دانلود پایان نامه درباره معادلات ساختاری، مدل ساختاری، مدل سازی

دانلود پایان نامه ارشد

بر متغيرهاي درونزا
اين متغير اسمي 7 بخشي است (کمتر از -1، بین -1 و5/0-، بین 5/0- و 0، صفر، بین 0 و 5/0، بین 5/0 و 1 و بیشتر از 1). براي مقايسه ميانگين متغيرهاي درونزا در بين اين 7 گروه مستقل از آزمون ANOVA استفاده شده است. براي اين كار فرضيه آماري به شكل زير است.
بين ميانگين متغیرهای درونزا در کسب و کارها با شیب های مختلف افزایش تعداد کارکنان تفاوت وجود ندارد.
H0: µ1= µ2= µ3= µ4= µ5= µ6= µ7
بين ميانگين متغیرهای درونزا در کسب و کارها با شیب های مختلف افزایش تعداد کارکنان تفاوت وجود دارد.
H1: µ1≠ µ2≠ µ3≠ µ4≠ µ5≠ µ6≠ µ7
جدول 28-4: خلاصه آزمون ANOVA
منشأ تغییرات
مجموع مربعات
درجه آزادی
میانگین مربعات
اف (F)
درجه معناداری
رسمی سازی
بین گروه
814/6
6
136/1
068/1
390/0

درون گروه
617/77
73
063/1

کل
430/84
79

رشد کسب و کار
بین گروه
280/3
6
717/2
508/0
800/0

درون گروه
513/78
73
076/1

کل
793/81
79

تحليل واريانس براي متغيرهاي درونزا (رسمی سازی و رشد کسب و کار) به صورت مجزا انجام شد و ميانگين اين متغيرها برحسب شیب افزایش تعداد کارکنان با هم مقايسه گرديده است.
خلاصه آزمون ANOVA در جدول (28-4) ارائه گرديده است. همانطور كه ملاحظه مي فرماييد، مقدار خطاي محاسبه شده در ستون آخر براي متغيررسمی سازی (390/0) و براي متغير رشد کسب و کار (800/0) بزرگتر از سطح خطای قراردادی (05/0) است. بنابراين با اطلاعات موجود فرض صفر را در اين متغير نمي توان رد كرد و مي توان گفت تفاوت ميانگينها در اين متغيرها معني دار است. با اطمینان 95 درصد میتوان گفت که:
ميانگين رسمی سازی کسب و کار با شیب های مختلف افزایش تعداد کارکنان تفاوت معناداری با هم ندارند.
ميانگين رشد کسب و کار با شیب های مختلف افزایش تعداد کارکنان تفاوت معناداری با هم ندارند.
12-1-2-4 تحليل تأثیر تعداد کارکنان در سال 93 بر متغيرهاي درونزا
اين متغير اسمي 4 بخشي است (کمتر از 5، بین 5 و 9، بین 10 و 19، و 20 و بیشتر از آن). براي مقايسه ميانگين متغيرهاي درونزا در بين اين 4 گروه مستقل از آزمون ANOVA استفاده شده است. براي اين كار فرضيه آماري به شكل زير است.
بين ميانگين متغیرهای درونزا در کسب و کارها با تعداد کارکنان مختلف تفاوت وجود ندارد.
H0: µ1= µ2= µ3= µ4
بين ميانگين متغیرهای درونزا در کسب و کارها با تعداد کارکنان مختلف تفاوت وجود دارد.
H1: µ1≠ µ2≠ µ3≠ µ4
جدول 29-4: خلاصه آزمون ANOVA
منشأ تغییرات
مجموع مربعات
درجه آزادی
میانگین مربعات
اف (F)
درجه معناداری
رسمی سازی
بین گروه
698/1
3
566/0
520/0
670/0

درون گروه
732/82
76
089/1

کل
430/84
79

رشد کسب و کار
بین گروه
289/1
4
717/2
873/2
029/0

درون گروه
504/80
76
059/1

کل
793/81
79

تحليل واريانس براي متغيرهاي درونزا (رسمی سازی و رشد کسب و کار) به صورت مجزا انجام شد و ميانگين اين متغيرها برحسب تعداد مختلف کارکنان با هم مقايسه گرديده است.
خلاصه آزمون ANOVA در جدول (29-4) ارائه گرديده است. همانطور كه ملاحظه مي فرماييد، مقدار خطاي محاسبه شده در ستون آخر براي متغيررسمی سازی (670/0) و براي متغير رشد کسب و کار (749/0) بزرگتر از سطح خطای قراردادی (05/0) است. بنابراين با اطلاعات موجود فرض صفر را در اين متغير نمي توان رد كرد و با اطمینان 95 درصد میتوان گفت که:
ميانگين رسمی سازی کسب و کار با تعداد مختلف کارکنان تفاوت معناداری با هم ندارند.
ميانگين رشد کسب و کار با تعداد مختلف کارکنانتفاوت معناداری با هم ندارند.
3-4 روش مدل سازی معادلات ساختاری (SEM)
مدل سازی معادلات ساختاری (SEM) یکی از انواع مدل های آماری است که به سنجش ارتباطات میان چندین متغیر می پردازد. مدل سازی معادلات ساختاری، ساختار روابط درونی را در مجموعه ای از معادلات، مانند مجموعه ای از معادلات رگرسیونی، می آزماید (هایر و همکاران180، 2006). این روش همه روابط میان سازه هایی (متغیرهای مستقل و وابسته) را که در تحلیل وجود دارند، شرح می دهد. سازه ها عناصری غیر قابل بررسی یا مکنون هستند و با چندین متغیر می توان آن ها را نشان داد. مدل معادلات ساختاری روشی نظام مند و پویا برای محاسبه تعاملات بین متغیرها در پژوهش و همچنین بین سؤالات ابزارهای اندازه گیری در تحقیقات می باشد. مزیت این روش نسبت به روش های قدیمی مثل رگرسیون در محاسبه خطای اندازه گیری ابزار (پرسشنامه) است، بطوریکه روش های قدیمی قادر به محاسبه این خطا نبوده و مقادیر را با وجود خطا اعلام می کردند؛ در حالیکه در این روش خطا محاسبه شده و نتایج نهایی دقیق تر اعلام می شوند (هومن، 1389، ص. 11). مدل معادلات ساختاری ترکیبی از دو مدل اندازه گیری181 و مدل ساختاری182 می باشد. مدل اندازه گیری نشان می دهد که هر متغیر نهفته چگونه بوسیله شاخص ها یا متغیرهای آشکار و قابل مشاهده اندازه گیری و عملیاتی شده است و مدل ساختاری نشان دهنده روابط بین متغیرهای نهفته می باشد و مشخص می نماید که چه میزان از واریانس تبیین نشده است (کلانتری، 1388، ص. 42). در SEM، با تخمین مقادیر هر رابطه می توان این روابط را به درستی تفسیر نمود. در واقع مقادیر تخمین زده شده، معناداری183 روابط را مشخص می سازند.
4-4 روش حداقل مربعات جزئی (PLS)
روش 184PLS یکی از رویکردهای مدلسازی معادلات ساختاری است که توسط ولد185 (1973)، ابداع گردید. این روش بر خلاف رویکردهای قبلی معادلات ساختاری، برای تحلیل مدل ها از دو جزء مدل اندازه گیری و مدل ساختاری شروع کرده و با مدلی کلی پایان می پذیرد. برای اجرای این روش، در پژوهش حاضر از نرم افزار SmartPLS 2 به دلیل قابلیت تحلیل داده ها با حجم اندک و غیر حساس بودن به نرمال بودن توزیع داده ها استفاده شده است. این نرم افزار برای بررسی پایایی، روایی همگرا، روایی واگرا و آزمودن فرضیات پژوهش به کار گرفته شده است.
1-4-4 بررسی برازش مدل به روش (PLS)
در روش PLS برای برازش مدل های معادلات ساختاری سه قسمت بررسی می شود: الف) بخش مربوط به مدل های اندازه گیری؛ ب) بخش مربوط به مدل ساختاری؛ ج) بخش مربوط به مدل کلی.
1-1-4-4 بررسی برازش بخش مدل های اندازه گیری
برای بررسی برازش بخش اول یعنی برازش مدل های اندازه گیری سه مورد استفاده می شود. پایایی شاخص، روایی همگرا، روایی واگرا (هولند186، 1999).
پایایی شاخص
پایایی شاخص در روش PLS توسط سه معیار مورد سنجش واقع می گردد:
1 ) ضرایب بارهای عاملی
2 ) آلفای کرونباخ
3 ) پایایی ترکیبی187(CR)
بالاتر شدن معیار دوم و سوم از 0.7 و معیار اول از 0.4 بیانگر برازش مناسب مدل های اندازه گیری است.
برای محاسبه معیارهای برازش پایایی شاخص، مدل کلی حاوی تمامی سازه ها، ابعاد و سؤالات پژوهش با استفاده از نرم افزار SmartPLS 2 اجرا شد که نتیجه حاوی ضرایب استاندارد شده در جدول 30-4 آمده است. همانگونه که در جدول مشخص است تمامی سؤالات دارای ضرایب بالای 4/0 می باشد و تاًیید می سازد که دیگر نیازی به حذف سؤالی نیست.

جدول 30-4: بار عاملی شاخص های تحقیق
متغیر
ابعاد
شاخص ها
بار عاملی
گرایشات ارزشی
خانواده
Q10
737532/0

Q11
835880/0

Q12
596825/0

Q13
825890/0

کسب و کار
Q1
773990/0

Q2
758408/0

Q3
809752/0
رسمی سازی

Q20
720142/0

Q21
846841/0

Q22
703541/0

Q23
694374/0
گرایش استراتژیک
گرایش ارتباط با مشتری
Q14
893833/0

Q15
743139/0

Q16
799823/0

Q17
526500/0

گرایش به بازار
Q34
554661/0

Q35
685001/0

Q36
520750/0

Q37
640125/0

Q38
776978/0

Q39
850562/0

گرایش کارآفرینانه
Q4
671709/0

Q5
728888/0

Q6
769551/0

Q7
877830/0

Q8
805864/0

گرایش به برند
Q24
944141/0

Q25
901264/0

Q26
958949/0

Q27
851482/0

Q28
900402/0

گرایش به نوآوری
Q29
925029/0

Q30
849217/0

گرایش به یادگیری
Q31
749568/0

Q32
887072/0

Q33
917244/0
رشد کسب و کار

Q9
694767/0

Q18
776017/0

Q19
848126/0

Q40
633482/0

بنابراین معیار اول پایایی شاخص یعنی شاخص ضرایب بارهای عاملی بدون حذف سؤال به برازش مناسب رسید. برای بررسی معیار دوم و سوم (آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی) نتایج خروجی نرم افزار Smart PLS2 در مورد سازه های اصلی مدل در جدول 31-4 آمده است:

جدول 31-4: آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی سازه های اصلی
متغیرها
آلفای کرونباخ
پایایی ترکیبی
(CR)
ابعاد مدل پژوهش
آلفای کرونباخ
پایایی ترکیبی
(CR)
گرایش ارزشی
۰٫۷۴۱۴۴۴
۰٫۸۱۸۷۳۵
خانواده
۰٫۷۳۹۵۰۴
۰٫۸۳۹۲۷۸

کسب و کار
۰٫۷۸۰۲۴
۰٫۸۲۴۲۰۳
رسمی سازی
۰٫۷۳۴۰۴۴
۰٫۸۳۱۰۴۸

گرایش استراتژیک
۰٫۹۰۹۲۶۶
۰٫۹۲۱۴۰۷
ارتباط با مشتری
۰٫۷۴۰۱۳۷
۰٫۸۳۵۲۶۳

بازار
۰٫۷۶۰۳۳۷
۰٫۸۳۴۶۲۱

کارآفرینانه
۰٫۸۲۹۷۹۱
۰٫۸۸۱۰۴۲

برند
۰٫۹۶۱۰۶۶
۰٫۹۴۹۰۱۴

نوآوری
۰٫۷۳۸۱۳
۰٫۸۸۱۵۰۷

یادگیری
۰٫۸۱۱۶۳۳
۰٫۸۸۹۵۴
رشد کسب وکار
۰٫۷۲۲۶۹۵
۰٫۸۲۹۲۷۸

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه درباره مقدار خطا، حق مالکیت، انحراف معیار Next Entries منبع پایان نامه ارشد درمورد کاروانسرا، مسئله پژوهش، هنر و معماری