دانلود پایان نامه درباره نفت وگاز، امتیازنامه، شرکت ملی، منابع نفتی

دانلود پایان نامه ارشد

را به واسطه حصر عقود به تعهد طرفین در جمله قانونگذار در بر نمیگیرد. در مقابل عقد ایقاع قراردارد که ماهیت های حقوقی را گویند که با یک اراده ایجاد میگردد.در ماده 190 قانون مدنی ایران شرایط اساسی برای صحت معامله چنین آمده استقصد طرفین و رضای آنها،اهلیت طرفین ، موضوع معین که مورد معامله باشد ، مشروعیت جهت معامله
بند چهارم– تعریف امتیاز و ویژ گیهای آن
الف – امتیاز عبارتست از برخور دار شدن شخص یا گروهی از اشخاص از مزیت و حقی که عموم افراد از آن بی بهره هستند و یا به آن دسترسی ندارند. امتیاز ذاتا وظیفه ای بر عهده دارنده امتیاز بار نمیکند. امتیاز وجود ادعایی صریح در مورد وظیفه ای متقابل یا قرارداشتن چنین وظیفه ای بر عهده شخص دیگر را بیان نمیکند نتیجتا بسیاری از چیزهایی را که مسامحتا حقوق مینامیم ماهیتا امتیاز هستند.
ب – امتیازنامه سندی است که به موجب آن دولت بااستفاده از حاکمیت خود حقوقی را برای صاحب امتیاز در نظر میگیرد وشرائط آن را نیز مقرر میدارد.246
تغییر و تبدیل شرائط امتیاز اصولا تابع تصمیم دولت است . این چنین که مشهور است ابتدا امتیازنامه وجود داشته وسپس قراردادهای نفتی و متعاقبا قوانین نفتی بوجود آ مده اند.قراردادنفتی ، توافقی دو طرفه است و امکان تغییر یا فسخ آن بدون توافق مجدد طرفین یا رضایت طرف دیگر وجود ندارد. شرکتهای بین المللی نفتی به لحاظ منافع شایانی که از امتیازنامه های اولیه خویش داشته اند متمایل به تفسیر این امتیازنامه ها به قرارداد هستند در حالیکه کشورهای اعطاء کننده امتیاز در جهت تفسیر منشاء حاکمیتی این امتیازنامه ها قلمفرسایی نموده اند.
بندپنجم عناصر اصلی سیاستگذاری نفتی نروژ
الف – حقوق مربوط به ذخایر نفتی نروژ به دولت واگذارشده است . بنابر این دولت حق اتخاذ تصمیم پیرامون نحوه اقدام جهت اکتشاف و توسعه این منابع را داراست . این حق در بر دارنده دعوت از شرکتهای بین المللی نفتی برای توسعه منابع با مشارکت شرکت ملی نفت نروژ می باشد.
ب – در نروژ با استفاده از چارچوبهایی هدفمند شرکتهای داخلی برای ارتقاء مهارتها و تخصص انگیزه مند می گردند ودر چنین فضایی توانایی خویش را ارتقاء می دهند.
ج – باتوجه به روی کارآمدن دولت طرفدار تساوی حقوق افراد در نروژ و اجتناب نروژ از پدیده نفرین منابع ومدیریت صحیح منابع نفتی مرامنامه نروژ این اصل مترقی است که منابع نفتی نروژ باید در راستای منافع جامعه نروژی و به تساوی بین همگان توزیع گردد.
د – پرورش ، توسعه و تشویق شرکت ملی نفت دارای قدرت رقابت وماهر با تامین نمودن صنعت و فن آوری مورد نیاز.
ذ – حفظ سرمایه و صیانت از آن برای نسل های امروز وآینده
ر- تمرکز و توجه جدی به حمایت از محیط زیست پایدار بعنوان موهبتی برای نسل امروز و امانتی برای نسل های آ ینده
ز- چارچوب قراردادی نروژ مسئولیت کنترل میزان اکتشاف و تولید نفت در فلات قاره نروژ را به دولت واگذار نموده است . میزان کاهش منابع طبیعی برای نسل های آینده توسط دولت کنترل میگردد.
چارچوب سیستم اعطاء پروانه اکتشاف وتولید برپایه قابلیت محاسبه وپیش بینی پذیری 247و شفافیت 248استوار میباشد.
گفتار دوم چارچوب قراردادی نفتی نروژ برای توسعه منابع نفتی
بند اول – توافق مشارکت در عملیات
الف – مکانیسم
مشترک شدن شرکت ملی نفت و شرکت نفتی بین المللی با یکدیگر برای انجام دادن عملیات اکتشاف، توصیف ، توسعه و تولید نفت را گویند که تامین مالی پروژه و ترکیب همه کوشش ها و مناسبات را بطور متقابل برای انجام دادن عملیات فوق الذکر را نیز شامل میگردد. عواید بین شرکت ملی نفت و شرکت نفتی بین المللی پس از پرداخت مالیات تقسیم میگردد.
ب – ساختار نوعا، توافق مشارکت در عملیات شامل موارد ذیل میباشد
1- شرح کار پروژه، مدت مشارکت ، وضعیت حقوقی از لحاظ ساختارحقوقی ،حقیقی یا مشارکت مدنی ویا اینکه به شکل شرکت تجاری عمل نماید.
2- حقوق منفعتی، وظایف کارگذار249 و شرکاء دیگر
3- ساختار مدیریتی و روندهای رای گیری که آیا نحوه اخذ رای بصورت اجماعی باشد یا حد اکثری باشد. یا مثلا بر اساس فرآورده ، وزن رای یکی از طرفین بیشتر از رای دیگری باشد.
4 – تصویب برنامه های عملیاتی و بودجه ها ونهاد تصویب کننده مشخص گردد مثلا کمیته مدیریت مشترک250تاسیس شود یا جهت تصویب برای سهامداران ارسال گردد .
5- آورده های نقدی ، هزینه ها و حسابداری ها چگونه ثبت و مدیریت گردند.
6-اصول چگونگی حفاظت ونگهداری و حضانت از اموال مشترک
7 –تحمل ریسک به صورت انفرادی صورت میپذیرد یا اشتراکی باید گفت دولت میزبان میتواند پیشنهاد دهد که ریسک توصیف و اکتشاف و به عبارتی عدم موفقیت راتحمل نکند ، قصور (مسئولیت مدنی ناشی از عملیات را مباشر عملیات عهده دار گردد)،خروج شریک از سرمایه گذاری مشترک مثلا اگر چهار شریک با هم کار میکنند روش خروج و ضمانت اجراییهای مربوطه چگونه باید صورت پذیرد ، انتقال حقوق شریک به یک شخص ثالث اینکه آیا شریک میتواند حقوق خویش را به شخص ثالثی منتقل نماید و مسائل مربوط به این حوزه باید کاملا معین گردد.
8 –نفت به کجا فرستاده شودواینکه نقطه تحویل و صادرات کجاست .
9 – تعهد نسبت به حفظ محرمانگی این اطلاعات بدلیل اینکه شراکت، اسرارتجاری طرفین را تاحدودی بین طرفین افشا مینماید در اینصورت تعهداتی که نسبت به حفظ محرمانگی این اطلاعات وجود دارد کاملا مشخص می گردند.
10- فورس ماژور و حل و فصل اختلافات واینکه اگر فورس ماژوری نسبت به یک شریک قابل اجراست نسبت به سایر شرکا نیز قابل تعمیمم میباشد یا خیر و اگر یک شریک به فورس ماژور استناد میکند شرکاء دیگر نیز میتوانند چنین استنادی کنند یا خیر. اگر به دلیل سیل و زلزله شریکی فعالیتهایش را متوقف کرد سایرین هم چون مشارکت وجود دارد این امکان را دارند یا خیر و مواردی از این دست باید روشن گردد.
11- حل و فصل اختلافات داخلی صورت بگیرد یا به داوری ارجاع گردد. یا به صورت خارجی در دادگاه مطرح گردد.
بند دوم ویژگیهای قراردادهای نفتی نروژ
دموکراسی، تساوی حقوق افرا د و تجارت باز پایه های جامعه نوین نروژ را تشکیل میدهند. مدیریت منابع نفت وگاز وبه کارگیری منافع آن در بهترین راهها و پیشگیری از دچار شدن جامعه و اقتصاد نروژ به پدیده نفرین منابع از ویژگیهای راهبردی کلان نروژ در صنعت نفت وگاز میباشند.
الف – استراتژیهای به کار گرفته شده برای مدیریت منابع نفت وگاز
الف – 1- جدا کردن مخارج از درامدها
کشورهایی که منابع انرژی سرشار دارند طبعا درآمد بیشتری نیز دارند وبدلیل داشتن پول زیاد مخارج بالایی نیز دارند و علاوه بر آنکه کلیه درآ مدهای خویش را خرج میکنند حتی درآمدی را که متصور میباشد وهنوز ایجاد نشده نیز خرج میکنند.نروژ بعنوان یک استراتژی مهم وکاربردی در آمدها را از مخارج جدا نموده است.

الف – 2- تساوی و توزیع عادلانه که منجر به تولید موثر و کارآمد میگردد
در این استراتژی به حقوق کارگر صنعت نفت وگاز بیش از خود نفت وگاز اهمیت داده میشود . آ مار ها نشان میدهد که هشتاد درصد مردم نروژ استخدام شده اند و این بیش از ایالات متحده آ مریکاست که هفتاددرصد مردم آ ن کشور استخدام شده اند. آمار استخدامی در اروپا شصت درصد میباشد. جالب اینجاست که در نروژ زنها بیش از مردها استخدام شده اند. این بدلیل وجود برابری است که شروط و تقسیم بندی برای استخدام شوندگان وجود نداشته وچنانچه نسل ونیروی انسانی را برابر بدانیم تعداد بیشتر نیرو را صرف نظر از جنسیت برای تولید بیشتر وکار بیشتر و کارآمدتر وایجاد ثروت بیشتر بکار گرفته ایم. از آ نجا که کارمندان برایمان ارزشمند هستند به فکر حقوق آینده آنها هستیم و چون آنها ارزش خود را درک میکنند ثروت آفرینی بیشتری میکنند.
الف – 3- تامین فضای مناسب برای تجارت باز؛ ایجاد تعادل و هماهنگی بین شرکتهای خصوصی و دولتی
پیمانکار میتواند در فضای رقابتی نروژ اقدام به ورود وسرمایه گذاری پیرامون اکتشاف وتولید وتوسعه منابع نفتی بنماید والبته که میتواند محصول تولید شده اعم از نفت وگاز رابفروشد اما لزوما میبایست هفتادو هشت درصد از محصول تولیدی رابعنوان مالیات وحق دولت طبق قانون پرداخت نماید. و بدلیل سیستم توانای نروژ در زمینه استیفای حقوق دولتی ومالیات امکان فرار مالیاتی بعید به نظر می رسد.

ب – توافقنامه های لیسانس و امتیازی
1-پیدایش این نوع توافقات در اوایل دهه 1900 ابداع شدند و این نوع قراردادها به عنوان قراردادهای یک طرفه خوانده میشوند . این نوع قراردادها توسط ملل دارای منابع انرژی که وابسته ،مستعمره و تحت الحمایه دیگر حکومتها بودند مورد استفاده قرار میگرفت.شکل مدرن این نوع توافقات اغلبا برای اکتشاف، توسعه، فروش وصادرات نفت یا مواد معدنی استخراج شده در مناطق مشخص شده در دوره زمانی مشخص تحت حقوق انحصاری به شرکتهای نفتی اعطاء میگردد.در این نوع توافقات شرکت ها توسط مناقصه های پیشنهادی به رقابت در می آیند که برنده باید پاداش امضاء بپردازد.این نوع از توافقات کاملا معمول و رایج در سرا سر جهان میباشد ودر مللی همچون کویت ، سودان ، آنگولا، اکوادور مورد استفاده میباشد .

2- مزیت های توافقنامه های لیسانس و امتیازی
این گونه توافقات آسانتر و صریح تر از دیگر توافقات میباشند مخصوصا اگر یک سیستم مناقصه عمومی برای تنظیم شرایط اساسی استفاده شود .میزان تخصص مورد نیاز در اینجا در مقایسه با مذاکرات از پیچیدگی کمتری برخوردار میباشد.مشاورین مالی متخصصی برای ساختار سیستم مناقصه ای251 حق الامتیاز252 مورد نیاز میباشد.همچنین سازمانی وابسته به قوه قضائیه که قادر به تفسیر توافقات پیچیده باشد مورد نیاز میباشد .بایک سیستم قانونی که درست توسعه یافته است.همانند سیستمی که در بسیاری از کشور های صنعتی همانند آمریکا ، نروژ و کانادا وجود دارد یک قرارداد لیسانس یا حق الامتیاز میتواند بر مسائل بازرگانی بدون تحمل بار مسئولیتی مقررات قراردادی موجود تمرکز کند.مسائل مالی و دیگر شرایط لیسانس توسط دولت میزبان پیش نویسی شده است که باید پس از آن منتشر گردد. شرکت کننده موفق در مناقصه مبلغ مزایده یاپیشنهادی را معمولا تحت عنوان هزینه لیسانس یا پاداش امضا پرداخت میکند .که این مبلغ توسط کشور میزبان صرفنظر از اینکه آیا نفت پیدا شود یا اینکه تولید تجاری صورت گیرد اخذ میگردد.
اگر تولید تجاری صورت گیرد دولت میزبان همچنین بهره مالکانه بر پایه سود غیر خالص253 یا مالیات منفعت را بدست می آورد.سود غیر خالص ویا مالیات منفعت254 بر پایه درآمد خالص255 است و این دو بر پایه مقدار تولید و قیمت فروش محصول تولید شده در بازار میباشد.تمامی ریسکهای مالی مربوط به توسعه شامل هزینه های اکتشاف میباشد که برعهده برنده مناقصه میباشد. بطور خلاصه در این نوع توافقات ضررو زیان مالی برای کشور میزبان حد اقل است ولی ممکن است خساراتی مربوط به هدر رفتن وقت وشانس به این کشور اگر سیستم مناقصه ایش نتواند شرکت کننده ای بالا از نظر تکنیکی وقوی از نظر مالی را جذب کند متحمل شود.

ج – اشکالات سیستم لیسانس
عمده ترین اشکال از دید گاه کشورهای پیشرفته و از نقطه نظر پیشنهاد کننده و شرکت کننده در مناقصه 256امور مربوط به بازرگانی این حوزه میباشد. در اینجا دانش کافی در مورد پتانسیل منطقه امتیاز وجود ندارد زیرا لرزه نگاری اکتشافی توسط دولت بطور کامل تعهد نگردیده است و نتیجه این میشود که سیستم مناقصه حقیقتا یک حراج است.شرکتهای نفتی حق انتخابی در مورد قیمت لیسانس را ندارند و فقط ریسکهای احتمالی موجود را محاسبه میکنند.یک شرکت در مورد مبلغ آورده برای شرکت در مناقصه باید محتاط باشد زیرا ضمانتی برای پوشش هزینه های شرکت و سود برگشتی در امتیاز وجود ندارد کشور میزبان به دلیل عدم آ گاهی از مبلغ سود خود در پایان ، هنگام حراج سود بالقوه برگشتی خود را زیاد نمیپندارد.بدلیل اینکه اسناد مناقصه ای تعیین کننده حداقل برنامه کاری هستند ، شرکت کنندگان در مناقصه بطور طبیعی خردمندانه تر ومحافظه کارانه تر پیشنهاداتشان را ارائه خواهند نمود.

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه درباره عرضه کنندگان، منابع طبیعی، کارآفرینی، نفت وگاز Next Entries پایان نامه ارشد درباره علامه طباطبائی، شهید مطهری، حوزه علمیه، نهج البلاغه