دانلود پایان نامه درباره مسيحيت، مانويت، تعميد، مسيح

دانلود پایان نامه ارشد

نامه در مذهب مسيحيت عبارت است از يک قطعه پوست آهو (يا چيز ديگر) که در ازاي مبلغي به مسيحيان معصيت کار داده مي شد و دارنده آن اعتقاد دارد که دوره اقامتش در جهنم تقليل مي يابد. اين معامله کاملاً با افکار و عقايد مردم قرون وسطي وفق مي داد. کليسا نه تنها حق بخشش گناهان کساني را دارد که قبل از مردن توبه مي کنند، بلکه حق دارد که در نزد موکلين بهشت واسطه شود تا زودتر افراد را وارد بهشت سازد و اين مغفرت نامه ها مانند مال التجاره اي خريد و فروش مي شد و راه عائدات خوبي براي پاپها و رهبران کليسا بود. البته به بعضي فقرا مجاني هم مي دهند تا مقداري از کار اشکال را کم کنند.406
نگارنده بر اين باور است که آيين اعتراف يکي از هفت شعائر مسيحي محسوب مي شود که به اين آيين اهميت خاصي داده مي شد و انسان خطا کار با انجام مراسم اعتراف به گناهان خود نجات يافته و جايگاه او در بهشت است. البته اين گونه آيين در مانويت هم به شکل ديگري وجود دارد و همانند مسيحيت انسان گناهکار نزد بالاترين مقام مذهبي رفته و از گناه خود توبه مي نمايد و با اين عمل اعتقاد به بخشودگي گناهان خود را داشتند. در مسيحيت با گرفتن مبلغي پول نامه اي به عنوان مغفرت نامه انسان گناهکار کسب مي نمود و اعتقاد داشت با اين نامه به بهشت مي رود. البته با آنهمه راهنمائيها و فرمايشات عيسي (ع) کار مسيحيت به جايي رسيد که مقامات بالاي کليسا اعتقادهايي بوجود آوردند که از طريق آن عائدات و مالهاي فراواني بدست آوردند و کليسا که محل عبادت بود محلي شد براي خريد و فروش اعتقادات تحريف شده.

6-3-6. تثليث در مانويت و مسيحيت :
تثليث در کيش مانويت عبارت از خداي ظلمت، مادر حيات، انسان اوليه بلافاصله نمودار پدر، مادر و پسر را مجسم مي سازد.407
در مسيحيت دو نوع تثليث ديده مي شود: نخست تثليثي که در کتب از آن بحث شده همان اتحاد پدر و مسيح و روح القدس است مي گويند خداوند واحد است و در عين حال سه است. تثليث ديگر اين است که برخي گفته اند: الوهيت اجزاي سه گانه دارد و اعضاي سه گانه آن عبارت از مريم و مسيح و روح القدس مي باشد.408
تثليث مقدس در مسيحيت تجسد مسيح و تعاليم او اسرار برتر طبيعت و حيات خدا، يعني تثليث مقدس را آشکار مي سازد. عيسي مسيح شخص دوم، پسر، متجسد، مولد نه مخلوق، هم ذات با پدر و بي آغاز است. روح القدس، سومين شخص تثليث و روح محبت است که از پدر و پسر نشأت مي گيرد.409
نگارنده بر اين باور است که تثليث مقدس در مانويت در واقع يادآور تثليث مسيحيت است که از نموداري چون پدر (خدا) و پسر (عيسي (ع)) و مادر (حضرت مريم) را تشکيل مي دهد. که در واقع اين نوع سه گانه گرايي نوعي شرک است که در مانويت و مسيحيت به چشم مي خورد. زيرا براي خداوند که يکتا و بي همتا است شريک قائل شده اند و براي خدا همسر و پسر نسبت داده اند، که اين يکي ديگر از انحرافات مسيحيت محسوب مي شود.
6-3-7. رستگاري و پرهيزگاري در مانويت و مسيحيت :
ماني پيام آور ايراني، در سده سوم ميلادي آموزه رستگاري را بنيان گذارد.
مانويان با نظري واقع گرا و تا اندازه اي ترسناک به گناه و رستگاري مي نگريستند و براي مانويان معرفت و دانش شرط لازم رستگاري است. ماني عليه فرقه يهودي مسيحي که غسل و تطهير و محرمات غذايي را راه رستگاري مي پنداشتند، شديداً اعتراض کرد. از نظر ماني، اين اعمال تنها امور ظاهري و تطهير مادي به شمار مي رفت، نه تطهير روح که تنها از آن معرفت رستگارکننده و واقعي است، معرفتي که روح از مرگ و نابودي رهايي مي بخشيد.410
در مانويت دانش به رستگاري منجر خواهد شد و اين رستگاري بواسطه پيروزي نور بر ظلمت يا خير بر شر بدست مي آيد. پرهيزگاري سخت، مانويان را به ترک دنيا ملزم مي کرد.411
در مانويت شخص پرهيزگار پس از مرگ، با نفس عالي خود که به صورت باکره الاهي بس نيکويي در آمده است و او را تا بهشت همراهي مي کند ملاقات خواهد کرد و مفاهيم و نمادهاي مانوي از مبحث آخرت در ايران باستان اقتباس شده است.412
در آيين مسيحيت نجات و رستگاري فقط در آن است که آدمي قلباً مطهر و پاک و مخلص باشد و بر طبق اوامر ضمير خود رفتار کند. روح و وجدان اساس اعمال پسنديده است، و فلاح و نجات آدمي در زندگاني از قلب او سرچشمه مي گيرد.413
کساني هم که با پرهيزگاري زيسته بودند مشمول اعتقاد به وساطت بين پروردگار و بندگانش شدند اينان “سنت” يا قديس نام گرفتند که از ريشه لاتيني سانکتوس به معني “مقدس” بود. در نتيجه مقديسان پس از مرگ، مرقد آنها نيز تبديل به زيارتگاه مي شد.414
نگارنده بر اين باور است که رستگاري و پرهيزگاري در مانويت شرط لازم آن شناخت و دانش است. که پرهيزگار مخلص به ترک دنيا ملزم مي شود. در مسيحيت نيز اين دو عامل فوق (رستگاري و پرهيزگاري) لازم? آن انسان پاک و مخلص است که اعمال او پسنديده و شايسته است. و فرق آن با مانويت در آن است که انسان پرهيزگار به واسطه بين خداوند و بنده هاي او معتقد بود که اينان قديسان نام گرفتند.
6-3-8. تعميد و عشاءِ رباني در مانويت و مسيحيت:
با اينکه در مانويت مانند مسيحيت متداول نبود تا افرادي که با تشريفات تعميدي تولد مجدد مي يافتند در دفاتر ثبت شود، مانويها تصور مي کردند که شايسته نيست مؤمن واقعي بعد از تعميد و تولد مجدد رابطه جنسي داشته باشد و توليد مثل کند. تعميد در بين مانويان وجود داشته اما نه آن اهميتي که در نزد مسيحيان داشته است و مسلماً براي نغوشاگان ضرورت نداشته که اين عمل در مورد آنها در زمان معيني انجام پذيرد. نکته اساسي ديگر نيز وجود دارد و آن اين است که تعميد نزد مانويها نمي توانسته با آب بوده باشد و بعضي از کتابها همچون کتاب اعمال تومابيان نوشته شده که مانويان با روغن تعميد مي گرفتند. در نتيجه، آيين ديني تعميد فقط نمودار آب ويژه اي براي دخول اشخاص به ساحت برگزيدگان بوده است تا به اين طريق از پاک بودن خود از گناه که پيش شرط عضويت در گرو پارسايان بود مطمئن شدند.
تصويري که مضمون مسيحي دارد در مينياتوري مانوي است اما به نحوه اي مسيحي مصور نشده، مينياتوري است دربار? غسل تعميد مسيح. نکت? جالب در اين است که مسيح بنابر هنر مسيحي تعميد نيافته؛ اما از آنجا که مسيح در نظام مانوي را آنگونه که در انجيل آمده تجسم کرده، سنتهاي خودش را نيز در آن جلوه گر ساخته است.415
نگارنده بر اين باور است که عشاءِ رباني در مانويت هم وجود داشته است. اين مراسم هم تقليدي از مراسم عشاي رباني مسيحيت است که در اين مراسم نيوشاگان اجازه حضور نداشتند و فقط مسئول غذاي روزانه برگزيدگان آن هم چيزي شبيه به عشاءِ رباني مسيحيان بوده است. در اين مراسم غذاي عبادي با ديگر شعاير ديني همراه بود. مينياتوري هاي مانوي گواه اين مطلب هستند.
غسل تعميد بي گمان اولين آيين مهم کليسا در اوايل بود، به تقليد از عيسي که به روايت انجيل هاي يوحنا در رود اردن غسلش داده بود، در ابتدا تنها در مورد افراد بالغ انجام مي گرفت و نوآموزان پس از دور? آموزشي پذيرش آنها در گرو تصميم قاطب? تشکل بود. تعميد در واقع گواهي دادن به کارهاي نجات بخش خدا به وسيل? عيسي مسيح (ع) است و دواطلبان توسط دعا و روزه گرفتن مراسم تعميد حاضر شده و در حين تعميد به گناهانشان اعتراف کرده و دوري از شيطان را خواستارمي شدند و سه بار در آب فرو رفته و پس از آن سر خود را با روغن تدهين مي نمودند.416
عشاءِ رباني در مسيحيت، اين مراسم ياد بود و بازسازي شام آخر عيسي با شاگردان در واپسين شب زندگي است. در آن شب، عيسي نان و شراب را به عنوان گوشت و خون به شاگردان داد تا بخورند و بنوشند. وقتي مسيحيان در اين مراسم شرکت مي کنند باور دارند که مسيح با جسم خود نزد آنان حاضر مي شود. اين آئين علامت اتحاد و يگانگي مسيح با کليسا محسوب مي شد.417
بعد از مراسم عشاءِ رباني که فضاي سنگيني داشت، غذاي کاملي تحت عنوان “آگايه” بين غسل يافتگان و نيافتگان تقسيم مي شد که پذيرايي آن با بگو و بخند و خوش و بش بود. که البته بر اثر مرور زمان شادي فضاي آگايه ناپسند شمرده شد و در نتيجه حذف گرديد.418
نگارنده بر اين باور است که مراسم تعميد و عشاءِ رباني در مانويت اقتباس شده از مسيحيت است با اين تفاوت که اين مراسم آنچنان که در مسيحيت اهميت داده مي شد در مانويت اينگونه نيست. مراسم تعميد بيشتر با ماليدن روغني به سر صورت مي گرفته است. مانويان معتقد بودند که مؤمن واقعي کسي است که بعد از اين غسل از روابط جنسي پرهيز نمايد. در صورتيکه درمسيحيت،در غسل تعميد نوآموز بايد روزه بگيرد و دعا بخواند و مراحل فرو رفتن در آب را رعايت نمايد. و مراسم عشاءِ رباني هم در هر دو آيين وجود دارد که همراه با تناول غذا و شراب صورت مي گيرد.
6-3-9. موضوع داستان آفرينش و خلقت ماه و خورشيد در مانويت و مسيحيت:
داستان آفرينش درمذهب ماني بسيار پيچيده و عظيم است و شخصيتهاي بسياري در آن به صورتهاي گوناگون نقش هايي بر عهده دارند. از جمله در قلمرو تاريکي، شاه تاريکي مجذوب عالم روشني شده و ميل به تصاحب و بلعيدن در آن دارد و درپي اين واقعه “پدر عظمت”، “مادر حيات” را مي خواند و او نيز به نوبه خود “انسان ازلي” يا “انسان قديم” و يا به تعبير ايرانيان “اوهرمزد” را مي خواند. اين اولين تثليث ياد شده در داستان آفرينش است و يادآور تقدس پدر و مادر و پسر در مسيحيت است.419
مانويان در مورد آفرينش جهان معتقد به دوگانگي بودند و مي گفتند: جهان ما خدايي دارد که مظهر روشنايي و نيکيهاست و خداي ديگري دارد مظهر تاريکي و پليديهاست. اين دو اصل جاوداني است و نبرد پيکار ميان آن دو نيز جاودانه است.
آفرينش جهان در کيش مسيحيت اينگونه بود که آنها معتقد بودند که هر چه در جهان موجود است خدا آفريده است، ناچار هر چه را که خدا آفريده، خير محض است.420
خلقت ماه و خورشيد بر اساس متون مانوي به دست روح زنده “جوهر حيات” که در منابع ايراني گاه “مهريزد” ناميده شده انجام گرفته و “جوهر حيات” يا مهريزد خود مخلوق با واسطه “پدر عظمت” است.421
نگارنده بر اين باور است که داستان آفرينش در مانويت در واقع يادآور مسئله “تثليث” مسيحيت است که همان تقدس پدر و مادر و پسر را شامل مي شود که در واقع تأثير مانويت از مسيحيت را در مورد آفرينش نشان مي دهد. در مانويت آفرينش جهان را مديون دو اصل معروف “دوگانگي يا همان خير وشر” مي داند. در مورد خلقت ماه و خورشيد در مانويت مربوط به ايزدي مي شود که مخلوق ايزد ديگري است، حال در مقابل، مسيحيت آفرينش جهان را مخصوص خداي متعال مي داند. پس هر چه در اين جهان آفريده شده است توسط خداي يگانه خلق شده است و واسطه اي ندارد.
6-3-10. اعياد در کيش مانويت و مسيحيت:
در کيش مانويت عيد پاک مراسمي از کيش مانوي است مفهوم “هفته مقدس” و مفهوم “پاک” درشرع مسيحيت را با هم در خود گرد آورده بود.422
مراسم عيد بما در سالروز کشته شدن ماني بر اين باور برپا مي شده است که او از رنج دنيوي رهايي يافت؟ همچنين مفهوم مقدس و مفهوم پاک در شرع مسيحيت را با هم جمع نموده که در واقع يادآور مصيبت دردناک پيامبر و به صليب کشيدن او بود. در اين مراسم مي توان تجلي وظيفه ي فارقليطي يا و کيل دعاوي بودن نيکان در دادگاه مسيح را ديد. اين مراسم نمادين بيانگر زنده نگه داشتن ماني بود که پيروانش عقيده به هميشه زنده بودن وي داشتند و آن را درسي براي زندگي زميني خود مي پنداشتند.423
در کيش مسيحيت در دور? گذرا از روزگار باستان به سده هاي ميانه سال مسيحي پيچيده اي تکوين يافت که داراي شش عيد يا مناسبت مهم بود: ميلاد مسيح (کريسمس) به مناسبت تولد آن حضرت در 25 دسامبر عيد پاک مهم ترين جشن ديني مسيحيان است که به مناسبت پيروزي حضرت عيسي مسيح (ع) بر مرگ و برخاستن وي از مردگان، در سومين روز تصليب وي نزد مسيحيان برگزار مي شود، تجلي مسيح، جمع? نيک، قيام، عروج، پنجاهه (يکشنبه سفيد). پنج مناسبت اول به ياد وقايعي در زندگي عيسي مسيح است. تجلي مسيح، غسل تعميد و (ارتودکس شرقي) يا ستايش سه حکيم محبوس از او (درغرب لاتيني)، جمعه نيک، مرگ عيسي، يکشنبه فصح، رستاخيز پس از مرگ؛ و عروج در

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه رایگان درمورد قراردادهای خصوصی، مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان، قانون اساسی Next Entries پایان نامه رایگان درمورد اعتبار اسنادی، اسناد تجاری، روابط اجتماعی، ضمانت نامه بانکی