دانلود پایان نامه درباره مقایسات زوجی، ادبیات تحقیق، ارزش افزوده، میزان آشنایی

دانلود پایان نامه ارشد

بخشهاي مختلف شرکت مشغول فعاليت بودند سعي مي‌شد تا بصورت يکجا با اين افراد مصا حبه انجام گردد نکته بسيار مهمي‌که در اين را بطه وجود داشت اين نکته بود که با توجه به اينکه تعداد افراد منتخب از واحد‌ها‌ي مختلف در حدود 35 نفر بود همين امر باعث مي‌شدتا مشکلات زير پيش رو باشد :
1)وقت بسيار زيادي صرف مصا حبه با اين افراد گردد
2)در برخي از موارد افراد در شيفت قرار داشتند و با توجه به اينکه مصاحبه بعلت مشکلات محقق برای حضور در شرکت تنها در شيفت صبح مي‌توانست انجام گردد مشکلات زيادي را براي مصاحبه بوجود مي‌آورد.
3) هنگاميکه نياز بود تا با مديران مصاحبه انجام گيرد بايد وقت زيادي صرف مي‌شد تا بتوان با مدير مورد نظر مصا حبه انجام داد.
در این مرحله ازپرشنامه شماره 1 استفاده شد که در اين پرسشنامه‌‌ معيار‌ها‌يي که مد نظر آنها بود استخراج گرديد که در این پرسشنامه‌‌ سابقه کار ،سمت ،دوره‌ها‌ی آموزشی گذرانده ،میزان آشنایی با مباحث نگهداری وتعمیرات ومعیارهایی که مدنظر آنها بود سئوال می شد .
در ابتدا با توجه به اینکه نیاز بود تا مصاحبه بگونه ای انجام شود تا نیمه هدایت شده باشد در ابتدا توضیحاتی در مورد معیارهایی که در ادبیات تحقیق و همچنین در طراحی اولیه کارخانه بعنوان معیارهای نگهداری و تعمیرات در نظر گرفته شده است داده می شد و سپس از مصاحبه شوندگان درخواست می شد تا با توجه به توضیحات ارائه شده نظرات خود را بیان نمایند.سعی می شد تا از مصاحبه شوندگان خواسته شود تا معیارهایی را بیان نمایند که در ادبیات تحقیق و همچنین در طراحی اولیه کارخانه وجود ندارد.
باتوجه به نکات استخراج شده از پرسشنامه‌ها‌ و همچنين مصا حبه‌ها‌ي انجام گرفته معيارهايي که مدنظر افراد بود استخراج گرديد. برخي از معيار‌ها‌یی که از پرسشنامه بدست آمده بود داراي معاني برابر بود مثلا در چندين پرسشنامه و مصاحبه آنچه مطرح گرديده بود تحت عناوين زير بود که داراي يک معني بود :
1)اهميت در خط توليد
2)مهم بودن در خط توليد
3)ميزان اهميت تجهيز در خط توليد
که پس از بررسي‌ها‌ي لازم معيارهايي از اين قبيل که کاملا مشابه يکديگر بودند حذ ف گرديدند.
و معيارهايي که در نهايت از طريق مصاحبه‌ها‌ و پرسشنامه‌ها‌ بدست آمد شامل موارد زير بود :
اهميت تجهيز در خط توليد
قيمت تجهيز
چگونگي تهيه تجهيز(داخلي ،خارجي)
زمان تهيه تجهيز
ميزان خسارت وارد شده به خط توليد در اثر از کار افتادن تجهيز
ميزان مصرف انرژي تجهيز :تجهيزاتي که داراي مصرف انرزي بيشتري هستند احتمال آنها براي خراب شدن بيشتر است
ميزان دسترسي به تجهيز
اهميت تجهيز از نظر ايمني در خط توليد در صورت خرابي
ميزان خسارت واردشده به محصول در اثر از کار افتادگي تجهيز
ميزان كاركرد در یک شیفت کاری
نقش نيروي انساني در نگهداري از تجهيز
ميزان هزينه اي که بايد صرف نگهداري مداوم از تجهيز گردد.
اهميت استراتژيک تجهيز در دنيا (مباحث مربوط به تحريمها ..)
توان موتور
ميزان كاركرد در شبانه روز
ميزان كاركرد در سيكل كاري
ميزان استعداد تجهيز براي نابالانسي(به عنوان مثال فنهااستعداد بالايي براي نابالانسي دارند).
محدوديتهاي موجود نظير امکان تعمیرات ، بصرفه بودن تعمیرات
ميزان استعداد تجهيز براي ناهم محوري59
معيارهاي بالا با استفاده از مصاحبه هدف‌دار بدست آمدند ولي يک سري معيار نيز از ادبيات تحقيق استخراج شدند که شامل موارد زير مي‌باشد .
هزينه تجهيز
ايمني تجهيز
اثر تجهيز در کيفيت محصول
قابليت تعمير پذيري
قابليت اطمينان
قابليت دسترسي
توجيه پذيري
ارزش افزوده
مسائل زيست محيطي
محدوديتهاي بودجه و سرمايه برای تعمیرات
بهره برداري نيروي انساني
60MTBFفاصله بين دو خرابي تجهيز
61MTTRمتوسط زمان تعميرات هر تجهيز
در جه حساسيت قطعه براي دستگاه
قيمت قطعه تعويضي
با توجه به آنکه در مجموع 34 معيار بدست آمد وليکن از ميان اين 34 معيار نيز مي‌توان برخي ازآنها را با يکديگر ادغام نمود که براي اين امر نيز نيازاست تا مجددا از خبرگان نظر سنجي گردد که در اين نظر سنجي نتايج زير بدست آمد که مي‌تواند کمک زيادي بکند.
ما در اين نظر سنجي به اين نتيجه رسيديم که مي‌توان برخي از اين معيارها در کنار يکديگر قرار داد و در حقيقت يک گروه بندي خاصي براي اين کار کرد در اينجا هيچ معياري که معني متفاوتي را از معيار ديگري داشته باشد حذف نگرديده بلکه در ابتدا توسط محقق اين گروه‌بندي انجام شده و پس از تاييد خبرگان شرکت برخي از معيارها در يکديگر ادغام گرديدند علت این ادغام نیز این بود که بتوان از تکنیکهای تصميم‌گيري استفاده نمود زیرا تعداد زیاد معیارها باعث می شود تا مقایسات زیاد شده و همچنین باعث سر در گمی مصاحبه شونده نیز می‌شود و در ضمن با توجه به اینکه زمان مدیران و مصاحبه‌شوندگان بسیار کم می‌باشد تصمیم گرفته شد تا تعداد معیارها کاهش یابد . که دسته بندي صورت گرفته براي اين معيارها به شرح جدول 3-2در صفحه بعد مي‌باشد .

رديف کلي معيارها
رديف جزيي معيارها
معيارها
1
1
اهميت تجهيز در خط توليد

2
اهميت استراتژيک تجهيز در دنيا (مباحث مربوط به تحريمها ..)

3
در جه حساسيت قطعه براي دستگاه
2
4
قيمت تجهيز

5
هزينه تجهيز

6
قيمت قطعه تعويضي
3
7
چگونگي تهيه تجهيز(داخلي ،خارجي)

8
زمان تهيه تجهيز
4
9
ميزان خسارت وارد شده به خط توليد در اثر از کار افتادن تجهيز

10
اثر تجهيز در کيفيت محصول

11
ميزان خسارت واردشده به محصول در اثر از کار افتادگي نجهيز
5
12
ميزان مصرف انرژي تجهيز: تجهيزاتي که داراي مصرف انرزي بيشتري هستند زودتر خراب هستند احتما آنها براي خراب شدن بيشتر است

13
توان موتور
6
14
ميزان دسترسي به تجهيز

15
قابليت دسترسي
7
16
اهميت تجهيز از نطر ايمني در خط توليد در صورت خرابي

17
ايمني تجهيز
8
18
مسائل زيست محيطي
9
19
ميزان کارکرد تجهيز در شبانه روز

20
ميزان كاركرد در سيكل كاري

21
ميزان كاركرد در یک شیفت کاری
10
22
نقش نيروي انساني در نگهداري از تجهيز

23
بهره برداري نيروي انساني
11
24
ميزان هزينه اي که بايد صرف نگهداري مداوم از تجهيز گردد.
12
13
25
ميزان استعداد تجهيز براي نابالانسي
13
26
ميزان استعداد تجهيز براي ناهم محوري
14
27
محدوديتهاي موجود نظير امکان تعمیرات ، بصرفه بودن تعمیرات

28
محدوديتهاي بودجه و سرمايه برای تعمیرات

29
قابليت تعمير پذيري
15
30
قابليت اطمينان

31
توجيه پذيري

32
ارزش افزوده تعمیرات
16
33
MTBFفاصله بين دو خرابي تجهيز

34
MTTRمتوسط زمان تعميرات هر تجهيز
جدول 3-2 گروه بندی معیارها

در جدول 3-3 معیارهای نهایی استخراج شده نشان داده شده است
رديف کلي معيارها
معيارها
1
اهميت تجهيز در خط توليد
2
قيمت تجهيز
3
زمان تهيه تجهيز
4
ميزان خسارت وارد شده به خط توليد در اثر از کار افتادن تجهيز
5
توان موتور
6
قابليت دسترسي به تجهیز
7
اهميت تجهيز از نظر ايمني در خط توليد در صورت خرابي
8
مسائل زيست محيطي
9
ميزان کارکرد تجهيز در شبانه روز
10
نقش نيروي انساني در نگهداري از تجهيز
11
ميزان هزينه اي که بايد صرف نگهداري مداوم از تجهيز گردد.
12
ميزان استعداد تجهيز براي نابالانسي
13
ميزان استعداد تجهيز براي ناهم محوري
14
قابليت تعمير پذيري
15
توجيه پذيري
16
MTBFفاصله بين دو خرابي تجهيز
جدول 3-3 معیارهای نهایی
همانطور که ملاحظه مي‌کنيد تعداد معيارها به 16 عدد کاهش يافت که همين امر باعث شد تا در مراحل بعدي کار با پيچيدگي کمتري انجام پذيرد .در اين مرحله با توجه با اينکه تحليل از طريق ANP فازي صورت مي‌گيرد و براي اين‌كار تعداد سؤالات مطرح شده از خبرگان به شدت زياد مي‌شود، بهتر است با استفاده از دسته‌بندي‌ مناسب،‌معيارها به دو سطح شكسته شوند تا ضمن ارتقاي روايي پرسش‌هاي تحقيق،‌ بتوانيم تحليل بهتري بر روي آنها انجام دهيم بنابراين با نظر سنجي که از خبرگان صورت گرفت ابعاد کلي زير بدست آمد :
بعد مالي
بعد ايمني
بعد فني
بعد نيروي انساني
با توجه به ابعاد تعيين شده در بالا 16 معيار زير را مي‌توان به چهار دسته کلي تقسيم نمود که اين چهار دسته در جدول 3-4 بیان شده است .
رديف
ابعاد
معيارها
1
بعد مالي
قيمت تجهيز

ميزان خسارت وارد شده به خط توليد در اثر از کار افتادن تجهيز

ميزان هزينه اي که بايد صرف نگهداري مداوم از تجهيز گردد.

توجيه پذيري

زمان تهيه تجهيز
2
بعد فني
اهميت تجهيز در خط توليد

توان موتور

قابليت دسترسي به تجهیز

ميزان کارکرد تجهيز در شبانه روز

ميزان استعداد تجهيز براي نابالانسي

ميزان استعداد تجهيز براي ناهم محوري

قابليت تعمير پذيري

MTBFفاصله بين دو خرابي تجهيز
3
بعد ايمني
اهميت تجهيز از نطر ايمني در خط توليد در صورت خرابي

مسائل زيست محيطي
4
بعد نيروي انساني
نقش نيروي انساني در نگهداري از تجهيز
جدول 3-4 گروهبندی معیارها
در حوزه تصميم‌گيري با توجه به نوع تخصص و سطح سازماني خبرگان شناسايي شده، تصميم گرفته شد تا خبرگان به دو گروه تقسيم شوند كه از گروه اول كه داراي نگرش كلان‌تري بودند در وزن‌دهي به معيارها استفاده گردد و از گروه دوم كه نگرش عملياتي‌تري داشتند و به كف كارخانه نزديك تر بودند، براي امتياز دهي به تجهيزات بر مبناي معيارها بهره گرفته شود.
3-4- محاسبه اوزان هر یک ازمعیارهای تصميم‌گيري از روش خبرگی
در این مرحله به شیوه نظر سنجی از خبرگان شرکت تلاش می شود تا میزان اهمیت هر یک از معیارهای غربالگری در سازمان مورد نظر بدست آید .لذا ضروری است هریک از تصمیم گیرندگان ،نظر خود را در خصوص میزان اهمیت هر یک از معیارهای چهار گانه ارائه نماید .
نکته حائز اهمیت در این مرحله این است که به اعتقاد کارشناسان شرکت فولاد آلیاژی ایران شاخص‌ها‌ی در نظر گرفته شده در چهار منظر در تعامل با یکدیگر می باشند .بنابراین تعیین اوزان این شاخص‌ها‌ بدون در نظر گرفتن تعامل آنها با یکدیگر عاری از اشکال نمی باشد در این راستا برای رفع این مشکل شیوه ای مشتمل بر رویکرد ANP فازی به شرح زیر در نظر گرفته شد.
الف : در سطح دوم با در نظر گرفتن بر هم کنش هر یک از مناظر چهار گانه بر یکدیگر ،وزن این مناظر با رویکرد ANP فازی محاسبه می گردد جهت این کار بایستی از مقایسات زوجی نسبت به هدف که همان سطح اول و نسبت به هریک از ابعاد استفاده گردد .تا تاثیر متقابل ابعاد نیز در نظر گرفته شود .در این میان جهت اخذ نظرات خبرگان در قالب عبارات کلامی می توان از عبارا ت کلامی مندرج در جدول زیر استفاده نمود.

شکل 3-1 تعامل مناظر چهار گانه بایکدیگر

عبارات کلامی
اعداد فازی
ارجحیت یا اهمیت برابر
(1,1,1)
ارجحیت یا اهمیت کم
(2,3,4)
ارجحیت یا اهمیت قوی
(4,5,6)
ارجحیت یا اهمیت خیلی قوی
(6,7,8)
ارجحیت یا اهمیت مطلق
(8,9,10)
جدول 3-5 عبارات کلامي‌ واعداد فازی جهت مقایسه ترجیحات معیارها نسبت به یکد یگر (SEMI ET AL 2009)
دراینجا باید 5 جدول به شرح زیر تشکیل داد و تعامل هر منظر با هدف و هچنین مناظر دیگر را با مقایسات زوجی با یکدیگر سنجید .
انتخاب تجهيزات
مالی
فنی
ايمنی
انسانی
مالی

افنی

ايمنی

انسانی

جدول 3-6 مقایسات زوجی مناظر چهارگانه نسبت به سطح اول
در این جدول تعامل هر یک از مناظر با هدف انتخاب تجهیزات سنجیده می شود و سئوال بدین گونه مطرح می گردد که با هدف انتخاب تجهیزات معيار i‌ام بيشتر مي‌تواند منجر به هدف گردد يا معيار j ام. و این مقدار چقدر است .و در جداول بعدی با مدنظر قرار دادن يكي از معيارها به عنوان هدف كنترلي، اثر هر یک از مناظر به شرح جداول ذیل مورد بررسی قرار می گیرد .
مالی
فنی

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه درباره روش تحقیق، تکنیک TOPSIS، جمع آوری اطلاعات، رویکرد سیستمی Next Entries دانلود پایان نامه درباره میزان سازگاری، ادبیات تحقیق، قابلیت اعتماد، سلسله مراتب