دانلود پایان نامه درباره فناوری اطلاعات، منابع انسانی، مدیران عالی، بهبود کیفیت

دانلود پایان نامه ارشد

را برای فعالیتها و برنامه های سازمانی وفناورانه ،‌همچنین ارتقای کیفیت وبهبود حیات کاری سازمان فراهم می کند . پی آمدهای مثبت و سازنده ی فرایندهای خلاقیت و نوآوری ، موجب افزایش انعطاف پذیری ، ارتقای سطح توانایی ها وقابلیتهای یادگیری سازمان می شود. بنابراین سازمانها تنها برای بهتر شدن یا افزایش کیفیت وارتقا بلکه برای سازگار شدن وادامه ی حیات وبقای خود همواره به خلاقیت ها ونوآوری های سازمانی و فناورانه به مثابه ی عامل آنتروپی ( بی نظمی) منفی نیازمندند، چنانکه در « فرایند مهندسی مداوم سازمان» خلاقیت و نوآوری به منزله ی یکی از مؤلفه های اصلی به شمار می آید .

2-24- نقش فن آوری اطلاعات درسازمان
به منظور درک تاثیرات فناوری اطاعات برسطوح سازمانی می توانیم از اثرات کمی آن بر فرایندهای تولید سازمان آغاز کنیم . تحقیقات گذشته میان بهره گیری از فناوری اطلاعات در مکانیزه کردن فرایندها ،‌ تامین اطلاعات بهتر و تغییرشکل کل فرایند تفاوت قائل است . تاثیر اتوماسیون در مرحله اول جایگزین کردن سرمایه به جای نیروی کار انسانی است مثل فروشنده در یک فروشگاه از نظام اطلاعات رایانه پایه مانند اسکنردرجهت کوتاه کردن زمان پردازش استفاده می کند . تاثیر نظام اطلاعات پیشرفته این است که کارکنان ومدیران را درتصمیم گیری مؤثرتریاری می دهد .مثلاً درمثال بالا اطلاعات حاصل از سیستم فروش امکان انجام کنترل اقلام را محیاتر می کند. اثر تغییر زمانی حاصل می شود که موسسه تصمیم می گیرد تا فرایند خودرا مهندسی مجدد کند . تا به کارکرد بالاتری دست یابد . لازم به ذکر است شیوه مهندسی مجدد برخلاف شیوه ی سنتی که تقسیم کاررابرمبنای وظایف انجام می دهد . وبه تقسیم کاربراساس فرایندها تاکید دارد. براین اساس فعالیتها بایستی به طور ریشه ای مورد بازنگری قرارگیرد وبا استفاده از فناوری،‌فرایند به گونه ای طراحی شود که زمان وهزینه های فرایند تقلیل یافته و کارایی آن در جهت پاسخگویی بیشتر به مشتری یا ارباب رجوع ارتقاء‌یابد . (صرافی زاده،1383،صص30و111)

2-25- اثرات مستقیم ونقش فناوری درایجاد قابلیت انعطاف برسازمان
افزایش درآمد : برخی شرکتها با تهیه بانکهای اطلاعاتی ، مالی وخدماتی وارائه اطلاعات این بانکهای اطلاعاتی به اعضای خود به مبادرت به کسب درآمد می کنند .
کاهش هزینه : یکی از دلایل استفاده از فناوری اطلاعات درسازمانها کاهش هزینه می باشد؛ بویژه اگر استفاده از تکنولوژی موجب حذف یک سری پستهای اضافی شود .
بهبود کیفیت : از دلایل دیگر استفاده از فناوری اطلاعات ،‌ بهبود کیفیت کالا وخدمات می باشد .
( صرافی زاده و پناهی ، 1384، ص 38)
برخی براین باورند که فناوری اطلاعات شیوه های خشک وغیر قابل انعطاف در سازمان ایجاد می کنند ، در حالیکه این دیدگاه مربوط به سیستمهای قدیمی می باشد . وبا فناوری جدید ،‌ سازمان می تواند خیلی سریع با افراد یا شرکت های مختلف در افقی نقاط جهان ارتباط برقرارساخته وبه مبادله ی تجاری بپردازد . ضمن اینکه فناوری موجب کوتاه شدن چرخه تولید وافزایش ظرفیت اطلاعاتی سازمان می شود.
فناوری اطلاعاتی مرزهای زمانی ومکانی را نیز به هم می ریزد به طوریکه با استفاده از پست الکترونیک وکنفرانس کامپیوتری،‌عده ای می توانند روی یک پروژه کار کنند ولزومی ندارد در یک محیط کار گرد هم آیند . (صرافی زاده،1383، 38ص،)

2-26- تاثیر تغییرات فناوری اطلاعات
یکی از مشخصه های فناوری اطلاعات تغییراتی است که با خود به ارمغان آورده است . تاثیرات فناوری اطلاعات چند وجهی است وچنانچه به دقت نظربیفکنیم مشاهده می کنیم که چه تاثیرقابل توجهی بردنیای پیرامون ما داشته است . برخی از تغییرات را می توان به شرح زیر فهرست کرد.
ایجاد روشها ودستورالعملهای گردش کار،‌ گروههای کاری ، کارکنان دانش، کالا وخدمات ،‌ارتباط جدید.
ساختارسازمان : تسهیل روابط گزارش گیری ، افزایش حیطه ی نظارت،‌ تصمیم گیری غیر متمرکز،‌ نظارت وسرپرستی ،‌ تسهیل واحدمندی،‌کاهش موانع جغرافیایی وسازمانهای مجازی.
میان سازمان : ایجاد روابط جدیدی از مشتری،‌تامین کنندگان،‌تسهیل همکاری ومشارکت .
مدیران وفناوری اطلاعات : مدیران باید توانایی کاربرد فناوری اطلاعات را داشته باشند . کار با رایانه وتوانای بهره برداری از شبکه ی اینترنت از ضروریات مهارتهای مدیران درعصر نوین است . امروز رایانه همان نقشی را ایفا می کند که تلفن ها درچند دهه گذشته داشته اند . بنابراین فناوری اطلاعات بخش تفکیک ناپذیرازمشاغل مدیران است . مدیران باید بتوانند کارشناسان فنی را به تفکر وادارند تا ازفناوری درتغییر ماهیت مشاغل وامور سازمان در جهت بهره وری واثر بخشی بیشتر استفاده کنند .

2-27- فناوری اطلاعات وارتباطات
فناوری اطلاعات وارتباطات (ICT ) از تعاملات سه بخش متمایز کامپیوتر،‌ اطلاعات وارتباطات مخابراتی حاصل می شود . بخش کامپیوتر به عنوان سخت افزار وتامین کننده تجهیزات و ادوات لازم جهت (ICT) درنظر گرفته می شود . داده ها واطلاعات به عنوان ضمیر سایر و مواد اولیه در درون شبکه به جریان در
میآیند. ارتباطات مخابراتی بخش سوم می باشد که وظیفه برقراری ارتباط بین دو بخش دیگر را برعهده دارد. آنچه که در نهایت است تلفیق سه بخش بدست می آید اطلاع رسانی نامیده می شود که درحوزه های مختلف مورد استفاده قرارمی گیرد . این مقوله درزمینه اشتغال نیز می تواند مورد توجه قرار گیرد زیرا همان طور که در طرح ملاحضه می شود (‌IT) و (ICT) دارای رابطه نزدیک ومنطقی با یکدیگرند دراغلب نقاط توسعه یافته ودرحال توسعه دنیا یکی ازحوزه های مهم توسعه ای اشتغال وفعالیت درحوزه ارتباطات واطلاعات است .که درپی آن اصطلاح جدید کاربران دانش ( فکری) بوجود آمده است . این افراد کسانی هستند که با استفاده از اطلاعات وارتباطات به پردازش وتولید محصولات اطلاعاتی می پردازند که درهمه حوزه ها اعم از اقتصادی ،‌صنعتی ، کشاورزی ، اجتماعی ،فرهنگی و… بکار گرفته می شود. وبه همین دلیل است که اصولاارتباطات واطلاعات باعث اشتغال زایی درابعاد بالا می گردد. دراین راستا کشور هندوستان توانسته است با توسعه تکنولوژی اطلاعات وارتباطات بخش اعظمی ازخدمات شرکتهای معروف دنیارا با توجه به هزینه های بسیار پایین کارمزد و دستمزد به سوی این کشور سوق دهد. بعنوان مثال تمامی حسابهای خدمات بانکی شرکت سوئیس ایربا هزینه بسیار پایین در بمبئی انجام می شود واز طریق(ICT) به سایر شبکه های اروپایی انتقال می یابد . هندوستان ازجمله کشورهایی است که در سیاست گذاری ها،‌اشتغال کاستن ازبحران بیکاری،‌رونق بخشیدن به امرزیرساختها وشبکه های ارتباطی را پیوسته با اهمیت زیاد در دستور کار دولت خود قرارداده است. علاوه بر آن نرخ رشد اشتغال دربخش (ICT) دراکثرکشورهای صنعتی و برخی ممالک درحال توسعه سرعت درحال افزایش است . در ایرلند نرخ رشد میانگین سالیانه اشتغال (ICT) ملی دوره 99-1992میلادی برابر با 18٪ بوده است، میانگین سهم اشتغال (ICT)‌ درکل اشتغال در 15کشور عضو اتحادیه اروپا 3/9درصد است. این سهم درکشورهای کمتر توسعه یافته به حدود1درصد مجموع اشتغال می رسد . (اسپی سی , گلدینگ و رای 2003, ص 63)

2-28- عوامل تاثیرگذاری بررابطه فناوری اطلاعات و بهره وری در سازمان
اگرچه مدیران علاقمند به بکارگیری فناوری اطلاعات (IT) بطور گسترده در سازمانهای خود هستند . اما درعین حال باید توجه داشته باشند که بکارگیری IT به تنهایی نمی تواند بعنوان ملاک بهبود عملکرد سازمان و افزایش بهره وری باشند، زیرا دراین رابطه عوامل بسیار زیاد درون سازمانی و برون سازمانی دخالت دارند. با توجه به اهمیت موضوع به دلیل اینکه ارقام قابل توجهی ازهزینه ثابت سازمانها صرف تجهیز،‌ گسترش وتوسعه فناوری اطلاعات می شود ، هدف عمده این تحقيق بررسی رابطه بین فناوری اطلاعات ومیزان بهره وری درسازمانها وارائه عوامل تاثیرگذار برآنها می باشد . تغییرات سریع و تحولات درسه دهه اخیردردنیا ،‌سازمانها را با چالشهای مختلفی روبرو کرده است . دراین میان سازمانهایی موفق هستند که به کمک ابزارهای مدیریتی وفناوری نوین ،‌از فرصتهای یاد شده به نفع خود استفاده کنند . فناوری اطلاعات یکی ازاین ابزارهاست ( هنری ،1384، ص42)
با ورود گسترده رایانه وابزارهای جانبی آن به درون ساختار اجرایی و اداری مدیران می بایست برای اثربخشی در انجام وظایف ومسئولیتهای خود بویژه اطلاع گیری واطلاع رسانی به موقع به مخاطبان وکاربران ناگزیرند راهکارهای مناسب را دربسترهای موجود مشخص وبکار گیرند تا ابزارهای مؤثر در پیشرفت شاخصهای فناوری اطلاعات درسازمانها به بهترین نحو ممکن ،‌چه از نظرکمی وچه از نظر کیفی مورد استفاده قرار گیرد. کارکردهای فناوری اطلاعات درهمه ی زمینه ها ازجمله جنبه های علمی وآموزشی ،‌آماده سازی داده ها، اقتصادی ،‌فرهنگی،‌ارتباطات درون وبرون سازمانی درنظام های مدیریتی امروزی قابل بررسی است . همچنین شاخص ها وملاکهای مؤثردررشد وتوسعه سازمانها وتغییر رویکردهای مدیریتی موجب می شود تا مدیران سازمانها بیش از هر زمان دیگری نیازمند به استفاده از ابزارها وفناوری اطلاعات باشند.( هنری ،‌1384،ص 49)

2-29- نقش فناوری اطلاعات درتوسعه منابع انسانی
دردنیای کنونی نظام مدیریت سنتی دچار تحولات عمیقی شده است . جریان اطلاعات، ‌فرایند تصمیم گیری را نيازمند آشنایی کامل ومدیران با سیستمهای اطلاعاتی واستفاده بهینه از آنها ساخته است . چالش اطلاعات وتقابل مدیران سطح عالی سازمان با آن،‌مستلزم تغییرات بنیادین سازمانی وتطابق ساختار های سنتی مدیریتی با تحولات محیطی است . ازیکپارچه سازی فعالیتهای درون سازمانی مبتنی بر استراتژی های از پیش تعیین شده برای نیل به اهداف معین ،‌نیاز به آموزش کارکنان وایجاد تغییر برای استفاده از تکنولوژی جدید راغیر قابل انکار ساخته است . فراتر از مفهوم اطلاعات ،‌فناوری اطلاعات به عنوان اصلی ترین عامل تغییر،‌بازنگری فعالیتهای منابع انسانی برای نیل به اهداف فراسازمانی را ضروری ساخته است . این درحالی است که منابع انسانی در زمره مهمترین دارایی های سازمان محسوب می شوند،‌لذا بازنگری این قبیل فعالیتها ، رهیافتی نوین بوده وتمرکز مدیران عالی و مشارکت خود کارکنان را می طلبد .نظام مدیریت صنعتی‌، سه منبع اساسی را برای داشتن عملکردهای مطلوب در سازمان لازم می داند . منابع فیزیکی ، سرمایه و منابع انسانی میراث باقی مانده ازنگرش مدیریت سنتی است . در حالیکه نگرش نوین سیستمی ،‌مبتنی برعامل دیگری است که فراتر از سه عامل گذشته بوده واز اهمیت استراتژیک خاصی برخورداراست . اطلاعات به عنوان چهارمین منبعي است که دراین دیدگاه،‌ قدرت خودرا به معنای عاملی حیاتی دراثرگذاری برفعالیتهای مدیریتی به اثبات رسانده است (‌بروک، 2003،‌ صص261-262)
تغییرات ساختاری ناشی از فناوری اطلاعات درحالي شکل می گیرد که منابع انسانی به عنوان ارزشمندترین دارایی در مجموعه سازمان به شمار می رود. مدیران عالی سازمان به این نکته غایت کافی مبذول می دارند که نیل به اهداف سازمانی در راستای عملکرد مطلوب کارکنان امکان پذیر است . لذا مدیریت بهینه منابع انسانی از مهمترین وظایف مدیران است.
مدیران منابع انسانی در رویکرد سنتی درگیراموری همچون کارمندیابی ،‌ آموزش،‌ تعیین گروههای کاری و نظایر آن بودند ( بروک، 2003،‌ص 263)
ظهور فناوری اطلاعات تاثیر بسزایی درانتقال رهیافتهای سنتی منابع انسانی به مفاهیم جدید داشته است . این امر با وجود کامپیوترهای شخصی وایستگاههای کاری متصل به پایگاههای اطلاعاتی مرکزی میسر شده است. مدیران منابع انسانی با استفاده از سیستمهای خبره گزینش کارمند ،‌سریعتر به انتخاب کارمندان با صلاحیت اقدام می کنند واز طریق ایجاد تابلوهای کارمند درشبکه های جهانی کامپیوتری این امر را تسریع می کنند ،‌آموزش با فناوری سیستمهای پشتیبانی ویدیوئی به روی کامپیوترهای شخصی کارکنان به صورت بهنگام انجام می گیرد . چنین شرایطی مستلزم آن است اطلاعات جامع درباره منابع انسانی سازمان ازطریق سیستمهای

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه درباره فناوری اطلاعات، تکنولوژی اطلاعات، سلسله مراتب، مزیت رقابتی Next Entries دانلود پایان نامه درباره ارتباط با مشتری، مدیریت ارتباط با مشتری، مدیریت ارتباط، سیستمهای اطلاعاتی