دانلود پایان نامه درباره موازنه قدرت، قرن نوزدهم

دانلود پایان نامه ارشد

يافته بگونه اي كه آنان اكنون شرايط كنوني اين كشور را براي تعامل با ساختار سياسي عراق جديد مناسب تر مي دانند.
جنبش شيعي لبنان
عالمان شيعه جبل عامل كه منطقه كوهستاني درجنوب لبنان است وشهرهاي نبطيه،مرجعيون،بنت جبيل وروستاهاي حومه را شامل مي شود،مدعي اند كه جامعه شيعي لبنان از تمام جوامع ديگر به جز حجاز كن تر است.آنها تاسيس جامعه شيعه جبل عامل را به ابوذر،صحابي پيامبر اكرم(ص)كه نخستين حاميان دعوت امام وجانشيني حضرت علي(ع)بعد ازپيامبر بود نسبت مي دهند.(پرغو،25:1384).
شيعيان ديگري نيز دربخش شمالي دره بقاع وهمچنين طرابلس وكروان واقع درلبنان شمالي ساكن شدند.اما به دنبال فتح سوريه به دست صلاح الدين ايوبي وفرمانروايي نخستين حكام ايوبي وبعد ازايشان سلطه مماليك،شيعيان از منطقه شمال لبنان بيرون رانده شدند. .(پرغو،26:1384).
گرچه درباره علما ومدارس شيعي جبل عامل پيش ازقرن دوازدهم ميلادي،اطلاعات دقيقي دردست نيست،اما بعدها سنت نيرومند تحصيل معارف شيعي را با چهره اي روشن دراين ناحيه ديده مي شود.اين سنت تحصيل معارف به رغم همه گرفتاريها، همچنان درشهرها وروستاهاي اين ناحيه ادامه يافت.آنچه بيش از هر چيز ديگر شايان توجه است، نقش مؤثر علمان جبل عامل درميان ساير عالمان شيعه است. (پرغو،26:1384).
ازلحاظ تاريخي شيعيان ازحيات سياسي لبنان بدور بوده اند.خصوصا درقرن نوزدهم ميلادي كه لبنان يك تحول سياسي،اجتماعي وفكري را پشت سر گذاشت.دراين زمان بود كه فاصله وشكاف ميان شيعيان وهمسايگانش زيادتر شد.دراين قرن مارونيها با فرانسه،دروزيها با بريتانيا،ارتدكس يوناني با روسيه وسني ها با خلافت عثماني روابط خوبي داشتند.تنها شيعيان بودند كه از حمايت بيگانه اي بهره مند نبودند.فقط گاهگاهي از جانب قاجاريه علاقه اي نسبت به وضع آنها نشان داده مي شد.كه آنها هم به شدت ضعيف بود(پرغو،27:1384).
دراواخر دهه60ميلادي،امام موسي صدر يكي ازرهبران مذهبي كه ازايران به لبنان مهاجرت كرد،خواستار اصلاحات اجتماعي شد.وي با درايت وزيركي ،بعضي از فئودالهاي بقاع را با خود همراه نمود وشبكه اي نيرومند از دهقانها را تحت عنوان حركه المحرومين،فراهم آورد.رشد آگاهي درجامعه شيعه لبنان كه توسط امام موسي صدر ايجاد شد با تهاجم نظامي اسرائيل به لبنان درسالهاي1978و1982 ومقابله قهرمانه شيعيان دربرابر آنها وبالاخره پيروزي انقلاب اسلامي ايران تقويت شد.
اكنون شيعيان لبنان هرچند باتوجه به داشتن اكثريت جمعيت،هنوز به حقوق قانوني وواقعي خويش دست نيافته اند ولي بادر پيش گرفتن سياستهاي حكيمانه ومدبرانه كه برگرفته ازآموزه هاي مكتب تشيع است،نقش موثر ومعني داري درصحنه لبنان ايفا مي كنند.(همان،34-33)حزب الله به عنوان يكي ازموثرترين تشكيلات سياسي- نظامي لبنان درراستاي اجراي اصول وعقايد شيعي،درتلاش است تا شرايط اين كشور را ملهم از آن اصول وعقايد تغيير دهد.حزب الله كه يكي از ريشه هاي آن به حزب الدعوه عراق برمي گردد براي تحقق اهداف وآرمانهايش درلبنان درقالب دو دوره راديكاليسم وواقع گرايي،رويكردي تعاملي وتقابلي رااز خود به نمايش گذاشت.يكي از دغدغه هاي عمده حزب الله دردوره راديكاليسم،اجراي احكام اسلامي بود.اجراي احكام اسلام حتي به محله هايي كه ساكنان آنان را اهل سنت ويا مسيحي تشكيل مي دادند نيز تسري داده مي شد.(اسداللهي،116:1382)مواضع سياسي حزب الله دردهه هشتاد ميلادي به سبب خشونت بيش ازحد اسرائيل وحمايت صريح قدرتهاي خارجي ازآن،ابعاد بسيج مردمي ونظامي رادربر مي گرفت وروش هاي قهرآميز را شامل مي شد.دكتر نزار حمزه،استاد دانشگاه آمريكايي بيروت معتقد است كه حزب الله درابتداي تاسيس خود بسياري از نظريات راجع به يك لبنان مستقل رارد مي كرد وخواهان ادغام اين كشور دروطن بزرگ اسلامي بوده است.(حمزه،125،1372). حزب الله دراين دوره با سه گروه درگير شد تا بتواند به اهداف خود دست يابد.1- مقابله با اسرائيل كه نهايتا با اقدامات راديكاليستي موفق به اخراج اسرائيل از جنوب لبنان شد 2- مقابله با نيروهاي خارجي مانند آمريكا وفرانسه،سرانجام حزب الله با اقدامات انتحاري عليه نيروهاي خارجي باعث شد تا آنان لبنان را ترك كنند. 3- فالانژهاي مسيحي:حزب الله آن را آلت دست آمريكا واسرائيل معرفي مي كند.بطوريكه حزب الله توانست با اصرار بر مواضعش زمينه تضعيف فالانژها درلبنان را فراهم كند.(اسداللهي،1382، 124-121).
اولين رويارويي حزب الله با دولت لبنان درمارس1983 درنزديكي شهر بعلبك روي داد.امين جميل،رئيس جمهور وقت لبنان براي سركوب مخالفان خود تصميم به اعزام ارتش به ضايحه وبقاع گرفت.دراين رويارويي نيروهاي حزب الله درمقابل ارتش لبنان صف آرايي كردند ومانع تحرك اين نيروها وخواستار بازگشت نظاميان به پادگانهايشان شدند.اما رويارويي مهم تر،شش ماه بعد روي داد.در22 نوامبر1983 حزب الله از طريق برپايي يك راهپيمايي مردمي،پادگان اصلي ارتش لبنان،مشرف برشهر بعلبك معروف به پادگان شيخ عبدالله را تصرف كرد.مقامات حزب الله دليل اين كارخود را اينگونه بيان كردند كه دولت لبنان ارتش را دراختيار امريكاييها قرار داده است. (www.ashoora.ir).
مساله چالش حزب الله با دولت امين جميل بقدري مهم بود كه حزب الله درمرامنامه خود،محاكمه عادلانه
اعضاي حزب كتائب(فالانژها)ازجمله امين جميل را براي جرائمي كه با تحريك آمريكا واسرائيل درحق مسلمانان ومسيحيان مرتكب شده بودند،قرار داد.
چالش حزب الله با دولت امين جميل علاوه بربعد داخلي آن دامنگير متحدين دولت وي هم شد ازجمله اينكه حزب الله با بمب گذاري درسفارت آمريكا درغرب بيروت درآوريل 1983، حمله به مراكز نظامي آمريكا وفرانسه دربيروت در23 اكتبر1983 وحمله دوباره به ساختمتنهاي وابسته به سفارت آمريكا درشرق بيروت در20 سپتامبر1983 درپي آن بود تا علاوه بر ستيزش با نيروهاي خارجي درلبنان به نوعي مخالفت خود را با دولت امين جميل هم نشان دهد.(احمدي،57:1385).
يكي از بارزترين ويژگيهاي دوره واقع گرايي كه از1990 شروع مي شود،افزايش نفوذ وكنترل دولت برامور داخلي لبنان است.دوره نخست وزيري رفيق حريري هرچند كه دربستر دوره واقع گرايي شكل گرفته اما يكي از دوره هاي پرچالش حزب الله با دولت لبنان است،چالش حزب الله با دولت رفيق حريري درچند محور قابل بررسي است .اول اينكه حزب الله،زمانيكه رفيق حريري به نخست وزيري رسيد وحمايت اكثريت پارلمان را بدست آورد،با پيشنهاد ابراهيم بيان،سني مذهب وفادار به حزب الله براي تصدي پست نخست وزيري ،مخالفت خود را با نخست وزيري رفيق حريري نشان داد.ثانيا نمايندگان حزب الله،هنگام راي اعتماد به دولت حريري با برنامه سياسي دولت وي با استدلال اينكه دومساله اساسي يعني مستشاري رسمي مقاومت اسلامي وتنظيم برنامه زماني براي حذف طايفه گري سياسي را به فراموشي سپرده،به مخالفت پرداختند ثالثا حزب الله پس از رسميت يافتن دولت رفيق حريري با طرح همكاري واقعي دولت10 وي كه هدفش بازسازي مركز بيروت وحومه هاي آن بود به مخالفت پرداخت زيرا هدف اين طرح را راندن مردم از خانه هايشان وبوجود آوردن مناطق امن وايجاد كازينوهاي قماربازان براي بدست آوردن سود شخصي مي دانست.(همان،43).وچهارم اينكه مخالفت دولت حريري با حزب الله بقدري بود كه علي رغم تمايل دولت وي وپارلمان جهت پايان دادن به اشغال جنوب لبنان توسط اسرائيل،هيچ يك ازآنها با ديدگاههاي حزب الله درمورد آزادسازي جنوب لبنان همراه نشدند.
حزب الله لبنان براي نخستين بار درآوريل2005 با معرفي يك وزير از سوي خود دركابينه نجيب ميقاتي با اين استدلال كه با حضور نماينده اش دردولت،سياستهاي مداخله جويانه آمريكا را خنثي كند وضمن برقراري موازنه قدرت دركابينه فرصتي را براي دفاع از مقاومت به عنوان مقدمه اي براي شناسايي آن فراهم آورد،عملا درساختار سياسي لبنان مشاركت نمود.(قاسم،1383: 16-15).به هرحال حزب الله با وارد كردن نماينده اي از سوي خود دركابينه نجيب ميقاتي،تعامل وهمسويي مناسبي را به منظور حل مشكلات لبنان ودفاع از حيثيت مقاومت با دولت وي به نمايش گذاشت.
اما درزمان نخست وزيري فواد سنيوره اين تعامل به رويارويي تبديل شد بگونه اي كه درجريان جنگ 33روزه آمريكا براي حمايت از موجوديت دولت سنيوره درتلاش بود تا دولت وي را از بحراني كه دراثر جنگ ايجاد خواهد شد،نجات دهد.به همين منظور مي خواست به جاي هدف قرار دادن زير ساخت هاي غير نظامي لبنان كه اثرات ناخوشايندي براي دولت سنيوره خواهد داشت،فرصتي را براي ترور سيد حسن نصرالله ايجاد كند.(مرتضي،125:1387).به هرحال درجريان جنگ33روزه موضع گيري ساسي فواد سنيوره،نخست وزير وقت لبنان بگونه اي بود كه به جاي آنكه از توان تمامي نيروهاي سياسي،اجتماعي لبنان عليه هجوم گسترده اسرائيل استفاده كند با آمريكا همسو شد تا براي ترور رهبر حزب الله وخلع سلاح اين حزب چاره انديشي كند.همچنين فواد سنيوره دراقدامي خصمانه عليه حزب الله به استفاده از توان موثر گروه فتح الاسلام روي آورد كه آمريكا به دليل ترس از پيشرفت جريان سلفي گري درلبنان به مخالفت با آن پرداخت.
دوره نخست وزيري سعد حريري نيز همانند دوره سنيوره از دوره هاي پرچالش ميان حزب الله ودولتهاي لبنان درقالب منطق واقع گرايي وانطباق اين حزب با شرايط سياسي لبنان است.حزب الله ضمن پذيرش منطق وواقعيات موجود لبنان وتاكيد برحفظ موجوديت لبنان درمقابل اقدامات رفيق حريري به ستيز برخاست بطوريكه حمايت آمريكا از سعد حريري واقدامات وي درعدم محكوميت راي دادگاه بين المللي پرونده رفيق حريري وتامين49درصدي بودجه دولت از سوي پارلمان برشدت اين چالش افزود بطوريكه اصرار سعد حريري براجراي طرحهاي نيروهاي خارجي از جمله آمريكا موجب شد تا وي از تعامل با جريان 8مارس به منظور حل بحران لبننان خودداري نمايد كه متعاقبا باعث سقوط دولت وي شد. (front. cloob. com/ http. //cyber – jihad). سيد حسن نصرالله نيزدر ادامه چالش حزب الله با دولت سعد حريري از وي خواست تا منافع حزبي خود را كناربگذارد وشرايطي را فراهم كند تا لبنان به سوي فتنه حركت نكند.وي همچنين زمينه سازي درخصوص سقوط دولت سعد حريري با توجه به اقدامات نامناسب ونسنجيده دولت وي درارتباط با حزب الله راوظيفه ملي واخلاقي خود مي دانست(ibid) .
پس از سقوط دولت سعد حريري،بحران سياسي بارديگر لبنان را فراگرفت وميشل سليمان،رئيس جمهور لبنان،مأمور معرفي نخست وزير جديدشد.اين بار نجيب ميقاتي به گروه8مارس كه مدتي كوتاه دردوره رياست جمهوري اميل لحود تصدي اين پست را عهده داربود،نخست وزير لبنان شد.
هرچند كه سيد حسن نصرالله دراظهارات خود وابستگي نجيب ميقاتي به حزب الله را رد كرد وآن را سناريوي طراحي شده گروه14 مارس براي ايجاد فتنه وآشوب داخلي دانست اما واقعيت آن است كه دولت ميقاتي با حزب الله روابط خوبي دارد بطوريكه سخنان سيد حسن نصرالله مبني براينكه دولت ميقاتي، دولتي كاملا لبناني است ويا اينكه حزب الله با ميقاتي وميشل سليمان همكاري خواهد كرد تا دولت وي موفق عمل كند،براين ادعا صحه مي گذارد(ibid).
جنبش شيعي بحرين
امروزه بحرين يكي از مراكز مهم تشيع دردنيا به شمار مي آيد وبعد از ايران وعراق مي توان آن را به لحاظ سابقه تاريخي،سومين مركز تشيع معرفي كرد.ارتباط وعلاقه ساكنان اين جزيره با مذهب تشيع به حدي محكم ووثيق است كه درنزد اهاليشبه جزيره وساحل نشينان خليج فارس كلمه بحراني مترادف كلمه شيعي است واقليت اهل سنت دراين جزيره به نام اهل بحرين خوانده مي شوند نه بحراني.همچنين طبق آمار سال 1995از جمعيت575هزار و925 نفري بحرين70درصد شيعه و30درصد سني هستند. (اسلامي،30:1378).
تشيع به صورت رسمي وشناخته شده،ازدوره زمامداري امام علي(ع) دربحرين شكل گرفت وعامل اصلي آن واليان منصوب آن حضرت بودند كه توانستند تشيع را درآنجا حاكم كنند.(همان،33). حوزه علميه بحرين دردوره صفويه فعال بوده است وتعداد عالمان شيعه كه از بحرين براي ادامه تحصيل راهي بعضي از مناطق ايران يا عراق وبخصوص نجف مي شدند از قرن يازدهم به بعد مرتبا رو به فزوني بوده است.جريان اخباريگري نيز

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه درباره سازمان ملل، صدور انقلاب Next Entries دانلود پایان نامه درباره استفاده از زور، تعامل با دولت، نماز جمعه، نقض حقوق