دانلود پایان نامه درباره نقدشوندگی سهام، تحلیل اطلاعات، شرکت‌های پذیرفته شده، نقدشوندگی

دانلود پایان نامه ارشد

سرمایه‌گذاران کمتر در مورد حسابرسی نگران هستند، زمانی که یک مکانیزم نظارتی جایگزین وجود دارد.

فصل سوم
روش اجرای تحقیق

3-1- مقدمه
دستیابی به هدفهای تحقیق میسر نخواهد بود مگر زمانی که جستجوی شناخت با روش شناسی درست صورت پذیرد. هر پایان نامه در حوزهء علوم اجتماعی بویژه مدیریت و حسابداری در زمره تحقیقات کاربردی است. و به طور معمول پژوهشگر سعی میکند به یک مساله و پرسش واقعی که در عمل وجود دارد، طی یک فرایند علمی تحقیق پاسخ دهد. با توجه به اینکه آگاهی از جامعهای که در آن تحقیق صورت میگیرد بسیار مهم است، لذا پژوهشگر ابتدا باید سازمانی که در آن آزمودنیهای خود را مورد بررسی قرار میدهد، ابتدا به خوبی بشناسد و سپس این شناخت را به طور مختصر به بررسی کنندگان پایان نامه خود ارائه دهد(خاکی،1387).
در این فصل ابتدا نوع روش تحقیقی که در این پژوهش به کار رفته است توضیح داده می‌شود سپس روش‌شناسی تحقیق شامل قلمرو زمانی و مکانی، جامعه و نمونه آماری و روش گردآوری و تجزیه و تحلیل اطلاعات و متغیرهای تحقیق و نحوه اندازه‌گیری آنها مورد بحث قرار خواهد گرفت.
3-2- روش تحقیق
روش پژوهش این تحقیق از نظر ماهیت و محتوا از نوع همبستگی است. انجام این پژوهش در چهارچوب استدلال قیاسی – استقرایی صورت خواهد گرفت. علت استفاده از روش همبستگی کشف روابط همبستگی بین متغیر‌ها است. تحقیق همبستگی یکی از انواع تحقیقات توصیفی است. در پژوهش حاضر ابتدا همبستگی بین متغیرهای پژوهش را مورد آزمون قرار داده و در صورت وجود همبستگی بین متغیرهای پژوهش اقدام به برآورد مدل‌هاي رگرسیونی چندگانه خواهیم نمود. از سوی دیگر پژوهش حاضر از نوع پس رویدادی(نيمه تجربي) است، یعنی بر مبنای تجزیه و تحلیل اطلاعات گذشته و تاريخي(صورت‌های مالی شرکت‌ها) انجام می‌گیرد. همچنین این پژوهش از نوع مطالعه ای کتابخانه ای و تحلیلی – علی بوده و مبتنی بر تحلیل داده های تابلویی(پانل دیتا) نیز می باشد. پژوهش ازحیث هدف کاربردی و از حیث روش توصیفی- همبستگی قلمداد میشود.
3-3- فرضیه های تحقیق
فرضیه اول:
بین چرخش موسسه حسابرسی و نقدشوندگی سهام رابطه معناداری وجود دارد.
فرضیه دوم:
بین چرخش شریک حسابرسی و نقدشوندگی سهام رابطه معناداری وجود دارد.
3-4- روش گردآوری اطلاعات
در اين پژوهش براي گردآوری اطلاعات از روش كتابخانه‌اي استفاده شده است. مبناني نظري و پژوهشهاي انجام شده مورد استفاده قرار گرفته و همچنين مطالعات كتابخانه‌اي به منظور كشف متغيرها، عوامل مؤثر و ارائه فرضيه‌ها انجام گرفته است.
همچنین ابزار جمع‌آوري داده‌هاي تحقيق به شرح زیر می‌باشند:
نرم افزار ره آورد نوین
این نرم افزار حاوی صورت‌های مالی و اطلاعات بازاری شرکت‌های پذیرفته شده در بورس برای سال‌های مختلف می‌باشد که با استفاده از آن، داده‌های موردنیاز برای محاسبه متغیرها گردآوری می‌شود.
سایت کدال
این سایت حاوی صورت‌های مالی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس، بانضمام یادداشت‌های همراه می‌باشد.
3-5- جامعه و نمونه آماري تحقيق
جامعه آماري اين تحقيق شامل کليه شرکتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مي باشد. در این تحقیق براي این که نمونه آماري يک نماينده مناسب از جامعه آماري موردنظر باشد، از روش حذف سیستماتیک استفاده شده است. براي اين منظور 5 معيار زیر در نظر گرفته شده و در صورتی که شرکتی کلیه معیارها را احراز کرده باشد به عنوان نمونه تحقیق انتخاب شده و مابقی حذف می شوند. روند انتخاب نمونه در جدول 1 ارائه شده است.

اطلاعات مالی شرکت‌ها در دسترس باشد.
شرکت قبل از سال 1384 در بورس پذیرفته شده و تا پایان سال 1392 در بورس فعال باشد.
به دلیل ماهیت خاص فعالیت شرکت های هلدینگ، بیمه، لیزینگ، بانک ها، موسسات مالی و سرمایه گذاری و تفاوت قابل ملاحظه آنها با شرکت های تولیدی و بازرگانی، شرکت انتخابی جز صنایع یاد شده نباشد.
سال مالی شرکت منتهی به 29 اسفند باشد و طی سال‌های 1392- 1384 تغییر سال مالی نداشته باشد.
شرکت وقفه معاملاتی بیش از 6 ماه نداشته باشد
جدول 3-1) روند انتخاب نمونه
تعداد کل شرکت های پذیرفته شده در بورس در پایان سال 1392

478
معیارها:

تعداد شرکت هایی که در قلمرو زمانی 92-84 در بورس فعال نبوده اند

(159)
تعداد شرکت ه

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه درباره نقدشوندگی، نقدشوندگی سهام، استقلال حسابرس، کیفیت حسابرسی Next Entries منابع تحقیق با موضوع محافظه کاری، حافظه کاری، چرخه عمر، چرخه زندگی