر از قیمت گذاری سهام مبتنی بر چرخه های تجاری و متغیرهای اقتصادکلان می باشد. نتایج بیانگر این مسئله است که شرکت های با کیفیت پایین اقلام تعهدی بیشتر تحت تاثیر شرایط بد اقتصادی قرار می گیرند و در نتیجه هزینه سرمایه آنها تحت تاثیر قرار می گیرد.
مک اینیس160 (2009) در پژوهش خود تحت عنوان بررسی تاثیر هموار بودن سود بر بازده سهام دریافت که میان هموار بودن سود و میانگین بازده سهام در طی دوره 30 ساله رابطه ای مشاهده نمی شود. درواقع مالکان شرکت های با نوسانات در سود، پاداشی بابت افزایش در ریسک خود دریافت نکرده اند. همچنین رابطه یافت شده بین هزینه سرمایه و هموار بودن سود در پژوهش های پیشین به خوش بینی تحلیل گران قابل انتساب است.
وردی161 (2006) با استفاده از معیاری جدید در برآورد هزینه سرمایه (در مقایسه با فرانسیس و همکاران 2004) نشان داد که افزایش در هموار بودن سود موجب کاهش در هزینه سرمایه شرکت ها نمی شود. هر چند ضریب متناظر با هموار بودن سود در رگسیون برآوردی معنادار نیست با این حال علامت آن متفاوت از علامت به دست آمده از پژوهش های پیشین است.
فرانسیس و همکاران162 (2004)، ارتباط بین هزینة سرمایه و هفت ویژگی کیفی سود، شامل: کیفیت اقلام تعهدی، ثبات، قابلیت پیش‌بینی، هموار‌سازی، مربوط بودن، به موقع بودن و محافظه‌کاری را بررسی کردند.آنها چهار ویژگی اول را به عنوان ویژگی‌های مبتنی بر حسابداری معرفی کردند، چون فقط با استفاده از اطلاعات حسابداری اندازه‌گیری می‌شوند و سه ویژگی‌ بعدی را به عنوان ویژگی‌های مبتنی بر بازار معرفی کردند، که بر اساس اطلاعات بازار و اطلاعات حسابداری هستند. طبق این پژوهش، مقیاسهای مبتنی بر حسابداری تأثیر بیشتری روی هزینة سرمایه دارند و از میان این ویژگیها، کیفیت اقلام تعهدی بیشترین اثر را دارد.
نکراسوف و شروف163 (2008) ریسک سیستماتیک سودها را به طور مستقیم در برآورد ارزش موسسه و هزینة سرمایة آن وارد کردند. آنها به این نتیجه رسیدند که برآوردهای ارزش موسسه که بر مبنای تعدیل ریسک انجام شده است؛ اشتباههای ارزیابی کمتری را نشان می‌دهد و برآورد هزینة سرمایه، بهتر انجام می‌شود.
در پژوهشی دیگر نکراسوف و شروف (2008) نقش ریسک در اجزای سود را در برآورد هزینة سرمایه در شرکتهای پذیرفته شده در بورسهای آمریکا تجزیه و تحلیل کرده اند. این پژوهش نشان می‌دهد که ریسک منعکس شده در جریانهای نقدی عملیاتی و اقلام تعهدی عاملی مهم در برآورد هزینة سرمایه است و نسبت به ریسک سود کل، اثر بهتری دارد. همچنین نشان می‌دهد که هموارسازی سود موجب می‌شود که سود کل نتواند مخاطره‌آمیز بودن عملیات شرکت را نشان می‌دهد، درحالی که اجزای سود اثر هموارسازی را در بر آورد شرکت به کمترین حد می‌رساند. یافته‌های این پژوهش بیانگر این است که برآورد هزینة سرمایه بر مبنای ریسک در اجزای سود به جای ریسک سود کل، سبب اشتباهها و انحرافهای ارزیابی کمتر و تشریح بهتر بازده سهام آتی می‌شود.
ثقفی و همکاران (1389) به بررسی و تحلیل رابطه متغیر های اساسی حسابداری به منظور آگاهی دادن درباره خطری پرداخته اند که در هزینه حقوق صاحبان سهام لحاظ می شود. با توجه به اینکه هزینه حقوق صاحبان سهام، معیار خلاصه ای از چگونگی تصمیم گیری سرمایه گذاران در مورد تخصیص منابع است، میزان ارتباط میان هزینه حقوق صاحبان سهام و معیار های ریسک مبتنی بر حسابداری، موید این است که در زمان تصمیم گیریهای اقتصادی، چقدر این معیارها، برای بازار اهمیت دارد. نمونه تحقیق شامل 66 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و دوره تحقیق طی سال های 1376 تا 1387 بوده که نتیجه آن، از رابطه میان هزینه حقوق صاحبان سهام و برخی متغیر های ریسک مبتنی بر ارقام حسابداری و در نتیجه از مفید بودن تحلیل بنیادی برای تعیین ریسک حمایت می کند.
ثقفی و بولو (1388) در مقاله ای به بررسی رابطه بین هزینه حقوق صاحبان سهام با چهار ویژگی سود مبتنی بر داده های حسابداری شامل کیفیت اقلام تعهدی، پایداری، قابلیت پیش بینی و هموار بودن در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بین سال های 1379 تا پایان 1384 پرداختند. نتایج بدست آمده از آزمون رابطه هزینه حقوق صاحبان سهام و ویژگی های سود (به صورت جداگانه)، بیانگر آن بود که تنها ویژگی پایداری سود دارای رابطه منفی با هزینه حقوق صاحبان سهام می باشد. همچنین، بررسی ضریب تعیین تعدیل شده تفاضلی در اثر افزودن این متغیر ها به مدل پایه، حاکی از آن است که ویژگی پایداری سود در بین ویژگی های سود بیشترین تاثیر را بر هزینه حقوق صاحبان سهام دارد. نتایج بدست آمده از رابطه هزینه حقوق صاحبان سهام و ویژگی های سود (به طور توام) نیز حاکی از آن است که هزینه حقوق صاحبان سهام با ویژگی های پایداری و هموار بودن سود رابطه معنی داری دارد و با دو ویژگی دیگر سود فاقد رابطه معنی دار است.
مرادزاده فرد و عدیلی (1389) در تحقيقی رابطه بين مديريت سود مبتني بر فعاليت هاي واقعي و هزينه حقوق صاحبان سهام را مورد بررسي قرار دادند. در این تحقیق به دنبال بررسی این موضوع بودند كه آيا بين معيارهاي مديريت سود مبتني بر فعاليت هاي واقعي (جريان نقدي غيرعادي، توليد غيرعادي و هزينه هاي اختياري غيرعادي) و هزينه حقوق صاحبان سهام رابطه وجود دارد. نتایج تحقیق حاکی از آن بود كه در سطح اطمينان 95 درصد بين معيارهاي مديريت سود مبتني بر فعاليت هاي واقعي (جريان نقدي غيرعادي، توليد غيرعادي و هزينه هاي اختياري غيرعادي) و هزينه حقوق صاحبان سهام رابطه مستقيم وجود دارد.
عرب مازار یزدی و طالبیان (1387) به بررسی تاثیر کیفیت گزارشگری مالی و ریسک اطلاعاتی بر هزینه سرمایه پرداختند. یافته های پژوهش حاکی از آن است که هزینه سرمایه شرکت های با کیفیت اقلام تعهدی پایین از هزینه سرمایه شرکت های با کیفیت اقلام تعهدی بالا، بیشتر است.
دستگیر و بزاززاده (1385) به بررسی تاثیر افزایش میزان افشا (اجباری) بر هزینه سهام عادی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداختند. میزان افشا از طریق مقایسه صورت های مالی سالانه منتهی به سال 1379 شرکت های مورد بررسی، با موارد تعیین شده در رهنمودهای حسابداری لازم الاجرا از 1/1/1378، قانون تجارت و قانون مالیات های مستقیم، مورد سنجش قرار گرفت. یافته های بررسی 40 شرکت تولیدی، حاکی از آن است که افزایش میزان افشا موجب کاهش هزینه سهام عادی می شود. به عبارت دیگر، سرمایه گذاران، سرمایه گذاری در شرکت های با میزان افشای بیشتر (ریسک کمتر) را ترجیح می دهند.
کردستانی و مجدی (1386) به بررسی رابطه بین ویژگی های کیفی سود و هزینه سرمایه سهام عادی پرداختند. یافته های پژوهش حاکی از وجود رابطه معکوس و معنادار بین ویژگی های کیفی سود(پایداری، قابلیت پیش بینی، مربوط بودن سود به ارزش سهام، به موقع بودن سود) و هزینه سرمایه سهام عادی است.
جلالی (1385) در پژوهش خود با عنوان ” بررسی عوامل موثر بر هزینة سرمایه در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران” به این نتیجه رسید که بین رشد سود هر سهم، نسبت داراییهای ثابت به کل داراییها و نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام با هزینة سرمایه، ارتباط معنی‌داری وجود دارد و این معیارها محتوایی اطلاعاتی دارند. همچنین نوع صنعت بر هزینة سرمایه تاثیر زیادی دارد.
کریم‌زاده (1383) رابطة تحلیلی بین ریسک سیستماتیک و هزینة سرمایة شرکتهای پذیرفته شده در بورس تهران را بررسی کرد. در نهایت به این نتیجه رسید که رابطة معناداری بین ریسک سیستماتیک و هزینة سرمایه وجود ندارد.
حسینی (1385) پژوهشی با عنوان ” تاثیر کیفیت اقلام تعهدی بر هزینة سرمایة شرکتها ” انجام داد. در این پژوهش اقلام تعهدی به دو جزءاختیاری و غیر اختیاری تفکیک شده تا نتایج هر جزء به طور

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه درباره عدم تقارن، عدم تقارن اطلاعات، عدم تقارن اطلاعاتی، تقارن اطلاعاتی Next Entries دانلود پایان نامه درباره هزینه سرمایه، عدم تقارن اطلاعات، عدم تقارن، عدم تقارن اطلاعاتی