دانلود پایان نامه درباره مقدار خطا، حق مالکیت، انحراف معیار

دانلود پایان نامه ارشد

با اطمینان 95 درصد مي توان گفت:
ميانگين رسمی سازی کسب و کار مدیران مجرد و متأهل، تفاوت معناداری با هم ندارند.
ميانگين رشد کسب و کار مدیران مجرد و متأهل، تفاوت معناداری با هم دارند.
جدول 19-4: خلاصه آزمون T
متغيرها
آزمون T نمونه‏هاي مستقل

تی (T)
درجه آزادی
درجه معناداری
انحراف میانگین
انحراف معیار
فاصله اطمينان 95 درصد

سطح پایین
سطح بالا
رسمی سازی
099/0-
78
922/0
02344/0-
23742/0
49611/0-
44924/0
رشد کسب و کار
060/2
78
043/0
46875/0
22759/0
01565/0-
92185/0

5-1-2-4 تحليل تأثير میزان درگیری و مشارکت اعضای خانواده در مدیریت امور کسب و کار بر متغيرهاي درونزا
اين متغير اسمي 3 بخشي است (کمتر از 50 درصد، بیشتر از 50 دصد و عدم درگیری و مشارکت). براي مقايسه ميانگين متغيرهاي درونزا در بين اين 3 گروه مستقل از آزمون ANOVA استفاده شده است. براي اين كار فرضيه آماري به شكل زير است:
بین ميانگين متغیرهای درونزا در میزان مختلف مشارکت و درگیری اعضای خانواده در مدیریت امور کسب و کار تفاوتي وجود ندارد. H0: µ1= µ2= µ3
بین ميانگين متغیرهای درونزا در میزان مختلف مشارکت و درگیری اعضای خانواده در مدیریت امور کسب و کار تفاوتي وجود دارد. H1: µ1≠ µ2≠ µ3
تحليل واريانس براي متغيرهاي درونزا (رسمی سازی و رشد کسب و کار) به صورت مجزا انجام شد و ميانگين اين متغيرها برحسب میزان درگیری و مشارکت اعضای خانواده در مدیریت امور کسب و کار با هم مقايسه گرديده است.
جدول 20-4: خلاصه آزمون ANOVA
منشأ تغییرات
مجموع مربعات
درجه آزادی
میانگین مربعات
اف (F)
درجه معناداری
رسمی سازی
بین گروه
992/4
2
496/2
419/2
096/0

درون گروه
439/79
77
032/1

کل
430/84
79

رشد کسب و کار
بین گروه
643/5
2
821/2
853/2
064/0

درون گروه
150/76
77
989/0

کل
793/81
79

خلاصه آزمون ANOVA در جدول (20-4) ارائه گرديده است. همانطور كه ملاحظه مي فرماييد، مقدار خطاي محاسبه شده در ستون آخر براي متغير رسمی سازی (096/0) و رشد کسب و کار (064/0) بزرگتر از سطح خطاي قراردادي (05/0) است. بنابراين با اطلاعات موجود فرض صفر را در اين متغيرها نمي توان رد كرد. با اطمینان 95 درصد میتوان گفت که:
ميانگين رسمی سازی کسب و کار گروههای مختلف، از نظر میزان درگیری و مشارکت اعضای خانواده در مدیریت امور کسب و کار، تفاوت معناداری با هم ندارند.
ميانگين رشد کسب و کار گروههای مختلف، از نظر میزان درگیری و مشارکت اعضای خانواده در مدیریت امور کسب و کار، تفاوت معناداری با هم ندارند
6-1-2-4 تحليل اعضای خانواده دارای حق مالکیت بر متغيرهاي درونزا
اين متغير اسمي 5 بخشي است (والدین، برادران، همسر، فرزندان و هیچ کدام). براي مقايسه ميانگين متغيرهاي درونزا در بين اين 5 گروه مستقل از آزمون ANOVA استفاده شده است. براي اين كار فرضيه آماري به شكل زير است.
بين ميانگين متغیرهای درونزا در دستههاي مختلف اعضای خانواده دارای حق مالکیت تفاوت وجود ندارد.
H0: µ1= µ2= µ3= µ4= µ5
بين ميانگين متغیرهای درونزا در دستههاي مختلف اعضای خانواده دارای حق مالکیت تفاوت وجود دارد.
H1: µ1≠ µ2≠ µ3≠ µ4≠ µ5
جدول 21-4: خلاصه آزمون ANOVA
منشأ تغییرات
مجموع مربعات
درجه آزادی
میانگین مربعات
اف (F)
درجه معناداری
رسمی سازی
بین گروه
179/1
4
295/0
266/0
899/0

درون گروه
251/83
75
110/1

کل
430/84
79

رشد کسب و کار
بین گروه
869/10
4
717/2
873/2
029/0

درون گروه
924/70
75
946/0

کل
793/81
79

تحليل واريانس براي متغيرهاي درونزا (رسمی سازی و رشد کسب و کار) به صورت مجزا انجام شد و ميانگين اين متغيرها برحسب اعضای خانواده مختلف دارای حق مالکیت با هم مقايسه گرديده است.
خلاصه آزمون ANOVA در جدول (21-4) ارائه گرديده است. همانطور كه ملاحظه مي فرماييد، مقدار خطاي محاسبه شده در ستون آخر براي متغيررسمی سازی (899/0)، بزرگتر از سطح خطای قراردادی (05/0) است. بنابراين با اطلاعات موجود فرض صفر را در اين متغير نمي توان رد كرد. اما مقدار خطاي محاسبه شده براي متغير رشد کسب و کار (029/0) کوچکتر از سطح خطاي قراردادي (05/0) است. بنابراين با اطلاعات موجود فرض صفر را مي توان رد نمود و مي توان گفت تفاوت ميانگينها در اين متغيرها معني دار است. با اطمینان 95 درصد میتوان گفت که:
ميانگين رسمی سازی کسب و کار گروههای مختلف، از نظر اعضای مختلف خانواده دارای حق مالکیت، تفاوت معناداری با هم ندارند.
ميانگين رشد کسب و کار گروههای مختلف، از نظر اعضای مختلف خانواده دارای حق مالکیت، تفاوت معناداری با هم دارند.
7-1-2-4 تحليل تاثير درصد سهامداری اعضای خانواده بر متغيرهاي درونزا
اين متغير اسمي 2 بخشي است (1- کمتر از 50 درصد و 2- بیشتر از 50 درصد). ). براي مقايسه ميانگين بين اين دو گروه مستقل از آزمون T نمونههاي مستقل استفاده شد. براي اين كار فرضيه آماري به شكل زير است.
بين ميانگين متغیرهای درونزا با درصد متفاوت سهامداری اعضای خانواده تفاوتي وجود ندارد. H0: µ1= µ2
بين ميانگين متغیرهای درونزا با درصد متفاوت سهامداری اعضای خانواده تفاوتي وجود دارد. H1: µ1≠ µ2
جدول 22-4: ميانگين و انحراف معيار نمرات
متغیرهای درونزا
تأهل
تعداد
ميانگين
انحرافاستاندارد
رسمی سازی
کمتر از 50%
12
9792/2
74968/0

بیشتر از 50%
68
6618/2
07357/1
رشد کسب و کار
کمتر از 50%
12
6875/3
53433/0

بیشتر از 50%
68
1544/3
06332/1

خلاصه آزمون T با فرض برابري واريانسها در جدول (23-4) ارائه گرديده است. همانطور كه ملاحظه ميفرماييد، مقدار خطاي محاسبه شده در ستون سوم براي متغير رسمی سازی (330/0) و برای متغیر رشد کسب و کار (094/0) بزرگتر از سطح خطاي قراردادي (05/0) است بنابراين با اطلاعات موجود فرض یک رد مي گردد و با اطمینان 95 درصد مي توان گفت:
ميانگين رسمی سازی کسب و کار با درصد مختلف سهامداری اعضای خانواده تفاوت معناداری با هم ندارند.
ميانگين رشد کسب و کار با درصد مختلف سهامداری اعضای خانواده تفاوت معناداری با هم ندارند.
جدول 23-4: خلاصه آزمون T
متغيرها
آزمون T نمونه‏هاي مستقل

تی (T)
درجه آزادی
درجه معناداری
انحراف میانگین
انحراف معیار
فاصله اطمينان 95 درصد

سطح پایین
سطح بالا
رسمی سازی
980/0
78
330/0
31740/0
32337/0
32718/0-
96199/0
رشد کسب و کار
693/1
78
094/0
53309/0
31490/0
09383/0-
16001/1
8-1-2-4 تحليل تأثیر نوع مالکیت کسب و کار بر متغيرهاي درونزا
اين متغير اسمي 4 بخشي است (مسئولیت محدود، سهامی خاص، سهامی عام و سایر). براي مقايسه ميانگين متغيرهاي درونزا در بين اين 4 گروه مستقل از آزمون ANOVA استفاده شده است. براي اين كار فرضيه آماري به شكل زير است.
بين ميانگين متغیرهای درونزا در انواع مختلف مالکیت کسب و کار تفاوت وجود ندارد.
H0: µ1= µ2= µ3= µ4
بين ميانگين متغیرهای درونزا در انواع مختلف مالکیت کسب و کار تفاوت وجود دارد.
H1: µ1≠ µ2≠ µ3≠ µ4
جدول 24-4: خلاصه آزمون ANOVA
منشأ تغییرات
مجموع مربعات
درجه آزادی
میانگین مربعات
اف (F)
درجه معناداری
رسمی سازی
بین گروه
320/4
3
440/1
366/1
260/0

درون گروه
111/80
76
054/1

کل
430/84
79

رشد کسب و کار
بین گروه
474/4
3
491/1
466/1
231/0

درون گروه
924/70
76
017/1

کل
793/81
79

تحليل واريانس براي متغيرهاي درونزا (رسمی سازی و رشد کسب و کار) به صورت مجزا انجام شد و ميانگين اين متغيرها برحسب انواع مختلف مالکیت کسب و کار با هم مقايسه گرديده است.
خلاصه آزمون ANOVA در جدول (24-4) ارائه گرديده است. همانطور كه ملاحظه مي فرماييد، مقدار خطاي محاسبه شده در ستون آخر براي متغيررسمی سازی (260/0) براي متغير رشد کسب و کار (231/0) بزرگتر از سطح خطای قراردادی (05/0) است. بنابراين با اطلاعات موجود فرض صفر را در اين متغير نمي توان رد كرد و با اطمینان 95 درصد میتوان گفت که:
ميانگين رسمی سازی کسب و کار با انواع مختلف مالکیت کسب و کار، تفاوت معناداری با هم ندارند.
ميانگين رشد کسب و کار انواع مختلف مالکیت کسب و کار تفاوت معناداری با هم ندارند.
9-1-2-4 تحليل تأثیر سال شروع فعالیت بر متغيرهاي درونزا
اين متغير اسمي 5 بخشي است (دهه 50، دهه 60، دهه 70، دهه 80 و دهه 90). براي مقايسه ميانگين متغيرهاي درونزا در بين اين 5 گروه مستقل از آزمون ANOVA استفاده شده است. براي اين كار فرضيه آماري به شكل زير است.
بين ميانگين متغیرهای درونزا در سال های مختلف شروع فعالیت کسب و کار تفاوت وجود ندارد.
H0: µ1= µ2= µ3= µ4= µ5
بين ميانگين متغیرهای درونزا در سال های مختلف شروع فعالیت کسب و کار تفاوت وجود دارد.
H1: µ1≠ µ2≠ µ3≠ µ4≠ µ5
جدول 25-4: خلاصه آزمون ANOVA
منشأ تغییرات
مجموع مربعات
درجه آزادی
میانگین مربعات
اف (F)
درجه معناداری
رسمی سازی
بین گروه
808/1
4
452/0
410/0
801/0

درون گروه
623/82
75
102/1

کل
430/84
79

رشد کسب و کار
بین گروه
912/2
4
728/0
667/0
617/0

درون گروه
913/81
75
092/1

کل
793/81
79

تحليل واريانس براي متغيرهاي درونزا (رسمی سازی و رشد کسب و کار) به صورت مجزا انجام شد و ميانگين اين متغيرها برحسب انواع مختلف مالکیت کسب و کار با هم مقايسه گرديده است.
خلاصه آزمون ANOVA در جدول (25-4) ارائه گرديده است. همانطور كه ملاحظه مي فرماييد، مقدار خطاي محاسبه شده در ستون آخر براي متغيررسمی سازی (801/0) براي متغير رشد کسب و کار (617/0) بزرگتر از سطح خطای قراردادی (05/0) است. بنابراين با اطلاعات موجود فرض صفر را در اين متغير نمي توان رد كرد و با اطمینان 95 درصد میتوان گفت که:
ميانگين رسمی سازی کسب و کار در دهه های مختلف شروع فعالیت کسب و کار، تفاوت معناداری با هم ندارند.
ميانگين رشد کسب و کار در دهه های مختلف شروع فعالیت کسب و کار تفاوت معناداری با هم ندارند.
10-1-2-4 تحليل تاثير به ارث ماندن کسب و کار بر متغيرهاي درونزا
اين متغير اسمي 2 بخشي است (1- بلی و 2- خیر). ). براي مقايسه ميانگين بين اين دو گروه مستقل از آزمون T نمونههاي مستقل استفاده شد. براي اين كار فرضيه آماري به شكل زير است.
بين ميانگين متغیرهای درونزا در کسب و کارهای به ارث مانده یا نمانده تفاوتي وجود ندارد. H0: µ1= µ2
بين ميانگين متغیرهای درونزا در کسب و کارهای به ارث مانده یا نمانده تفاوتي وجود دارد. H1: µ1≠ µ2
جدول 26-4: ميانگين و انحراف معيار نمرات
متغیرهای درونزا
تأهل
تعداد
ميانگين
انحرافاستاندارد
رسمی سازی
بلی
47
6330/2
97642/0

خیر
33
8182/2
11676/1
رشد کسب و کار
بلی
47
1862/3
07651/1

خیر
33
4015/3
97816/0

خلاصه آزمون T با فرض برابري واريانسها در جدول (27-4) ارائه گرديده است. همانطور كه ملاحظه ميفرماييد، مقدار خطاي محاسبه شده در ستون سوم براي متغير رسمی سازی (215/0) و برای متغیر رشد کسب و کار (537/0) بزرگتر از سطح خطاي قراردادي (05/0) است بنابراين با اطلاعات موجود فرض یک رد مي گردد و با اطمینان 95 درصد مي توان گفت:
ميانگين رسمی سازی کسب و کار در به ارث ماندن یا نماندن کسب و کار تفاوت معناداری با هم ندارند.
ميانگين رشد کسب و کار در به ارث ماندن یا نماندن کسب و کار تفاوت معناداری با هم ندارند.
جدول 27-4: خلاصه آزمون T
متغيرها
آزمون T نمونه‏هاي مستقل

تی (T)
درجه آزادی
درجه معناداری
انحراف میانگین
انحراف معیار
فاصله اطمينان 95 درصد

سطح پایین
سطح بالا
رسمی سازی
251/1-
78
215/0
28897/0-
23099/0
74884/0-
17090/0
رشد کسب و کار
621/0
78
537/0
14221/0
23029/0
31382/0-
59823/0
11-1-2-4 تحليل تأثیر شیب افزایش تعداد کارکنان

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه درباره توزیع فراوانی، حق مالکیت، نوع مالکیت Next Entries دانلود پایان نامه درباره معادلات ساختاری، مدل ساختاری، مدل سازی