دانلود پایان نامه درباره عدم تقارن اطلاعات، عدم تقارن، تقارن اطلاعاتی، عدم تقارن اطلاعاتی

دانلود پایان نامه ارشد

را افشا نمود كه مورد استفادة اكثريت استفاده كنندگان باشد. بنابراين در افشا بايد بهينه سازي شود تا هم هزينه هاي افشا و هم محتواي اطلاعات بهينه باشد.
2-11-2 هزينه هاي قضايي53 :
در افشاي اطلاعات مديران بايد دقت كنند تا اطلاعات صحيح و واقعي را افشا نمايند زيرا اطلاعات افشا شده مي تواند به عنوان مدركي بر عليه واحد تجاري استفاده شود. به عنوان مثال مؤسسه اي كه صورتهاي مالي متقلبانه ارائه كرده و باعث ضرر و زيان عدة كثيري از سرمايه گذاران شده، بايد تمامي هزينه هاي قضايي ناشي از شكايات افراد متضرر را در مراجع قضايي تقبل كند (فاستر، 1986).
3-11-2 هزينه هاي سياسي54 :
دولت و مراجع سياسي اين قدرت را دارند كه ثروت واحدهاي تجاري را مصادره كنند. صورتهاي مالي يك منبع اطلاعاتي خوبي است تا مراجع سياسي و دولتها از ثروتهاي كلان و اتفاقي مؤسسات آگاهي يافته و از آن ثروتها استفاده كنند. به عنوان مثال ماليات بر سود اضافي توسط دولت آمريكا بر شركتهاي نفتي در اواخر سال 1970 را مي توان نام برد.
4-11-2 هزينه هاي رقابت55 :
افشاي اطلاعات مي تواند مورد استفادة‌ رقباي يك واحد تجاري قرار گيرد. به عنوان مثال توليد يك محصول جديد و باكيفيت مي تواند از طريق افشاي اطلاعات مالي رقبا را از آن محصول جديد آگاه سازد و آنها نيز به فكر توليد آن محصول بيافتند.
5-11-2 هزينه هاي منجر به محدوديت بر رفتار مديران56 :
يكي ديگر از هزينه هاي افشاء، محدوديت بر رفتار مديران است. بدين مفهوم كه اگر مديران ادعايي نسبت به سودآوري و افزايش قيمت سهام و… كردند و آن ادعا را از طريق صورتهاي مالي افشا نمودند بايد تلاش كنند تا آن ادعاي خود را عملي سازند. به عنوان مثال واحد تجاري كه در صورتهاي مالي پيش بيني نرخ سود 20% كرده بايد تمام تلاش خود را در عملي ساختن اين ادعا بكار گيرد و درصورت عدم دسترسي به آن، هم اعتبار واحد تجاري و هم اعتبار مديريت زير سؤال رفته و حتي مي تواند مورد شكايت سرمايه گذاران و سهامداران نيز واقع شود (فاستر، 1986).
12-2 روشهاي بهبود گزارشگري مالي در حمايت از استفاده کنندگان
از آنجا كه مدلهاي گزارشگري مالي موجود در ايران، كه در غالب اعداد و ارقام بي روح ارائه مي شوند و بيشتر بر روي گزارشهاي مالي تأكيد دارند تا نيازهاي استفاده كنندگان، لذا گزارشهاي مالي رايج در ايران نمي تواند نيازهاي متعدد استفاده كنندگان را برآورده سازد، حال آنكه گزارشگري مالي بايد بر اساس نيازهاي استفاده كنندگان باشد. بنابراين، شيوه هاي بهبود گزارشگري مالي ايران كه برگرفته از گزارشات كميته ويژه حسابداران رسمي آمريكا است و با نيازهاي اطلاعاتي مردم ايران نيز هماهنگي دارد در زير ارائه مي شود. كميته مزبور نيازهاي اطلاعاتي استفاده كنندگان را به منظور تصميم گيري صحيح تحت مدلي بيان نموده كه اجزاي اصلي اين مدل بايد شامل اطلاعات مالي و غيرمالي، تجزيه و تحليل مديريت از اطلاعات مالي و غيرمالي، اطلاعات مربوط به آينده، اطلاعات مربوط به مديران و سهامداران و اطلاعات مربوط به سوابق شركت باشد (زادمهر و منصوری، 1378)
در رابطه با مدل كلي گزارشگري مالي بايد متذكر شد كه لزومي ندارد كليه شركتها تمامي اجزاي اين مدل را براي استفاده كنندگان تهيه كنند، بلكه بايد شركتها آن قسمت از اطلاعات خاص اين مدل را كه مورد نياز استفاده كنندگان است ارائه نمايند. از طرفي، تهيه كليه اطلاعات مدل گزارشگري ارائه شده براي شركتها هم ممكن است مازاد بر نياز استفاده كنندگان باشد و هم متضمن افزايش هزينه هاي گزارشگري باشد و اين دليلي بر حذف تمامي آنها نمي تواند باشد و حداقل بايد شامل صورتهاي مالي باشد. جزئيات مدل ارائه به شرح زير است.
1-12-2 گزارشگري انعطاف پذير:
در دوره اي كه تغييرات به سرعت شكل مي گيرد، خطر اينكه گزارشگري مالي از تغييرات عقب بماند و نتواند نيازهاي استفاده كنندگان را برآورده سازد در حال افزايش است. بنابراين امروزه بايد بيش از هر زمان ديگر گزارشگري مالي همگام با نيازهاي استفاده كنندگان دگرگون شود زيرا در غير اينصورت اهميت و مربوط بودن خود را از دست خواهد داد.
2-12-2 گزارشگري بخشهاي مجزا :
عموما بعضي شركتها به بخشهاي مجزا در چند نوع عمليات تجاري مشغول مي باشند به طوري كه هر يك از اين بخشها فرصتها و خطرات متفاوتي دارند. بنابراين اطلاعات مربوط به هر بخش، آگاهي بيشتري نسبت به فرصتها و خطرات سرمايه گذاري در آن بخش را فراهم كرده و پيش بيني عملكرد آينده شركت را براي سرمايه گذاران ميسر مي سازد. حتي اگر مؤسسات بخشهاي مختلف خود را به تفكيك محل جغرافيايي نيز بيان كنند مي تواند اطلاعات با اهميتي را در اختيار استفاده كنندگان قرار دهد. علاوه بر اين در صورتي كه شركتها توليدات مختلفي داشته باشند مي توانند گزارش مجزا بر مبناي خطوط توليد و يا توليدات منحصر به فرد خود را نيز ارائه كنند (زادمهر و منصوری، 1378).
3-12-2 توضيح ماهيت فعاليت شركتها :
توضيح ماهيت فعاليت شركتها شامل ارتباط بين وقايع مختلف و تأثير مالي اين وقايع بر شركتها است كه نوع توليدات، روشهاي توليد و عرضه كالا، تعداد مشتريان، محل بازارهاي محصولات و نظاير آن را در بر مي گيرد. استفاده كنندگاني كه در جستجوي روش اساسي براي تجزيه و تحليل موقعيت و وضعيت يك شركت هستند به داشتن شناخت نسبت به ماهيت فعاليتهاي شركت احتياج دارند زيرا مي دانند كه نتايج مالي يك واحد تجاري منتج از فعاليتهاي تجاري آن واحد خواهد بود.
4-12-2 تهيه اطلاعاتي درباره چشم انداز آتي شركتها :
اغلب استفاده كنندگان به وضعيت مالي آينده شركتها توجه دارند و اين در حالي است كه گزارشگري مالي كنوني تنها بر رويدادهاي مالي گذشته شركتها متمركز است تا بر رويدادهاي مالي آتي آنها (زادمهر و منصوری، 1378).
5-12-2 اطلاعاتي درمورد رقباي تجاري :
صاحبان سهام حق دارند از وضعيت رقباي تجاري خود آگاه باشند بنابراين تهيه اطلاعاتي در مورد رقباي تجاري واحدهاي اقتصادي مي تواند اطلاعات مفيدي جهت تصميم گيري ارائه كند. اطلاعاتي از قبيل قدرت رقبا، پراكندگي رقبا، تعداد آنها، نام رقباي عمده و اطلاعاتي از اين قبيل.
6-12-2 انتقال سريع اطلاعات درباره تغييرات با اهميت:
گزارشگري مالي در حال حاضر به صورت فصلي ارائه مي شود و چنانچه در طي سه ماه تغييرات با اهميتي در وضعيت واحد تجاري رخ دهد استفاده كنندگان سه ماه پس از به وقوع پيوستن اين گونه تغييرات از آنها آگاه مي شوند و اين در حالي است كه تغييرات با اهميت بايد با توجه به فن آوري اطلاعات امروزه در اسرع وقت در اختيار صاحبان سهام قرار گيرد. اغلب اطلاعات مالي شركتها در حال حاضر به صورت فصلي ارائه مي شود با اين تذكر كه در پايان سال مالي تنها اطلاعات سالانه بدون ارائه اطلاعات سه ماهه چهارم ارائه مي شود حال آنكه شركتها بايد گزارش سه ماهه چهارم خود را نيز به طور مجزا ارائه كنند.
7-12-2 انتقال مؤثر و كارآمد اطلاعات:
اطلاعات مالي علاوه بر انتقال سريع، بايد هر چه مؤثرتر و كارآمدتر در اختيار استفاده كنندگان قرار گيرد. به عبارت ديگر اطلاعات مالي بايد حتي الامكان همراه با جداول و نمودارها ارائه شود تا سرعت فهم و درك آنها براي استفاده كنندگان بيشتر شود.
8-12-2 افشاي اطلاعات غيرمالي:
گاهي اوقات افشاي اطلاعات غيرمالي كه ماهيتا كيفي است به همراه اطلاعات كمي مي تواند براي استفاده كنندگان قابل فهمتر و مفيدتر از اطلاعات كمي باشد. (زادمهر و منصوری، 1379)
9-12-2 اطلاعات مربوط به سهامداران:
بعضأ شركتها، داراي سهامداران عمده اي مي باشند كه تصميمات آنها مي تواند بر فعاليتها، سودآوري و حتي تداوم فعاليت، تأثير بسزايي بگذارد. در اين موارد اگر شركتها اطلاعاتي در مورد سهامداران عمده، تعداد سهام تحت تملك آنها، روابط بين آنها و هيئت مديره و اطلاعاتي از اين قبيل افشا نمايند براي تصميمات ساير سهامداران مي تواند مفيد باشد.
علاوه بر موارد ذكر شده شركتها مي توانند بر اساس نياز استفاده كنندگان اطلاعاتي از قبيل آمار و ارقام مربوط به فعاليتهاي درآمدزا، مقبوليت بازار، تعداد و قيمت توليدات، آمار رضايت مشتريان، درصد ضايعات يا برگشت كالا و خدمات، آمار و ارقام مربوط به فعاليتهايي كه منجر به هزينه مي شود مانند تعداد كاركنان و متوسط پاداش هركدام، مقدار و قيمت مواد مصرف شده، مقدار مشاركت كاركنان در امور شركت و اجراي وظايف و رضايت كاركنان، ارزيابي استحكام روابط بين شركت و فروشندگان مانند رضايت آنها و ميزان تغييرات در اين ارزيابي و نظاير آن را منتشر كنند (زادمهر و منصوری، 1379)
13-2 عدم تقارن اطلاعاتی
یکی از پدیده های منفی که به طور معمول در بازارهای اوراق بهادار رخ می دهد، نبود تقارن اطلاعاتی است که به تصمیم گیری های نامناسب اقتصادی توسط سرمایه گذاران منجر می شود. عدم تقارن اطلاعاتی زمانی به وجود میآید که اطلاعات در اشکال گوناگون و در زمانهای مختلف در بازار توزیع میگردد که این امر زمینه سودهای غیرمجاز و رانتی را فراهم مینماید. علاوه برآن اطلاعات نامتقارن در عمل موجب دسترسی برخی افراد به اطلاعات دقیق و برخی دیگر به اطلاعات ناسالم میشود که برای تصمیم گیری در بازار سرمایه قابل استفاده نیست (نوری فرد،1377). همچنین سبب توزیع ناعادلانه ثروت در جامعه میگردد که توسعه سرمایهگذاری را با محدودیت مواجه مینماید و بازارهای اقتصادی را مخدوش میکند. بنابراین برای مبارزه با این پدیده باید از تمام سازو کارهایی استفاده کرد که منجر به توزیع به موقع و سالم اطلاعات شود و از ورود اطلاعات زائد و اضافی که منجر به سردرگمی میشود، جلوگیری به عمل آید. در غیر این صورت افرادی که به بازار سرمایه رجوع میکنند با دیدن اطلاعات نامتقارن، از بازار سرمایه دوری کرده و این امر در دراز مدت منجر به توقف سرمایهگذاری می گردد (صفاریان،1382).
لذا عدم تقارن اطلاعاتی باعث به مخاطره انداختن سرمایه افراد عادی خواهد شد که شرکتها باید سعی در اطلاعات منتشر شده برای سرمایهگذاران نمایند که این خود باعث کاهش مزیت برخی سرمایهگذاران و در نتیجه کاهش اثر عدم تقارن اطلاعاتی بر هزینه سرمایه میگردد.
14-2 نظریه عدم تقارن اطلاعات
تئوری عدم تقارن اطلاعاتی، موضوعی مهم و بحث برانگیز در ادبیات مالی می باشد. پایه های این تئوری در دهۀ 1970 توسط سه محقق بزرگ اقتصادی : جرج آکرلوف57 ، مایکل اسپنس58 و جوزف استیلینز59 بنا نهاده شد. آکرلوف نشان داد که اطلاعات نامتقارن می تواند احتمال انتخاب نادرست را در بازارها افزایش دهد. مقالۀ سال 1970 آکرلوف با عنوان «بازار نابسامان»، پژوهشی با اهمیت در ادبیات اقتصاد اطلاعات محسوب می شود. ایدۀ وی ساده اما ژرف انگیز و فراگیر است و آثار متعدد و کاربرد گسترده دارد. در این مقاله آکرلوف اولین تحلیل رسمی از بازارهایی را که با مشکل اطلاعاتی انتخاب نادرست مواجهند، معرفی کرد. وی نوعی بازار کالا را معرفی می کند که در آن، به اصطلاح رایج فروشنده، اطلاعات بیشتری از خریدار دارد. آکرولوف به کمک فرضیۀ علمی نشان داد که مشکل اطلاعاتی ممکن است موجب توقف کل بازار شود و یا به صورت انقباضی، بازار را به انتخاب نادرست محصولات کم کیفیت سوق دهد. اسپنس نشان داد که تحت شرایطی معین افراد مطلعتر در بازار می توانند با انتقال اطلاعات خود به افراد غیر مطلع، مشکلات ناشی از انتخاب نادرست را برطرف نمایند.
استیلیتز نشان داد که گاه یک کارگزار غیرمطلع میتواند از طریق غربال60 اطلاعات، بهتر از یک کارگزار مطلع، اطلاعات کسب کند (مکرمی،1381).
ویلیام آر اسکات61 در کتاب تئوری حسابداری مالی62 عدم تقارن اطلاعاتی را مزیت اطلاعاتی برخی از طرفهای معامله نسبت به سایرین در یک داد و ستد بازرگانی تعریف میکند. بدون شک عدم تقارن اطلاعاتی مهمترین مفهوم در حسابداری مالی میباشد. وی یکی از اثرات وجود اطلاعات نامتقارن را در اخلال در عملکرد درست بازارها معرفی نمود. عدم تقارن اطلاعاتی ممکن است باعث شود که ارزشهای بازار برابر با ارزشهای فعلی نباشد.
دو نوع عمده عدم تقارن اطلاعاتی

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه درباره منابع اطلاعاتی، حسابرسان مستقل، تقارن اطلاعاتی، عدم تقارن اطلاعات Next Entries دانلود پایان نامه درباره عدم تقارن، عدم تقارن اطلاعات، تقارن اطلاعاتی، عدم تقارن اطلاعاتی