دانلود پایان نامه درباره منابع اطلاعاتی، حسابرسان مستقل، تقارن اطلاعاتی، عدم تقارن اطلاعات

دانلود پایان نامه ارشد

اطلاعات قابل اعتماد تعادل برقرار كند. يعني براي اينكه اطلاعات بهنگام تهيه شود ممكن است لازم باشد قبل از شناسايي همه جنبه هاي معاملات و رويدادها گزارش ارائه شود كه در چنين صورتي كيفيت قابل اعتماد بودن ضعيف مي شود. برعكس اگر گزارشگري با تأخير انجام شود تا همة جنبه هاي معاملات و رويدادها شناخته شوند، اطلاعات ممكن است به ميزان بالايي قابل اعتماد باشد اما براي استفاده كنندگاني كه مجبور بوده اند در آن فاصله تصميم بگيرند كمتر مورد استفاده باشد.
10-4-2 هزينه و فايده :
تعادل بين هزينه و فايده قبل از آنكه ويژگي كيفي باشد، محدوديتي فراگير است. فايدة ‌اطلاعات بايد از هزينة تهيه آن اطلاعات بيشتر باشد زيرا هزينه ها الزاماً به عهده كساني كه از منافع آن استفاده مي كنند نيست بلكه به عهده تهيه كنندگان اطلاعات است.
11-4-2 ارائه مستقيم اطلاعات :
اطلاعات مالي بهتر است مستقيماً توسط يك واحد تجاري ارائه شود نه اينكه توسط واسطه هايي مانند دولت، تحليل گران مالي و … ارائه شود.
12-4-2 مورد قبول جامعه :
اطلاعات مالي بايد طوري تهيه شود كه بنحوي معقول مورد قبول عموم افراد جامعه باشد نه اينكه قشر خاصي را مورد توجه قرار دهد (مکرمی، 1374).
13-4-2 توانايي پيش بيني :
پروفسور سورتر اعتقاد دارد يك مجموعة ‌اطلاعات نمي تواند براي همة استفاده كنندگان مطلوب باشد. در شرايطي كه حالتهاي مختلف گزارشگري مالي مي تواند انتخاب شود، انتخابي مطلوب است كه توانايي پيش بيني رويدادهاي آن را فراهم كند. درنهايت دربارة ويژگيهاي كيفي بايد بنحوي عمل كرد كه يك تعادل معقول و منطقي بين اين ويژگيها برقرار باشد.
15-4-2 قابل اعتماد بودن (قابليت اتكاء) :
اطلاعات مالي براي اينكه قابل استفاده باشد بايد قابل اعتماد باشند. اطلاعات زماني داراي ويژگي قابل اعتماد بودن است كه از جانبداري و خطاي عمده عاري بوده و بوسيلة استفاده كنندگان قابل اتكاء باشد و مفهومي را كه در خود دارد به شكل درست ارائه كند. با توجه به تضاد منافع و تأثير اطلاعات حسابداري بر ثروت گروههاي ذي نفع قابليت اتكاء گزارشات مالي از طريق حسابرسان مستقل افزايش مي يابد (مکرمی، 1374).
5-2 عوامل مؤثر بر قابليت اتكاء گزارشات مالي29
با توجه به اهميت ميزان اعتبار اطلاعات افشا شده، برخي از عواملي كه بر قابليت اتكاء اطلاعات افشا شده توسط مديريت از ديدگاه استفاده كنندگان مؤثراند عبارتند از: انگيزه هاي ناشي از موقعيت، ميزان اعتبار خود مديريت، عوامل مؤثر بر محيط گزارشگري اعم از بيروني و دروني و ويژگيهاي ذاتي موضوع مورد افشاء.
قابليت اتكاء اطلاعات افشا شده به عنوان استنباط سرمايه گذاران از قابليت پذيرش يك افشاء خاص تعريف مي شود، بنابراين قابليت اتكاء اطلاعات افشا شده به نحوه برداشت و استنباط سرمايه گذاران بر مي گردد كه به طور اجمال به آنها اشاره مي شود.
1 . افشاء اخبار منفي نسبت به اخبار مثبت از اعتبار بيشتري برخوردار است.
2 . هر گاه افشاكننده از نظر مالي وضعيت خوبي داشته باشد افشاهاي به عمل آمده توسط او از افشاء شركتهايي كه از وضعيت مالي خوبي برخوردار نيستند معتبرتر به نظر مي رسد.
3 . وقتي يك شركت از نظر مالي وضعيت نابساماني دارد، مديريت اينگونه شركتها انگيزه هاي بيشتري در ارائه اطلاعات گمراه كننده دارند. لذا اين مطلب صحيح است كه ميزان اعتبار اطلاعات افشا شده توسط شركتهاي با وضعيت مالي نابسامان كمتر است.
4 . ميزان اعتبار پيام دهنده يك عامل مهم در ميزان اعتبار خود پيام است. بنابراين قابل اعتماد بودن مديريت عامل مهمي در ميزان اعتبار اطلاعات افشاء شده توسط آنان است.
5 . ميزان اطمينان بخشي ناشي از محيط اعم از داخلي و خارجي مبني بر درستي اطلاعات افشاء شده توسط مديران، عامل تأثيرگذار ديگري بر ميزان اعتبار اين اطلاعات است كه اين نوع اطمينان بخشي مي تواند توسط منابع خارج از سازمان مانند حسابرسان مستقل، تحليل گران مالي و روزنامه نگاران فراهم شود و يا از طريق منابع داخلي مانند هيأت مديره، كميته حسابرسي، و حسابرسان داخلي مهيا شود.
6 . شايعات نيز بر نحوه تصميم گيري و قابليت اعتماد اطلاعات مالي تأثير بسزايي دارد.
7 . اگر هيئت مديره شركت از كيفيت بالايي برخوردار باشد سرمايه گذاران نسبت به صحت اطلاعات افشاء شده توسط آنان احساس اطمينان بيشتري خواهند داشت.
8 . اطلاعات افشا شده توسط شركتهايي كه از بخش حسابرسي داخلي قوي برخوردارند معتبرتر تلقي مي شود.
9 . يكي از عوامل تأثيرگذار بر ميزان اعتبار اطلاعات افشا شده، منطقي بودن ذاتي خود اطلاعات است. مردم نسبت به اطلاعاتي كه با انتظارات قبلي آنان همخواني ندارد ترديد دارند. براي مثال احتمالا پيش بيني رشد سود 10 درصدي براي شركتي كه سود گزارش شده سه سال متوالي آن منفي بوده نسبت به شركتي كه سود گزارش شده سه سال متوالي آن رشد مثبت داشته است از اعتبار كمتري برخوردار است.
10 . بيشتر نوشته هاي حسابداري قابليت اتكاء اطلاعات افشا شده را با قابل اعتماد بودن مديريت مترادف در نظر مي گيرند اما تفاوتهاي مهمي بين اين دو مفهوم وجود دارد. قابليت اتكاء اطلاعات افشاء شده براي هر بار افشاء به طور جداگانه ارزيابي مي شود و ممكن است اين ارزيابي در دفعات مختلف براي هر شركت متفاوت باشد در حاليكه قابل اعتماد بودن مديريت يك ويژگي پايدار مرتبط با مديران شركت است و به برداشتي كه سرمايه گذاران از صلاحيت و قابل اعتماد بودن مديران دارند مربوط مي شود. قابل اعتماد بودن منبع يك پيام، به نوبه خود تنها يكي از عناصر تشكيل دهندة قابليت اتكاء آن پيام است و متغيرهاي ديگري نيز بر قابليت اتكاء پيام تأثير مي گذارند. اين موضوع خود حاكي از آن است كه قابل اعتماد بودن مديريت فقط يكي از عواملي است كه بر ميزان اعتبار اطلاعات افشاء شده تأثير مي گذارد و ليكن تنها عامل نيست (دانش و پژوهش حسابداري، 1384).
6-2 مجموعه قوانین SEC در مورد دفعات گزارش دهی موقت
اگرچه قانون بورس اوراق بهادار 1934 به طور خاص به SEC اجازه می دهد که شرکت های عضو در بورس را ملزم به ارائه صورتهای مالی سالانه و 3 ماهه کند، اما SEC ابتدا فقط گزارشگری سالانه را ملزم کرد. البته تا 1945 این کار را انجام داد و پس از آن SEC گام هایی برای ملزم کردن شرکت ها به گزارش هر صورت مالی با فراوانی بیشتر از گزارش سالانه برداشت. آگاه باشید که سرمایه گذاران ممکن است با کاهش فروش در زمان جنگ در خارج از محدوده قرار بگیرند، در جولای 1945، SEC در زمان تجارت جنگ شروع به ملزم کردن شرکتها به قرار دادن بیش از %25 از فروش به فایل گزارش های 3 ماهه کرد. در سال بعد، SEC قانونی را اتخاذ کرد که اکثر شرکت ها را ملزم می کرد تا درآمد هایشان را در هر 3 ماه گزارش کنند. اما SEC ترجیح داد که شرکت ها فقط سود را گزارش کنند؛ SEC چنین الزاماتی را در 1946 نداشت، ظاهرا آن تسلیم انتقاد های عمومی مبنی بر اینکه اطلاعات سود 3 ماهه با توجه به ماهیت فصلی برخی از کارها قابل اتکا نخواهد بود و بطور بالقوه گمراه کننده خواهند بود.
در اوایل 1950، SEC ابتدا گزارشگری 3 ماهه اطلاعات سود و زیانی را مطرح کرد، سپس این طرح را رها کرد، و در 1953 حتی الزامات گزارشگری فروش 3 ماهه را قبل از الزامی کردن گزارشگری 6 ماهه سود در 1955 لغو کرد. قانون جدید شرکت ها را ملزم کرد تا گزارش های 6 ماهه تهیه کنند که شامل فروش ها، سود خالص (قبل و بعد مالیات) و همه بخش های خاص و غیر عادی می شد. SEC گزارشگری 3 ماهه را تا پایان دهه 1960 و تا زمانی که کمیته Wheat گزارشگری 3 ماهه را مطرح نکرد؛ دوباره ارائه نکرد. در سپتامبر 1969، SEC پیشنهاد کرد که شرکت ها باید گزارش های 3 ماهه خود را در فرم جدید 10-Q بایگانی کنند؛ طرح نهایی در اکتبر 1970 پذیرفته شد و برای پایان دادن به گزارشگری 3 ماهه بعد از 31 دسامبر 1970 موثر بود (باتلر و همکاران30، 2007).
7-2 تاثیر تعداد دفعات گزارش دهی بر منابع اطلاعاتی رقابت
فراوانی گزارشگری، تمایل منابع اطلاعاتی رقابتی ( برای مثال تجزیه و تحلیلگران مالی) برای تحلیل و جستجوی اطلاعات را تا زمانی که گزارش های حسابداری می توانند جایگزین یا مکمل آنالیز انجام شده توسط این واسطه ها شوند؛ تحت تاثیر قرار می دهد. به عبارتی، گزارش های مالی منتشره توسط شرکت نقش جایگزین را در رقابت با واسطه ها در پخش اطلاعات خصوصی مدیران دارند (هیلی و پالپو31، 2001).
اکثر گزارشگری های اخیر فاصله اطلاعاتی بین انتظارات بازار از سود و انتظارات مشروط بر اطلاعات کامل را کاهش داده است. بنابراین، هزینه فعالیت هایی مثل پیش بینی را کاهش می دهد. بعبارت دیگر، افشاگری ها توسط شرکت ها می توانند کار انجام شده توسط تحلیلگران را از طریق کاهش دادن هزینه تحلیل کامل کنند (بوشمن، 1989؛ لانگ32 و لاندهولم، 1993( و تحلیلگران را قادر می سازد که پیش بینی ها و توصیه های سهام را بهبود ببخشند.
همچنین رابطه ای بین سیاست های گزارشگری میان دوره ایی شرکت و استفاده آنها از افشاگری های اختیاری دیگر وجود دارد، مانند پیش بینی های مدیریت. فراوانی و ارتباط افشاگری های اختیاری دیگر ممکن است توسط گزارشگری میان دوره ایی متناوب بیشتر کاهش داده شود؛ زیرا، استقلال هزینه بالاتر افشاگری به طور بالقوه ارزش افشاگری های اختیاری دیگر را کاهش می دهد و همچنین گزارشگری میان دوره ایی عدم تقارن اطلاعاتی بین مدیران و سرمایه گذاران را کاهش می دهد. متناوبا، وجود گزارش های میان دوره ایی متناوب ممکن است افزایش راهنمایی از مدیریت و همچنین افشاگری های اختیاری متناوب تر و مربوط تر را ضروری کند.
در آخر، فعل و انفعالات بین تغییرات در فراوانی گزارشگری، اطلاعات تهیه شده توسط واسطه ها و افشاگری های اختیاری دیگر شرکت ها ممکن است بسته به اینکه تغییر در فراوانی گزارشگری به صورت اختیاری توسط مدیریت اتخاذ شده است یا با توجه به الزامات دولت اتخاذ شده است با هم تفاوت داشته باشند. برای مثال گیگلر و همر (1998، 2001) پیش بینی کردند که خواستن گزارش های میان دوره ایی متناوب تر ممکن است شرکت ها را وادار کند که افشاگری اختیاری را توسط افزایش دادن هزینه کلی افشا (برای مثال هزینه تولید و توزیع، هزینه ای قانونی، هزینه های ملکی یا هزینه های نمایندگی) یا توسط کاهش دادن ارزش هر افشاگری اختیاری اضافی، کاهش دهند. آنها پیشنهاد کردند که چون افشاگری اختیاری مسلما شاخص دقیق تری از ارزش شرکت نسبت به گزارش های اجباری می باشد، چنین مقرراتی باعث سقوط قیمت ارزشمندی سود خواهد شد. مشابها، واسطه های اطلاعاتی ممکن است افزایش اجبارها در فراوانی گزارشگری را متفاوت از افزایش های اختیاری ببینند.
8-2 عوامل تاثیرگذار بر تصمیم شرکت بابت فراوانی دفعات گزارش دهی
انتخاب دفعات گزارشگری یک شرکت به عوامل متعددی وابسته است. سازمانها از افشاگری های مکرر (کاهش در هزینه سرمایه و ریسک دعوای قضایی) با هزینه های مرتبط (آماده سازی گزارش، انتشار یا هزینه های خصوصی) منافع زیادی کسب می کنند.
باتلر و همکاران (2007) بیان می کنند که شرکت ها به دلیل مشکلات مسائل اطلاعاتی بدنبال کم کردن عدم تقارن اطلاعاتی خویش از طریق گزارش دهی با دفعات بیشتر خواهد بود، بعلاوه هزینه های نمایندگی نوعی تقاضا برای نظارت بوجود می آورد و گزارش های مالی یکی از راه های نظارت است (جنسن و مک لینک33 (1976). بنابراین هزینه های اختصاصی برای سازمانهای فعال در صنایع متمرکز ، که اغلب کمتر رقابتی اند و تمایل کمتری به انتشار بیانیه های مالی خود دارند ، بالاتر می باشد (هریس، 1998). در نهایت به همان اندازه که چرخه تولیدی شرکت طولانی تر می شود، امکان بروز خطا در پیش بینی ها تعهدی بالاتر و در نتیجه گزارشات مالی ارائه گشته بحث برانگیزتر خواهد بود (دیچو و دیچو34، 2002). بر اساس دلایل مطرح شده، شرکت ها با چرخه عملیاتی طولانی تر گزارش های موقت کمتری را ارائه می کند. در آشفتگی این تفسیر ها، تقاضای زیادی برای اطلاعات حسابداری به منظور کاهش شفافیت مالی شرکت ها با طولانی تر کردن

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه درباره تقارن اطلاعاتی، عدم تقارن، عدم تقارن اطلاعات، عدم تقارن اطلاعاتی Next Entries دانلود پایان نامه درباره شرکت های کوچک، اندازه شرکت، حسابداران، دارایی ها