دانلود پایان نامه درباره نفت و گاز، تولید نفت، محیط زیست، نفت وگاز

دانلود پایان نامه ارشد

این کاهش تولید در سال های آتی با روند ملایمی ادامه داشته باشد.
تا کنون حدود 44 درصد منابع بازیافتنی کلی ارزیابی شده در فلات قاره نروژ تولید شده است. سطح سرمایه گذاری در بخش نفتی در نروژ در سال های اخیر بالا رفته و در سال 2012 به بیش از 175 میلیارد کرون نروژ ، سرمایه گذاری گردیده است. در سال 2012هزینه های عملیات اجرایی به 60 میلیارد کرون نروژی بالغ گردیده که انتظار می رود میزان این هزینه ها همچنان بالا باقی بماند.
بند سوم- بازار صادرات/واردات
نروژ، نمونه یک کشور تولید کننده نفت وگاز می باشد که مصرف داخلی نفت و گازش در مقایسه با صادراتش بسیار کم می باشد. رتبه نروژ به عنوان هفتمین صادر کننده بزرگ نفت جهان و چهاردهمین تولید کننده نفت جهان می باشد. در سال 2011 نروژ سومین صادر کننده بزرگ گاز جهان و ششمین تولید کننده بزرگ گاز جهان بود. نفت عمدتا بوسیله کشتی به بازارها منتقل میشود، در حالیکه گازدر سراسر یک سیستم انتقال بطور گسترده به انگلستان ،آلمان، بلژیک و فرانسه فرستاده میشود. در سال 2012 نفت و خدمات خطوط لوله بیش از نیمی از ارزش صادرات را یعنی در حدود 600 میلیارد کرون نروژ کسب نمود.
بند چهارم- ساختار بازار داخلی
لیسانس های اکتشاف در فلات قاره نروژ و تولید نفت از آنجا در بیشتر موارد به گروهی از شرکت های دارای صلاحیت 61 نفت و گاز در دورهای لایسنسینگ (اعطاء پروانه) صادر و اعطاء می گردند. این گروه از شرکت ها، جوینت ونچرهایی62 را تشکیل می دهند که با مدل توافقنامه اجرای عملیات مشترک63 اداره میگردند. در حال حاضر حدود 70 شرکت فعال در صنعت نفت و گاز در فلات قاره نروژ در حال فعالیت های نفتی می باشند. مشارکت های دولتی در این جوینت ونچرها بصورت مستقیم و غیر مستقیم صورت می پذیرد. حق مالکانه مستقیم دولت در سیستم سراسری منافع مالی مستقیم دولتی 64جائیکه شرکت با مالکیت دولتی “پترو ای اس”65 حقوق مالکانه منافع مالی دولتی را مدیریت می کند مستقر گردیده است.
حجم منافع حقوق مالکانه دولتی از یک میدان نفتی به میدان نفتی دیگر ، متفاوت می باشد. دولت در جوینت ونچر ها با شرایطی مشابه اشخاص خصوصی مشارکت می نماید. این مشارکت، سهم سرمایه گذاری دولت و هزینه هایش را پوشش می دهد و دولت سهمی متناسب از نفت تولیدی را دریافت می کند. بعلاوه دولت مالک 67 درصد از “استت اویل ای اس ای” 66 که بزرگترین اپراتور67 بر فلات قاره نروژ است می باشد.
بند پنجم- اهداف تدبیری دولت
در سال 2011 وزارت نفت و انرژی نروژ کتاب تشریح سیاستگذاری ها و اعلام اهداف عینی و خط مشی رسمی دولت در رابطه با صنعت نفت و گازنروژ را ارائه نمود. در این کتاب فعالیت های نفتی نروژ بعنوان صنعتی برای آینده نیز تعریف میگردند.68 اصلی ترین هدف در سیاستگذاری نفتی نروژ، تسهیل در تولید سودآور نفت و گاز به مدت طولانی است. برای نیل بدین مقصود دولت نروژ استراتژی فعال مدیریت منابع خود را دنبال می نماید. به این منظور، چهار حوزه زیر بعنوان اهداف حائز اهمیت مشخص گردیده اند
الف- افزایش بازیافت از میادین در حال تولید.
ب- توسعه اکتشافات سودآور- تجاری69

ج- اکتشاف 70در زمین هایی که وسعتشان به جریب مشخص و برای فعالیت های نفتی افتتاح گردیده اند.
د- گشایش مناطق جدید جهت فعالیت های نفتی
بند ششم- روندهای حال حاضر بازار
امروزه روند رایج در فلات قاره نروژ با خوش بینی توصیف می گردد. پایه منابع تخمین زده شده در سال 2013 افزایش یافته است و اکتشافات متعدد جدیدی در سال های اخیر بعمل آمده است. از جمله میدان نفتی “جان اسورداپ”71 در دریای شمال به عنوان اکتشافی عظیم در یکی از تکامل یافته ترین مناطق نفت خیز در فلات قاره نروژ محسوب می گردد. مشارکت عظیمی در دورهای اعطاء پروانه اخیر که بیشتر بر روی مناطق جدید دریای برنت تمرکز داشته اند وجود داشته است و شرکتهای عظیم نفتی72 منافع تجدید شده ای را در فلات قاره نروژ در نظر گرفته اند.
در سال 2011 توافق فیمابین نروژ و روسیه بر سر خط سرحد دریایی در دریای برنت و اقیانوس شمال به منظور افتتاح مناطق عظیم جدیدی برای فعالیت های نفتی صورت پذیرفت و دولت نروژ ، اظهار نموده است که تعهد انجام فعالیت های نفتی در این منطقه جدید توافق شده از طرف مدیریت منابع نروژ صورت پذیرفته است . این بدین معنی است که مدیریت منابع ، نقش مهمی دارد و تا اجازه ندهد انجام توافق پیرامون فعالیت های تجاری جدید امکانپذیر نیست . بعبارتی مدیریت منابع نقش مال اندیشی در فعالیت های نفتی دارد.
در اینجا سوال اینست که چند درصد از نیازهای انرژی داخلی نروژ بوسیله نفت و گاز تامین می گردد و پاسخ اینست که انرژی مصرفی داخلی نروژ بیشتر از تولید انرژی داخلی تامین می گردد .در نتیجه ، همه نیازهای انرژی نروژ از طریق واحدهای صنعتی وابسته به تولید نیروی برق از آب یا بخار 73 تامین می گردد. بنابر این مصرف داخلی نفت و گاز بسیار اندک می باشد . بدلیل مصرف پایین نفت و گاز هیچگونه آمار رسمی که بیانگر میزان درصد تامین انرژی خانگی نروژ بوسیله نفت و گاز باشد وجود ندارد.

گفتار هفتم- مقررات و هیات های مقرراتی
نهادی که استخراج نفت و گاز را قاعده مند می کند، “پارلمان”74 می باشد که مسئول چارچوب سازی فعالیت های نفتی نروژ می باشد که این فعالیت ها شامل موارد ذیل می باشند:
1- قانونگذاری و اتخاذ پیشنهادات
2- بحث و پاسخگویی به کتاب اهداف عینی و خط مشی رسمی دولت نروژ پیرامون فعالیت های نفتی
پروژه های توسعه ای عمده و موضوعات مهم عمومی لازمست قانونا توسط که ناظر دولت و ادارات دولتی است تصویب شود. در نروژ ، دولت قدرت اجرایی بر سیاستگذاری های نفتی دارد و در مقابل پارلمان مسئول این امر می باشد.
در اعمال این خط مشی ، دولت توسط وزارتخانه ها و هیئت مدیره های وابسته و نمایندگان تابعه حمایت می گردد. مسئولیت اجرای نقش های متفاوت در سیاستگذاری های نفتی بین مسئولین ذیل تقسیم میگردد
1- وزارتخانه نفت و انرژی که در مدیریت منبع و کل بخش انرژی مسئول می باشد.
2- وزارت کار در امور سلامتی ، محیط کاری ومسائل ایمنی مسئول می باشد.
3- وزارت مالیه که مسئول درآمدهای دولتی می باشد.
4- وزارت محیط زیست که مسئول محیط زیست خارجی می باشد.
5- مدیریت نفت نروژ75 که از لحاظ اداری وابسته به وزارت نفت و انرژی می باشد. این هیئت مدیره هیئت مشاورینی مهم برای وزارت نفت و انرژی نروژ تلقی می گردد و نقش بزرگی در مدیریت منابع ایفاء می نماید.
6- مقام صلاحیتدار حوزه ایمنی نفت نروژ76 که از حیث اداری وابسته به وزارت کار می باشد. این مقام مسئول تنظیم مقررات مربوط به ایمنی ، حفظ آمادگی در مواقع ضروری و ایمنی محیط کار در فعالیت های نفتی می باشد.
بند دوم- رژیم قانونی
توصیف و ویژگی های رژیم قانونی که بر اکتشاف و تولید نفت و گاز اعمال می گردد و قانون مصوب اصلی
حقوق حاکم بر فلات قاره نروژ به دولت نروژ محول گردیده است. رژیم قانونی برای فعالیت های نفتی نروژ بر مبنای یک سیستم اعطاء پروانه “لایسنسینگ”77، تحت این عنوان که به چه شرکتی حقوق اکتشاف و تولید نفت واگذار گردیده است، مبتنی می باشد. شرکتها مالک نفت و گازی که خودشان تولید کرده اند می گردند.
مبانی حقوقی کلی فعالیت های نفتی در قانون مصوب 29 نوامبر 1996 شماره 72 که اختصاص به فعالیت های نفتی دارد گنجانده شده است 78 که این قانون مقررات کلی و موارد مورد نیاز برای موارد ذیل را فراهم نموده است
* اعطاء پروانه ها
* مرحله اکتشاف
* توسعه میدان و زیرسازی
* فعالیت مشترک و یکپارچه سازی میادین و اکتشاف مطابق لیسانس (پروانه ) های متفاوت
*توقف و قطع فعالیت های نفتی (خاتمه فعالیت های نفتی)
به علاوه، قانون نفت در برگیرنده تعدادی از مقررات پیرامون مسائل خاص بیشتری در موارد ذیل می باشد
* انتقالات و ترهین پروانه ها
* موارد لازمه جهت بیمه
* مسئولیت برای آلودگی
* امنیت مصوب وزارت نفت و انرژی جهت ایفاء تعهداتی که دارنده پروانه 79 بر عهده دارد .
همچنین مسئولیت های احتمالی در رابطه با فعالیت های نفتی
موارد مورد نیاز قانونی جزئی تر ،در قانون نفت 27 ژوئن 1997 آمده است. بعلاوه، مقررات متعدد دیگری در ارتباط با موارد ذیل وجود دارد
* سلامتی ، محیط زیست و ایمنی
*تحقیق علمی برای منابع ملی
*قاعده تثبیت قیمت گذاری
قانون مصوب 13 ژوئن 1975 شماره 35 مرتبط با مالیات مخازن نفتی زیر دریایی 80مبنای حقوقی رژیم مخصوص مالیاتی که بر شرکت های عملیاتی فعال در صنعت نفت وگاز نروژ اعمال میگردد را تنظیم نموده است.
گفتار هشتم- حقوق نفت وگاز
بند اول- مالکیت
اینکه چگونه حقوق مربوط به نفت وگاز مستقر می گردند و چطور آن حقوق موقعیت خود را حفظ می کنند موضوع این بند می باشد.حقوق منابع نفتی در فلات قاره نروژ به دولت محول شده اند. لیسانس های با مدت زمانی محدود برای اکتشاف و تولید نفت و گاز در فلات به موجب قانون نفت توسط شاه در شورا واگذار میگردد.
بند دوم- ماهیت حقوق نفت و گاز
این بند به ویژگی های کلیدی اجاره نامه ها، لیسانس ها و حق الامتیازهایی که تحت رژیم قانونی صادر می گردندمی پردازدو اینکه آیا دارنده حق می تواند آنها را اجاره دهد یاخیر نیز بررسی می گردد.
بند سوم – اصطلاحات اجاره/ لیسانس81/ حق الامتیاز
یک پروانه تولید در طول دوره زمانی پروانه به دارنده آن حقوق ذیل را می دهد
الف – حق انحصاری اکتشاف کردن ، حفاری اکتشافی و تولید مخازن نفتی در مناطق تحت پوشش لیسانس.
ب – مالکیت نفتی که تولید گردیده است.
یک لیسانس برای یک دوره اولیه بیش از ده ساله واگذار می گردد. دارنده پروانه ای که تعهدات کاری و دیگر شرایط پروانه تولید را به انجام رسانده است می تواند تقاضای تمدید پروانه را پس از انقضاء دوره اولیه آن نماید. تمدید دوره در پروانه تولید مجزایی تعیین و صادر می گردد. بطور کلی این دوره تمدید شده بالای 30 سال خواهد بود ودر موارد خاصی به بالای پنجاه سال نیز می رسد.
بند چهارم- مخارج( مال الاجاره)
هزینه ای معادل 109000 کرون نروژ جهت هزینه لیسانس طی پروسه درخواست پروانه بر عهده دارنده پروانه بار میگردد. مالیات های مستقیم و غیر مستقیم قطعی در طی دوره زمانی پروانه اعمال میگردد.
بند پنجم- مسئولیت
دارنده پروانه جهت انجام شروط مندرج در پروانه مسئولیت دارد و همچنین بطور کلی در قبال قوانین نفت ،محیط زیست و قوانین حوزه بهداشت و ایمنی و قوانین نظیر آن مسئول می باشد.
بند ششم- تحدید
پروانه تولید به شرکتی که مطابق با قوانین نروژ تاسیس گردیده و در موسسه ثبت بازرگانی نروژ به ثبت رسیده است ، اعطاء میگردد. اگر مطابق توافقات بین المللی موارد مورد نیاز دیگری نیز لازم باشد باید اعمال گردد. پروانه های تولید به شخص حقیقی مقیم در یکی از دولت های منطقه اقتصادی اروپا 82 قابل اعطاء می باشد.
7- چگونگی اعطاء اجاره ها ، پروانه ها یا امتیازاتی
پروانه تولید در موارد ذیل بدست می آید:
1- کسب منافع مشارکتی از یک دارنده پروانه دیگر
2- درخواست و اعمال و کسب پروانه تولید نفت در یک دور لیسانس . شایان ذکر است دورهای اعطاء پروانه توسط وزارت نفت و انرژی اعلان و هدایت می گردد و پروانه های تولید توسط شاه در شورا اعطاء می گردد.
دو گونه دور اعطاء پروانه در فلات قاره نروژ وجود دارد. نوع اول دورهای عادی که بطور معمول هر دو سال یکبار برگزار میگردد و بر مناطق کمتر تکامل یافته تمرکز می نماید. نوع دوم اعطاء پروانه در مناطقی که در مرحله پیش تعریف شده واقع گردیده اند83 که این نوع اعطاء پروانه ها سالانه بوده و مناطق تکامل یافته یعنی مکان هایی که از لحاظ زمین شناسی و زیر ساختی شناسایی شده اند را پوشش میدهد. اساسا معیارهای اعطاء پروانه های تولید غیر تبعیض آ میز بوده و ضوابط آن از پیش منتشر گردیده است. مهمترین معیارها شامل موارد زیرمی باشند
1- تخصص فنی مرتبط
2- توانایی مالی مطلوب
3- درک زمین شناختی از مناطق مورد نظر
4- تجربه
در اینجا هیچ نوع هزینه دیگری به جزهزینه رسیدگی به میزان 109000 کرون نروژ وجود

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه درباره نفت وگاز، نفت و گاز، تولید نفت، ظرفیت جذب Next Entries دانلود پایان نامه درباره زیست محیطی، نفت و گاز، گاز طبیعی، محیط زیست