دانلود پایان نامه درباره ماني، ، مانوي،، دکره،

دانلود پایان نامه ارشد

51
457 دکره، ماني و سنت مانوي، ص 119
458 احمدي، پايان جهان و ظهور موعود در اديان باستان، ص 151
459 صالحي مقدم، اديان در گذر زمان از آغاز تا کنون، ث 468
460 رضايي، آفرينش و مرگ در اساطير، ص 291
461 برانتل، آيين کاتوليک، ص 275
462 ناطق، بحثي دربار? زندگي ماني و پيام او، ص 76
463 دکره، ماني و سنت مانوي، خلاصه ص 125،122

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه رایگان درمورد قانون مدنی، حقوق تجارت، حقوق مدنی، اعتبار اسنادی Next Entries پایان نامه رایگان درمورد قانون مدنی، مقتضای عقد، خاورمیانه، اثبات دعوی