دانلود پایان نامه درباره عدم تقارن اطلاعات، عدم تقارن، اعلان سود، بورس اوراق بهادار

دانلود پایان نامه ارشد

پيش‌بيني سود ” بيان نمودند كه سرمايه‌گذاران بر اساس اطلاعات موجود تصميم‌گيري مي‌كنند. بنابراين، نوع اطلاعات ارائه شده، نحوه ارائه اطلاعات و محتواي اطلاعاتي براي همه بازيگران بازار اهميت دارد.
2ـ 3 ـ 4ـ تحقیقات داخلی انجام شده در رابطه با تئوری نمایندگی
حساس يگانه و پوريانسب (1384) در تحقيق خود بيان مي‌كنند كه با فعال‌تر بودن سهامدار، نظارت بر عملكرد مديريت شركت بهتر انجام مي‌شود و مشكلات نمايندگي كاهش مي‌يابد.
نوروش و ابراهيمي كردلر ( 1387 ) در تحقيقي به بررسي رابطه تركيب سهامداران با تقارن اطلاعات و سودمندي معيارهاي حسابداري عملكرد پرداختند يافته‌هاي اين تحقيق، نشان داد كه در شركت‌هايي كه مالكيت نهادي بيشتري دارند در مقايسه با شركت‌هايي كه مالكيت نهادي كمتري دارند، قيمت‌هاي سهام، اطلاعات سودهاي آينده را بيشتر دربر مي‌گيرد. اين يافته با مزيت نسبي سهامداران نهادي در جمع آوري و پردازش اطلاعات مطابقت دارد.
خوباني ( 1389 ) در پژوهشي با عنوان “بررسي رابطه كيفيت سود باعدم تقارن اطلاعاتي” به بررسي نقش كيفيت سود دركاهش عدم تقارن اطلاعاتي در شركت‌هاي پذيرفته شده بورس اوراق بهادار تهران پرداخت. نتايج حاصل از اين پژوهش نشان داد كيفيت سود شركت‌هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، هيچ تاثيري بر ميزان عدم تقارن اطلاعاتي ندارد. وي همچنين، دريافت كه عدم تقارن اطلاعاتي در دوره پس از اعلان سود بيشتر از دوره قبل از اعلان سود است.
احمد پور و عجم( 1389 ) در پژوهشي با عنوان “بررسي رابطه كيفيت اقلام تعهدي و عدم تقارن اطلاعاتي درشركت‌هاي پذيرفته شده بورس اوراق بهادار تهران” پرداختند. نتايج حاصل از پژوهش نشان داد كه كيفيت اقلام تعهدي بر عدم تقارن اطلاعاتي تاثيري ندارد.
خاني و قجاوند ( 1391 ) در تحقيقي با عنوان “تاثير متغيرهاي حسابداري و بازار عدم تقارن اطلاعاتي بر هزينه سرمايه سهام عادي” تاثير دو دسته سنجه مبتني بر بازار و مبتني بر حسابداري را بر هزينه سرمايه با استفاده از مدل فاما و فرنچ بررس نمودند. نتايج تحقيق آنها نشان داد كه معيارهاي اندازه‌گيري عدم تقارن اطلاعاتي به استثناي كيفيت اقلام تعهدي بر هزينه سرمايه سهام عادي تاثير دارد.
2ـ 3ـ 5ـ تحقیقات خارجی انجام شده در رابطه با عدم تقارن اطلاعاتی
كايل ( 1985 ) ايزلي و اوهارو ( 1992 ) در يافته‌هاي خود پي بردند هنگامي كه عدم تقارن اطلاعاتي افزايش يابد شاهد افزايش حجم مبادلات نيز خواهيم بود. دمسكي و فلتهام ( 1994 ) و مك نيكولاس و ترومن ( 1994 ) بر اهميت تمركز بر فعاليت بازار اوراق بهادار در دوره قبل از اعلان سود علاوه بر دوره پس از اعلان سود اشاره دارند. به نظر مك نيكولاس و ترومن سرمايه‌گذاراني كه داراي افق سرمايه‌گذاري كوتاه مدتي مي‌باشند جستجوي اطلاعات محرمانه را قبل از اعلان سود افزايش مي‌دهند كه بدين معناست قبل از اعلان سود، سطح بالايي از عدم تقارن اطلاعاتي را شاهد خواهيم بود.
جاكوبسون و آكر ( 1993 ) به بررسي مقیاس ‌هاي عدم تقارن اطلاعات بين بازارهاي سرمايه ژاپن و آمريكا پرداخته‌اند. نتايج پژوهش آنها نشان داد كه بازار سرمايه ژاپن اطلاعات مربوط به سودآوري آتي را زودتر از بازار سهام آمريكا در قيمت سهام منعكس مي‌كند. چرا كه به دليل ساختار مالكيتي شركت‌ها و حضور گسترده سهامداران نهادي، سهامداران ژاپني در مقايسه با آمريكايي‌ها از چشم‌اندازهاي آتي شركت‌ها بهتر آگاهند.
كنگ و كينگ(2002) به بررسي رابطه بين عدم تقارن اطلاعاتي و سودهاي تقسيمي پرداختند. آن‌ها ازسودهاي كسب شده اشخاص درون سازماني به عنوان معياري براي اندازه‌گيري عدم تقارن اطلاعاتي استفاه كردند و به اين نتيجه رسيدند كه تغييرات سياست سود تقسيمي هيچ تاثير با اهميتي بر عدم تقارن اطلاعاتي ندارد.
لي و ژاو(2003) در مورد ميزان تاثير اطلاعات نامتقارن بر سياست تقسيم سود به تحقيق پرداخته و مطالعه آن‌ها با استفاده از فايل‌هاي سيستم برآوردي كارگزاران نهادي و در سال‌هاي 1983 تا 2003 انجام شد. آن‌ها دو معيار اختلاف در پيش‌بيني تحليل‌گران و خطاهاي پيش‌بيني‌شان از سود را به عنوان سنجه‌اي از عدم تقارن اطلاعاتي بكار بردند. نتيجه تحقيق آن‌ها با تئوري علامت‌دهي ناسازگار بوده و نشان داد كه هر چه عدم تقارن اطلاعاتي بيشتر باشد، احتمال پرداخت سود تقسيمي كمتر است.
مطالعه اكپارا(2010) تاثير بلند مدتي كه عدم تقارن اطلاعاتي بر روي سياست تقسيم سود مي‌گذارد را بررسي نمود و به اين نتيجه رسيد كه عدم تقارن اطلاعاتي به طور مستقيم و معني داري بر سياست تقسيم سود تاثير مي‌گذارد. به اين دليل كه اشخاص درون سازماني اطلاعات محرمانه‌اي در مورد ارزش حقيقي شركت دارند و اين اطلاعات را در تقسيم سود نشان مي‌دهند.
لمبرت و همكاران (2012) و آكينس و همكاران در مطالعات خود نشان دادند كه در شرايط رقابت ناقص، عدم تقارن اطلاعاتي بين معامله‌گران باعث مي‌گردد كه قيمت سهام نسبت به رقابت كامل كاهش يابد. عدم تقارن اطلاعاتي به عرضه نقدينگي منجر مي‌گردد و اين موضوع بر هزينه سرمايه تاثير مي‌گذارد. از اين رو، يك ارتباط مثبت بين معامله‌گران مطلع/ غير مطلع و هزينه سرمايه وجود دارد.

2ـ 3 ـ 6ـ تحقیقات داخلی انجام شده در رابطه با عدم تقارن اطلاعاتی
قائمي و وطن پرست(1384) دريافتند كه عدم تقارن اطلاعاتي در بورس اوراق بهادار تهران بين سرمايه‌گذاران وجود داشته و در دوره‌هاي قبل از اعلان سود به مراتب بيشتر از دوره‌هاي پس از اعلان سود است. همچنين مش

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه درباره عدم تقارن اطلاعات، عدم تقارن، افشای اطلاعات، سود سهام Next Entries پایان نامه با کلید واژه های اسناد تجاری، تسهیلات بانک، تسهیلات بانکی، سیستم بانکی