دانلود پایان نامه درباره میزان سازگاری، ادبیات تحقیق، قابلیت اعتماد، سلسله مراتب

دانلود پایان نامه ارشد

که عناصر مورد سنجش به طور ظاهری توانایی اندازه گیری مفهوم را دارند.
روایی وابسته به معیار،عبارت است از کارآمدی یک ابزار اندازه گیری در پیش بینی رفتار یک فرد در موقعیتهای خاص (سرمدودیگران،1378ص170)
روایی سازه:اعتبار سازه یک ابزار اندازه گیری،نمایانگرآن است که ابزار اندازه گیری تا چه حد اندازه یک سازه یا خصیصه ای را که مبنای نظری دارد می سنجد..
منظور از قابلیت اعتماد پرسشنامه ،میزان سازگاری نتایج حاصل از اجرای پرسشنامه در یک محیط نسبتا مشابه با محیط قبلی است .هرچقدر میزان سازگاری بیشتر باشد پایایی پرسشنامه بیشتر خواهد بود،بعبارت دیگر پایایی یعنی اینکه ابزار اندازه گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی بدست می دهد .
برای محاسبه ضریب پایایی شیوه‌ها‌ی مختلفی به کار می رود که عبارتند از :
اجرای دوباره ،روش موازی ،روش تنصیف ،روش کودر –ریچاردسون و آلفای کرونباخ
یکی از روشهای محاسبه اعتبار واعتماد علمی پرسشنامه‌ها‌ محاسبه “آلفای کرونباخ “است .
هرچه این شاخص به 1 نزدیکتر شود به معنی همبستگی درونی بالاتر و همگن تر بودن پرسش‌ها‌ خواهد بود . بدیهی است در صورت پایین بودن مقدار آلفا بایستی بررسی نمود که با حذف کدام پرسشها مقدار آن افزایش خواهد یافت(بازرگان1380،صص166-169)

در این پژوهش با توجه به اینکه برخی ازشاخص‌ها‌ی پژوهش از ادبیات تحقیق بدست آمده است و همچنین اين شاخص‌ها با نظر مستقيم و تكاملي خبرگان اصلاح، تعديل و بومي‌شده‌اند. ودر ضمن سؤالات برمبناي فرايند تحليل سلسله مراتبي و شبكه‌اي تدوين شده‌اند كه با توجه به وجود تحقيقات بسيار زياد در اين زمينه داراي روايي كافي مي‌باشند.و پایایی این پژوهش نیز با توجه به اینکه از تک تک خبرگان شرکت نظر سنجی شده است و تغییرات لازم بر روی پرسشنامه با توجه به نظرات خبرگان اعمال شده است دارای پایایی لازم نیز می‌باشد.
3-10- جمع بندی
روش انجام پژوهش از قسمت‌ها‌ی مهم یک کار تحقیقاتی می باشد در فصل سوم به تفصیل روش تحقیق و نحوه جمع آوری اطلاعات بیان شده است .داده‌ها‌ی مورد نیاز پژوهش با استفاده از پرسشنامه‌ها‌یی که توضیح داده شد در این فصل جمع آوری گردیده است همانگونه که بیان شد جامعه خبرگان این پژوهش شامل 35 نفر می باشد که به دو دسته 10 تایی مدیران ارشد و 25 تایی کارشناسان تقسیم می شوند . درفصل آتی به تجزیه و تحلیل در مورد پرسشنا مه‌ها‌ و اطلاعات بدست آمده خواهیم پرداخت.

فصل چهارم
اجرای مدل و تحلیل نتایج

4-1- مقدمه
داده‌ها‌ و اطلاعات جمع آوری شده منبع خامی هستند که جهت کاربردی شدن نتایج آنها بایستی توسط ابزار مناسب مورد تجزیه وتحلیل قرار گیرند در فصل سوم در مورد چگونگی استخراج معیارها و همچنین طراحی پرسشنامه‌ها‌ و شیو ه‌ها‌ی تجزیه وتحلیل داد ه‌ها‌ بحث گردید .
در این فصل برآنیم تا با بررسی نتایج حاصل از کار میدانی و با استفاده از تکنیک‌ها‌ی تصميم‌گيري چند معیاره در محیط فازی اولویت بندی نهایی از تجهیزاتی که با ید تحت پایش مداوم قرار گیرند بدست آورده و همچنین این نتایج را در اختیار مدیران ارشد شرکت قرار داده تا مبنای تصميم‌گيري خود قرار دهند.در ابتدا با استفاده از آمار توصیفی به خصوصیات پرسش شوندگان پرداخته شده وسپس بر اساس پرسشنامه‌ها‌ی 1 تا 5 اطلاعات را مورد تجزیه وتحلیل قرار میدهیم.
4-2- نتایج مربوط به مشخصات عمومي‌ مصاحبه شوندگان
4-2-1- سن مصاحبه شوندگان

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه درباره اولویت بندی، روایی محتوا، روش تحقیق، مقایسات زوجی Next Entries پایان نامه رایگان با موضوع آموزش فلسفه، ادب فارسی، منطق الطیر، الهی نامه