دانلود پایان نامه درباره علوم ارتباطات، روزنامه نگاران، منابع محدود

دانلود پایان نامه ارشد

و همراه ارزيابي كرده و مشكلات و مسائلش را با آن در ميان بگذارد.
تفاوت فاحش در نگاه به گويه‌هاي مرتبط با فلسفه اخلاق
بررسي آرايههاي انتهاي همين جدول شماره 1، يعني آرايه نزولي گويه‌هاي مورد توافق استادان علوم ارتباطات و روزنامه‌نگاري و سردبيران مطبوعات وسايتهاي خبري، نكته بسيار مهم ديگري را كه در واقع در كانون توجه و تعقيب اين پزوهش بوده به تصوير ميكشد. به عبارت بهتر با نگاه به آخرين گويه (كد4) جدول شماره 1 ميتوان به اين جمعبندي رسيد كه هر دو گونه، بيشترين ميزان مخالفت خود را در تقابل با اين انگاره كه ارزشهاي مورد نظر افراد با احساسات آنها تفاوت دارد، ابراز كردند.
در واقع اين ميزان از مخالفت (49/2- z=) به مراتب قويتر از ميزان موافقت اعلام شده بر سر گويه اول است (47/1z=). در هر حال آخرين گويه جدول شماره 1 اين است:
«ارزشهاي ما چيزي جز اظهار احساسات شخصي ما نيست.» (49/2- z=)
قانون حمايت از مولفان و مصنفان مورد اعتناست
از ديگر سو، دقت در گويه (كد56) ماقبل آخر جدول آرايش نزولي گويه‌هاي مورد توافق استادان علوم ارتباطات و روزنامه‌نگاري و سردبيران روزنامهها وسايتهاي خبري هم نكته بسيار مهم ديگري را كه باز هم مورد جستجوي اين پزوهش بوده به دست مي‌دهد: مخالفت با اين نكته كه قانون مربوط به حمايت از حقوق مولفان ومصنفان ربطي به مطبوعات و روزنامه‌نگاران ندارد. اين تاكيد از سويي نشان ميدهد كه هر دو گروه معتقدند اين قانون به مطبوعات وروزنامه‌نگاران ارتباط دارد و روزنامه‌نگاران ميتوانند با تاسي به آن به برخي از حقوق مورد نظر خود برسند، چنانكه در چند دهه اخير برخي از روزنامه‌نگاران با شكايت به دادگاه نسبت به تضيع اين حق معترض شدند و توانستند از در دادگاه برنده بيرون آمده و حقوق خود را از فرد يا نهاد تضييعكننده آن حق بگيرند.
»قانون مربوط به حمايت از حقوق مادي و معنوي مولفان و صاحبان آثار ربطي به مطبوعات و روزنامه نگاري ندارد.» (30/2- z=)
روزنامه‌نگاران اشتباهات خود را ميپذيرند
گويه ديگري كه باز هم با دست رد شديد هر دو گروه استادان علوم ارتباطات و روزنامه‌نگاري و سردبيران مطبوعات وسايتهاي خبري مواجه شده است مربوط به حرفهروزنامه‌نگاري و ويژگيهاي اخلاقي اين حرفه است. برابر اين گويه (كد39) «روزنامه‌نگاران معروف شده‌اند كه حاضر نيستند شتباهات خود را بپذيرند.» (76/1- z=)
در تحليل اين ميزان از تقابل با اين گويه از سوي هر دو گروه بايد گفت كه هر دو گروه به جد معتقدند كه روزنامه‌نگاران بيشتر از ساير گروههاو ياپيشه‌ها اشتباهات خود را ميپذيرند و در اسرع وقت به تصحيح و يا حتي پوزشخواهي از مخاطبان ميپردازند.
گويه (كد8) بعدي كه با بيشترين مخالفت روبرو بود عبارت بود از:
«اخلاق روزنامه‌نگاري بايد بازتاب تعهدات اجتماعي باشد كه نمي‌توان از زير آنها شانه خالي و يا خودسرانه آنها را نفي كرد.» (41/1- z=)
و بالاخره بايد به گويه (كد6) ديگري اشاره داشت كه از نظر مضموني و از نظر ميانگين z بازهم قابل اعتناست:
«معياري از خوب و بد وجود دارد كه مستقل از مشيت الهي است.» (06/1- z=)
اين گويه به نوعي درصدد استنتاج ديدگاه پرسششوندگان درباره رابطه دين و اخلاق بود و بررسي پاسخها و نمره z مورد نظر نشان ميدهد كه جامعه آماري ما معتقد است بين دين و اخلاق رابطهاي وثيق و عميق وجود دارد.
كل آرايه نزولي گويه‌هاي مورد توافق هر دو گروه استادان علوم ارتباطات و روزنامه‌نگاري و سردبيران مطبوعات وسايتهاي خبري در جدول شماره 1 مشاهده مي‌شود.

جدول شماره 1- آرايه نزولي گويه‌هاي مورد توافق سردبيران و استادان علوم ارتباطات درباره 60 گويه پژوهش
كد
گويه‌ها
ميانگين‌نمره‌هاي‌z
13
درآميختن هميشگي و گسترده خبر با تبليغ بازرگاني اگر به يك اخلاق و روند ثابت مبدل شود آثار ويرانگري بر محيط‌هاي رسانه‌اي خواهد گذاشت.
47/1
17
هرگاه رسانه‌ها موضوعي را عليه يك فرد مطرح كنند او حق دارد درباره آن توضيح دهد و مطبوعات و راديو و تلويزيون نيز موظف به انعكاس آن پاسخ هستند.
43/1
10
مهم است كه روزنامه‌نگارها اعتماد جامعه را به دست آورند و آن را حفظ كنند.
42/1
15
جامعه و مخاطبان رسانه‌ها، حق دارند خواستار رعايت استانداردهاي عالي حرفه‌اي در فعاليت‌هاي روزنامه‌نگاري باشند.
28/1
23
يادمان باشد پوزش خواستن و اصلاح‌كردن به مراتب حرفه‌اي‌تر و اخلاقي‌تر از پوزش نخواستن است !
05/1
16
روزنامه‌نگاران و همكاران حرفه‌اي رسانه‌ها، بايد در برابر جامعه، پاسخگو باشند.
02/1
14
رسانه‌ها با پذيرش و ايفاي تعهدات مورد نظر (رعايت استانداردهاي حرفه‌اي خبري، مانند حقيقت، صحت، عينيت و توازن)، بايد به خودانضباطي حرفه‌اي خويش در چارچوب قوانين و نهادهاي موجود بپردازند.
92/0
24
رسانه‌اي كه اشتباه خود را اصلاح نكند و پوزش نخواهد، مردود است.
92/0
40
مخاطبان به موسسات خبري و رسانه‌اي كه اشتباهات خود را پذيرفته و آنها را تصحيح مي‌كنند بيشتر اعتماد دارند تا آن‌هايي كه خود را از هر گونه خطا مصون مي‌دانند.
79/0
53
تلاش ناكافي براي دقت در منابع (مستندسازي گزارش‌ها، استفاده از منابع دست دوم و حتي عدم دقت در نقل آمار)، باعث شده كه بخشي از مطالب روزنامه‌ها قابل استناد نباشد.
75/0
47
خبرنگار پايبند به موارد و قواعد قانوني و حرفه‌اي نيازمند وجدان و اخلاقي دروني است كه او را راهنمايي كند و از او پاسخ بخواهد كه آنچه مي‌نويسد، درست است يا خير.
75/0
12
روزنامه‌نگاران دريافتند كه تنها اتكاي به آزادي بيان براي انجام صحيح كار حرفه‌اي روزنامه‌نگاري كافي نيست مسئوليت آنها (رعايت اخلاق حرفه‌اي روزنامه‌نگاري) نيز بايد طرف توجه قرار بگيرد.
73/0
7
اصول اخلاق حرفه‌اي رسانهها با حقوق و قوانين رسانه كاملاً تفاوت دارند.
72/0
51
روزنامه‌ها اخبار مقام‌هاي كشوري را بر اساس سلسله مقامات مملكتي آنها چاپ مي‌كنند و نه ارزش خبري آن.
71/0
46
پايبندي رسانه ملي به اخلاق حرفه‌اي روزنامه‌نگاري به توسعه آن كمك ميكند.
69/0
37
وجود نظامنامه اخلاق حرفه‌اي در سه سطح رابطه دولت با مطبوعات و روزنامه‌نگاران، رابطه روزنامه‌داران (كارفرماها) با روزنامه نگاران، و رابطه روزنامه‌نگاران و رسانه‌ها با مردم و افكار عمومي‌مي‌تواند به توسعه مطبوعات بينجامد.
63/0
21
در ايران اقدامي‌جدي و مؤثر در تصويب و اجراي مقررات اخلاقي حرفه روزنامه‌نگاري، انجام نگرفته است.
62/0
1
اخلاق را نبايد وسيله دانست، اخلاق خود هدف است.
53/0
38
رسانه‌اي كه در آن مرامنامههاي اخلاق حرفه‌اي مطبوعاتي تدوين و اجرا شود، از نظام رنگينگ بالاتري برخوردار و در نتيجه توسعهيافته‌تر است.
47/0
32
هم اكنون دسترسي به اطلاعات در بسياري از مراكز به طور تبعيض‌آميزي صورت مي‌پذيرد: برخي كاملا از اطلاعات برخوردارند و برخي محروم.
45/0
30
پاسخگوبودن به مخاطبان به اين معنا است كه شما بايد بتوانيد در مورد تصميمات سردبيري كه اتخاذ مي‌كنيد پاسخگو باشيد. و اين كار را بايد به شيوه‌اي انجام دهيد كه حتي آن بخش از مخاطبان كه با تصميم شما مخالف هستند، ببينند شما دلايل درستي براي اتخاذ آن تصميم داشتيد.
43/0
60
استقلال حرفه‌اي روزنامه‌نگار به اين معنا نيست كه روزنامه‌نگار تمايل سياسي ندارد.
42/0
52
نگاه كردن به همه چيز از دريچه سياست، روزنامه‌ها را “سياستزده” كرده است.
37/0
28
منابع محدود توليد خبر در كشور يكي از دلايل عدم توسعه روزنامه‌نگاري است
23/0
41
رعايت اخلاق حرفه‌اي مطبوعاتي بر شكل‌گيري پيمان دستهجمعي كار ميان روزنامه‌نگاران و مديران مطبوعات تاثيرخواهد داشت.
11/0
42
رعايت اخلاق حرفه‌اي مطبوعاتي مي‌تواند به جلب اعتماد ميان مديران مطبوعات و روزنامه‌نگاران بينجامد.
11/0
11
بيشتر موارد اخلاق رسانه‌اي شامل رخدادها و تصميم‌هايي مي‌شود كه در آنها دو يا چند ارزش اخلاقي در برابر هم قرار مي‌گيرندو كنشگر رسانه‌اي بايد در تصميمي‌خاص و بر اساس يك الگوي منطقي و عقلاني، به يكي از آن ارزشها اولويت بدهد.
06/0
29
در محتواي كنوني مطبوعات ايران از نظر بعد و «شكل ارائه آنها» (قالب‌هايي چون مصاحبه، گزارش، يادداشت و…) ناپختگي و ضعف شديدي حس ميشود.
06/0
35
كمبود نيروهاي مجرب و آموزش‌ديده سبب شده كه روزنامه‌نگاران با تجربه و كارآمد – به طور همزمان- در چند نشريه به كار مشغول شوند و از كيفيت كار آنان كاسته شود.
0
55
مجازات براي تخلفات اخلاقي از اصول حرفه‌اي روزنامه نگاري تعريف شده نيست.
02/0-
44
گروه عمدهاي از خبرنگاران از قانون رسانه‌هاي كشور درك عميقي ندارند.
10/0-
58
در رسانه‌هاي متعلق به دو جريان سياسي اصولگرا و اصلاح طلب، خبرها و گزارش‌ها عمدتا يكطرفه نوشته مي‌شوند.
15/0-
50
هر روزنامه‌نگاري حق دارد كمبودها و نواقص را بزرگ و برجسته كند تا اذهان و افكار عمومي‌دولت و ملت را براي رفع كردن آن بيدار نمايد. اين كار رسالت‌ يك خبرنگار است و نه از نواقص كار او.
23/0-
43
اخلاق رسانه‌اي خلاهاي قانون رسانه‌ها را پر مي‌كند.
32/0-
45
حقوقدانان بر اين باورند كه آشنايي با قواعد اخلاق رسانه‌اي باعث درك درست قانون رسانه‌ها مي‌شود.
33/0-
3
اخلاق مبنايي عيني دارد و ما مي‌توانيم با تحقيق عقلاني مشخص كنيم كه آن قواعد كدامند.
33/0-
36
يك كشور داراي نظام ارتباطي توسعه‌يافته و برخوردار از شبكه‌هاي ارتباطي پيچيده، مي‌تواند از چندين مجموعه مقررات اخلاقي حرفه‌اي در زمينه‌هاي مختلف با محتواهاي متنوع و ضمانت اجراهاي متفاوت استفاده كند.
35/0-
59
دليل اين كه روزنامه‌نگاران اخلاق حرفه‌اي را رعايت نمي‌كنند، نبود كد اخلاقي رسانه‌اي (دقت، صحت، توازن، بي‌طرفي، پاسخگويي و…) است.
55/0-
22
بحث اخلاق هنوز به كلاس‌هاي روزنامه‌نگاري ايران راه نيافته است.
75/0-
2
هر فرهنگي تعريف خاص خود را از اخلاق دارد.
78/0-
25
هرچه اخلاق حرفه‌اي روزنامه‌نگاري دقيقتر پياده شود، تيراژ روزنامه بيشتر ميشود.
78/0-
31
رعايت اخلاق حرفه‌اي مطبوعاتي به افزايش ضريب امنيت شغلي در مطبوعات كمك مي‌كند و از لغزان‌ و ناامن بودن شغل روزنامه‌نگاري مي‌كاهد.
81/0-
54
در روزنامههاي امروز ايران اهانت، افترا و اتهام به طور گسترده‌اي وجود دارد.
87/0-
57
بيشتر مطبوعات ايران همچنان سرقت ادبي ميكنند.
92/0-
6
معياري از خوب و بد وجود دارد كه مستقل از مشيت الهي است.
06/1-
8
اخلاق روزنامه‌نگاري بايد بازتاب تعهدات اجتماعي باشد كه نمي‌توان از زير آنها شانه خالي و يا خودسرانه آنها را نفي كرد.
41/1-
39
روزنامه‌نگاران معروف شده‌اند كه حاضر نيستند اشتباهات خود را بپذيرند.
76/1-
56
قانون مربوط به حمايت از حقوق مادي و معنوي مولفان و صاحبان آثار ربطي به مطبوعات و روزنامه نگاري ندارد.
30/2-
4
ارزشهاي ما چيزي جز اظهار احساسات شخصي ما نيست.
49/2-

مجموع گويه‌هاي مورد توافق
49‌ مورد

همانگونه كه ذكر شد با پردازش پاسخ‌هاي همه 40 پاسخدهنده (20 استاد علوم ارتباطات و روزنامه‌نگاري و 20 سردبير مطبوعات و سايتهاي خبري) در باره 60 گويه ارائهشده به آنان، مجموعه پاسخدهندگان در دو گونه طبقه‌بندي شدند:
گونه اول شامل 27 نفر (18 سردبير مطبوعات و 9 استاد علوم ارتباطات) و گونه دوم شامل 13 نفر (11 استاد علوم ارتباطات و روزنامه‌نگاري و 2 سردبير مطبوعات و سايتهاي خبري) هستند.
به اين ترتيب، پس از بررسي و توصيف آرايه نزولي گويه‌هاي مورد توافق استادان علوم ارتباطات و روزنامه‌نگاري و سردبيران مطبوعات وسايتهاي خبري، درباره گويه‌هاي پژوهش، اكنون در اين بخش، آرايه نزولي گويه‌هاي گونه اول را كه در جدول شماره 2 ارائه شده است، توصيف ميكنيم:
ب) آرايه نزولي گويه‌هاي گونه اول (سردبيران مطبوعات و سايتهاي خبري)
ابتدا بايد به اين نكته توجه داشت كه بافت غالب گونه اول را سردبيران مطبوعات و سايتهاي خبري تشكيل مي‌دهند (شامل 27

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه درباره علوم ارتباطات، روزنامه نگاران، منابع محدود Next Entries دانلود پایان نامه درباره علوم ارتباطات