دانلود پایان نامه درباره قاچاق کالا، مزیت رقابتی، زنجیره تامین، بیمارستان

دانلود پایان نامه ارشد

گرفته میشود.
2) کالای ممنوع
کالای ممنوع کالایی است که صدور یا ورود آن به موجب شرع مقدس اسلام و یا قانون ممنوع شود.
مطالعه قاچاق کالا در ایران از اهمیت بالایی برخوردار است و پژوهش آن بنا به دلایل زیر ضروری است:
1-حجم زیاد قاچاق در کشور: بنا بر گزارش رسمی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در سال 1388 ، بیش از 20 میلیارد دلار قاچاق کالا در کشور انجام گرفته است (سخنرانی دبیر ستاد در سال 1388، سایت رسمی ستاد) به گزارش همین ستاد ، حجم قاچاق کالا در سال 1386 حدود 12 میلیارد دلار بوده که طی دو سال گذشته نزدیک به دو برابر شده است.
2- گسترده وسیع قلمرو جغرافیایی قاچاق کالا در کشور: مطالعات انجام شده نشان میدهد ، اگر چه برخی از استانها بیش از بقیه درگیر قاچاق کالا هستند، ولی تقریبا تمام پهنه جغرافیایی کشور کما بیش به بستر قاچاق کالا تبدیل شدهاست( بیابانی ، 1386 ،135)
3-آثار زیان بار قاچاق کالا: قاچاق کالا به خارج شدن بخش قابل توجهی از ثروت کشور از گردونه واقعی تجارت و سرمایه منجر میشود و پیامدهای سوء اجتماعی و فرهنگی به همراه دارد. همچنین به تشکیل طبقات و گروههای اجتماعی ثروتمند بر پایه اشتغال ناسالم منجر میشود که این امر بر ساختارهای اجتماعی جامعه نتایج نامطلوبی بر جای میگذارد.
علاوه بر این ها، قاچاق اثرات منفی بر روي شاخصهایی نظیر رشد و توزیع درآمد دارد. به طورکلی میتوان استدلال نمود هرگاه که دخالت دولت موجب شکاف بالا بین قیمتهاي ناخالص و خالص شود (ازطریق اخذ تعرفه ،حقوق گمرکی و…) انگیزهي فعالیتهاي زیر زمینی شدت مییابد .
2-15- پیشینه پژوهش
2-15-1- پژوهش های داخلی
مرادی، جابری، بحرینی نژاد(1386) در مقاله خود تحت عنوان “چارچوبی جدید جهت سنجش ارزش فناوری های RFID و BPM در زنجیره تحویل خودرو، مطالعه موردی در شرکت ایران خودرو” بهبود فرایند لجستیک و مدیریت زنجیره تحویل خودرو را از کاربردهای اصلی فناوری RFID و سیستم BPM میدانند. در فرایند مدیریت زنجیره تحویل خودرو ارزش اصلی ایجاد شده توسط فناوری RFID، فراهم آوردن امکان شناسایی و ردیابی خودکار خودرو هنگام عبور آن از ایستگاههای کاری و ارزش اصلی ایجاد شده توسط BPM، مدیریت کنترل گردش خودروها بین این ایستگاههای کاری است. آنها با بررسی سناریوهای مختلف انفرادی و ترکیبی فناوری RFID و سیستم BPM در بهبود مدیریت زنجیره تحویل خودرو و ارزیابی نقاط ضعف و قوت آنها به این نتیجه رسیدهاند که اگرچه هریک از آنها در ظاهر ارزش متفاوتی برای سازمان ایجاد میکند ، اما در صورتی که سازمان با توجه به نوع بهبود مورد نظر خود ، ترکیب درستی از این فناوریها را انتخاب نکند، سیستم نهایی احتمالا با مشکل همپوشانی و ظیفه ای و یا پوشش نیافتن بعضی از نیازهای سازمان مواجه خواهد بود.
سبحان منش و هوشداران ( 1388) در مقالهای تحت عنوان “بهم پیوستن فناوری RFID با راهحل سیستم اطلاعات بیمارستان در سیستمهای مدیریت بیمارستان ” مدلی مبتنی بر فناوری RFID را به منظور کاهش مشکلات بیمارستان دنا در شیراز ارائه کردهاند. مدل ارائه شده آنها در شناسایی بیماران و دارو و معالجاتشان ، ردیابی موقعیت بیماران ، پزشکان ، بعضی از کارمندان مهم و بعضی از دارایی های با ارزش در بیمارستان است. آنها به منظور کاهش هزینه بکارگیری مدل ، پیشنهاد کردهاند که از سیستم اطلاعات بیمارستان دنا نیز همراه با سیستم RFID استفاده شود. هدف ارائهدهندگان این مدل، کاهش نرخ اشتباهات پزشکی و بهبود امنیت بیماران بودهاست.
در سال 87 پایاننامهای با عنوان عوامل موثر بر توسعه فناوری شناسایی از طریق فرکانسهای رادیویی در مدیریت زنجیره تامین (مطالعه موردی ، شرکت ایران خودرو) توسط آقایان صنایعی ، قاضیفرد و سبحانمنش انجام شده که در آن از مدل لین استفاده شده که شرکت ایران خودرو را از 5 بعد بررسی کردهاند و برای تحلیلها از روش دلفی فازی و فرایند تحلیل سلسله مراتبی استفاده کردهاند.
در سال 91 پایاننامهای با عنوان تاثیرات استفاده از فناوری RFID در سیستمهای ردیابمحور در ارتقای کارایی بنگاههای اقتصادی(مطالعه موردی : کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران)توسط خانم رنجبر شیرازی و آقایان طالبپور و رضائیان انجام شده است. در این پژوهش بکارگیری فناوری RFID از شش حوزه اطلاعات ، بازرسی ، میانراهها ، برنامهریزی امنیت و مدیریت محوطه و بارگیری بررسی شده است و در پایان هم با توجه به یافتههای پژوهش نتایج پژوهش عبارتند از اینکه بکارگیری تکنولوژی RFID به ترتیب بر حوزههای اطلاعات، میانراهها، بازرسی، مدیریت محوطه و بارگیری، امنیت دارای تاثیر بسیار بوده و در نتیجه میزان تاثیر بکارگیری تکنولوژی RFID در کشتیرانی و بنادر زیاد است.

2-15-2- پژوهشهای خارجی
تاجیما (2007) در مقاله خود تحت عنوان “ارزش استراتژیک RFID در مدیریت زنجیرهتامین” به وجود شکافی میان ارزشهای بالقوه و واقعی فناوری RFID در صنعت اشاره میکند. وی در پژوهش خود، بینشی را درباره ارزش استراتژیک RFID با ساختن یک تئوری درباره چگونگی استفاده از RFID در مدیریت زنجیره تامین که ممکن است یک مزیت رقابتی را ایجاد و حفظ کند ، فراهم مینماید. وی چهار پیشنهاد را بر اساس تئوری یادگیری سازمانی و تئوری مزیتهای پیشرو را در پژوهش خود بسط دادهاست. این چهار پیشنهاد عبارتند از :
1- استفاده از RFID برای بهرهبرداری ، مزیت رقابتی شرکت را از طری افزایش بازده زنجیره تامین بهبود میدهد.
2- استفاده از RFID برای مطالعه، مزیت رقابتی شرکت را از طریق قابلیت نوآوری افزایش یافته بهبود میدهد.
3- استفاده بلندمدت از RFID یرای بهرهبرداری ، مزیت رقابتی کوتاهمدت شرکت را از طریق یادگیری برای تنظیم شدن بهبود میدهد.
4- استفاده بلندمدت از RFID برای مطالعه ، مزیت رقابتی بلندمدت شرکت را از طریق یادگیری برای تغییر دادن بهبود میدهد.
ترانگ (2007) در مقاله خود تحت عنوان “چارچوبی تئوریک برای سیستم شناسایی از طریق فرکانسهای رادیویی و مدیریت زنجیره تامین” یک چارچوب تئوریک را ارائه کرده است که میتواند برای مشخصکردن شرایط و مقتضیات بکارگیری RFID و تحلیل تاثیرات حیاتی RFID بر روی مدیریت زنجیرهتامین، مورد استفاده قرار گیرد. در این چارچوب به منظور موفقیت بکارگیری RFID بایستی چهار پیش نیاز حیاتی تامین شده باشند که شامل: زیرساخت IT، قابلیت IT، شبکههای ارتباطی و استانداردهای واحد RFID میباشند. وی در پژوهش خود به تاثیر RFID بر روی مدیریت زنجیره اشاره میکندکه شامل : فرایند ارتقایافته سفارش و جایگزینکردن مجدد، مدیریت کارآمد موجودی و انبار ، فرایند تدارکات موثر و نظامیافته ، خدمات مشتری و تبلیغ بهبودیافته ، و همکاری بهتر در زنجیرهتامین است.
سون و گوتینرز (2008) در مقاله خود با عنوان “اثرات الزامیکردن RFID بر روی مدیریت زنجیره تامین” به این موضوع اشاره کردهاند که خردهفروشان بزرگ در قارههای مختلف ، تامینکنندگان خود را به منظور ادامه کار با آنها مجبور به پذیرش و بکارگیری تکنولوژی RFID کردهاند که در نتیجه به نظر میرسد تغییری در وابستگی قدرت در زنجیرهتامین به وجود آمده است. این امر بر روی چگونگی پذیرش RFID از سوی تامینکنندگان برای پذیرفتن الزامات تاثیر داشته است که این تاثیر ، اثر بلندمدتی بر روی مدلهای کسب و کار جاری دارد. آنها اثرات این اجبارها را به سه سطح تقسیم کردهاند. سطح اول مربوط به عجلهکردن برای پیروی از الزامات است که در نتیجه ممکن است منجر به بکارگیری شتابزده RFID شود . سطح دوم ادغام RFID در سیستم موجود بعد از پیرویکردن از الزامات است و سطح سوم ، ایجاد و شکل گیری فرآیندهای عملیاتی جدید که در نتیجه ادغام است.
بوستانداگ و تانیاس(2008) ، در مقاله خود تحت عنوان ” آثار فناوری شناسایی از طریق فرکانس های رادیویی بر روی هزینههای زنجیرهتامین” چگونگی تاثیر سه عامل ارزش محصول ، زمان تحویل و عدم اطمینان در تقاضا را بر عملکرد زنجیرهتامین نظامیافته با RFID بر اساس عوامل هزینه در سطح پلکانی بررسی کردهاند. آنها با بکارگیری یک مدل شبیهسازی ، فواید مورد انتظار حاصل از یک زنجیرهتامین نظامیافته با RFID را محاسبه کردند که در آن عوامل فروش از دست رفته ، دزدی ، موجودی ، سفارش و هزینههای نیروی کار در نظر گرفته شده است. پژوهش آنها نشان داد که عوامل ارزش محصول و عدماطمینان در تقاضا تاثیر قابل ملاحظه ای بر روی فواید مورد انتظار سیستمهای نظام یافته با RFID دارد. افزایش عرضه محصول ، صرفهجویی در هزینههای کل زنجیرهتامین را افزایش میدهدو افزایش در عدماطمینان در تقاضا ، صرفهجویی در هزینههای زنجیرهتامین را کاهش میدهد. نتایج پژوهشهای آنها همچنین نشان داد که هر یک از اعضای زنجیرهتامین به صورت یکسان از یکپارچگی RFID منتفع نمیشوند. خردهفروش بالاترین صرفهجویی در هزینهها را دارد و عامل هزینه روش از دسترفته اثر بالایی بر روی زنجیرهتامین نظامیافته با RFID دارد. افزایش صرفهجویی در هزینهها برای توزیعکننده و تولیدکننده تقریبا به طور یکسان ارزش محصول را افزایش میدهد. افزایش زمان تحویل باعث کاهش صرفهجویی در هزینههای کل زنجیرهتامین برای خردهفروش میشود . کاهش صرفهجویی در هزینهها برای خردهفروش ، توزیعکننده و تولیدکننده تقریبا به طور یکسان عدماطمینان در تقاضا را افزایش میدهد.
لین(2009) در مقاله خود تحت عنوان” چارچوبی نظاممند برای توسعه فناوری شناسایی از طریق فرکانسهای رادیویی RFID در لجستیک و مدیریت زنجیرهتامین” یک چارچوب سه مرحلهای برای توسعه RFID در تایوان ارائه کرد که در مرحله اول سلسله مراتبی از عوامل کلیدی موثر بر پذیرش این فناوری مشخص شد که البته این مرحله نیز خود شامل دو قسمت است. در قسمت اول این مرحله از یک پرسشنامه اولیه همراه با کاربرد روش دلفی فازی به منظور غربال نمودن عوامل نامناسب استفاده شد. در قسمت دوم این مرحله از یک پرسشنامه ثانویه همراه با کاربرد روش فرایند تحلیل سلسله مراتبی فازی به منظور محاسبه وزن عوامل استفاده شد. سپس در مرحله دوم یک رویه ساختاری برای صنعت لجستیک به منظور پذیرش این فناوری ارائه شد. در قسمت سوم هم ، سلسلهای از شرکتهای موجود در زنجیرهتامین جهت بکارگیری این فناوری ارائه شد. لین این چارچوب را برای پژوهش در مورد 21 شرکت در کشور تایوان که از این فناوری استفاده کرده بودند ، بکار برد. او برای پژوهش خود از نظرات 8 کارشناس که نماینده اعضای متعدد زنجیرهتامین این شرکتها بودند و همچنین از این فناوری در بعضی از قسمتهای سیستم خود بکار گرفته بودند ، استفاده کرد. همچنین 4 کارشناس دیگر از آژانس دولتی ، انجمن صنعت لجستیک و سازمان پژوهش و توسعه تایوان برای این نظرسنجی انتخاب شدند.

فصل سوم روش پژوهش

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه درباره نیروی انسانی، امکانسنجی، قاچاق کالا، شخص ثالث Next Entries منبع پایان نامه با موضوع مهندسی ارزش، سلسله‌مراتب، شهرستان محلات، روش تحقیق