دانلود پایان نامه درباره نفت وگاز، امتیازنامه، ایالات متحده آمریکا، ایالات متحده

دانلود پایان نامه ارشد

گفتار سوم بررسی امکان بهره برداری از ترتیبات قراردادی نفتی نروژ در حقوق ایران
بند اول- کارکرد پروانه بهره برداری نفتی (لیسانس)
لیسانسها ی نفتی به دو دسته تقسیم میگردند
الف – توافقنامه لیسانس که مبتنی برسیستم ( بهره مالکانه و مالیات میباشد) 257که این نوع قراردادها عمدتا در شمال آمریکا مطرح میباشند. در این مفهوم قراردادلیسانس همان قرارداد حق الامتیاز258 میباشد .
بنابراین اگر ازلیسانس بعنوان یک قرارداد بالادستی استفاده شود در چنین حالتی همان قرارداد امتیازی و واگذاری مورد نظر میباشد.
ب– ممکن است یکی از شرطهای ورود به میدان نفتی گرفتن لیسانس باشد .پس به پروانه ورود به میدان نیز لیسانس گفته میشود. به عبارتی صدور پروانه ( لیسانس) گواهی دولت در اجازه دارنده آن به فعالیت مصرح در لیسانس البته در طول دوره لیسانس و با شرایط مقرر در آن میباشد .چنین حالتی هم برای قرارداد مشارکت در تولیدوجود دارد و هم برای قرارداد حق الامتیاز و هم برای قراردادهای بیع متقابل و قراردادهای خدماتی واین به این دلیل است که وقتی قرارداد با کشور میزبان منعقد میگردد هدف کار کردن و فعالیت نفتی است و در پی آن عملیات نفتی صورت خواهد پذیرفت. به این دلیل که همه مقامات محلی و اداری در جریان وجود مجوز و دامنه آن نیستند وچه بسا در مواردی ممانعت از انجام عملیات نفتی نمایند وجهت ادامه عملیات نفتی از پیمانکار یا کارگذار پروانه مطالبه میکنند که این پروانه در کارگاه الصاق گردیده و بر اساس آن که مبتنی بر مجوز اعطایی وزارت نفت میباشد پیمانکار در منطقه عملیاتی کار میکند این مفهوم عملی لیسانس است .
نکته– سایر لیسانس ها مربوط به سلسله مباحث حقوق مالکیت معنوی است که ارتباطی به بحث حاضر ندارد.
اگر جوینت ونچر وجود داشته باشد و بنا باشد اجرای کار برآن مبنا واقع گردد ،جوینت ونچر ساختار حقوقی یا حقیقی مشارکت در سرمایه گذاری میشود . گواهی و پروانه ای که وزارت نفت میدهد ممکن است در محاسبات مال شراکتی جوینت ونچر بعنوان آورده دولت محاسبه گردد . معنای دوم لیسانس که به معنای گواهی یا پروانه بهره برداری از میدان است خود به تنهایی ارزش مالی دارد یعنی ممکن است این پروانه توسط شخصی گرفته وچنانچه قابل انتقال باشدبه دیگری منتقل و فروخته شود .پس در شرایط لیسانس قابلیت یا عدم قابلیت انتقال آن ارزش دارد . مطلب دیگر اینکه پروانه بهره برداری به خودی خود ارزش دارد واین میتواند بعنوان موضوع سرمایه اختصاص پیدا کند .بنابر این اگر دولت طرف جوینت ونچر است لیسانس واگذار شده سرمایه دو لت محسوب میشود .چون دولت حقی را به دارنده میدهد که این حق ارزش مالی دارد و دولت برای خودش بابت این حقی که واگذار میکند مثلا 25 درصد در نظر می گیرد. البته وقتی دارنده لیسانس این حق را گرفت اگر قابل انتقال باشد دارنده آن میتواند آن را با دیگران معامله نماید مثلا اگر سهم شرکت نفتی از لیسانس اعطاشده به وی 75 درصد باشد میتواند از 45 درصد آن خود بهره برده و مابقی را به سایر شرکتها واگذار نماید.چون پروانه از آن شرکت پیمانکار است حتی میتواند به مبلغی بیش از آنچه به اوواگذار شده واگذار نماید و عملا در این جا سود ببرد.نتیجتا لیسانس نفتی در یک معنی میتواند جزء قراردادهای بالادستی و در ردیف حق الامتیاز و بهره مالکانه – مالیات واقع گردد و در معنای دیگر پروانه بهره برداری است که مجوز ورود به میدان نفتی تلقی میگردد.
در کشورهای صنعتی که از روش صدور پروانه بهره برداری در صنعت نفت وگاز استفاده میگردد دولت به سرمایه گذاران پروانه اکتشاف ویا پروانه اکتشاف و بهره برداری را اعطاء میکند. 259 صاحب لیسانس به ازای هر کیلومتر مربع از زمینهای موضوع لیسانس اجاره بهای سالیانه پرداخت میکند.260در قراردادهای اجاره نفت و گاز ایالات متحده آمریکا،از شروط اساسی قراردادهای اجاره نفت وگاز میتوان به شرط اعطا کننده261اشاره نمود .این شرط، بندی در قرارداد میباشد که از سوی مالک منابع معدنی به اجاره کننده اعطا شده و اجاره کننده حق اکتشاف ،توسعه وتولید نفت وگاز را از زمین موضوع اجاره پیدا میکند.262در قرارداد فارم اوت263 نیز که در ایالات متحده آمریکا رایج است یکی از طرفین منافعی را در زمین موضوع قرارداد به طرف دیگر اعطا میکند و طرف دیگر در مقابل متعهد به برخی فعالیتهای نفتی میگردد.
قراردادهای نفتی در ابتدا بصورت امتیازنامه بود . همانطور که قبلا گفتیم امتیاز سندی است که به موجب آن دولت با استفاده از حاکمیت خود حقوقی را برای صاحب امتیاز در نظر میگیرد وشرایط آن را نیز مقرر میدارد.264 اینکه امتیاز عقد است و دو طرف دارد و بدون رضایت طرف دیگر تغییر یا فسخ آن امکانپذیر نیست یا چنین امکانی وجود دارد نیاز به تحلیل حقوقی این اسناد دارد . مثلا در خصوص امتیاز های نفتی اولیه می توان گفت توافق نامه هایی بودند که بموجب آن دولت به یک شرکت خارجی اجازه میدادتا به اکتشاف و بهره برداری از منابع نفتی آن کشور بصورت انحصاری در مدت معین و در حوزه جغرافیایی معین بپردازند ودر مقابل مبالغی را بعنوان بهره مالکانه و مانند آن به دولت پرداخت نماید.265به موجب قرارداد امتیاز دارنده امتیاز مالک نفت استخراج شده در محدوده امتیاز دانسته شده است.266 از آخرین داوریهای نفتی که ماهیت حقوقی امتیاز را مورد بحث قرارداده است به رای تاپکو موضوع امتیازنامه های امضاء شده در سالهای 1955تا 1968 می توان اشاره کرد. در تحلیل حقوقی سند امتیاز ،دوپوی در بندها ی 19 و20 رای تاپکو آ ن را بمنزله قراردادی میداند که از یک طرف نیت و اراده دولت و از طرف دیگر نیت و اراده صاحب امتیاز را منعکس میسازد و نقطه تلاقی اراده طرفین به شمار می آید.267
در لیسانسهای اعطایی امروزی در صنعت نفت وگاز نروژ اجاره بهایی که برنده مناقصه بطور سالیانه بر اساس هر کیلومتر مربع پرداخت میکند یک قاعده آمره میباشد که در صور ت عدم اکتشاف وحتی خشک بودن چاه نیز باید توسط دارنده پروانه ، پرداخت گردد.268دلیل شهرت روش لیسانس به اجاره یا لیز نیز همین امر میباشد. در کشور نروژ جزئیات لیسانس در قانون نفت این کشور مقرر شده است. اصل حاکمیت دولت بر منابع طبیعی مستند قانونی کشورهای تولید کننده نفت است که چنین دولی با استناد به این اصل، دخالت های خود را در امتیازهایی که برخلاف بیانیه های مربوط به این اصل باشند توجیه می نمایند.269بنا بر این امکان نقض امتیازات اعطایی که خواه بوسیله قرارداد واگذار گردیده یا بوسیله صدور مجوز و پروانه در راستای منافع عمومی امکانپذیر است در این صورت منافع و حقوق دارنده پروانه ویا امتیاز تا زمانیکه توافق دیگری صورت نگیرد یا قانون دیگری اجرایی نگردد به قوت خود باقیست.270به عبارت دیگر این قرارداد ماهیتی مختلط از حقوق عمومی و حقوق خصوصی دارد.271 در عبارت دادگاه عالی نروژ نیز آمده است که امتیاز نفتی قراردادی است بین اشخاص خصوصی و دولت و دخالت دولت آثاری دارد که منجر به تردید در جنبه قراردادی آن شده است.272
بند دوم – پروانه بهره برداری موضوع قوانین جاریه نفتی ایران
الف–نظام قانونی مرتبط بالیسانس نفتی ایران

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه درباره عرضه کنندگان، منابع طبیعی، کارآفرینی، نفت وگاز Next Entries پایان نامه ارشد درباره علامه طباطبائی، شهید مطهری، حوزه علمیه، نهج البلاغه